Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Til bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og Kommunikations Teknologi (IKT) i byggeri
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og Kommunikationsteknologi i byggeri

 

I medfør af § 2, stk. 1, og § 8 i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v., som ændret ved § 3 i lov nr. 484 af 9. juni 2004 og § 1 i lov nr. 413 af 1. juni 2005, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for byggeri omfattet af statsbyggeloven.

Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder tillige for byggeri til brug for institutioner, der modtager tilskud fra staten, når tilskuddet dækker mindst 50 % af institutionens årlige drift.

Stk. 3. Bekendtgørelsen gælder alene, hvor byggeopgavens samlede anslåede entreprisesum overstiger 3 mio. kr. ekskl. moms.

§ 2. Bekendtgørelsen gælder for byggeopgaver, der påbegyndes efter 1. januar 2007, jf. dog § 7.

Stk. 2. Ved påbegyndelse af byggeopgaver forstås indhentning af tilbud på rådgivningsydelser.

Stk. 3. Såfremt byggeopgaven løses uden særskilte rådgivningsydelser, forstås påbegyndelse af byggeopgaven som indhentning af tilbud på entreprenørydelse uanset entrepriseform.

Anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i nyopførelser af byggeri

§ 3. Ved opførelse af nybyggeri skal bygherren tilstræbe en øget anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i forbindelse med overførsel af viden og information mellem byggeriets parter.

Stk. 2. Bygherren skal opfylde de krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi, der fremgår af bilag 1.

Stk. 3. På baggrund af en fyldestgørende analyse kan bygherren i en konkret byggeopgave undlade at opfylde et særskilt krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi, jf. stk. 2, såfremt analysen viser, at en opfyldelse af dette krav vurderes at være uforholdsmæssigt økonomisk ufordelagtig.

Stk. 4. Bygherren skal dokumentere analyser gennemført i henhold til stk. 3.

Anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i om- og tilbygning af byggeri

§ 4. Ved renovering, om- eller tilbygning af bygninger skal bygherren tilstræbe en øget anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i forbindelse med overførsel af viden og information mellem byggeriets parter.

Stk. 2. Bygherren skal opfylde kravene til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi, der fremgår af bilag 1, undtagen krav nr. 4a, 4b, 5a, 5b, 6a og 6b.

Stk. 3. På baggrund af en fyldestgørende analyse kan bygherren i en konkret byggeopgave undlade at opfylde et særskilt krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi, jf. stk. 2, såfremt analysen viser, at en opfyldelse af dette krav vurderes at være uforholdsmæssigt økonomisk ufordelagtig.

Stk. 4. Bygherren skal dokumentere analyser gennemført i henhold til stk. 3.

Dokumentation

§ 5. Bygherren skal på anmodning stille dokumentation, jf. § 3, stk. 4, og § 4, stk. 4, til rådighed for økonomi- og erhvervsministeren.

Stk. 2. Dokumentationen, jf. stk. 1, skal stilles til rådighed senest 4 uger efter anmodningen.

Dansk Bygge Klassifikation

§ 6. Bygherren skal i relevant omfang sikre anvendelse af Dansk Bygge Klassifikation (DBK).

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Bekendtgørelsen Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2007 for byggeopgaver, der løses uden særskilte rådgivningsydelser, jf. § 2, stk. 3.

Stk. 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2008 for byggeopgaver, der er omfattet af § 4.

Stk. 4. Krav nr. 6a og 6 b i bilag 1 træder i kraft den 1. januar 2008.

Erhvervs- og Byggestyrelsen, den 11. december 2006

Jesper Rasmussen

/Nicolai HellmannBilag 1

Til bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og Kommunikations Teknologi (IKT) i byggeri

Krav. Nr.

1

Finder anvendelse ved entreprisesummer:

Over 3 mio. kr. ekskl. moms

Kravområde:

Projektweb

Kravoverskrift:

Brug af projektweb i byggeprojekter

Bygherren skal sikre, at alle relevante projektdeltagere i et byggeprojekt anvender projektweb, således at al projektinformation så vidt muligt udveksles via denne.

Bygherren skal fastsætte regler, der sikrer effektiv brug af projektwebben. Det skal herunder sikres, at der - når et dokument føjes til projektwebben - tages stilling til, hvem dokumentet er relevant for og hvorvidt, der skal adviseres. Ved enhver tilføjelse af dokumenter skal ud over dato angives fyldestgørende metadata for: Emne, dokumenttype, status.

Anvendes i følgende udbudsformer:

Alle

 

Krav. Nr.

2

Finder anvendelse ved entreprisesummer:

Over 3 mio. kr. ekskl. moms

Kravområde:

Projektweb

Kravoverskrift:

Projektwebløsning

Bilagstekst (bekendtgørelse):

Bygherren skal sikre, at der stilles en effektiv og sikker projektwebløsning til rådighed for projektdeltagerne. Det skal i denne forbindelse sikres:

- at projektwebbens brugerflade understøtter projektets arbejdssprog

- at der til hvert projekt tilknyttes et unikt projektnummer

- at projektwebben danner en historik over dokumenter og brugere

- at projektwebben kan vise alle dokumenter i en bestemt statusgruppe

- at der på byggepladsen er adgang til projektwebben for alle relevante projektdeltagere

- at produktionstegninger kan printes i A3 på byggepladsen.

Anvendes i følgende udbudsformer:

Alle

 

Krav. Nr.

3

Finder anvendelse ved entreprisesummer:

Over 3 mio. kr. ekskl. moms

Kravområde:

Projektweb

Kravoverskrift:

Tegningsformat

Bilagstekst (bekendtgørelse):

Bygherren skal sikre, at tegningssættet opbygges således, at alle produktionstegninger kan udskrives læsbart i format A3 eller mindre, herunder skal sikres at tegninger skal påføres målestoksfigur, der angiver målstoksforholdet visuelt.

Anvendes i følgende udbudsformer:

Alle

 

Krav. Nr.

4a

Finder anvendelse ved entreprisesummer:

Over 3 mio. kr. ekskl. moms

Kravområde:

3D bygnings-model

Krav. Nr.

4b

Finder anvendelse ved entreprisesummer:

Over 40 mio. kr. ekskl. moms

Kravområde:

3D bygnings-model

Kravoverskrift:

Anvendelse af bygningsmodel

i konkurrencer

Kravoverskrift:

Anvendelse af bygningsmodel

i konkurrencer

Bygherren skal vurdere, om anvendelse af bygningsmodel i idé- og projektkonkurrencer vil bidrage væsentligt til at belyse de indkomne forslags arkitektoniske og tekniske kvaliteter og i givet fald stille krav om anvendelse af en bygningsmodel.

Bygherren skal i konkurrencebetingelserne til projektkonkurrencer stille krav om aflevering af en bygningsmodel.

Bygherren skal specificere krav til bygningsmodellens indhold og informationsniveau samt i relation hertil nærmere beskrive anvendelsen af modellen til simulering, visualisering m.v.. Kravene skal mindst omfatte bygningens geometriske grundformer (volumener). Bygningsmodellen skal være objektbaseret og afleveres i IFC-format. Udveksling mellem parterne kan dog ske i andet format, såfremt der er enighed om dette.

Anvendes i følgende udbudsformer:

Alle

Anvendes i følgende udbudsformer:

Alle

 

Krav. Nr.

5a

Finder anvendelse ved entreprisesummer:

Over 3 mio. kr. ekskl. moms

Kravområde:

3D bygnings-model

Krav. Nr.

5b

Finder anvendelse ved entreprisesummer:

Over 40 mio. kr. ekskl. moms

Kravområde:

3D bygnings-model

Kravoverskrift:

Anvendelse af bygningsmodel

Kravoverskrift:

Anvendelse af bygningsmodel

Bygherren skal vurdere, om anvendelse af bygningsmodel ud fra en samlet bedømmelse af økonomi og nytteværdi kan betragtes som hensigtsmæssig og i givet fald stille krav om udarbejdelse af en bygningsmodel for det aktuelle byggeri relateret til projektets faser.

Bygherren skal stille krav om udarbejdelse af en bygningsmodel.

Bygherren skal udpege en ansvarlig for bygningsmodellen og over for denne og relateret til projektets faser stille krav om modellens indhold, informationsniveau, opbygning, vedligehold, konsistenskontrol, anvendelse, funktionalitet og tilgængelighed.

Bygherren skal stille krav om, at bygningsmodellen er objektbaseret og afleveres i IFC-format. Udveksling mellem parterne kan dog ske i andet format, såfremt der er enighed om dette.

Bygherren skal stille krav om, at bygningsmodellen (inkl. evt. fagmodeller) og øvrige CAD-filer stilles til rådighed for de udførende i som minimum i IFC format

Anvendes i følgende udbudsformer:

Alle

Anvendes i følgende udbudsformer:

Alle

 

Krav. Nr.

6a

Finder anvendelse ved entreprisesummer:

Over 3 mio. kr. ekskl. moms

Kravområde:

Digitalt udbud

Krav. Nr.

6b

Finder anvendelse ved entreprisesummer:

Over 40 mio. kr. ekskl. moms

Kravområde:

Digitalt udbud

Kravoverskrift:

Standardisering af udbudsmateriale og beskrivende mængdefortegnelse

Kravoverskrift:

Standardisering af udbudsmateriale, beskrivende mængdefortegnelse samt mængdeudtræk fra bygningsmodel

Bygherren skal stille krav om:

- at byggesagsbeskrivelser med bygningsdelsbeskrivelser og arbejdsbeskrivelser udarbejdes efter principperne i bips B100

- at mængder til brug for beskrivende mængdefortegnelse (BMF) struktureres efter principperne i Dansk Bygge Klassifikation (DBK)

- at der er sammenhæng mellem poster i BMF og beskrivelsen

- at BMF indeholder alle prisbærende poster, så summen fra alle prisbærende poster er lig med tilbudssummen

- at opmålingsreglerne fremgår af udbudsmaterialet således, at de bydende oplyses om, hvilke ydelser hver enkelt mængde indeholder samt hvordan mængden fremkommer.

 

Bygherren skal stille krav om:

- at byggesagsbeskrivelser med bygningsdelsbeskrivelser og arbejdsbeskrivelser udarbejdes efter principperne i bips B100

- at mængdeudtræk til brug for den beskrivende mængdefortegnelse (BMF) skal udføres fra bygningsmodellen

- at der er sammenhæng mellem poster i BMF, beskrivelsen og bygningsmodellens objekter.

- at mængder til brug for BMF struktureres efter principper i Dansk Bygge Klassifikation (DBK)

- at BMF indeholder alle prisbærende poster, så summen fra alle prisbærende poster er lig med tilbudssummen

- at opmålingsreglerne fremgår af udbudsmaterialet således, at de bydende oplyses om, hvilke ydelser hver enkelt mængde indeholder samt hvordan mængden fremkommer

Anvendes i følgende udbudsformer:

Fag- og hovedentreprise

Anvendes i følgende udbudsformer:

Fag- og hovedentreprise

 

Krav. Nr.

7

Finder anvendelse ved entreprisesummer:

Over 3 mio. kr. ekskl. moms

Kravområde:

Digitalt udbud

Kravoverskrift:

Elektronisk udbud af udførelsesentrepriser

Bygherren skal gennemføre elektronisk udbud af udførelsesentrepriser samt sikre, at tilbud afgives i elektronisk form. I denne forbindelse skal sikres:

- at alt udbudsmateriale er tilgængeligt på internettet i udbudsperioden

- at udbudsmaterialet tilrettelægges og udformes således, at projektdata i størst muligt omfang kan genbruges elektronisk af efterfølgende aktører i byggeriets processer

Bygherren skal tilvejebringe internetbaserede faciliteter til brug for modtagelse af tilbud

Anvendes i følgende udbudsformer:

Alle

 

Krav. Nr.

8

Finder anvendelse ved entreprisesummer:

Over 15 mio. kr. ekskl. moms

Kravområde:

Digital aflevering

Kravoverskrift:

Digital aflevering af forvaltningsdata

Bygherren skal stille krav om digital aflevering af de data, som bygherren vurderer som relevante for driftsfasen. Kravet omfatter således alene en del af den samlede dokumentation for byggeriet. Bygherren skal i denne forbindelse:

- fastlægge hvilke projektdeltagere, der er omfattet af digital aflevering

- udpege den part, der i forbindelse med afleveringen skal varetage opgaven som overdrager af de digitale data til bygherren

- sikre anvendelse af digitale mangellister, der følger principperne i standard fra Foreningen bips

- levere stamoplysninger til de projekterende.

Såfremt de digitale data ønskes afleveret i etaper, skal bygherren stille krav herom i udbudsmaterialet

Anvendes i følgende udbudsformer:

Alle

 

Krav. Nr.

9

Finder anvendelse ved entreprisesummer:

Over 15 mio. kr. ekskl. moms

Kravområde:

Digital aflevering

Kravoverskrift:

Omfang af digital aflevering af forvaltningsdata

Bygherren skal sikre, at de data, som er omfattet af ”Digital aflevering”, omfatter to sammenhængende hovedgrupper af data:

- Datamodel.

- Dokumenter.

Anvendes i følgende udbudsformer:

Alle

 

Krav. Nr.

10

Finder anvendelse ved entreprisesummer:

Over 15 mio. kr. ekskl. moms

Kravområde:

Digital aflevering

Kravoverskrift:

Fremgangsmåde ved digital aflevering

Bygherren skal ved kravet om aflevering af digitale forvaltningsdata vælge én af tre metoder:

Metode 1: XML baseret aflevering.

Overdrager afleverer en DDB-XML fil inklusiv tilknyttede dokumenter

Metode 2: IFC baseret aflevering.

Overdrager afleverer en IFC fil inklusiv tilknyttede dokumenter.

Metode 3: Direkte aflevering i drift, vedligehold og forvaltningssystemer.

Overdrager afleverer data ved direkte indtastning i bygherren/driftsherrens drift, vedligehold og forvaltningssystemer og indlægger dokumenter direkte i systemet.

Bygherren skal videre sikre, at den projektdeltager, som er udpeget til fungere som overdrager i forbindelse med aflevering af byggeriet, afleverer data i elektronisk form i det specificerede omfang.

Øvrige projektparter skal elektronisk aflevere data til overdrageren inden aflevering til bygherren.

(datamodel og dokumenter)

Anvendes i følgende udbudsformer:

Alle