Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske
artikler og beredskabsloven

(Samling af bemyndigelsesbestemmelser vedrørende fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 193 af 24. maj 1972 om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, som ændret ved § 74 i lov nr. 1054 af 23. december 1992, lov nr. 1096 af 21. december 1994, § 8 i lov nr. 458 af 10. juni 2003 og lov nr. 1060 af 9. november 2005, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 4, affattes således:

» Stk. 4 . Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at pyrotekniske artikler, der er beregnet til anvendelse som udløsermekanisme i sikkerhedsudstyr og selvoppusteligt redningsudstyr, er undtaget fra stk. 1.«

2. I § 2, stk. 1, indsættes efter »Fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler må ikke«: »opbevares,«.

3. I § 2 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

» Stk. 2 . Placering, indretning og brug af virksomheder og steder, hvor der opbevares, anvendes eller fremstilles fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, må ikke ske uden kommunalbestyrelsens tilladelse.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.

4. I § 2, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »stk. 1, 2 og 3.« til: »stk. 1-4.«

5. I § 2 a, stk. 1, 3 og 4, indsættes efter »tilladelse til at«: »opbevare eller«.

6. I § 2 a, stk. 3, indsættes efter »konkursbehandling«: »eller likvidation, jf. dog stk. 4«.

7. I § 2 a, stk. 4, indsættes efter »konkursbehandling«: »eller likvidation«, og som 4. pkt. indsættes:

»Sikkerhedsstyrelsen kan forlænge denne periode således, at virksomheden eller erhvervet kan videreføres i op til 1 år i alt.«

8. I § 2 a, stk. 5, indsættes efter »Den myndighed, der har meddelt en godkendelse efter § 1, stk. 2, jf. stk. 1, en tilladelse til at«: »opbevare eller«.

9. I § 3, nr. 1, indsættes før »overdragelse«: »opbevaring,«.

10. I § 3, nr. 2, indsættes efter »i forbindelse med«: »opbevaring,«.

11. I § 3, nr. 3, indsættes efter »pyrotekniske artikler,«: »herunder krav om fremlæggelse af dokumentation for godkendt transportklassifikation,«.

12. I § 3, nr. 5, indsættes efter »uddannelse«: », herunder krav om efteruddannelse«.

13. I § 3 indsættes efter nr. 9 som nye numre:

»10) kontrol med transportklassifikation af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, der opbevares eller fremstilles,

11) placering, indretning og brug af virksomheder og steder, hvor der opbevares, anvendes eller fremstilles fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler,

12) foranstaltninger, der er nødvendige for at forebygge eller formindske brandfare og til at sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand ved opbevaring, anvendelse, håndtering og fremstilling af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, herunder brandvagt i forbindelse med anvendelse af fyrværkeri,«.

Nr. 10 bliver herefter nr. 13.

14. § 3, nr. 11, ophæves.

15. Efter § 3 indsættes:

»§ 3 a. Sikkerhedsstyrelsen fører kontrol og tilsyn med lovens overholdelse.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fører kontrol og tilsyn med placering, indretning og brug af virksomheder og steder, hvor der opbevares, anvendes eller fremstilles fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, samt med overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler.

Stk. 3. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at kommunalbestyrelsen skal foretage indberetning til Sikkerhedsstyrelsen om kontrol og tilsyn efter stk. 2.

Stk. 4. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler om kontrol med lovens overholdelse, herunder om Sikkerhedsstyrelsens og kommunalbestyrelsens adgang til at meddele påbud, som er nødvendige for at sikre overholdelse af loven eller bestemmelser fastsat i medfør af loven, eller påbud og forbud, som er nødvendige for at formindske risikoen for brand eller anden skade.

§ 3 b. Såfremt udnyttelse af en tilladelse eller godkendelse skønnes at indebære særlig brandfare eller risiko for personer, ejendom eller miljøet, kan Sikkerhedsstyrelsen eller kommunalbestyrelsen nedlægge forbud mod udnyttelse af godkendelsen eller tilladelsen, indtil faren er afhjulpet.

Stk. 2. Påbud og forbud meddelt i medfør af stk. 1 har virkning straks. Forbud mod udnyttelse af en tilladelse til fremstilling og opbevaring af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler meddelt efter stk. 1 skal på begæring af indehaveren af godkendelsen eller tilladelsen indbringes for domstolene af den myndighed, der har truffet afgørelsen.«

16. I § 4, stk. 2, ændres »§ 2, stk. 4« til: »§ 2, stk. 5«.

17. I § 5 indsættes efter »§ 3, stk. 1, nr. 3,«: »10 og 12,«.

18. § 6 affattes således:

»§ 6. Krav om tilladelser eller godkendelser efter denne lov gælder ikke for offentlige myndigheder, såfremt myndighederne ved deres normale virke har behov for indførsel, fremstilling, overdragelse, erhvervelse, anvendelse eller opbevaring af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte offentlige myndigheder skal give meddelelse til kommunalbestyrelsen, når de fremstiller og opbevarer fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler.«

19. § 7, stk. 1, affattes således:

»Med bøde eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 2 år straffes den, der

1) overtræder § 1, stk. 1,

2) overtræder § 2, stk. 1-4, eller

3) tilsidesætter oplysningspligten efter § 4, stk. 2.«

§ 2

I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004, som ændret ved lov nr. 534 af 24. juni 2005, § 2 i lov nr. 1060 af 9. november 2005 og § 101 i lov nr. 538 af 8. juni 2006, foretages følgende ændring:

1. § 33, stk. 3 og 4, ophæves.

Stk. 5 bliver herefter stk. 3.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. juli 2007.

§ 4

Stk. 1. Regler om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler udstedt i medfør af beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004, som ændret ved lov nr. 534 af 24. juni 2005, § 2 i lov nr. 1060 af 9. november 2005 og § 101 i lov nr. 538 af 8. juni 2006, forbliver i kraft, indtil de ændres eller ophæves.

Stk. 2. Tilladelser vedrørende fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler meddelt i henhold til beredskabsloven bevarer deres gyldighed, indtil de udløber, ændres eller tilbagekaldes.

§ 5

Loven gælder ikke for Grønland og Færøerne. Dog kan § 1 sættes i kraft for Grønland ved kongelig anordning med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger, og § 2 kan sættes i kraft for Grønland og Færøerne ved kongelig anordning med de afvigelser, som de særlige grønlandske eller færøske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 2006

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Bendt Bendtsen