Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Undtaget for offentliggørelse i LT
Links til EU direktiver, jf. note 1
31994L0048
 
31998L0034
 
Den fulde tekst

Teknisk forskrift om slæbe- og ankerhåndteringsspil samt slæbekroge i skibe 1)

 

I medfør af § 1, stk. 2, §§ 2-5, § 17, stk. 5, § 28 og § 32, stk. 4, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 627 af 26. juli 2002, lov nr. 1465 af 22. december 2004 og i medfør af anordning nr. 607 af 25. juni 2001 om ikrafttræden for Grønland af lov om sikkerhed til søs, efter samråd med Grønlands Hjemmestyre og efter bemyndigelse i henhold til bekendtgørelse nr. 154 af 10. marts 2005, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne forskrift finder anvendelse på slæbe-, bugser- og ankerhåndteringsspil samt slæbekroge installeret i danske skibe.

Stk. 2. For slæbe-, bugser- og ankerhåndteringsspil samt slæbekroge, der er installeret inden forskriftens ikrafttræden, finder §§ 4-9 ikke anvendelse, når arrangementet er konstrueret og godkendt efter de hidtil gældende bestemmelser.

Definitioner

§ 2. Følgende definitioner finder anvendelse i denne forskrift:

1) »Ankerhåndteringsspil«: Ethvert spil, der specielt er bygget til ankerhåndtering og lignende operationer for skibe, boreplatforme og lignende.

2) »Bugserspil«: Ethvert spil, der specielt er bygget og indrettet til bugseringsopgaver.

3) »Eksisterende installationer«: Installationer, der er udført før datoen for forskriftens ikrafttræden.

4) »Godkendt«: Godkendt af Søfartsstyrelsen, eller i henhold til bestemmelserne i § 3, stk. 2.

5) »Klassifikationsselskab«: En organisation, som er anerkendt og bemyndiget af Søfartsstyrelsen i overensstemmelse med bestemmelserne i Søfartsstyrelsens tekniske forskrift om anerkendelse og autorisation af organisationer, som udfører inspektion og syn af skibe.

6) »Renderingskraft«: Den kraft der skal til for at få spiltromlen til at bevæge sig i modsat retning af det fra spillets driftsenhed tilførte moment.

7) »Slæbekrog«: En krog eller tilsvarende, der anvendes i forbindelse med slæbeoperationer, og som let og hurtigt kan udløses under enhver situation i forbindelse med slæb.

8) »Slæbespil«: Ethvert spil, der er specielt bygget til brug ved slæbeoperationer til søs.

9) »Største pæletræk«: Den maksimale statiske slæbekraft (pæletræk), som skibet kan præstere, og som er målt i henhold til en anerkendt metode og dokumenteret i pæletrækscertifikatet.

10) »SWL«: Den maksimalt tilladelige arbejdsbelastning (Safe Working Load).

Ækvivalens m.v.

§ 3. Dersom denne forskrift kræver, at et bestemt tilbehør, materiale, anordning eller apparat, eller type heraf, skal anbringes eller forefindes i et skib, eller at der skal træffes en bestemt foranstaltning, kan Søfartsstyrelsen tillade, at der anbringes eller forefindes et andet tilbehør, materiale, anordning eller apparat, eller type heraf, som er lovligt produceret eller markedsført i en anden EU-medlemsstat eller i Tyrkiet, eller som er lovligt produceret i en anden EFTA-stat, som er kontraherende part i EØS-aftalen, med et tilsvarende beskyttelsesniveau som de danske standarder, eller at der træffes en anden foranstaltning i skibet, hvis den er lige så effektiv som det, der kræves efter forskriften.

Stk. 2. Søfartsstyrelsen accepterer afprøvninger, der udføres af anerkendte prøveinstitutter, herunder prøveinstitutter i andre EU-medlemsstater, i EFTA-stater, som er kontraherende parter i EØS-aftalen, og i Tyrkiet, som giver passende og tilfredsstillende garantier af afprøvningernes tekniske, fagmæssige og uafhængige art.

Konstruktion

§ 4. Ethvert arrangement af slæbe-, bugser- og ankerhåndteringsspil samt slæbekroge skal i hele sin indretning besidde den til formålet fornødne styrke og skal under normal drift ikke kunne overbelastes.

Stk. 2. Slæbe-, bugser- og ankerhåndteringsspil samt slæbekroge, der på slæbebåde, forsyningsskibe eller lignende skibe anvendes ved slæbning, bugsering, ankerhåndtering eller lignende skal, udover kravene i denne forskrift, med hensyn til konstruktion, styrke, materialer, materialedimensioner, svejsning og installation samt elektriske og hydrauliske installationer, opfylde anerkendte internationale normer og standarder 2) , samt opfylde reglerne fra et klassifikationsselskab.

Stk. 3. Slæbe-, bugser- og ankerhåndteringsspil skal være forsynet med et nødbremsesystem, som er uafhængigt af skibets hovedenergikilde.

Stk. 4. Slæbespil skal være forsynet med spoleapparat.

Stk. 5. Spil til slæbning eller ankerhåndtering skal være således konstrueret og forsynet med instrumenter, at det til enhver tid er muligt at aflæse belastningen på wiren ved såvel træk-, som affirings- og bremseoperationer.

Stk. 6. Regulering af bremse-, træk- og affiringskraft skal normalt kunne foretages fra spillets kontrolpaneler.

Stk. 7. Skibsskroget skal, i de områder hvor slæbekroge eller spil fastgøres, forstærkes i forhold til den maksimale belastning der kan forventes under driften og i overensstemmelse med en anerkendt organisations regler.

Arrangement om bord for slæbe-, bugser- og ankerhåndteringsspil

§ 5. Slæbe-, bugser- og ankerhåndteringsspil skal placeres således om bord, at betjeningen og arbejdet i forbindelse med disse kan foregå sikkert.

Stk. 2. Bevægelige dele skal afskærmes i et sådant omfang, at ulykker forebygges. Alle nødvendige gangpassager ved spil eller slæbekrog skal være min. 0,6 m brede.

Stk. 3. Fra alle spillets eller spillenes manøvrepladser og fra styrehuset skal der, evt. ved hjælp af TV-overvågning, være tilstrækkelig oversigt over spillenes bevægelige dele, herunder spoleapparat, tromler og kabelarer. Manøvrepladsen skal endvidere være således placeret, at operatøren er beskyttet ved et eventuelt wirebrud. Tilsvarende gælder for udløsningsstederne for slæbekroge.

Stk. 4. Der skal monteres bøjler, beslag, »pad-eyes«, vejviserruller eller lignende i nødvendigt omfang. Disse skal dimensioneres og fastgøres under hensyntagen til de maksimale kraftpåvirkninger, der kan opstå i forbindelse med deres brug.

Stk. 5. Skibe som anvendes til ankerhåndtering, skal have hækruller med tilstrækkelig stor diameter eller tilsvarende arrangement.

Stk. 6. Wirens eller trossens vandring skal i fornødent omfang begrænses af pullerter, bøjler, støtter eller lignende, som er afrundet for til enhver tid at sikre god manøvrering med slæbet og forhindre, at wiren/ trossen kommer i bekneb eller på anden måde skades.

Stk. 7. Hvor stoppullerter findes anbragt i borde, skal disse være udformet således, at de kan »fange« slæbetrossen.

Stk. 8. Manøvrehåndtag for hivning og firing skal automatisk gå i neutral stilling, når de slippes.

Stk. 9. Slæbe- og ankerhåndteringsspil skal være udstyret med håndbetjente nødstop, der afbryder krafttilførslen og hurtigt bringer bremsen i funktion.

Stk. 10. Nødudløsning skal kunne foretages fra alle spillets manøvrepulte, fra styrepladsen og fra passende steder på dækket.

Stk. 11. Efter nødudløsning skal spillets bremser straks igen kunne anvendes normalt.

Stk. 12. Betjeningsknapper eller lignende til nødudløsning skal sikres mod utilsigtet påvirkning.

Stk. 13. Nødudløsning skal kunne foretages, selv om skibets hovedenergikilde svigter og under alle forekommende forhold med hensyn til krængning og trim for skibet samt ved en hvilken som helst mulig trækretning af wiren.

Stk. 14. Skibe som anvendes til ankerhåndtering, skal være udstyret med fjernbetjente wire/kædestoppere, som skal kunne nødudløses fra styrehuset eller fra et betjeningssted, hvorfra der er kommunikation med broen. Nødudløsning skal kunne foretages også ved »dødt skib« (»black out«).

Arrangement om bord – slæbekroge

§ 6. Slæbekroge skal placeres således om bord, at betjeningen og arbejdet i forbindelse med disse kan foregå sikkert.

Stk. 2. Bevægelige dele skal afskærmes i et sådant omfang, at ulykker forebygges. Alle nødvendige gangpassager ved slæbekroge skal være min. 0,6 m brede.

Stk. 3. Fra manøvrepladser og fra styrehuset skal der være tilstrækkelig oversigt over slæbekrogen. Udløsningssteder for slæbekrogen skal endvidere være således placeret, at mandskabet er beskyttet ved et eventuelt wirebrud.

Stk. 4. Der skal monteres bøjler, beslag, »pad-eyes«, vejviserruller eller lignende i nødvendigt omfang. Disse skal dimensioneres og fastgøres under hensyntagen til de maksimale kraftpåvirkninger, der kan opstå i forbindelse med deres brug.

Stk. 5. Wirens eller trossens vandring skal i fornødent omfang begrænses af pullerter, bøjler, støtter eller lignende, som er afrundede, for til enhver tid at sikre god manøvrering med slæbet og forhindre, at wiren eller trossen kommer i bekneb eller på anden måde skades.

Stk. 6. Slæbekrogen skal anbringes så lavt og tæt på midtskibs som praktisk muligt, og hele slæbearrangementet skal være således indrettet, at trækket i slæbetrossen eller -wiren, når denne viser tværskibs, giver mindst muligt krængningsmoment. Slæbekrogarrangementet skal om nødvendigt være forsynet med nedridder.

Stk. 7. Slæbekrogen skal være forsynet med en mekanisme til udløsning af trossen eller wiren, når denne er belastet. Denne udløsning skal kunne ske fra styrehuset eller betjeningsstedet. Udløsermekanismen må ikke kunne blokeres og skal være af en sådan art, at udløsning ikke utilsigtet kan finde sted på grund af ryk eller rystelser i slæbetrossen.

Stk. 8. Slæbetrossens vandring i tværskibs retning skal begrænses af pullerter eller støtter svarende til det største udsving af slæbekrogen, således at trækket i slæbekrogen altid falder i dennes længderetning. Stoppullerter anbragt i borde skal være udformet således, at de kan »fange« wiren eller trossen.

Stk. 9. I nærheden af slæbekrogen skal findes en eller to økser anbragt i dertil indrettede bøjler og således ophængt, at det er muligt fra begge sider af skibet at nå samme.

Stk. 10. Betjeningsgreb eller lignende til nødudløsning skal sikres mod utilsigtet påvirkning.

Stk. 11. Nødudløsning skal kunne foretages, selv om skibets hovedenergikilde svigter og under alle forekommende forhold med hensyn til krængning og trim for skibet samt ved en hvilken som helst mulig trækretning af wiren.

Afprøvning og godkendelse

§ 7. Alle slæbe-, bugser- og ankerhåndteringsspil samt slæbekroge skal før de tages i brug afprøves 3)  og godkendes af Søfartsstyrelsen eller en organisation, der er autoriseret af Søfartsstyrelsen, jf. dog § 3, stk. 2.

Stk. 2. Slæbe- og ankerhåndteringsspil samt slæbekroge skal leveres med et certifikat, hvoraf det fremgår at disse er konstrueret, installeret og afprøvet i overensstemmelse med reglerne fra et klassifikationsselskab.

Stk. 3. Kroge og løst udstyr skal være prøvebelastet og certificeret i overensstemmelse med anerkendte normer og påmærket den maksimale SWL.

Stk. 4. Afprøvning om bord skal blandt andet påvise, at wiren vikler sig tilfredsstillende op på spiltromlen. Dette skal afprøves både i belastet og i ubelastet tilstand.

Vedligeholdelse og eftersyn

§ 8. Før hver slæbe- eller ankerhåndteringsopgave 4)  skal spillet funktionsprøves efter et af spilfabrikanten eller rederiet udarbejdet program (jfr. Stk. 3, nr. 4). Resultatet skal indføres i skibets Tilsynsbog, Register over skibets hejsemidler og lossegrej eller skibsdagbogen.

Stk. 2. Mindst 1 gang om året skal der foretages en grundig undersøgelse af slæbekrog og slæbespil med tilhørende udstyr og befæstigelser inklusive bolte og svejsninger, for konstatering af slidtage, deformationer, revnedannelser og lignende skader. Denne undersøgelse skal foretages under ledelse og ansvar af skibets fører eller maskinchef. Resultatet skal indføres i Tilsynsbogen eller i Register over skibets hejsemidler og lossegrej.

Stk. 3. Der skal om bord i skibet forefindes alle nødvendige instruktionsbøger og tegninger m.v. for det aktuelle spil samt slæbekrog, herunder følgende:

1) Oplysninger, der er nødvendige for forståelse af spillets eller slæbekrogens virkemåde og for udførelse af de nødvendige og almindelige justeringer, reparationer og udskiftninger.

2) Alle oplysninger om spillets eller slæbekrogens begrænsninger ved brug under normale forhold.

3) Pæletrækscertifikat.

4) Et enkelt funktionsprøveprogram for spil og slæbekrog for udførelse af nødudløsning.

5) Et smøreskema.

6) Arrangementstegninger over spillet.

7) Certifikater for wirer, trosser, sjækler, træk og løftekroge samt alt andet løst udstyr, der indgår i slæbe- og ankerhåndteringsarrangementet.

Forskellige bestemmelser

§ 9. Alt løst udstyr, der indgår i slæbe- og ankerhåndteringsarrangementet, så som sjækler, ringe, wirer, trosser, »pelican-hooks«, »carpenter stoppers« og lignende skal være afprøvet som angivet i § 7 og forsynet med certifikat.

Stk. 2. Skærebrænderudstyr skal altid være klar til øjeblikkelig brug under slæbe- og ankerhåndteringsoperationer, hvor en økse ikke kan anvendes som følge af wirens dimension.

Stk. 3. Under forhold, hvor der er store belastninger på slæbe- og ankerhåndteringsudstyr, skal føreren drage omsorg for, at der i videst mulig omfang ikke færdes personel på dækket.

Straf og ikrafttræden m.v.

§ 10. Overtrædelse af denne forskrift straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år hvis der

1) ved overtrædelsen er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor,

2) tidligere er afgivet forbud eller påbud for samme eller tilsvarende forhold eller

3) ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Det skal betragtes som en særlig skærpende omstændighed, at der for unge under 18 år er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor, jf. stk. 2, nr. 1.

Stk. 4. Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel.

Stk. 5. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 11. Såfremt forholdet er omfattet af anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om sikkerhed til søs, kan der fastsættes foranstaltninger i henhold til kriminalloven for Grønland.

Stk. 2. De i § 10, stk. 2 og 3, nævnte forhold skal anses som skærpende omstændigheder.

Stk. 3. Sker der ikke konfiskation af udbytte, jf. kriminallovens § 116, stk. 1, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel.

Stk. 4. Er en overtrædelse begået af selskaber m.v. (juridiske personer), kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, Grønlands Hjemmestyre, en kommune, et kommunalt fællesskab, der er omfattet af § 64 i Landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v., eller en bygdebestyrelse, kan der pålægges vedkommende offentlige myndighed som sådan bødeansvar.

Stk. 5. Såfremt den pågældende ikke er bosat i Grønland, eller hans tilknytning til det grønlandske samfund i øvrigt har en sådan løsere karakter, at forudsætningerne for anvendelse af foranstaltninger ikke er til stede, kan sagen anlægges eller henvises til forfølgning i Danmark.

§ 12. Forskriften træder i kraft den 1. oktober 2006.

Stk. 2. Følgende tekniske forskrifter ophæves:

1) Forskrifter af 4. juni 1985 om konstruktion, afprøvning og eftersyn m.v. af slæbe-ankerhåndteringsspil med tilhørende udstyr og arrangement jf. Skibstilsynets Meddelelser 391,

2) Teknisk forskrift nr. 3 af 12. juni 2006 om slæbe- og ankerhåndteringsspil samt slæbekroge i skibe.

Søfartsstyrelsen, den 13. september 2006

Steen Nielsen

/Søren Enemark Jensen

Officielle noter

1) Forskriften har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europaparlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet), som ændret senest ved direktiv 94/48/EF.

2) Der henvises bl.a. til International Standard ISO 7365, Towing winches for deep sea use.

3) Afprøvningen skal ske i henhold til internationalt anerkendte normer eller reglerne fra et anerkendt klassifikationsselskab.

4) Der henvises endvidere til IMO’s vejledning: MSC/Circ.884 Guidelines for safe ocean towing.