Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer
i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om
autorisation af elinstallatører m.v.

(Gebyrfinansiering af autorisationsadministrationen og harmonisering af autorisationsordninger på vvs-installatør-, kloakmester- og elinstallatørområderne m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 8. december 2003, som ændret ved § 2 i lov nr. 1382 af 20. december 2004, foretages følgende ændringer:

1. § 4 affattes således:

»§ 4. Gasinstallationer må kun udføres og serviceres af virksomheder, der har opnået autorisation som vvs-installatør, eller som er godkendt som kompetent virksomhed til udførelse eller servicering af særlige typer af gasinstallationer. Vandinstallationer samt afløbsinstallationer over terrænhøjde og i bygninger må kun udføres og serviceres af virksomheder, der har opnået autorisation som vvs-installatør eller vand- og sanitetsmester, eller som er godkendt som kompetent virksomhed til udførelse eller servicering af særlige typer vand- og sanitetsinstallationer.«

2. § 7 affattes således:

»§ 7. Autorisation som vvs-installatør, vand- og sanitetsmester og som kloakmester gives af Sikkerhedsstyrelsen, når ansøgeren har dokumenteret, at følgende betingelser er opfyldt:

1) Virksomheden har tilknyttet en person, der er godkendt som teknisk ansvarlig person, jf. stk. 2.

2) Virksomheden har et godkendt kvalitetsstyringssystem eller er omfattet af en særlig tilsynsordning, jf. § 9.

3) Virksomheden er ikke under konkursbehandling eller likvidation.

4) Virksomheden har fast forretningssted.

5) Der er indbetalt gebyr, jf. stk. 8.

Stk. 2. Godkendelse som teknisk ansvarlig person gives, når det er dokumenteret, at følgende betingelser er opfyldt:

1) Den teknisk ansvarlige person har bestået en af Sikkerhedsstyrelsen godkendt prøve.

2) Den teknisk ansvarlige person har haft relevant arbejde inden for det fagområde, hvor der søges autorisation, i sammenlagt mindst 1 år inden for de sidste 5 år, såfremt der er forløbet 5 år eller mere fra den dag, hvor vedkommende bestod den godkendte prøve.

3) Den teknisk ansvarlige person er myndig, er ikke under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7 og har rådighed over sit bo.

4) Den teknisk ansvarlige person er tilknyttet virksomheden som medarbejder, som eneindehaver af en enkeltmandsvirksomhed eller som deltager i et interessentskab eller i et kommanditselskab.

5) Såfremt den teknisk ansvarlige person er ansat, er den pågældende ansat med et opsigelsesvarsel svarende til funktionærlovens opsigelsesvarsel eller som tjenestemand.

6) Den teknisk ansvarlige person har en placering i organisationen, der giver ledelsesmæssige beføjelser og dispositionsret over virksomhedens autorisationskrævende arbejde.

7) Den teknisk ansvarlige persons tilknytning til virksomheden opfylder de krav, der stilles i regler fastsat i medfør af stk. 7, nr. 2.

8) Der er indbetalt gebyr, jf. stk. 8.

Stk. 3. Virksomheden og den teknisk ansvarlige skal afgive skriftlig erklæring om, hvorvidt virksomheden eller den pågældende har forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover. Virksomhedens ejer eller, hvor virksomheden drives i selskabsform, den administrerende direktør og den teknisk ansvarlige skal afgive en skriftlig erklæring om, hvorvidt virksomheden eller de pågældende inden for de sidste 3 år er straffet for overtrædelse af denne lov eller bestemmelser udfærdiget i medfør af denne lov.

Stk. 4. Godkendelse som kompetent virksomhed inden for et begrænset arbejdsområde på gasområdet eller på vand- og sanitetsområdet kan meddeles af Sikkerhedsstyrelsen, når betingelserne i stk. 1, 2 og 3 er opfyldt. Der kan dog ske godkendelse som teknisk ansvarlig person af en person med en anden uddannelse end den i stk. 2, nr. 1, nævnte, hvis godkendelsen som kompetent virksomhed kan ske på baggrund af virksomhedens samlede kompetence efter regler fastsat i medfør af stk. 7, nr. 4.

Stk. 5. Sikkerhedsstyrelsen kan dispensere fra de i stk. 1, nr. 1-4, stk. 2, nr. 1-7, og stk. 4 nævnte betingelser.

Stk. 6. Stk. 2, nr. 1 og 2, gælder dog ikke for borgere fra et andet medlemsland inden for Den Europæiske Union eller et land, hvormed Fællesskabet har indgået aftale, idet de vil få adgang til udøvelse af erhverv i overensstemmelse med fællesskabsretlige bestemmelser herom.

Stk. 7. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter regler

1) om fremgangsmåden ved ansøgning om autorisation, godkendelse som kompetent virksomhed og godkendelse som teknisk ansvarlig person, herunder om digital indsendelse af ansøgning,

2) om de vilkår, der skal gælde for autorisationen eller godkendelsen som kompetent virksomhed, om forbindelsen mellem virksomheden, den teknisk ansvarlige person og det personale, der udfører arbejde under autorisationen eller godkendelsen som kompetent virksomhed, herunder regler om den teknisk ansvarlige persons tilknytning til virksomheden,

3) om udøvelse af virksomheden som autoriseret og godkendt kompetent virksomhed,

4) om de prøver, der giver adgang til godkendelse som teknisk ansvarlig person og godkendelse som kompetent virksomhed, samt administrationen af disse prøver,

5) som er nødvendige for at opfylde Danmarks EU-retlige forpligtelser på de områder, som er omfattet af autorisations- og godkendelseskrav i medfør af denne lov og bestemmelser fastsat i henhold til denne lov.

Stk. 8. Sikkerhedsstyrelsen opkræver gebyr i forbindelse med ansøgning om autorisation som vvs-installatør, vand- og sanitetsmester eller kloakmester eller godkendelse som kompetent virksomhed og for den samtidige godkendelse af hver teknisk ansvarlig person samt for efterfølgende godkendelse af en ny teknisk ansvarlig person. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter regler om størrelsen og opkrævningen af disse gebyrer.«

3. I § 8, stk.1, udgår », stk. 1,«, og der indsættes efter »kompetent virksomhed«: »eller godkendelse som teknisk ansvarlig person«.

4. § 9 affattes således:

» § 9. En virksomhed, der ansøger om autorisation som vvs-installatør eller godkendelse som kompetent virksomhed på gasområdet, skal fremlægge dokumentation for, at virksomheden har et kvalitetsstyringssystem, der vedrører virksomheden på gasområdet, jf. dog stk. 3 og 4. Kvalitetsstyringssystemet skal godkendes og løbende efterprøves af Sikkerhedsstyrelsen eller en af Sikkerhedsstyrelsen godkendt kontrolinstans, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 2. En virksomhed, der ansøger om autorisation som vvs-installatør eller som vand- og sanitetsmester, om godkendelse som kompetent virksomhed på vand- og sanitetsområdet eller om autorisation som kloakmester, skal, for så vidt angår den del af virksomheden, der vedrører vand- og afløbsområdet, enten have et kvalitetsstyringssystem som beskrevet i stk. 1 eller tilslutte sig en særlig tilsynsordning hos en af Sikkerhedsstyrelsen godkendt kontrolinstans, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3. En virksomhed fra et andet medlemsland inden for Den Europæiske Union eller et land, hvormed Fællesskabet har indgået aftale, som udfører arbejder på gasområdet i Danmark, skal fremlægge dokumentation for, at virksomheden har et kvalitetsstyringssystem, der vedrører disse arbejder. Kvalitetsstyringssystemet skal kunne godkendes efter regler fastsat i medfør af stk. 6. Såfremt virksomheden tillige udfører arbejder på vand- eller afløbsområdet i Danmark, skal virksomheden, for så vidt angår disse arbejder, enten fremlægge dokumentation for, at virksomheden har et kvalitetsstyringssystem, der vedrører disse arbejder, og som skal kunne godkendes efter regler fastsat i medfør af stk. 6, eller fremlægge dokumentation for, at virksomheden er tilsluttet en særlig tilsynsordning hos en af Sikkerhedsstyrelsen godkendt kontrolinstans, for så vidt angår disse arbejder.

Stk. 4. En virksomhed fra et andet medlemsland inden for Den Europæiske Union eller et land, hvormed Fællesskabet har indgået aftale, som udfører arbejder på vand- eller afløbsområdet i Danmark, skal fremlægge dokumentation for, at virksomheden enten har et kvalitetsstyringssystem, der vedrører disse arbejder, og som skal kunne godkendes efter regler fastsat i medfør af stk. 6, eller fremlægge dokumentation for, at virksomheden er tilsluttet en særlig tilsynsordning hos en af Sikkerhedsstyrelsen godkendt kontrolinstans, for så vidt angår disse arbejder.

Stk. 5. Omkostningerne i forbindelse med godkendelse og efterprøvning af en virksomheds kvalitetsstyringssystem og omkostningerne i forbindelse med tilslutning til en særlig tilsynsordning afholdes af den enkelte virksomhed.

Stk. 6. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter regler om de i stk. 1-4 nævnte kvalitetsstyringssystemers indhold, omfang, godkendelse og efterprøvning m.v., og den særlige tilsynsordnings omfang og procedure samt om godkendelse og efterprøvning af kontrolinstanser.«

5. § 10 ophæves.

6. § 11 affattes således:

»§ 11. En autorisation og en godkendelse som kompetent virksomhed bortfalder, når

1) virksomheden kommer under konkursbehandling, træder i likvidation eller ophører eller

2) virksomheden ikke længere har en godkendt teknisk ansvarlig person tilknyttet.

Stk. 2. Godkendelse som teknisk ansvarlig person bortfalder, hvis den pågældende afgår ved døden, forlader sin stilling permanent eller er fraværende i mere end 6 på hinanden følgende uger eller i øvrigt bliver fysisk eller retligt ude af stand til at udøve virksomheden, eller hvis virksomhedsautorisationen eller godkendelsen som kompetent virksomhed for den virksomhed, som den pågældende er tilknyttet, bortfalder.

Stk. 3. Sikkerhedsstyrelsen kan efter ansøgning give tilladelse til midlertidig videreførelse af virksomheden uden en teknisk ansvarlig person tilknyttet, jf. § 7. Sådan tilladelse kan gives i en periode af indtil 3 måneder uden særligt tilsyn eller i op til 1 år under tilsyn af en anden autoriseret eller godkendt kompetent virksomhed. Den tilsynsførende virksomhed skal have samme forretningsområde som den virksomhed, der føres tilsyn med. Sikkerhedsstyrelsen kan forlænge perioden med indtil 6 måneder. Sikkerhedsstyrelsen kan fastsætte vilkår for tilladelsen.«

7. § 12, stk. 1, affattes således:

»Sikkerhedsstyrelsen kan tilbagekalde en autorisation, en godkendelse som kompetent virksomhed eller en godkendelse som teknisk ansvarlig person, når

1) indehaveren af autorisationen eller godkendelsen har gjort sig skyldig i grov eller oftere gentagen forsømmelighed ved udførelse af installationsarbejde,

2) indehaveren af autorisationen eller godkendelsen har overtrådt vilkårene for autorisation eller godkendelse, eller såfremt den løbende efterprøvning af kvalitetsstyringssystemet viser grove mangler i egenkontrollen eller den særlige tilsynsordning viser grove mangler i de udførte arbejder,

3) indehaveren af autorisationen eller godkendelsen ikke længere opfylder betingelserne nævnt i § 7 eller i regler fastsat i medfør af § 7, stk. 7, og § 9, stk. 6, eller

4) indehaveren af autorisationen eller godkendelsen har betydelig forfalden gæld til det offentlige i størrelsesordenen 100.000 kr. eller derover.«

8. I § 12, stk. 3, ændres »stk. 1, nr. 1-3« til: »stk. 1, nr. 1-4«.

9. I § 12, stk. 4, 1. pkt., ændres »stk. 1, nr. 1 og 2« til: »stk. 1, nr. 1-3«.

10. I § 12, stk. 4, 2. pkt., indsættes efter »godkendt kompetent virksomhed«: »eller som teknisk ansvarlig person«.

11. I § 12, stk. 5, 1. pkt., ændres »stk. 1, nr. 3« til: »stk. 1, nr. 4«.

12. I § 12, stk. 5, 2. og 3. pkt., indsættes efter »godkendt kompetent virksomhed«: »eller som teknisk ansvarlig person«.

13. § 14 affattes således:

»§ 14. En virksomhed, der ikke har autorisation som vvs-installatør, vand- og sanitetsmester eller kloakmester, eller hvis autorisation er bortfaldet eller tilbagekaldt, jf. §§ 11 og 12, eller en virksomhed, der ikke er godkendt som kompetent virksomhed, eller hvis godkendelse som kompetent virksomhed er bortfaldet eller tilbagekaldt, jf. §§ 11 og 12, må ikke ved annoncering eller på anden måde foretage noget, der er egnet til at vække forestilling om, at en sådan autorisation eller godkendelse haves.«

14. I overskriften til kapitel 7 indsættes efter »og klageadgang«: »m.v.«

15. § 23, stk. 1, affattes således:

»Gasleverandørerne skal i forbindelse med meddelelse om nye gasinstallationer og tilsyn med eksisterende gasinstallationer føre tilsyn med, hvorvidt arbejdet er udført af autoriserede eller godkendte kompetente virksomheder. Gasleverandørerne skal tillige føre tilsyn efter bestemmelser i gasreglementet, jf. § 15, herunder tilsyn med, hvorvidt arbejdets kvalitet og installationernes tilstand er tilfredsstillende, og arbejdet er udført i overensstemmelse med gasreglementet.«

16. I § 23, stk. 3, ændres »frakendelse« til: »tilbagekaldelse«, og »forholdene indrapporteres til Sikkerhedsstyrelsen« ændres til: »Sikkerhedsstyrelsen underrettes herom«.

17. Efter § 23 indsættes:

» § 23 a. Ændringer i de oplysninger, der er meddelt Sikkerhedsstyrelsen i forbindelse med udstedelsen af en autorisation eller en godkendelse, skal indberettes til Sikkerhedsstyrelsen. Sikkerhedsstyrelsen kan til enhver tid kræve at få alle oplysninger, der er nødvendige til vurdering af, om betingelserne for autorisation eller godkendelse fortsat er opfyldt.«

18. I § 24, stk. 3, ændres »Sikkerhedsstyrelsens omkostninger ved administration« til: »omkostningerne ved administrationen«.

19. I § 25, stk. 1, nr. 3, indsættes efter »§ 18, nr. 3«: », eller § 23 a, 1. pkt.«

§ 2

I lov om autorisation af elinstallatører m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 989 af 8. december 2003, som ændret ved § 14 i lov nr. 442 af 9. juni 2004 og § 1 i lov nr. 1382 af 20. december 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 2, ændres »erhvervsmæssigt« til: »som erhverv«.

2. I § 3, stk. 6, udgår »ved at indstøbe rør, dåser og lign«.

3. I § 4 ophæves stk. 3, og stk. 4, der bliver stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. En autorisation kan udstedes på vilkår, som begrænser autorisationen enten

1) tidsmæssigt,

2) til enkeltstående opgaver eller

3) til særlige typer arbejde.«

4. § 5 affattes således:

» § 5. Den personlige autorisation gives af Sikkerhedsstyrelsen, når ansøgeren har dokumenteret, at følgende betingelser er opfyldt:

1) Ansøgeren har bestået en godkendt prøve og opfylder de fastsatte praksiskrav og eventuelle krav om faglig ajourføring af viden, fastsat i medfør af § 6, stk. 2, nr. 4.

2) Ansøgeren har haft mindst 1 års teknisk arbejde i stærkstrømsteknisk virksomhed inden for de sidste 5 år, såfremt der er forløbet 5 år eller mere fra den dag, hvor vedkommende bestod den godkendte prøve.

3) Ansøgeren er myndig, er ikke under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7 og har rådighed over sit bo.

4) Ansøgeren er tilknyttet en virksomhed, jf. stk. 2, som medarbejder, som eneindehaver af en enkeltmandsvirksomhed eller som deltager i et interessentskab eller et kommanditselskab.

5) Såfremt ansøgeren er ansat, er den pågældende ansat med et opsigelsesvarsel svarende til funktionærlovens opsigelsesvarsel eller som tjenestemand.

6) Ansøgeren har en placering i organisationen, der giver ledelsesmæssige beføjelser over de medarbejdere, der tages ansvar for, og dispositionsret over det arbejde, der tages ansvar for.

7) Ansøgerens tilknytning til virksomheden opfylder de krav, der stilles i regler fastsat i medfør af § 6, stk. 2, nr. 2.

8) Der er indbetalt gebyr, jf. stk. 5.

Stk. 2. Virksomhedsautorisation gives, når ansøgeren har dokumenteret, at følgende betingelser er opfyldt:

1) Virksomhedens indehaver eller en ansat medarbejder er autoriseret i henhold til stk. 1.

2) Virksomheden har et godkendt kvalitetsstyringssystem, jf. § 5 a.

3) Virksomheden er ikke under konkursbehandling eller likvidation.

4) Virksomheden har fast forretningssted.

5) Der er indbetalt gebyr, jf. stk. 5.

Stk. 3. Virksomheden og den personligt autoriserede skal afgive skriftlig erklæring om, hvorvidt virksomheden eller den pågældende har forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover. Virksomhedens ejer eller, hvor virksomheden drives i selskabsform, den administrerende direktør og den personligt autoriserede skal afgive skriftlig erklæring om, hvorvidt virksomheden eller de pågældende inden for de sidste 3 år er straffet for overtrædelse af denne lov eller lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel eller bestemmelser udfærdiget i medfør af disse love.

Stk. 4. Stk. 1, nr. 1 og 2, gælder dog ikke for borgere fra et andet medlemsland inden for Den Europæiske Union eller et land, hvormed Fællesskabet har indgået aftale, idet de vil få adgang til udøvelse af erhverv i overensstemmelse med fællesskabsretlige bestemmelser herom.

Stk. 5. Sikkerhedsstyrelsen opkræver gebyr i forbindelse med ansøgning om autorisation som elinstallatør til virksomheder og personer. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter regler om størrelsen og opkrævningen af disse gebyrer.«

5. Efter § 5 indsættes:

» § 5 a. En virksomhed, der søger om autorisation som elinstallatør, skal fremlægge dokumentation for, at virksomheden har et kvalitetsstyringssystem. Kvalitetsstyringssystemet skal godkendes og løbende efterprøves af Sikkerhedsstyrelsen eller en af Sikkerhedsstyrelsen godkendt kontrolinstans.

Stk. 2. En virksomhed fra et andet medlemsland inden for Den Europæiske Union eller et land, hvormed Fællesskabet har indgået aftale, skal fremlægge dokumentation for, at virksomheden har et kvalitetsstyringssystem, der vedrører arbejder, virksomheden udfører i Danmark, og som kan godkendes efter regler fastsat i medfør af stk. 4.

Stk. 3. Omkostningerne i forbindelse med godkendelse og efterprøvning af en virksomheds kvalitetsstyringssystem afholdes af den enkelte virksomhed.

Stk. 4. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter regler om de i stk. 1 og 2 nævnte kvalitetsstyringssystemers indhold, omfang, godkendelse og efterprøvning samt om godkendelse og efterprøvning af kontrolinstanser.«

6. § 6 affattes således:

» § 6 . Sikkerhedsstyrelsen kan dispensere fra de i § 5, stk. 1, nr. 1-7, og stk. 2, nr. 1-4, nævnte betingelser.

Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler

1) om fremgangsmåden ved ansøgning om autorisation, herunder om digital indsendelse af ansøgning,

2) om de vilkår, der skal gælde for autorisationen, om forbindelsen mellem virksomheden, den autoriserede og det personale, der udfører arbejde under autorisationen, herunder regler om den personligt autoriseredes tilknytning til virksomheden,

3) om udøvelse af virksomheden som autoriseret elinstallatør,

4) om de prøver, der giver adgang til autorisation, de dertil knyttede praksiskrav og krav om ajourføring af viden, såfremt der er forløbet 5 år eller mere fra den dag, hvor ansøgeren bestod den prøve, der giver adgang til autorisation, og

5) som er nødvendige for at opfylde Danmarks EU-retlige forpligtelser på de områder, som er omfattet af autorisationskrav i medfør af denne lov og bestemmelser fastsat i henhold til denne lov.«

7. I § 8, stk. 1, ændres »forlader sin stilling« til: »forlader sin stilling permanent eller er fraværende i mere end 6 på hinanden følgende uger«.

8. I § 8, stk. 2, ændres »går konkurs« til: »kommer under konkursbehandling, træder i likvidation eller ophører«.

9. § 8, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Sikkerhedsstyrelsen kan efter ansøgning give tilladelse til midlertidig videreførelse af virksomheden uden en autoriseret person tilknyttet, jf. § 5. Sådan tilladelse kan gives i en periode af indtil 3 måneder uden særligt tilsyn eller i op til 1 år under tilsyn af en anden autoriseret elinstallatør. Sikkerhedsstyrelsen kan forlænge perioden med indtil 6 måneder. Sikkerhedsstyrelsen kan fastsætte vilkår for tilladelsen.«

10. I § 9, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »udstedt,«: »eller såfremt den løbende efterprøvning af kvalitetsstyringssystemet viser grove mangler i egenkontrollen,«.

11. § 9, stk. 1, nr. 3, ophæves.

Nr. 4 og 5 bliver herefter nr. 3 og 4.

12. I § 9, stk. 2, ændres »for en periode på maksimalt 5 år« til: »for en bestemt periode eller indtil videre«.

13. I § 10, stk. 2, ændres »§ 9, stk. 1, nr. 1-4,« til: »§ 9, stk. 1, nr. 1-3,«.

14. I § 10, stk. 3, ændres »§ 9, stk. 1, nr. 5« til: »§ 9, stk. 1, nr. 4«.

15. § 11, 2. pkt., ophæves.

16. Overskriften før § 12 udgår.

17. § 12 affattes således:

» § 12. En person eller virksomhed, der ikke er autoriseret elinstallatør, må ikke ved annoncering eller på anden måde foretage noget, der er egnet til at vække forestilling om, at en sådan autorisation haves.«

18. I overskriften efter § 12 indsættes efter »Kontrol«: »m.v.«

19. I § 13, stk. 1, indsættes efter »De enkelte elselskaber skal i forbindelse med«: »krævede«.

20. Efter § 13 indsættes:

» § 13 a. Ændringer i de oplysninger, der er meddelt Sikkerhedsstyrelsen i forbindelse med udstedelse af autorisation, skal indberettes til Sikkerhedsstyrelsen. Sikkerhedsstyrelsen kan til enhver tid kræve at få alle oplysninger, der er nødvendige til vurdering af, om betingelserne for autorisation er opfyldt.

§ 13 b. Sikkerhedsstyrelsen kan bemyndige andre offentlige myndigheder og private virksomheder til at udøve de beføjelser, der er nævnt i § 5 a, stk. 1.«

21. I § 14, stk. 1, ændres »sikkerhedskvalitetsstyringssystem« til: »kvalitetsstyringssystem«.

22. I § 14, stk. 3, ændres »elinstallatørvirksomheds« til: »autoriseret elinstallatørs«.

23. I § 15, stk. 1, nr. 4, ændres »§ 12, stk. 2« til: »§ 12«.

24. I § 15, stk. 1, nr. 5, indsættes efter »tilsidesætter oplysningspligten efter«: »§ 13 a, 1. pkt., eller«.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. Betingelsen om, at virksomheden har et kvalitetsstyringssystem for opnåelse af autorisation, jf. § 5, stk. 2, nr. 2, i lov om autorisation af elinstallatører m.v. som affattet ved denne lovs § 2, nr. 4, træder ligeledes i kraft den 1. januar 2007. Kravet om, at kvalitetsstyringssystemet skal være godkendt, jf. § 5, stk. 2, nr. 2, og § 5 a, stk. 1-3, som affattet ved denne lovs § 2, nr. 4 og 5, samt denne lovs § 2, nr. 10, træder dog først i kraft den 1. januar 2008.

§ 4

Stk. 1. Begrænsningen af gyldighedsperioden til 5 år for autorisationer til personer og virksomheder udstedt i medfør af lov om autorisation af elinstallatører m.v. inden den 1. januar 2007 falder bort ved denne lovs ikrafttræden.

Stk. 2. Virksomheder, som på tidspunktet for denne lovs ikrafttræden var autoriseret som elinstallatør, skal senest 6 måneder efter, at Sikkerhedsstyrelsen har udsendt krav herom, opfylde gældende regler om godkendelse af kvalitetsstyringssystemer. Sådant krav kan tidligst fremsættes den 1. januar 2008.

§ 5

Stk. 1. Virksomheder, der den 31. december 2006 var indehaver af en autorisation som vvs-installatør eller kloakmester eller godkendelse som kompetent virksomhed, skal til og med den 31. december 2008 opretholde en sikkerhed, som er stillet over for Sikkerhedsstyrelsen. Sikkerheden vil blive frigivet den 1. januar 2009. Sikkerheden skal stilles for den forsvarlige udførelse af virksomhedens autorisationskrævende arbejder eller arbejder, som kræver godkendelse som kompetent virksomhed, og som er udført inden den 1. januar 2007. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter regler om sikkerhedens størrelse, og hvordan den stilles, og om betingelser for begæring af udbetaling, herunder om fristen for at fremsætte krav, om fremgangsmåden ved anvendelse og om retablering af sikkerheden.

Stk. 2. En sikkerhed stillet for den forsvarlige udførelse af arbejder, der kræver autorisation som vvs-installatør eller kloakmester eller godkendelse som kompetent virksomhed, og som er stillet for en virksomhed, hvis autorisation eller godkendelse som kompetent virksomhed er ophørt inden den 1. januar 2007, vil blive frigivet 2 år efter, at autorisationen eller godkendelsen er ophørt.

§ 6

Loven gælder ikke for Grønland og Færøerne.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 2006

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Bendt Bendtsen