Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
  Kapitel 1Anvendelsesområde
  Kapitel 2Definitioner
  Kapitel 3Administration af puljer
  Kapitel 4Kundeinformation
  Kapitel 5Anbringelse af opsparingen for puljer og særskilte depoter
  Kapitel 6Puljers anvendelse af afledte finansielle instrumenter m.v.
  Kapitel 7Aktiebaserede afledte finansielle instrumenter
  Kapitel 8Obligations- og rentebaserede afledte finansielle instrumenter
  Kapitel 9Valutabaserede afledte finansielle instrumenter
  Kapitel 10Særlige bestemmelser om puljers anvendelse af afledte finansielle instrumenter m.v.
  Kapitel 11Særskilte depoters investering i afledte finansielle instrumenter
  Kapitel 12Værdipapiropgørelse m.v.
  Kapitel 13Registrering og deponering
  Kapitel 14Straffebestemmelser
  Kapitel 15Ikrafttræden
Bilag 1 Afgrænsning af begrebet »brugsrettigheder«
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer m.v.

 

I medfør af § 50, stk. 2, og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 286 af 4. april 2006, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på kapitalpension, ratepension, selvpension oprettet før den 2. juni 1998, børneopsparing og boligopsparing oprettet i medfør af lovbekendtgørelse nr. 107 af 21. februar 2005 og på særlige pensionsordninger oprettet i medfør af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, som er overført til et pengeinstitut, jf. § 17 n i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. (Opsparingen)

Kapitel 2

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Kapitalandel:

Andel i aktieselskaber (aktier), anpartsselskaber (anparter) samt i andre virksomheders egenkapital, jf. § 5, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed.

2) Unoteret kapitalandel:

En kapitalandel der ikke handles på et reguleret marked.

 

Kapitel 3

Administration af puljer

§ 3. For hver enkelt pulje skal der udarbejdes skriftlige retningslinier for administrationen. Retningslinierne skal være godkendt af pengeinstituttets direktion.

Stk. 2. Retningslinierne skal som minimum indeholde oplysninger om

1) investeringsstrategi og risikoeksponering, herunder pengeinstituttets adgang til at foretage ændringer heri,

2) samtlige omkostninger og handelsvilkår, herunder administrationsgebyr, afregningskurs i forhold til markedskursen, kurtage, andre handels- og depotomkostninger og regler for beregning af rente af kontantindestående,

3) hvornår afkast tilskrives, og

4) hvordan puljens resultat og afkastet til kunderne beregnes.

§ 4. Pengeinstituttet skal udfærdige en investeringsinstruks, hvori investeringsrammer for den enkelte pulje fastlægges. Der skal fastsættes rammer for investering for hver af de i § 12, stk. 1 og 10, angivne aktiver, som puljen må investere i.

§ 5. Pengeinstituttet skal udfærdige skriftlige forretningsgange for forvaltningen af puljeaktiver, herunder fastlægge hvem, der er bemyndiget til at handle med puljeaktiverne. Forretningsgangene skal blandt andet sikre, at handel med puljeaktiver holdes adskilt fra handel med andre aktiver.

Kapitel 4

Kundeinformation

§ 6. Ved oprettelse af en pulje skal kunden skriftligt informeres om de generelle regler for puljeordningen. Det skal herunder oplyses,

1) at puljeaktiverne tilhører pengeinstituttet,

2) at afkastet baseres på en beregning af de bagvedliggende aktiver og derfor kan være både positivt og negativt, samt

3) i hvilket omfang aktiverne er skattepligtige efter lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v.

Stk. 2. Pengeinstituttet skal ved oprettelsen udlevere et eksemplar af de i henhold til § 3, stk. 1, udfærdigede retningslinier. Kunden skal endvidere skriftligt informeres om, fra hvilken dato kunden betragtes som indtrådt i puljen, samt om ophør, vilkårene for udtræden og overflytning til individuelt depot, anden pulje i pengeinstituttet eller overflytning til andet pengeinstitut, forsikringsselskab eller pensionskasse. Endelig skal kunden informeres om de opnåede procentvise afkast for de enkelte puljer for de forløbne kvartaler i det indeværende år, jf. § 6, samt det procentvise afkast for de foregående 3 år.

Stk. 3. Ved ændringer af de i § 3, stk. 2, angivne oplysninger, skal pengeinstituttet fremsende et eksemplar af retningsliniernes fuldstændige nye affattelse til samtlige puljekunder. Ændringerne skal gennemføres med et passende varsel.

§ 7. Pengeinstituttet skal mindst én gang hvert kvartal oplyse kunden følgende om afkastet for hver enkelt pulje:

1) Det procentvise samlede afkast.

2) Det procentvise skattefrie afkast.

3) Det procentvise afkast, der er skattepligtigt efter lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v.

Stk. 2. Aktivsammensætningen skal ultimo perioden oplyses fordelt på:

1) Obligationer.

2) Indeksobligationer.

3) Aktier.

4) Andele i investeringsforeninger og specialforeninger.

5) Øvrige puljeaktiver.

6) Kontant indestående.

Stk. 3. Fordelingen skal oplyses i kroner, tusinde kroner eller mio. kr.

§ 8. Ved årets udgang skal pengeinstituttet ud over de i § 7, stk. 1, angivne oplysninger for hver pulje oplyse kunden om:

1) Årets renteindtægter og udbytter fordelt på de i § 7 angivne aktivposter.

2) Årets kursregulering fordelt på værdipapirkategorier.

3) Kursregulering af valuta.

4) Omkostninger, der er afholdt af puljen, herunder omkostninger i form af kursskæringer og lignende.

5) Puljens samlede resultat.

Stk. 2. Ved årets udgang skal der ud over de i § 7, stk. 2, angivne oplysninger mindst oplyses følgende:

1) Den gennemsnitlige beholdning (opgjort dag til dag) af de enkelte aktivtyper.

2) Renterisiko på obligationsbeholdningen (f.eks. udtrykt ved ændringer i værdien ved en renteændring på 1 procentpoint).

3) Aktiebeholdningen fordelt på lande og brancher.

4) Andele i investeringsforeninger og specialforeninger fordelt på afdelinger.

Stk. 3. Pengeinstituttet skal ultimo hvert år for hver pulje oplyse om det opnåede procentvise afkast for det forløbne år, samt det procentvise afkast for de foregående 3 år.

§ 9. Ved udgangen af hvert år skal kunden modtage oplysninger om fordelingen af henholdsvis noterede kapitalandele og unoterede kapitalandele, jf. § 2, nr. 2-3, i kundens særskilte depoter.

§ 10. Ved udgangen af hvert år skal hver kunde modtage oplysninger om det samlede afkast af sine puljeinvesteringer i pengeinstituttet. Hver kunde skal endvidere modtage oplysninger om størrelsen af de administrationsomkostninger, der alene er afholdt af den enkelte kunde. Det herefter fremkomne nominelle afkast skal ligeledes oplyses for kunden, tillige med det hertil svarende procentvise afkast af opsparingskontoens gennemsnitlige indestående.

Stk. 2. Ved beregning af det procentvise afkast, skal der tages udgangspunkt i opsparingskontoens gennemsnitlige indestående opgjort dag til dag.

§ 11. Ved årets udløb skal de i §§ 7-10 angivne oplysninger tilsendes kunden vederlagsfrit. Samtidig skal de i §§ 7-8 angivne oplysninger foreligge i pengeinstituttets filialer og på begæring udleveres vederlagsfrit.

Stk. 2. De kvartalsvise oplysninger, jf. § 7, kan afgives ved fremlæggelse i pengeinstituttets filialer. Kunderne skal dog tilbydes at få oplysningerne tilsendt. Omkostningerne ved fremsendelsen kan pålægges den enkelte kunde. Endelig skal oplysningerne på begæring udleveres vederlagsfrit.

Stk. 3. De i stk. 1 og 2 omhandlede oplysninger skal afgives senest 8 uger efter en periodes udløb.

Stk. 4. Det kan aftales med kunden, at informationerne i § 6, stk. 2, samt §§ 7-9 kan videregives på andet varigt medium end papir.

Kapitel 5

Anbringelse af opsparingen for puljer og særskilte depoter

§ 12. Opsparingen i den enkelte ordning skal anbringes på en eller flere af følgende måder:

1) Som indestående på en kontantforrentet indlånskonto.

2) I

a) statsobligationer,

b) realkreditobligationer og obligationer udstedt af Danmarks Skibskreditfond,

c) indeksobligationer,

d) skatkammerbeviser,

e) erhvervsobligationer garanteret af den danske stat eller andre medlemsstater inden for Den Europæiske Union eller af stater, som Fællesskabet har indgået aftale med, samt

f) obligationer udstedt eller garanteret af danske amtskommuner, danske kommuner, Grønlands hjemmestyre, Færøernes landsstyre, eller regionale og lokale myndigheder i andre lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med, og hvor de kompetente myndigheder har givet nulvægt.

3) I aktier, konvertible obligationer, erhvervsobligationer samt i tegningsretter knyttet til aktier, der allerede indgår i opsparingen.

4) I andele i investeringsforeninger og specialforeninger, jf. § 1, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., dog er erhvervsudviklingsforeninger omfattet af nr. 8.

5) I andele i investeringsinstitutter med vedtægtsmæssigt hjemsted i et land, der er medlem af Den Europæiske Union, eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, og som er godkendt i medfør af Rådets direktiv 85/611/EØF (UCITS-direktivet).

6) I andele i udenlandske investeringsinstitutter, som er godkendt i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, og som ikke er omfattet af Rådets direktiv 85/611/EØF (UCITS-direktivet), samt udenlandske investeringsinstitutter, der er godkendt i et land uden for Den Europæiske Union, som Fællesskabet ikke har indgået aftale med på det finansielle område. Det kræves i begge tilfælde, at Finanstilsynet har godkendt investeringsinstituttets markedsføring her i landet, jf. § 16 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.

7) I sparekassers beviser for garantikapital og andelskassers beviser for andelskapital, såfremt beviserne ifølge sparekassens eller andelskassens vedtægter er omsættelige.

8) I andele i erhvervsudviklingsforeninger, jf. § 1, stk. 1, nr. 2, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.

9) I hedgeforeninger som er godkendt i medfør af § 114 a i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.

10) I kapitalandele der handles på alternative markedspladser.

11) I værdipapirer som efter Finanstilsynets afgørelse kan sidestilles med de under nr. 1-9 nævnte aktiver.

Stk. 2. Rate- og kapitalpensioner i særskilte depoter kan placeres i unoterede kapitalandele, jf. § 2, nr. 2, i aktieselskaber, anpartsselskaber, selskaber optaget på listen i artikel 1 i den konsoliderede udgave af Rådets 1. selskabsdirektiv 68/151/EØF som ændret ved direktiv 2003/58/EF, der ikke er omfattet af stk. 1, nr. 10, kommanditselskaber og selskaber med en tilsvarende juridisk form, inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, under følgende betingelser:

1) At kunden som minimum investerer 100.000 kr. i unoterede kapitalandele i hvert enkelt selskab. Ved investering i kommanditselskaber og kommanditaktieselskaber er det den faktiske indbetaling til selskabet, der er afgørende.

2) At værdien af de unoterede kapitalandele på investeringstidspunktet højst udgør 20 pct. af den del af kundens opsparing i samme pengeinstitut placeret på kontantforrentede indlånskonti, i puljer eller i særskilte depoter, der ligger under 2 mio. kr.

3) At værdien af de unoterede kapitalandele på investeringstidspunktet højst udgør 50 pct. af den del af kundens samlede opsparing i samme pengeinstitut placeret på kontantforrentede indlånskonti, i puljer eller i særskilte depoter, der ligger mellem 2 og 4 mio. kr.

4) At værdien af de unoterede kapitalandele på investeringstidspunktet højst udgør 75 pct. af den del af kundens samlede opsparing i samme pengeinstitut på kontantforrentede indlånskonti, i puljer eller i særskilte depoter, der ligger over 4 mio. kr.

5) At kommanditselskabet og kommanditaktieselskabet udelukkende investerer i aktivtyper omfattet af stk. 1, nr. 1, 2, 4-9, og unoterede kapitalandele, jf. stk. 5.

Stk. 3. For kommanditselskabet og kommanditaktieselskabet gælder desuden, at der kan investeres i kommanditselskaber og kommanditaktieselskaber, der udelukkende investerer i aktivtyper efter stk. 2, nr. 5.

Stk. 4. Ved beregningen af, hvor meget pensionsopspareren kan placere i forhold til placeringsgrænserne i stk. 2, nr. 2 -4, skal det beløb, pensionsopspareren hæfter med over for kommanditselskabet eller kommanditaktieselskabet, indgå.

Stk. 5. Forud for investeringen i unoterede kapitalandele kan pengeinstituttet fra kunden betinge sig en erklæring, hvoraf det fremgår, at kunden er klar over de risici, der er forbundet med investeringen.

Stk. 6. Pengeinstituttet skal sende en meddelelse til det unoterede selskab, kommanditselskabet eller kommanditaktieselskabet, hvoraf det fremgår, at alle fremtidige betalinger, herunder udbytte og provenu fra afståelse skal ske til depotet, samt at pensionsopspareren kun kan disponere over kapitalandelene ved afståelse. Pensionsopspareren skal give pengeinstituttet samtykke til, at pengeinstituttet kan sende meddelelsen.

Stk. 7. En pensionsopsparer, der deltager som komplementar i et kommanditselskab eller kommanditaktieselskab, kan ikke placere sin pensionsopsparing i kommanditselskabet eller kommanditaktieselskabet.

Stk. 8. Kunden må ikke eje 25 pct. eller mere af kapitalen i det unoterede selskab m.v.. Ved afgørelsen af, om kunden ejer 25 pct. eller mere af kapitalen i selskabet medregnes både kapitalandele, som kunden ejer uden for rate- og kapitalpensionerne i særskilte depoter, og kommanditistens hæftelse over for kommanditselskabet m.v. Herudover finder § 4, i lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. tilsvarende anvendelse ved opgørelsen af kundens ejerandel i selskabet.

Stk. 9. Det er kundens forpligtelse at oplyse pengeinstituttet om værdien af unoterede kapitalandele til brug for beskatning efter lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v.

Stk. 10. Puljer kan efter bestemmelserne i kapitel 6-10 anvende afledte finansielle instrumenter. Særskilte depoter kan anvende afledte finansielle instrumenter efter bestemmelserne i kapitel 10.

Stk. 11. De i stk. 1, nr. 2 og 3, nævnte aktiver skal handles på et reguleret marked. Befinder markedet sig i Den Europæiske Union eller i lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, skal markedet være optaget på listen nævnt i artikel 47 i direktiv 2004/39/EF om markeder for finansielle instrumenter. Befinder markedet sig hverken i en stat, der er medlem af Den Europæiske Union, eller i lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, skal markedet være medlem af World Federation of Exchanges (WFE). Finanstilsynet kan beslutte at godkende andre markeder, jf. § 87 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Opsparingen kan endvidere anbringes i nyemitterede værdipapirer, såfremt der i emissionsbestemmelserne gives tilsagn om, at der vil blive fremsat begæring om optagelse til notering på et marked som nævnt i 1.-4. pkt. Såfremt der ikke et år fra emissionen er opnået tilladelse til optagelse til notering, skal værdipapirerne afhændes straks. Opsparingen kan endvidere anbringes i unoterede kapitalandele, hvor der er anmodet om notering på et marked som nævnt i 1.-4. pkt. Sker noteringen ikke inden for 1 år, skal reglerne for unoterede kapitalandele iagttages.

Stk. 12. En kapitalandel betegnes som noteret, når den er optaget til notering på en fondsbørs.

Stk. 13. Opsparing kan ikke anbringes i aktier, kapitalandele omfattet af stk. 1, nr. 10, og stk. 2, eller aktieretter til aktier i selskaber, der har som formål eller som et af sine formål at give brugsrettigheder, rabatter eller lignende rettigheder i selskabet. Dette gælder dog ikke, hvis rettigheden først kan udnyttes efter ophævelses-/frigivelsestidspunktet eller er omfattet af indberetningspligten i § 8 H i skattekontrolloven.

Stk. 14. Anvendes midler i særskilte depoter til anbringelse i de i stk. 1, nr. 3, 6-7, 9 og 10 nævnte aktiver, må værdien af værdipapirer udstedt af en enkelt emittent ikke overstige 20 pct. af kundens opsparing i samme pengeinstitut placeret på kontantforrentede indlånskonti samt i særskilte depoter. Op til 20 pct. af kundens opsparing i særskilte depoter kan anbringes i de i stk. 1, nr. 8, nævnte aktiver. Et beløb svarende til det efter pensionsbeskatningsloven maksimale tilladte årlige indskud på en kapitalpensionsordning kan dog altid anbringes i værdipapirer omfattet af stk. 1, nr. 3 og 5-10.

Stk. 15. Pengeinstituttet skal påse, at reglerne om anbringelse af midler i særskilt depot, jf. stk. 1, 2, 10, 11, og 14, er overholdt.

Kapitel 6

Puljers anvendelse af afledte finansielle instrumenter m.v.

§ 13. En pulje kan anvende afledte finansielle instrumenter samt udføre værdipapirudlån til risikoafdækning og porteføljepleje, såfremt anvendelsen af de afledte finansielle instrumenter opfylder bestemmelserne i §§ 14-23.

§ 14. Ved afledte finansielle instrumenter forstås i denne bekendtgørelse finansielle instrumenter, hvis værdi afhænger af værdien på et underliggende aktiv eller finansielt instrument, herunder værdipapirer, indeks og renter.

Stk. 2. De afledte finansielle instrumenter skal være baseret på fremmed valuta, renter eller værdipapirer, herunder værdipapirindeks, der kan indgå i en puljes formue.

Stk. 3. Ved værdipapirudlån forstås udlån af værdipapirer mod senere tilbagelevering af værdipapiret eller et identisk værdipapir, for hvilket der ydes et vederlag, men som ikke involverer overførsel af likviditet fra låntager til långiver. Udførelse af værdipapirudlån skal ske under iagttagelse af bestemmelserne i § 22.

§ 15. Ved en nettoposition i et værdipapir eller værdipapirindeks forstås forskellen mellem summen af kursværdien af de lange positioner og summen af kursværdien af de korte positioner. Ved opgørelsen af nettopositionen, der knytter sig til afledte finansielle instrumenter, foretages opgørelsen for hvert underliggende værdipapir eller værdipapirindeks. Ved en lang position forstås en position, der giver en gevinst ved en kursstigning eller et rentefald for det pågældende værdipapir eller værdipapirindeks. Ved en kort position forstås en position, der giver et tab ved en kursstigning eller et rentefald for det pågældende værdipapir eller værdipapirindeks.

Stk. 2. Ved en nettoposition i en fremmed valuta forstås forskellen mellem summen af de lange positioner og summen af de korte positioner i den pågældende valuta. Ved en lang position i en valuta forstås en position, der giver en gevinst ved en stigning i kursen på den pågældende valuta opgjort i danske kroner. Ved en kort position i en valuta forstås en position, der giver et tab ved en stigning i kursen på den pågældende valuta opgjort i danske kroner. Ved opgørelsen af lange og korte positioner medtages alle mellemværender i valutaen, hvor puljen selv bærer valutakursrisikoen.

Stk. 3. Ved opgørelsen af positionen i de underliggende aktiver, der knytter sig til afledte finansielle instrumenter, hvori der indgår et optionselement, multipliceres kursværdien af det underliggende aktiv med optionens delta.

§ 16. Ved et syntetisk pengemarkedsindskud forstås en beholdning af værdipapirer, der er kombineret med afledte finansielle instrumenter baseret på de pågældende værdipapirer, således at beholdningen modsvares af en tilsvarende kort position i de afledte finansielle instrumenters underliggende aktiver.

Kapitel 7

Aktiebaserede afledte finansielle instrumenter

§ 17. En pulje kan anvende afledte finansielle instrumenter baseret på aktier eller aktieindeks, såfremt de afledte finansielle instrumenter er på dækket basis.

Stk. 2. Afledte finansielle instrumenter baseret på en given aktie er på dækket basis, såfremt de ikke forøger puljens tab ved reduktion i værdien af den pågældende aktie, og såfremt de ikke medfører, at puljen samlet opnår en kort nettoposition i aktien.

Stk. 3. Afledte finansielle instrumenter baseret på et aktieindeks er på dækket basis, såfremt

1) en del af puljens aktiebeholdning består af aktier, der noteres på samme fondsbørs eller handles på samme marked som aktierne i indekset,

2) puljen ikke har anvendt andre afledte finansielle instrumenter, der er dækket af aktier i denne del af beholdningen,

3) de afledte finansielle instrumenter med stor sandsynlighed ikke forøger puljens tab ved reduktion i værdien af den pågældende aktiebeholdning, og

4) de afledte finansielle instrumenter med stor sandsynlighed ikke medfører, at puljen ved en stigning i værdien af den pågældende aktiebeholdning kan få et nettotab på beholdning og instrumenter.

§ 18. En pulje kan, ud over det i § 17 angivne, anvende afledte finansielle instrumenter baseret på aktier eller aktieindeks, såfremt puljen holder en likviditetsbeholdning svarende til nettopositionen i de underliggende aktier eller aktieindeks, jf. dog stk. 4. Til likviditetsbeholdningen medregnes i denne forbindelse indeståender på anfordring eller med en opsigelse på ikke over en måned i pengeinstitutter, indbetalt margin hos pengeinstitutter, fondsmæglerselskaber, fondsbørser og clearingcentraler samt værdipapirer, som fremgår af § 87, stk. 4, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., og som er variabelt forrentede eller har en restløbetid på ikke over 6 måneder. Endvidere medregnes beløb, der forfalder indenfor 3 måneder i form af udtrukne obligationer, renter og deklarerede udbytter. Endvidere medregnes syntetiske pengemarkedsindskud.

Stk. 2. En pulje kan endvidere anvende afledte finansielle instrumenter baseret på aktier eller aktieindeks, såfremt puljen for hvert enkelt afledt finansielt instrument eller for en kombination af disse, hvis der anvendes flere afledte finansielle instrumenter med samme restløbetid, holder en beholdning af fastforrentede værdipapirer, som fremgår af § 87, stk. 4, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger og andre kollektive investeringsordninger m.v., svarende til nettopositionen i de underliggende aktier eller aktieindeks, og såfremt værdipapirernes restløbetid ikke overstiger restløbetiden på det eller de pågældende afledte finansielle instrumenter, jf. dog stk. 4.

Stk. 3. En pulje kan ud over det i stk. 1 og 2 angivne erhverve warrants, hvis dette sker i forbindelse med erhvervelsen af de obligationer, de ved udstedelsen var knyttet til.

Stk. 4. En pulje kan ikke anvende afledte finansielle instrumenter således, at puljen samlet opnår en kort nettoposition i nogen aktie eller i noget aktieindeks.

Kapitel 8

Obligations- og rentebaserede afledte finansielle instrumenter

§ 19. En pulje kan anvende afledte finansielle instrumenter baseret på obligationer, såfremt de afledte finansielle instrumenter er på dækket basis.

Stk. 2. Afledte finansielle instrumenter baseret på en given obligation er på dækket basis, såfremt de ikke forøger puljens tab ved reduktion i værdien af den pågældende obligation, og såfremt de ikke medfører, at puljen samlet opnår en kort nettoposition i obligationen.

§ 20. En pulje kan ud over det i § 18 angivne, anvende afledte finansielle instrumenter baseret på obligationer, obligationsindeks eller renter, såfremt det med stor sandsynlighed ikke forøger puljens samlede nettotab ved en rentestigning i forhold til det tab, som puljen alternativt kunne have fået ved direkte investering i obligationer i samme valuta, og såfremt det med stor sandsynlighed ikke medfører, at puljen kan få et nettotab på beholdninger og instrumenter ved et rentefald.

Stk. 2. Den samlede kursværdi af de underliggende obligationer, som knytter sig til de efter bestemmelsen i stk. 1 anvendte afledte finansielle instrumenter, må til enhver tid højst udgøre 100 pct. af puljens formue.

Stk. 3. Opgørelserne i stk. 1 foretages for hver valuta for sig og skal ske på basis af obligationernes varighed eller et andet mål for obligationernes renterisiko. Såfremt de afledte finansielle instrumenter indgår med et optionselement, anvendes optionens delta.

Kapitel 9

Valutabaserede afledte finansielle instrumenter

§ 21. En pulje kan anvende afledte finansielle instrumenter baseret på valuta, såfremt puljens nettoposition i hver fremmed valuta, jf. § 15, stk. 2, ikke adskiller sig fra en sådan position, puljen alternativt kunne have opnået ved direkte investering i værdipapirer i den pågældende valuta, og såfremt summen af puljens nettopositioner i fremmede valutaer ikke overstiger puljens formue.

Kapitel 10

Særlige bestemmelser om puljers anvendelse af afledte finansielle instrumenter m.v.

§ 22. Såfremt en pulje anvender afledte finansielle instrumenter eller udfører værdipapirudlån, skal puljens medkontrahent være et kreditinstitut, et fondsmæglerselskab, eller en clearingcentral i et land, der er medlem af OECD, eller handelen skal udføres på et marked, som er omfattet af § 12, stk. 11, 1.-4. pkt.

Stk. 2. Udfører en pulje værdipapirudlån, skal pengeinstituttet endvidere sikre sig, at der foreligger tilstrækkelig garanti eller anden sikkerhed for de lånte værdipapirer og de øvrige forpligtelser, der følger af lånevilkårene.

§ 23. Bestemmelserne i §§ 14-22 skal være opfyldt på ethvert tidspunkt i de afledte finansielle instrumenters løbetid.

Kapitel 11

Særskilte depoters investering i afledte finansielle instrumenter

§ 24. Et særskilt depot kan erhverve optioner og warrants baseret på fremmed valuta eller værdipapirer, der kan indgå i et særskilt depots formue. Et særskilt depot kan foretage op til fem investeringer i disse optioner og warrants pr. kalenderår. Værdien pr. investering må på investeringstidspunktet ikke overstige 2 pct. af summen af ordningens kontante indestående og depotets værdi, opgjort i henhold til de for pengeinstitutter gældende regnskabsregler.

Stk. 2. Et særskilt depot kan til enhver tid tilbagehandle erhvervede optioner og warrants, ligesom det kan lukke en position af erhvervede optioner ved at indgå en modgående identisk kontrakt.

Stk. 3. Bestemmelserne i § 22 finder tilsvarende anvendelse.

Kapitel 12

Værdipapiropgørelse m.v.

§ 25. De enkelte aktiver i en pulje tilhører det pengeinstitut, i hvilket en opsparer har foretaget sit indskud.

§ 26. Til enhver opsparer oprettes en kontant indlånskonto, hvor alle indbetalinger og tilskrivninger af afkast såvel positivt som negativt indgår.

§ 27. Ved beregningen af kundens opsparing i et særskilt depot i henhold til § 12, stk. 14, foretages værdiansættelsen i henhold til de for pengeinstitutter gældende regnskabsregler.

Stk. 2. Beløbsgrænsen i § 12, stk. 2, nr. 2-4 og stk. 13, skal iagttages på det tidspunkt, hvor investeringen foretages.

Stk. 3. Et særskilt depot skal være placeret i samme institut som den tilhørende kontantkonto.

Kapitel 13

Registrering og deponering

§ 28. Puljernes aktiver skal holdes adskilt fra pengeinstituttets øvrige aktiver.

Stk. 2. Puljernes fondsaktiver skal udgøre et selvstændigt depot i Værdipapircentralen.

Stk. 3. Puljernes øvrige aktiver skal opbevares i et selvstændigt depot.

Stk. 4. Puljernes udenlandske aktiver kan opbevares i udenlandske anerkendte depotsteder.

§ 29. Et særskilt depot må kun indeholde aktiver, der henhører under opsparingen.

Stk. 2. Opbevaringen skal ske på pengeinstituttets almindelige vilkår for opbevaring af aktiver i depot.

Kapitel 14

Straffebestemmelser

§ 30. Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 3-10, § 11, stk. 1-3, § 12, stk. 1, 2, 4, 6-9 og 11-14, § 22, § 23, § 24, stk. 1 og §§ 26-29, straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 15

Ikrafttræden

§ 31. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 200 7. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1203 af 9. december 2005 om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer m.v.

Stk. 2. De tegningsretter og aktieretter, der i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1203 af 9. december 2005 er erhvervet før 1. januar 2007, skal behandles efter reglerne i kapitel 5.

Finanstilsynet, den 13. december 2006

Henrik Bjerre-Nielsen

/Thomas KjøllerBilag 1

Afgrænsning af begrebet »brugsrettigheder«

1. Baggrund

Den væsentligste begrundelse, for forbuddet mod at placere pensionsopsparinger i aktier m.v. med tilknyttede rettigheder, er hensynet til pensionsopspareren. En pensionsopsparing bør komme pensionsopspareren til gode efter pensionering. En brugsrettighed må derfor ikke nedsætte afkastet på en pensionsopsparing.

 

Derudover er bestemmelsen også begrundet i det faktum, at indbetalinger på en pensionsopsparing giver fradrag i den skattepligtige indkomst - betinget af, at afkastet først kan hæves, når pensionsopspareren er fyldt 60 år. Bestemmelsen skal således medvirke til at sikre, at der ikke sker udbetalinger til pensionsopspareren inden dette tidspunkt.

 

Såfremt dele af pensionsopsparingen placeres i aktier m.v., hvortil der er knyttet særlige rettigheder, som pensionsopspareren kan udnytte i opsparingsperioden, må det antages, at disse rettigheder alt andet lige vil nedsætte afkastet af pensionsordningen i forhold til en situation, hvor opsparingen er foretaget i aktier m.v. uden sådanne tilknyttede rettigheder. Udbyttet af de pågældende aktier m.v. forøger således ikke pensionsopsparingen, men giver i stedet et forøget privatforbrug for pensionsopspareren i opsparingsperioden.

 

I det omfang en aktionær opnår økonomisk fordel som følge af et interessefællesskab med aktieselskabet, er der tale om et maskeret udbytte. Da det maskerede udbytte er brugt til privatforbrug og således ikke længere indgår i pensionsopsparingen, må udbyttet anses for at være hævet på pensionsopsparingen. Dermed nedsættes både afkastet på pensionsopsparingen og pensionsopspareren risikerer, at der skal betales en afgift af udbyttet. Bestemmelsen er således også med til at forhindre usikkerhed omkring, hvorvidt opspareren på et tidspunkt vil komme ud for afgiftsopkrævninger.

 

2. Brugsrettigheder

Forbuddet omfatter kun placering af pensionsopsparing i aktier m.v. i selskaber, der har til hensigt at tilbyde aktionærer særlige rettigheder. Det drejer sig blandt andet om brugsrettigheder til særlige ferieboliger og adgang til opnåelse af særlige rabatter. Mindre ydelser som f.eks. gratis adgang til Tivoli for Tivoli-aktionærer, gratis uddeling af fodboldbilletter til aktionærer i »Idrætsforeninger A/S«, rabatter på rejser for aktionærer i »rejseselskaber A/S« og lignende er ikke omfattet af forbuddet.

 

Ifølge § 11, stk. 13 må opsparingen ikke anbringes i kapitalandele i et selskab, der har som formål eller et af sine formål at give brugsrettigheder, rabatter eller lignende rettigheder i selskabet.

 

Forbuddet vedrører ikke kun aktier m.v. i det selskab, der erhverves aktier m.v. i. I bestemmelsen står der »brugsrettigheder, rabatter eller lignende rettigheder i selskabet«. »Selskabet« skal i den forbindelse ikke forstås på den måde, at forbuddet kun gælder de rettigheder, der er direkte knyttet til det selskab, hvori pensionsopspareren har aktier. Bestemmelsen skal efter Finanstilsynets praksis forstås på den måde, at aktionærer i et selskab, hvis aktier er forbundet med en eller flere særlige rettigheder i et andet selskab også skal iagttage forbudet om brugsrettigheder. Forbuddet kan således ikke omgås ved at lade et andet selskab yde rettigheden.

 

Såfremt selskabet via sine aktiviteter er underlagt bestemmelsen om brugsrettigheder, skal det herefter vurderes, om den rettighed, der er tilknyttet aktien, vil nedsætte afkastet af pensionsordningen, herunder om pensionsopspareren opnår en økonomisk fordel, der udløses inden pensionen udbetales.

 

I vurderingen af om de rettigheder, selskabet tilbyder, alt andet lige vil nedsætte afkastet af pensionsordningen i forhold til aktier uden sådanne rettigheder, skal følgende to forhold tages i betragtning:

 

1. Hvor stor er værdien af brugsrettigheden. Såfremt der er tale om store beløb, vil brugsrettigheden være omfattet af bekendtgørelsens § 11, stk. 13. Er der tale om små beløb, skal der foretages en vurdering af beløbets størrelse i forhold til investeringen. Der skal være proportionalitet mellem størrelsen på investeringen og på værdien af brugsrettigheden, før der kan ses bort fra brugsrettigheden. Afkastet i form af en brugsrettighed må ikke være uforholdsmæssigt stort i forhold til investeringen.

 

2. Hvilke vilkår er rettigheden til stede på. Såfremt der sker betaling for rettigheden på almindelige vilkår, vil det ikke medføre et nedsat afkast på pensionsordningen. En rettighed, til f.eks. at rykke frem på en venteliste, er således ikke omfattet, såfremt rettigheden ellers sker på almindelige vilkår. Ligeledes kan der være tale om rabatordninger ved fx medlemskaber, som, så længe de er på samme vilkår som ikke-aktionærer, heller ikke vil medføre nedsat afkast på pensionsordningen.

 

Aktionærkonti i et pengeinstitut, der giver bedre rentevilkår for aktionæren er ikke omfattet af forbuddet, jf. bekendtgørelsens § 11, stk. 13.

 

Det skal tilføjes, at der altid skal foretages en konkret vurdering af de enkelte forhold.