Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Undtaget for offentliggørelse i LT
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
    Afsnit A Anmeldelse af arbejdsulykker mv. til Søfartsstyrelsen
Den fulde tekst

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A. Arbejdsmiljø i skibe. Kapitel X, arbejdsulykker. 1. oktober 2006

 

Kapitel X

Arbejdsulykker

Afsnit A

Anmeldelse af arbejdsulykker mv. til Søfartsstyrelsen

 

Regel 1 Anmeldelsespligt

1 Føreren af ethvert skib, bortset fra fritidsfartøjer uden forhyret besætning, skal anmelde arbejdsulykker og forgiftningstilfælde, der er sket om bord i skibet, såfremt ulykken eller forgiftningen har medført :

.1 u arbejdsdygtighed i 1 dag eller mere udover tilskadekomstdagen, eller

.2 at tilskadekomne ikke har kunnet varetage sit sædvanlige arbejde i 1 dag eller mere udover tilskadekomstdagen.

2 Anmeldelsen skal ske snarest muligt og senest 9 dage efter skadens indtræden . Såfremt første havneanløb finder sted efter udløbet af denne frist, da anmeldes omgående efter første havneanløb.

3 Rederen af et skib, som er omfattet af bestemmelserne i dette afsnit, skal sikre sig, at føreren er bekendt med anmeldelsespligten.

4 Anmeldelsespligten efter disse bestemmelser omfatter ikke arbejdsulykker og forgiftningstilfælde, der finder sted:

.1 på offshoreanlæg, der befinder sig på dansk søterritorium eller dansk kontinentalsokkel ,

.2 i forbindelse med værftsarbejde om bord på skibe , eller

.3 under lastning og losning af skibe.

Regel 2 Anmeldelsesblanketter

1 Anmeldelse efter regel 1 kan ske i elektronisk form eller i papirform på særlige blanketter .

2 Blanketten kan findes på www.sofartsstyrelsen.dk og udleveres af Søfartsstyrelsen samt forsikringsselskaberne .

3 Anmeldelsesblanketten sendes til Søfartsstyrelsen på den adresse, som er an ført blanketten. Kopi af anmeldelsesblanketten gives også til skibets sikkerhedsorganisation (sikkerhedsrepræsentanten) og til den tilskadekomne.

4 Rederen er pligtig til på begæring af Søfartsstyrelsen at give supplerende oplysninger om fraværsperiodens længde.

5 For skibe hjemmehørende i Grønland skal anmeldelsen foretages på særlig blanket med grønlandsk tekst, der udleveres af Søfartsstyrelsens kontor i Nuuk/Godthåb.

Søfartsstyrelsen, den 7. september 2006

Anne Skov Strüver

/Anne Lene Ries

Redaktionel note
  • Meddelelser fra Søfartssyrelsen A består af en kort forskrift og et antal bilag i form af kapitler. Forskriften indeholder en liste over kapitlernes indhold og datering. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A sin helhed findes ved at foretage følgende søgning: I feltet "populærtitel" skrives "Meddelelser A"