Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Undtaget for offentliggørelse i LT
Links til EU direktiver, jf. note 1
31076L0769
 
31967L0548
 
31976L0769
 
31983L0477
 
31985L0610
 
31989L0391
 
31989L0655
 
31989L0656
 
31989L0686
 
31990L0269
 
31991L0155
 
31991L0382
 
31991L0383
 
31991L0659
 
31992L0029
 
31992L0057
 
31992L0058
 
31992L0085
 
31993L0068
 
31993L0103
 
31994L0033
 
31995L0063
 
31998L0024
 
31998L0391
 
31999L0045
 
31999L0077
 
31999L0092
 
32000L0054
 
32001L0045
 
32001L0058
 
32002L0044
 
32003L0010
 
32003L0018
 
32004L0037
 
Redaktionel note
Yderligere dokumenter:
Den fulde tekst

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A. Arbejdsmiljø i skibe. Indledende forskrift af 1. oktober 2006

(Teknisk forskrift om arbejdsmiljø i skibe)

 

I medfør af § 1, stk. 2 og 3, §§ 3-5, § 17, stk. 5, og § 32, stk. 4, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 627 af 26. juli 2002 som ændret ved lov nr. 1173 af 19. december 2003, lov nr. 1231 af 27. december 2003 og lov nr. 1464 af 22. december 2004 og anordning nr. 607 af 25. juni 2001 og anordning nr. 729 af 19. august 2003 om ikrafttræden for Grønland af lov om sikkerhed til søs, efter samråd med Grønlands Hjemmestyre og efter bemyndigelse fra økonomi- og erhvervsministeren fastsættes:

§ 1. Forskriften gælder for alt erhvervsmæssigt arbejde, der udføres om bord på nye og eksisterende skibe hjemmehørende i Danmark og Grønland.

Stk. 2. De nærmere regler er optrykt i hæfteform som bilag til denne forskrift.

Stk. 3. De i stk. 2 nævnte regler medfører ingen begrænsning i anvendelsen af de direktiver, som er nævnt i § 3.

Stk. 4. Bestemmelserne i § 3 finder tillige anvendelse på udenlandske skibe, som over en periode på 14 dage og derover anvendes i forbindelse med konstruktionsarbejder i dansk territorialfarvand.

Stk. 5. Skibe, som udelukkende anvendes til transport af varer og gods, er ikke omfattet af stk. 4.

§ 2. Kapitlerne og kapitelhæfterne er:

 

Kapitel I Arbejdets udførelse

A I A Arbejdets udførelse, dateret 1. juli 2002.

A I B Unges arbejde i skibe, dateret 1. juli 2002.

 

Kapitel II Kemiske arbejdsmiljøpåvirkninger

A II A Stoffer og materialer, dateret 1. juli 2002.

A II B Kodenummererede produkter, dateret 1. april 2003.

A II C Kræftfremkaldende stoffer og materialer, herunder asbest samt mutagener dateret 1. januar 2006.

A II D Åndemiddelluft, dateret 1. juli 2002.

 

Kapitel III Fysiske arbejdsmiljøpåvirkninger

A III A Manuel håndtering af byrder, dateret 1. juli 2002.

A III B (1) Støj, dateret 1. januar 2006.

A III B (2) Vibrationer, dateret 1. juli 2005.

A III C Arbejde i eksplosionsfarlig atmosfære, dateret 1. april 2003.

 

Kapitel IV (Reserveret).

 

Kapitel V Psykiske arbejdsmiljøpåvirkninger

A V A Psykisk arbejdsmiljø (Reserveret).

A V B Hviletid (Reserveret).

 

Kapitel VI Tekniske hjælpemidler (maskiner, stilladser m.v.)

A VI Anvendelse af arbejdsudstyr i skibe, dateret 1. juli 2004.

 

Kapitel VI Personlige værnemidler

A VII Brug af personlige værnemidler, dateret 1. januar 2006.

 

Kapitel VIII Sikkerhedsskiltning mv.

A VIII Minimumsbestemmelser for signalgivning, sikkerhedsskiltning, afmærkning og tegngivning, dateret 1. juli 2002.

 

Kapitel IX Undersøgelser, sygdomsbehandling og skibsmedicin

A IX A Arbejdsmedicinske undersøgelser, dateret 1. juli 2002.

A IX B Sygdomsbehandling og medicin om bord i skibe, dateret 1. juli 2004.

A IX C Beskyttelses- og førstehjælpsudstyr i visse fiskeskibe, dateret 1. juli 2002.

 

Kapitel X Arbejdsulykker

A X Anmeldelse af arbejdsulykker, dateret 1. oktober 200 6 .

 

Kapitel XI Sikkerhedsarbejde

A XI A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe, dateret 1. januar 2006.

A XI B Sikkerhedsarbejde i fiskeskibe, dateret 1. juli 2002.

 

Kapitel XII Arbejdsmiljøråd

A XII A Søfartens Arbejdsmiljøråd og Arbejdsmiljøtjeneste, dateret 1. juli 2002.

A XII B Fiskeriets Arbejdsmiljøråd og Arbejdsmiljøtjeneste, dateret 1. juli 2002.

§ 3. Følgende direktiver finder anvendelse på danske skibe:

1) Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet.

2) Rådets direktiv 89/655/EØF af 30. november 1989 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes brug af arbejdsudstyr under arbejdet (andet særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF), som ændret ved Rådets direktiv 95/63/EF af 5. december 1995, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/45/EF af 27. juni 2001.

3) Rådets direktiv 89/656/EØF af 30. november 1989 om minimums-forskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes brug af personlige værnemidler under arbejdet (tredje særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF).

4) Rådets direktiv 89/686/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om personlige værnemidler, som ændret ved Rådets direktiv 93/68/EØF og 93/95/EØF.

5) Rådets direktiv 90/269/EØF af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med manuel håndtering af byrder, som kan medføre risiko for især ryg- og lændeskader hos arbejdstagerne (fjerde særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF).

6) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/37/EF af 29. april 2004 om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener (sjette særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) (kodificeret udgave).

7) Rådets direktiv 91/383/EØF om supplering af foranstaltningerne til forbedring af sikkerheden og sundheden på arbejdsstedet for arbejdstagere, der har et tidsbegrænset ansættelsesforhold eller et vikaransættelsesforhold.

8) Rådets direktiv 92/29/EØF af 31. marts 1992 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed med henblik på at forbedre den lægelige bistand om bord på skibe.

9) Rådets direktiv 92/58/EØF af 24. juni 1992 om minimumsforskrifter for signalgivning i forbindelse med sikkerhed og sundhed under arbejdet (niende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF).

10) Rådets direktiv 92/85/EØF af 19. oktober 1992 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af sikkerheden og sundheden under arbejdet for arbejdstagere, der er gravide, som lige har født, eller som ammer (tiende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF).

11) Rådets direktiv 93/103/EF af 23. november 1993 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed under arbejdet om bord på fiskefartøjer (trettende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF).

12) Rådets direktiv 94/33/EF af 22. juni 1994 om beskyttelse af unge på arbejdspladsen.

13) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/54/EF af 18. september 2000 om beskyttelse af arbejdstagerne mod farerne ved at være udsat for biologiske agenser under arbejdet (syvende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF).

14) Rådets direktiv 92/57/EØF af 24. juni 1992 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed på midlertidige mobile byggepladser (ottende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF).

15) Kommissionens direktiv 2001/58/EF af 27. juli 2001 om anden ændring af direktiv 91/155/EØF om fastsættelse af de nærmere bestemmelser for en særlig informationsordning vedrørende farlige præparater til gennemførelse af artikel 14 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/45/EF og vedrørende farlige stoffer til gennemførelse af artikel 27 i Rådets direktiv 67/548/EØF (sikkerhedsdatablade).

16) Rådets direktiv 83/477/EØF af 19. september 1983 om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved under arbejdet at være udsat for asbest, som er ændret ved Rådets direktiv 91/382/EØF af 25. juni 1991 og ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/18/EF af 27. marts 2003. Rådets direktiv 83/478/EØF af 19. september 1983 om femte ændring (asbest) af direktiv 76/769/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføringen og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater. Rådets direktiv 85/610/EØF af 20. december 1985 om syvende ændring af direktiv 76/769/EØF, Kommissionens direktiv 91/659/EØF af 3. december 1991 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag I til Rådets direktiv 76/769/EØF og kommissionens direktiv 99/77/EF af 26. juli 1999 om sjette tilpasning til den tekniske udvikling af bilag I til Rådets direktiv 76/769/EØF.

17) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse for arbejdstagere, der kan blive udsat for fare hidhørende fra eksplosiv atmosfære (femtende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF).

18) Rådets direktiv 98/24/EF af 7. april 1998 om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser (fjortende særdirektiv i henhold til direktiv 98/391/EØF, artikel 16, stk. 1) .

19) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/44/EF af 25. juni 2002 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (vibrationer) (sekstende særdirektiv i henhold til direktiv 89/391/EØF, artikel 16, stk. 1) .

20) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/10/EF af 6. februar 2003 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (støj) (syttende særdirektiv i henhold til direktiv 89/391/EØF, artikel 16, stk. 1) .

§ 4. Et eksemplar af denne forskrift skal findes om bord i handelsskibe med 4 besætningsmedlemmer eller flere inklusive skibsføreren samt i fiskeskibe med en længde på 45 m og derover. Dette udelukker ikke brug af elektronisk medium under forudsætning af, at forskriften kan læses om bord.

§ 5. Overtrædelse af denne forskrift straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis der

1) ved overtrædelsen er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor,

2) tidligere er afgivet forbud eller påbud for samme eller tilsvarende forhold eller

3) ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Det skal betragtes som en særlig skærpende omstændighed, at der for unge under 18 år er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor, jf. stk. 2, nr. 1.

Stk. 4. Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel.

Stk. 5. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 6. Såfremt forholdet er omfattet af anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om sikkerhed til søs, kan der fastsættes foranstaltninger i henhold til kriminalloven for Grønland.

Stk. 2. De i § 5, stk. 2 og 3, nævnte forhold skal anses som skærpende omstændigheder.

Stk. 3. Sker der ikke konfiskation af udbytte, jfr. kriminallovens § 116, stk. 1, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel.

Stk. 4. Er en overtrædelse begået af selskaber m.v. (juridiske personer), kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, Grønlands Hjemmestyre, en kommune, et kommunalt fællesskab, der er omfattet af § 64 i Landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v., eller en bygdebestyrelse, kan der pålægges vedkommende offentlige myndighed som sådan bødeansvar.

Stk. 5. Såfremt den pågældende ikke er bosat i Grønland, eller hans tilknytning til det grønlandske samfund i øvrigt har en sådan løsere karakter, at forudsætningerne for anvendelse af foranstaltninger ikke er til stede, kan sagen anlægges eller henvises til forfølgning i Danmark.

§ 7. Forskriften træder i kraft den 1. januar 200 7 .

Stk. 2. Teknisk forskrift A af 1. januar 2006 om arbejdsmiljø i skibe ophæves.

Stk. 3. Samtidig ophæves teknisk forskrift A2 af 4. juni 2002 om ikrafttrædelsen for Grønland af dele af Teknisk forskrift om arbejdsmiljø i skibe, Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A.

§ 8. Følgende bestemmelser gælder ikke for Grønland:

§ 1, stk. 3-5, § 3 og § 5, kapitlerne A II A, A III B- 2, A IX A, A XII A og A XII B samt henvisningerne til EF-direktiverne i de øvrige kapitler.

Søfartsstyrelsen, den 7. september 2006

Anne Skov Strüver

/Anne Lene Ries

Redaktionel note
  • Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A består af en kort forskrift og et antal bilag i form af kapitler. Forskriften indeholder en liste over kapitlernes indhold og datering. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A i sin helhed findes ved at foretage følgende søgning: I feltet "populærtitel" skrives "meddelelser a".