Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om en klageansvarlig i finansielle virksomheder

I medfør af § 43, stk. 2, og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 286 af 4. april 2006, § 19, stk. 2, og § 54, stk. 1, i lov om forsikringsformidling, jf. lovbekendtgørelse nr. 817 af 14. juli 2006, § 6 a, stk. 2, og § 71, stk. 5, i lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1017 af 24. oktober 2005, og § 18, stk. 2, og § 132, stk. 3, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 55 af 31. januar 2006, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på følgende danske finansielle virksomheder samt udenlandske finansielle virksomheder, der driver virksomhed her i landet gennem filialetablering, og som har private kunder:

1) Pengeinstitutter.

2) Realkreditinstitutter.

3) Fondsmæglerselskaber.

4) Investeringsforvaltningsselskaber.

5) Forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser.

6) Investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger og andre kollektive investeringsordninger.

7) Forsikringsmæglervirksomheder.

8) Firmapensionskasser.

Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder for private kundeforhold og erhvervsmæssige kundeforhold, såfremt disse ikke adskiller sig væsentligt fra et privat kundeforhold.

Generelle bestemmelser om den klageansvarlige

§ 2. De i § 1, stk. 1, nævnte virksomheder skal udpege en klageansvarlig.

Stk. 2. Ved en klageansvarlig forstås en person eller en organisatorisk enhed, der er ansvarlig for klagebehandlingen internt i virksomheden.

Stk. 3. Ved en klage forstås en henvendelse fra en kunde, der efter at have drøftet problemet med den finansielle virksomhed fortsat ikke er enig i virksomhedens sagsbehandling eller resultatet heraf og derfor ønsker sagen forelagt for den klageansvarlige.

§ 3. Den finansielle virksomhed skal oplyse kunden om virksomhedens klageansvarlige, herunder om hvor og hvordan kunden retter henvendelse. Oplysningerne skal være til rådighed på virksomhedens forretningssted samt på virksomhedens eventuelle hjemmeside.

Tilsyn og straffebestemmelser

§ 4. Finanstilsynet kan, jf. § 348, stk. 2, 1. pkt., i lov om finansiel virksomhed, § 44, stk. 3, i lov om forsikringsformidling, § 6 a, stk. 1, i lov om tilsyn med firmapensionskasser og § 120, stk. 2, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., give påbud om berigtigelse af forhold, der er i strid med § 2, stk. 1, og § 3.

§ 5. Med bøde straffes den, der undlader at efterkomme påbud efter § 4.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2007.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 8. december 2006

Bendt Bendtsen

/Kristian Vie Madsen