Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om personlige faglige kvalifikationer for den
teknisk ansvarlige og dennes medarbejdere i autoriserede og
godkendte kompetente virksomheder

 

I medfør af § 7, stk. 7, i lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 8. december 2003, som ændret ved § 1 i lov nr. 1601 af 20. december 2006, fastsættes efter bemyndigelse:

Autoriserede vvs-installatører

§ 1. Den teknisk ansvarlige hos en autoriseret vvs-installatør skal have bestået en gas-, vand- og sanitetsmestereksamen, ved en af følgende kompetencegivende prøver:

1) autorisationsprøve for VVS, afholdt efter reglerne i Undervisningsministeriets bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for energiinstallation,

2) prøve afholdt efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1161 af 15. december 1992 om gas-, vand- og sanitetsmesteruddannelsen,

3) prøve afholdt i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 856 af 5. december 1986 om uddannelse som gas-, vand- og sanitetsmester i årene 1986 til 1992,

4) prøve afholdt i perioden før 1986 på Teknologisk Institut eller andre undervisningssteder, som er godkendt af Trafikministeriet som grundlag for autorisation som vvs-installatør i medfør af den dagældende lovgivning, eller

5) andre prøver godkendt af Sikkerhedsstyrelsen med minimum samme indhold og kompetencevurdering som prøven angivet i nr. 1.

Stk. 2. Den teknisk ansvarlige hos en autoriseret vand- og sanitetsmester skal som minimum have bestået vand- og sanitetsdelen i den samlede kompetencegivende prøve, jf. stk. 1, nr. 1 eller nr. 5.

§ 2. Medarbejdere, der udfører autorisationskrævende arbejde hos autoriserede vvs-installatører, skal have erhvervet et fagligt grundlag ved en relevant erhvervsuddannelse inden for vvs-området. Medarbejdere under uddannelse i mindre end 2 år skal være under opsyn af en person med relevant erhvervsuddannelse inden for vvs-området.

Stk. 2. Medarbejdere, der udfører særlige typer af installations- og servicearbejder på gasinstallationer, skal udover kravene i denne bekendtgørelse opfylde de supplerende uddannelseskrav, som er fastsat i Gasreglementet.

Autoriserede kloakmestre

§ 3. Den teknisk ansvarlige hos en autoriseret kloakmestervirksomhed skal have bestået en kloakmestereksamen ved en af følgende kompetencegivende prøver:

1) kloakmesterprøve, afholdt efter reglerne i Sikkerhedsstyrelsens retningslinier om den kompetencegivende kloakmesterprøve,

2) prøve afholdt på godkendte uddannelsessteder under kontrol og overvågning af den i henhold til § 14 i lov nr. 250 af 8. juni 1978 nedsatte eksamenskommission for kloakmesterprøven,

3) prøve, afholdt i perioden før 1978 på Teknologisk Institut eller andre undervisningssteder, som er godkendt af Trafikministeriet som grundlag for autorisation som kloakmester i medfør af den dagældende lovgivning, eller

4) andre prøver godkendt af Sikkerhedsstyrelsen med minimum samme indhold og kompetencevurdering som prøven angivet i nr. 1.

§ 4. Medarbejdere i en autoriseret kloakmestervirksomhed, der i den teknisk ansvarliges fravær kan varetage dennes funktioner ved selve arbejdernes udførelse, jf. Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed som vvs-installatør, vand- og sanitetsmester, godkendt kompetent virksomhed eller kloakmester, skal enten have uddannelsesbevis fra AMU-systemet som kloakrørlægger, kursusbevis fra AMU-systemets uddannelse af anlægsarbejdere ved kloakering trin 1 og trin 2, have bestået kloakmesterprøvens praktiske del, have svendebrev som struktør eller brolægger eller have andre personlige kursusbeviser, der er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen.

Godkendte kompetente virksomheder

§ 5. Den teknisk ansvarlige i en godkendt kompetent virksomhed skal have bestået en prøve som angivet i § 1, med mindre den teknisk ansvarlige person har andre personlige kvalifikationer, jf. stk. 2 og stk. 3 og §§ 6-9.

Stk. 2. Såfremt godkendelsen af en kompetent virksomhed på gas- eller vand- og sanitetsområdet omfatter arbejder inden for de autoriserede vvs-installatørers arbejdsområde og primært er baseret på den teknisk ansvarliges uddannelse, skal den teknisk ansvarlige have personlige kvalifikationer, der opfylder kompetencekravene på gas- eller vand- og sanitetsområdet som anført i den særlige studieordning i Undervisningsministeriets bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for energiinstallation.

Stk. 3. Såfremt godkendelsen af den kompetente virksomhed er baseret på virksomhedens ansattes samlede kompetence, foretager Sikkerhedsstyrelsen til bedømmelse af de personlige faglige kvalifikationer en samlet vurdering af kvalifikationerne hos den teknisk ansvarlige og virksomhedens montører, set i relation til det beskrevne virksomhedsområde inden for vand- og sanitetsområdet, eller installation, kontrol og service af gasfyrede anlæg samt behovet for særligt installations- og produktkendskab.

§ 6. For virksomheder, der udfører indregulering og service på større gasfyrede brænderanlæg, skal den teknisk ansvarlige kunne dokumentere sine kvalifikationer som ingeniør, maskinmester, gas-, vand- og sanitetsmester eller lignende, og have særlig ekspertise i sikkerhedsforhold for større gasfyrede brænderanlæg.

Stk. 2. De udførende montører skal ud over den faglige grunduddannelse have bestået den af Sikkerhedsstyrelsen godkendte kompetencegivende prøve vedrørende indregulering af større gasfyrede anlæg.

Stk. 3. Såfremt den teknisk ansvarlige person selv deltager i udførelsen af de konkrete opgaver, skal vedkommende ligeledes have bestået den kompetencegivende prøve.

§ 7. For virksomheder, der udfører indregulering og service på gasdrevne motoranlæg, skal den teknisk ansvarlige kunne dokumentere sine kvalifikationer som ingeniør, maskinmester, gas, vand- og sanitetsmester eller tilsvarende samt særlig ekspertise i sikkerhedsforhold for gasmotoranlæg.

Stk. 2. De udførende montører skal ud over den faglige grunduddannelse have bestået en af Sikkerhedsstyrelsen godkendt kompetencegivende prøve vedrørende indregulering og service af gasmotoranlæg.

§ 8. For virksomheder, der udfører installationsarbejde, udfører kontrol og eftersyn samt service af F-gasinstallationer i campingvogne, skal den teknisk ansvarlige have bestået den af Sikkerhedsstyrelsen godkendte kompetencegivende prøve vedrørende F-gasinstallationer i campingvogne.

§ 9. For øvrige kompetente virksomheder, der falder ind under virksomhedsbeskrivelsen, jf. § 4, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed som vvs-installatør, vand- og sanitetsmester, godkendt kompetent virksomhed eller kloakmester, kan Sikkerhedsstyrelsen gøre godkendelse af den teknisk ansvarlige eller de udførende personer betinget af beståelse af særligt tilrettelagte prøver, fastsat af Sikkerhedsstyrelsen.

Ikrafttræden

§ 10. Sikkerhedsstyrelsens afgørelser truffet efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2007.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1042 af 8. december 2003 om personlige faglige kvalifikationer for den teknisk ansvarlige og dennes medarbejdere i autoriserede og godkendte kompetente virksomheder ophæves.

 

Sikkerhedsstyrelsen, den 13. december 2006

Carsten Sørig

/Tina Ovesen Petersen