Lovgivning forskriften vedrører
Links til EU direktiver, jf. note 1
32006L0123
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed som vvs-installatør, vand- og sanitetsmester, godkendt kompetent virksomhed eller kloakmester

 

I medfør af § 7, stk. 7, nr. 1-3 og 5, § 7, stk. 8, § 9, stk. 6, og § 25, stk. 2, i lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 8. december 2003, som ændret ved lov nr. 1601 af 20. december 2006, fastsættes efter bemyndigelse:

Gyldighedsområde

§ 1. Denne bekendtgørelse indeholder regler for fremgangsmåden ved ansøgning om autorisation eller godkendelse, om størrelse og opkrævning af gebyr, om de vilkår, der skal gælde for autorisationen eller godkendelsen, og om forbindelsen mellem virksomheden, den teknisk ansvarlige person og det personale, der udfører arbejde under autorisationen eller godkendelsen. Bekendtgørelsen indeholder endvidere regler for indholdet af autoriserede og godkendte kompetente virksomheders kvalitetsstyringssystem, om den særlige tilsynsordning på vand og afløbsområdet samt regler for udøvelse af virksomhed som autoriseret vvs-installatør, vand- og sanitetsmester og autoriseret kloakmester eller godkendt kompetent virksomhed på gasområdet og vand- og sanitetsområdet.

§ 2. Bekendtgørelsens regler vedrørende virksomheder finder anvendelse på offentlige og private juridiske personer.

Området for autorisation og godkendelse som kompetent virksomhed

§ 3. En virksomhed kan blive autoriseret af Sikkerhedsstyrelsen som:

1) vvs-installatør til at udføre og servicere gasinstallationer og vandinstallationer samt afløbsinstallationer over terrænhøjde og i bygninger,

2) vand- og sanitetsmester til at udføre og servicere vand- og afløbsinstallationer over terrænhøjde og i bygninger, eller

3) kloakmester til at udføre og reparere afløbsinstallationer og afløbsanlæg i jord.

Stk. 2. Arbejdsområdet for den autoriserede kloakmestervirksomhed, jf. stk. 1, nr. 3, omfatter følgende:

1) Afløbsanlæg i jord fra og med tilslutning til hovedkloak til og med gennemføring i gulv, fundament eller ydermur mod jord.

2) Anlæg til rensning af spildevand. (Nedsivningsanlæg, sandfilteranlæg, minirenseanlæg, rodzoneanlæg samt pileanlæg)

3) Bygnings og omfangsdræn.

4) Afløbsledninger fra landbrugsejendommes sanitære installationer, samt afløbsanlæg til ajlebeholder, gylletank, med tilhørende pumpebrønde med fastmonteret pumpe.

5) Tryk og vacuum afløbssystemer.

6) Ledninger for renset spildevand fra anlæg under 2) til vandløb, åben rende, markdræn, grøfter udløb i sø eller mose.

Stk. 3. Afløbsrør fra gulvafløb med vandlås placeret i gulv mod jord til tilslutning af håndvask og køkkenvask i rum med gulv mod jord kan etableres af såvel vvs-installatører, jf. stk. 1, nr. 1, vand- og sanitetsmestre, jf. stk. 1, nr. 2, som kloakmestre, jf. stk. 1, nr. 3.

§ 4. Sikkerhedsstyrelsen kan udstede godkendelse som kompetent virksomhed til at udføre begrænsede arbejder på gasinstallationer til følgende virksomheder:

1) Virksomheder, der udfører indregulering og service på større gasfyrede anlæg, herunder til specialvirksomheder, der har særligt produktkendskab til installationskomponenter, fyrings- eller brænderanlæg, motoranlæg eller tilsvarende gasfyrede energianlæg.

2) Virksomheder, der udelukkende udfører service på særligt fabriksspecifikt udstyr, beregnet til mindre erhverv og industri, der kræver særligt produktkendskab, og hvor dette kendskab er sikret gennem aftale med fabrikanten.

3) Virksomheder, der udfører og servicerer særlige typer F-gasinstallationer, der kræver særlig viden og produktkendskab.

4) Andre virksomheder, som over for Sikkerhedsstyrelsen kan dokumentere, at de udfører opgaver på et område, hvor arbejdsopgaverne enten kræver særlig ekspertise, er sammenknyttet med et specifikt produktkendskab eller er udtryk for en hensigtsmæssig nichevirksomhed begrundet i markedets behov.

Stk. 2. Sikkerhedsstyrelsen kan udstede godkendelse som kompetent virksomhed til at udføre begrænsede arbejder på vand- og sanitetsinstallationer til følgende virksomheder:

1) Fabrikanter af beholdere, komponenter og armaturer til vand- og sanitetsinstallationer.

2) Virksomheder, der udfører kontrol- og reparationsarbejder på vand- og sanitetsinstallationer i form af eksempelvis lækagesporing og renovering af faldstammer ved brug af strømpeforing.

3) Kedel- og brænderleverandører, som udfører opstart og service på kedelanlæg.

4) Andre virksomheder, som over for Sikkerhedsstyrelsen kan dokumentere, at de udfører opgaver på et område, hvor arbejdsopgaverne enten kræver særlig ekspertise, er sammenknyttet med et specifikt produktkendskab eller er udtryk for en hensigtsmæssig nichevirksomhed begrundet i markedets behov.

Fremgangsmåden ved ansøgning om autorisation og godkendelse som kompetent virksomhed

§ 5. Ansøgning om autorisation eller godkendelse som kompetent virksomhed indgives til Sikkerhedsstyrelsen på særlige skemaer, der rekvireres fra Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside (www.sik.dk), eller indsendes digitalt via erhvervsportalen Virk.dk (www.virk.dk).

Stk. 2. Sikkerhedsstyrelsen kan kræve dokumentation for, at kravene til opnåelse af autorisation eller godkendelse som kompetent virksomhed, og godkendelse som teknisk ansvarlig person, som fremgår af lovens § 7, stk. 1-4, og § 9, stk. 1-4, samt af de i medfør af loven fastsatte bestemmelser, jf. lovens § 7, stk. 7 og § 9, stk. 6, er opfyldte.

Stk. 3. Ansøgningen, jf. stk. 1, skal indeholde oplysninger om virksomhedens eventuelle CVR-nummer, den teknisk ansvarlige persons CPR-nummer og en beskrivelse af virksomhedens forretningsgrundlag. Der skal endvidere vedlægges en bekræftelse fra en af Sikkerhedsstyrelsen godkendt kontrolinstans på:

1) at virksomheden har ansøgt om godkendelse af kvalitetsstyringssystemet, og at systemet efter en foreløbig gennemgang er fundet fyldestgørende, jf. § 13, eller

2) at virksomheden er tilmeldt den særlige tilsynsordning, jf. § 18, stk. 2.

Stk. 4. Datoen for kontrolinstansens bekræftelse, jf. stk. 3, nr. 1, betragtes som tidspunktet for virksomhedens opfyldelse af § 7, stk. 1, nr. 2, i lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger, under forudsætning af efterfølgende godkendelse af kvalitetsstyringssystemet jf. § 14.

Stk. 5. Datoen for kontrolinstansens bekræftelse, jf. stk. 3, nr. 2, betragtes som tidspunktet for virksomhedens opfyldelse af § 7, stk. 1, nr. 2, i lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger.

Teknisk ansvarlig person

§ 6. Den teknisk ansvarlige kan være enten hovedbeskæftiget eller bibeskæftiget i virksomheden.

Stk. 2. For at opnå en godkendelse som teknisk ansvarlig som hovedbeskæftiget skal den teknisk ansvarlige være tilknyttet virksomheden i minimum 30 timer ugentligt indenfor virksomhedens normale forretningstid. En eventuel anden beskæftigelse indenfor virksomhedens normale forretningstid må ikke overstige 10 timer ugentligt.

Stk. 3. Såfremt den teknisk ansvarlige er bibeskæftiget i virksomheden, må der ikke være andre ansatte i virksomheden, og virksomheden kan ikke anvende arbejdskraft i henhold til § 22, stk. 3.

Virksomhedsautorisation eller godkendelse som kompetent virksomhed

§ 7. For at opnå en autorisation eller godkendelse som kompetent virksomhed på gasområdet skal virksomheden implementere et godkendt kvalitetsstyringssystem, jf. lovens § 9, stk. 1.

Stk. 2. For at opnå autorisation eller godkendelse som kompetent virksomhed på vand- og afløbsområdet kan virksomheden som alternativ til implementering af et godkendt kvalitetsstyringssystem efter stk. 1 tilslutte sig en særlig tilsynsordning, hvor der udføres kontrol af udvalgte installationer, jf. lovens § 9, stk. 2.

Stk. 3. Kvalitetsstyringssystemet, jf. stk. 1, skal sikre kvaliteten af, og sikkerheden ved, de færdige installationer, samt at de udførte arbejder opfylder de tekniske installationsbestemmelser fastsat i henholdsvis Gasreglementet, Bygningsreglementet, bestemmelser i medfør af lov om miljøbeskyttelse og lov om vandforsyning.

Stk. 4. Den særlige tilsynsordning, jf. stk. 2, skal sikre kvaliteten af, og sikkerheden ved, de færdige installationer, samt at de udførte arbejder opfylder de tekniske installationsbestemmelser fastsat i henholdsvis Bygningsreglementet og bestemmelser i medfør af lov om miljøbeskyttelse og lov om vandforsyning.

§ 8. Virksomheden skal sørge for, at alt nødvendigt værktøj og måleudstyr i forhold til arbejdets art og omfang er til rådighed for medarbejderne.

Stk. 2. Virksomheden skal sørge for, at relevant lovgivnings, og vejledningsmateriale fra myndigheder, herunder gældende forskrifter i Bygningsreglementet og i henhold til lov om miljøbeskyttelse samt de fornødne normer, vejledninger og anvisninger for arbejdets udførelse forefindes og er tilgængeligt for medarbejderne. For virksomheder, der har autorisation eller er godkendt som kompetent virksomhed til at udføre arbejder på gasinstallationer, skal Gasreglementet forefindes og være tilgængeligt for medarbejderne, og for virksomheder, der har autorisation eller er godkendt som kompetent virksomhed til at udføre arbejder på vand- og sanitetsinstallationer, skal lov om vandforsyning forefindes og være tilgængelig for medarbejderne.

Stk. 3. Virksomheden skal sørge for, at et eksemplar af virksomhedens kvalitetsstyringssystem forefindes og er tilgængeligt for medarbejderne

Stk. 4. Lovgivnings- og vejledningsmateriale, jf. stk. 2, og virksomhedens kvalitetsstyringssystem, jf. stk. 3, kan forefindes i elektronisk form.

§ 9. Kvalitetsstyringssystemet skal være målrettet mod virksomhedens forretningsgrundlag i forbindelse med arbejde på gas-, vand- og afløbsinstallationer og være tilpasset virksomheden med hensyn til dennes organisatoriske struktur og den teknisk ansvarlige persons organisatoriske placering.

Stk. 2. Kvalitetsstyringssystemet skal indeholde en beskrivelse af:

1) organisationsstrukturen samt den teknisk ansvarliges ansvar og beføjelser med hensyn til kvaliteten af virksomhedens aktiviteter,

2) virksomhedens arbejdsopgaver i forbindelse med arbejde på installationer med tydelig beskrivelse af eventuelle begrænsninger i arbejdsområdet,

3) procedurer og instruktioner vedrørende alle former for aktiviteter, som virksomheden udfører, inkl. acceptkriterier vedrørende kvalitetskontrol og -sikring,

4) procedurer til sikring af underleverandørers kvalitet af produkter og ydelser,

5) kvalitetsdokumentation, herunder kontrol-, inspektions- og fejlrapporter, samt register over personalets kvalifikationer m.v.,

6) dokumentstyring, der sikrer identifikation af gældende dokumenter,

7) procedurer for behandling af afvigelser og udførelse af korrigerende handlinger og

8) procedure for efterprøvning af kvalitetsstyringssystemet.

Stk. 3. Kvalitetsstyringssystemet skal dokumenteres i form af en manual eller en samling af dokumenter, der på systematisk og overskuelig måde redegør for vurderinger forholdsregler, procedurer og instruktioner.

Stk. 4. Sikkerhedsstyrelsen kan fastsætte nærmere retningslinier for de i stk. 2 nævnte krav.

§ 10. Kvalitetsstyringssystemet skal som minimum opbygges af følgende dokumenter:

1) Virksomhedens forretningsgrundlag, organisationsforhold og kvalitetsstyringssystem, herunder præcisering af den teknisk ansvarliges ansvar og beføjelser samt procedure for løbende efterprøvning af kvalitetsstyringssystemets funktion.

2) Procedure for kvalitetsstyring af arbejdet, rettet imod den teknisk ansvarlige.

3) Instrukser for arbejdets udførelse rettet til montørerne og udformet med referencer til gældende love og forskrifter.

Godkendelse og efterprøvning af kvalitetsstyringssystemer

§ 11. Virksomhedens kvalitetsstyringssystem skal godkendes af en kontrolinstans inden et år efter udstedelsen af autorisationen eller godkendelsen som kompetent virksomhed.

§ 12. Ansøgning om godkendelse af et kvalitetsstyringssystem skal indsendes til en af Sikkerhedsstyrelsen godkendt kontrolinstans. Med ansøgningen skal medfølge et eksemplar af virksomhedens kvalitetsstyringssystem samt en angivelse af tidspunktet for systemets implementering, herunder om enkelte dele endnu ikke er implementeret. Ansøgning og dokumentation kan fremsendes i elektronisk form.

Stk. 2. De af Sikkerhedsstyrelsen godkendte kontrolinstanser fremgår af styrelsens hjemmeside (www.sik.dk).

§ 13. Kontrolinstansen sender en bekræftelse på modtagelse af virksomhedens ansøgning om godkendelse af kvalitetsstyringssystemet og på, at systemet efter en foreløbig gennemgang er fundet fyldestgørende.

§ 14. Kontrolinstansen evaluerer den modtagne dokumentation for kvalitetsstyringssystemet og foretager efterprøvning på virksomheden for at vurdere kvalitetsstyringssystemets faktiske efterlevelse, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Såfremt danske eller udenlandske virksomheder allerede anvender et kvalitetsstyringssystem for produktion og slutkontrol, der er godkendt af et anerkendt certificeringsorgan på basis af fælleseuropæiske standarder, vurderer kontrolinstansen systemet på baggrund af den modtagne dokumentation.

§ 15. Hvis kontrolinstansen kan godkende kvalitetsstyringssystemet, udstedes et godkendelsesbevis.

Stk. 2. Hvis kontrolinstansen ikke kan godkende kvalitetsstyringssystemet, meddeles afslag på ansøgningen.

§ 16. Med intervaller, der ikke overstiger 2 år, foretager kontrolinstansen efterprøvning på virksomheden af kvalitetsstyringssystemets faktiske efterlevelse.

Stk. 2. Såfremt danske eller udenlandske virksomheder allerede anvender et kvalitetsstyringssystem for produktion og slutkontrol, der er godkendt af et anerkendt certificeringsorgan, jf. § 14, stk. 2, vurderer kontrolinstansen den faktiske efterlevelse på baggrund af efterprøvningsrapporter fra det anerkendte certificeringsorgan.

Stk. 3. Hvis kontrolinstansen ved den løbende efterprøvning konstaterer, at kravene til kvalitetsstyring ikke overholdes, kan kontrolinstansen tilbagetrække godkendelse af kvalitetsstyringssystemet.

Tilslutning til den særlige tilsynsordning

§ 17. For virksomheder, der har tilmeldt sig den særlige tilsynsordning, skal kvaliteten af installationer, virksomheden har udført, inspiceres af en godkendt kontrolinstans, jf. § 12, stk. 2, inden 1 år efter udstedelsen af autorisationen eller godkendelsen.

§ 18. Tilmelding til den særlige tilsynsordning skal indsendes til en af Sikkerhedsstyrelsen godkendt kontrolinstans.

Stk. 2. Ved modtagelse af tilmeldingen fremsender kontrolinstansen en bekræftelse til virksomheden.

§ 19. Udvælgelse af installationstyper til kontrol foretages af kontrolinstansen på basis af virksomhedens oplysninger om udførelse af arbejder. Før inspektion på forbrugerinstallationer indhentes forbrugeraccept af inspektionen.

§ 20. Med intervaller, der ikke overstiger 2 år, foretager kontrolinstansen inspektion af udvalgte installationstyper og stikprøvevis kontrol af dokumentation for udførte arbejder.

Stk. 2. Kontrolinstansen dokumenterer resultatet af inspektionen i en inspektionsrapport og anfører i rapporten, om resultatet kan godkendes eller ikke kan godkendes.

Udøvelse af virksomhed som autoriseret vvs-installatør, vand- og sanitetsmester, kloakmester og godkendt kompetent virksomhed

Teknisk ansvarlig person

§ 21. Virksomhedens teknisk ansvarlige person skal sørge for, at arbejdet udføres i overensstemmelse med de gældende love og forskrifter og i overensstemmelse med virksomhedens kvalitetsstyringssystem.

Stk. 2. Den teknisk ansvarlige, der lader arbejde udføre af ansatte medarbejdere, har ansvaret for at bemande opgaver og for, at medarbejderne er kvalificerede til at udføre arbejdet. Den teknisk ansvarlige skal give disse medarbejdere instruktion og føre tilsyn med, at arbejdet udføres i overensstemmelse med instruktionerne og de i stk. 1. nævnte regler samt virksomhedens kvalitetsstyringssystem.

Stk. 3. I kloakmestervirksomheder er virksomhedens teknisk ansvarlige person ansvarlig for, at der på den enkelte arbejdsplads, hvor der udføres afløbsarbejder, og hvor den teknisk ansvarlige person ikke deltager i selve den praktiske udførelse, er mindst én ansat medarbejder på hvert arbejdshold, der opfylder et af de krævede uddannelseskrav, angivet i bekendtgørelse om personlige faglige kvalifikationer for medarbejdere hos autoriserede og godkendte kompetente virksomheder.

Stk. 4. Den teknisk ansvarlige person skal gennem deltagelse i relevante kurser eller informationsmøder eller på anden måde holde sin faglige viden ajour, særligt hvad angår kendskabet til relevante tekniske bestemmelser.

Virksomheden

§ 22. Virksomheden må ikke tage ansvaret for arbejde, der er udført af personer, der ikke er ansat i virksomheden, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Virksomheden må ikke tage ansvaret for arbejde, der er udført af personer, der ikke er omfattet af den teknisk ansvarliges ledelsesmæssige beføjelser, således som disse er fastlagt i medfør af lovens § 7, stk. 2, nr. 6, og i virksomhedens kvalitetsstyringssystem.

Stk. 3. Virksomheden kan dog tage ansvar for personer, der ikke er ansat i virksomheden, såfremt der udarbejdes en aftale om udlejning med den virksomhed, hvor den pågældende normalt er tilknyttet. Det skal af aftalen fremgå, at den virksomhed, der benytter den lejede arbejdskraft, bærer ansvaret for det arbejde, den pågældende udfører, samt for hvilken periode den pågældende er udlejet. Den pågældende skal endvidere være omfattet af den autoriserede eller godkendte kompetente virksomheds kvalitetsstyringssystem,

Stk. 4. I tilfælde af at den virksomhed, der har udført et arbejde, nægter eller er ude af stand til at færdiggøre arbejdet, kan en anden autoriseret virksomhed færdiggøre arbejdet, jf. dog stk. 5. Den autoriserede virksomhed overtager ikke herved ansvaret for det udførte arbejde, men skal foretage en gennemgang af installationen med henblik på at sikre, at denne lever op til gældende love og forskrifter på området. Gennemgangen skal foretages efter Sikkerhedsstyrelsens retningslinjer herfor.

Stk. 5. På gasområdet kan en anden virksomheds færdiggørelse af arbejdet, jf. stk. 4, kun ske efter tilladelse fra Sikkerhedsstyrelsen.

§ 23. Virksomheden skal sørge for:

1) at virksomhedens kvalitetsstyringssystem efterleves i praksis og løbende bliver efterprøvet af en godkendt kontrolinstans, samt at der træffes fornødne foranstaltninger på baggrund af rapporter fra kontrolinstansen,

2) såfremt virksomheden er tilmeldt den særlige tilsynsordning, at der bliver udført det krævede tilsyn fra en godkendt kontrolinstans, samt at der træffes fornødne foranstaltninger på baggrund af rapporter fra kontrolinstansen, og

3) at de faglige kvalifikationer hos virksomheden løbende ajourføres for eksempel ved deltagelse i relevante efteruddannelseskurser.

§ 24. Kvalitetsdokumentationen, jf. § 9, stk. 3, skal arkivers og opbevares tilgængeligt for Sikkerhedsstyrelsen, den kontrolinstans, virksomheden har valgt at samarbejde med samt kommuner, forsyningsvirksomheder, herunder gasleverandører, ledningsejere, og ejere af hovedkloakledninger.

Stk. 2. Virksomheden skal opbevare kvalitetsdokumentationen, jf. stk. 1, i mindst 5 år. Dokumentationen kan opbevares i elektronisk form.

Forholdet til andre

§ 25. Virksomheden skal følge de af forsyningsvirksomheden, herunder gasselskabet, kommunen og ejeren af hovedkloakledningen fastsatte bestemmelser og særlige anvisninger for udførelse af de enkelte arbejder.

§ 26. Tilkaldes virksomheden i tilfælde, hvor uopholdelig hjælp er påkrævet, for eksempel i anledning af gasudstrømning, brand, vandudstrømning, eller tilstopning eller større utæthed på kloakområdet, eller lignende, eller indtræffer sådanne hændelser under udførelsen af et arbejde, skal virksomheden straks træffe de fornødne foranstaltninger til afværgelse af fare og til begrænsning af opstået skade. Kommunen, forsyningsvirksomheden, herunder gasleverandøren, ledningsejeren eller ejeren af hovedkloakledningen skal omgående underrettes om de indgreb, der er foretaget.

§ 27. Opdager virksomheden, at en installation eller tilsluttet genstand eller en afløbsledning er behæftet med fejl og mangler, der ikke straks kan afhjælpes, og som kan medføre fare eller ulempe for mennesker eller skade på ejendom, herunder ledningsanlæg og deres drift m.v., eller som kan medføre skadelig forurening, skal der omgående gives kommunen, forsyningsvirksomheden, herunder gasleverandøren, ledningsejeren eller ejeren af hovedkloakledningen underretning herom.

Stk. 2. Såfremt virksomheden opdager fejl ved ledninger eller installationsgenstande, herunder gas- eller vandmålere, skal der snarest muligt gives kommunen, forsyningsvirksomheden, herunder gasleverandøren, ledningsejeren eller ejeren af hovedkloakledningen underretning herom. Hvor der ikke er en ejer af hovedkloakledningen, underrettes kommunen.

§ 28. Virksomheden skal ved aflevering af enhver ny installation eller genstand og apparat gøre brugeren eller ejeren bekendt med betjeningen.

Stk. 2. Ejeren eller brugeren skal desuden gøres opmærksom på sit ansvar for hele installationens fremtidige tilstand og vedligeholdelse, herunder at lade opståede fejl eller mangler udbedre snarest muligt, samt træffe foranstaltninger til imødegåelse af sikkerheds- og sundhedsmæssige risici.

§ 29. Kommunen, forsyningsvirksomheden, herunder gasleverandøren, ledningsejeren eller ejeren af hovedkloakledningen er berettiget til under og efter arbejdets udførelse at kontrollere, om arbejdet er udført i overensstemmelse med gældende bestemmelser og de vilkår, der er stillet for tilladelsen.

Finansiering

§ 30. Samtidig med indgivelse af ansøgning om autorisation, godkendelse som kompetent virksomhed, eller godkendelse som teknisk ansvarlig person betales et gebyr på kr. 650.

§ 31. Virksomheden betaler for godkendelse og efterprøvning af kvalitetsstyringssystemet samt udført tilsyn i den særlige tilsynsordning, jf. lovens § 9, stk. 5.

Klageadgang

§ 32. Sikkerhedsstyrelsens afgørelser truffet efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 33. Kontrolinstansens afgørelser om afslag på samt tilbagetrækning af godkendelser, jf. § 15, stk. 2 og § 16, stk. 3, samt afgørelser om godkendelse efter den særlige tilsynsordning, jf. § 20, stk. 2, kan af virksomheden påklages til Sikkerhedsstyrelsen senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Afgørelsen skal indeholde vejledning herom.

Straf

§ 34.  Med bøde straffes den, der:

1) overtræder § 6, stk. 3,

2) i strid med § 7, stk. 1 eller stk. 2, undlader at implementere et godkendt kvalitetsstyringssystem eller at tilslutte sig en særlig tilsynsordning,

3) overtræder § 22, stk. 1, stk. 2 eller stk. 5,

4) i strid med § 22, stk. 4, undlader at foretage en gennemgang af installationen,

5) i strid med § 23, nr. 1, undlader at efterleve virksomhedens kvalitetsstyringssystem, at lade systemet efterprøve af en godkendt kontrolinstans, eller at træffe de fornødne foranstaltninger på baggrund af rapporter fra kontrolinstansen,

6) i strid med § 23, nr. 2, undlader at sørge for, at der bliver udført det krævede tilsyn fra en godkendt kontrolinstans eller at træffe de fornødne foranstaltninger på baggrund af rapporter fra kontrolinstansen,

7) undlader at opbevare kvalitetsdokumentation i overensstemmelse med § 24,

8) tilsidesætter bestemmelserne i § 25 eller § 26, 1. punktum,

9) tilsidesætter underretningspligten i § 26, 2. punktum, § 27, stk. 1 eller stk. 2, eller

10) overtræder § 28, stk. 1 eller stk. 2.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden

§ 35. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. Følgende regler ophæves:

1) bekendtgørelse nr. 1038 af 8. december 2003 om vilkår for autorisation og godkendelse som kompetent virksomhed,

2) bekendtgørelse nr. 1039 af 8. december 2003 om kvalitetsstyringssystemer og særlig tilsynsordning for autoriserede og godkendte kompetente virksomheder,

3) bekendtgørelse nr. 1043 af 8. december 2003 om udøvelse af virksomhed som autoriseret vvs-installatør og godkendt kompetent virksomhed, og

4) bekendtgørelse nr. 1044 af 8. december 2003 om udøvelse af virksomhed som autoriseret kloakmester.

Sikkerhedsstyrelsen, den 14. december 2006

Carsten Sørig

/Gro Funder Sommerlund