Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Undtaget for offentliggørelse i LT
Links til EU direktiver, jf. note 1
31964L0432
 
31993L0119
 
31998L0034
 
31998L0048
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Teknisk forskrift om transport af levende dyr til søs 1)

 

I medfør af § 1, stk. 3, § 3, § 17, stk. 5, og § 32 i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 627 af 26. juli 2002 med senere ændringer, og i medfør af anordning nr. 607 af 25. juni 2001 om ikrafttræden for Grønland af lov om sikkerhed til søs, anordning nr. 729 af 19. august 2003 om ikrafttræden for Grønland af § 2 i lov om ændring af sømandsloven og lov om sikkerhed til søs, samt efter samråd med justitsministeren og fødevareministeren fastsættes:

§ 1. Denne forskrift finder anvendelse for danske og grønlandske skibe, der transporterer levende hvirveldyr til søs.

Stk. 2. Forskriften finder dog ikke anvendelse for

1) transport af levende hvirveldyr, som finder sted til og fra eller indenfor det Europæiske Fællesskab, 2)

2) transport til slagtning af lam, får, heste og rensdyr i grønlandske skibe i Grønland, og

3) transport af slædehunde i Grønland.

Stk. 3. Ro-Ro skibe og fartøjer, der befordrer dyr i bevægelige containere, som anvendes til eller er beregnet til befordring af tamdyr af hestefamilien eller tamkvæg, får, geder eller svin, er alene omfattet af bilag 1 og 2, og kun hvor dette er præciseret.

§ 2. Skibe, der er omfattet af denne forskrift, skal opfylde bestemmelserne i bilag 1 og 2.

§ 3. Skibe, der før den 5. januar 2007 er godkendt og certificeret til transport af levende dyr efter teknisk forskrift nr. 9 af 2. december 2003 om transport til søs af levende dyr, kan opretholde certificeringen efter de hidtil gældende bestemmelser indtil 5 år efter udstedelsesdatoen eller – såfremt dette sker forinden – indtil skibet gennemgår en større ombygning, eller der monteres udstyr, der påvirker dyrenes velfærd.

§ 4. Rederiet skal sørge for, at den del af skibets besætning, der håndterer dyr, har en tilstrækkelig grunduddannelse herfor, og er blevet undervist i bestemmelserne i bilag 1 og 2.

§ 5. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes overtrædelse af bestemmelserne i denne forskrift med bøde eller fængsel indtil 1 år.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel indtil 2 år, hvis der

1) ved overtrædelsen er sket skade på miljøet, liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor,

2) tidligere er afgivet forbud eller påbud for samme eller tilsvarende forhold eller

3) ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Det skal betragtes som en særlig skærpende omstændighed, at der for unge under 18 år er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor, jf. stk. 2, nr. 1.

Stk. 4. Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel.

Stk. 5. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 6. Forskriften træder i kraft den 5. januar 2007.

Stk. 2. Søfartsstyrelsens tekniske for-skrift nr. 9 af 2. december 2003 om transport til søs af levende dyr ophæves.

Søfartsstyrelsen, den 21. november 2006

Steen Nielsen

/Søren Enemark JensenBilag 1

 

Regel 1 Definitioner

1. I denne forskrift forstås ved:

.1 »dyr«: levende hvirveldyr

.2 »samlested«: et sted såsom en bedrift, en indsamlingscentral eller et marked, hvor tamdyr af hestefamilien eller tamkvæg, får, geder eller svin fra forskellige bedrifter samles i grupper med henblik på forsendelse

.3 »ledsager«: en person, som er direkte ansvarlig for dyrenes velfærd, og som ledsager disse under en transport

.4 »container«: en tremmekasse eller anden form for kasse, en beholder eller en anden stiv konstruktion, der anvendes til transport af dyr, og som ikke er et transportmiddel

.5 »forsendelse«: hele transportforløbet fra afgangsstedet til bestemmelsesstedet, herunder eventuel aflæsning, opstaldning og pålæsning ved mellemstationer under transporten

.6 »skib til transport af levende dyr«: et fartøj, undtagen ro-ro-skibe og fartøjer, der befordrer dyr i bevægelige containere, som anvendes til eller er beregnet til befordring af tamdyr af hestefamilien eller tamkvæg, får, geder eller svin,

.7 »lange transporter«: transporter, hvis varighed overstiger 8 timer, regnet fra det tidspunkt, hvor det første dyr i en sending flyttes

.8 »transportmiddel": vej- eller skinnekøretøj, skib eller luftfartøj, der anvendes til transport af dyr

.9 »afgangssted«: det sted, hvor dyret først anbringes på et transportmiddel, forudsat at dyret har været anbragt på stedet i mindst 48 timer inden afgangstidspunktet. Samlesteder kan dog betragtes som afgangssted, såfremt:

.1 afstanden mellem første pålæsningssted og samlestedet er under 100 km, eller

.2 dyrene har været opstaldet, om muligt uden at være bundet, med strøelse og drikkevand i tilstrækkelige mængder i mindst seks timer inden tidspunktet for afgang fra samlestedet

.10 »bestemmelsessted«: det sted, hvor et dyr aflæsses fra et transportmiddel og

.1 anbringes i mindst 48 timer inden afgangstidspunktet, eller

.2 slagtes

.11 »hvile- eller omladningssted«: ethvert ophold under transporten, bortset fra bestemmelsesstedet, herunder et sted, hvor dyr er blevet omladet fra et transportmiddel til et andet, hvad enten de er blevet læsset af eller ej

.12 »registrerede dyr af hestefamilien«: registrerede dyr af hestefamilien der er identificeret ved hjælp af et identifikationsdokument udstedt af den avlsorganisation eller enhver anden kompetent myndighed i dyrets oprindelsesland, som fører stambogen eller raceregistret for heste, eller enhver sammenslutning eller international organisation, der administrerer konkurrence- eller væddeløbsheste

.13 »ro-ro-skib«: et søgående fartøj, der er indrettet således, at vej- eller skinnekøretøjer kan køres direkte om bord og fra borde

.14 »transport«: flytning af dyr ved hjælp af et eller flere transportmidler samt dermed forbundne aktiviteter, herunder pålæsning, aflæsning, omladning og hvile, indtil aflæsningen af dyrene på bestemmelsesstedet er tilendebragt

.15 »ikke tilredne dyr af hestefamilien«: dyr af hestefamilien, som ikke kan holdes bundet eller i grime, uden at det forårsager uundgåelig ophidselse, smerte eller lidelse

.16 »køretøj«: et transportmiddel på hjul, som er selvkørende eller trækkes.

 

Regel 2 Almindelige betingelser for transport af dyr

1 Det er forbudt at transportere dyr eller lade dem transportere under sådanne forhold, at de kan komme til skade eller blive påført unødig lidelse. Desuden skal følgende betingelser være opfyldt:

.1 forud for transporten skal alle fornødne foranstaltninger være truffet for at gøre transporttiden så kort som mulig og for at sikre, at dyrenes behov opfyldes under transporten

.2 dyrene skal være egnede til den planlagte transport

.3 skibene skal være udformet og indrettet samt vedligeholdes og anvendes på en sådan måde, at dyrene ikke kommer til skade eller påføres lidelser, og sådan at dyrenes sikkerhed tilgodeses

.4 på og aflæsningsfaciliteterne skal være udformet og indrettet samt vedligeholdes og anvendes på en sådan måde, at dyrene ikke kommer til skade eller påføres lidelser, og sådan at dyrenes sikkerhed tilgodeses

.5 de personer, der håndterer dyrene, skal være uddannet eller kvalificeret til dette og udføre deres arbejde uden anvendelse af vold eller andre metoder, der kan påføre dyrene unødig frygt, skader eller lidelser

.6 transporten skal gennemføres til bestemmelsesstedet uden forsinkelser, og dyrenes velbefindende skal løbende kontrolleres og sikres

.7 dyrene skal råde over et gulvareal og en ståhøjde, som er passende i forhold til deres størrelse og den planlagte transport

.8 dyrene skal med passende mellemrum tilbydes vand, foder og hvile af en kvalitet og i mængder, som er passende for deres art og størrelse.

 

Regel 3 Godkendelsescertifikat for skibe til transport af levende dyr

1 Søfartsstyrelsen udsteder efter ansøgning et godkendelsescertifikat for danske og grønlandske skibe til transport af levende dyr, på betingelse af at det pågældende skib:

.1 er blevet inspiceret af Søfartsstyrelsen eller af et klassifikationsselskab, der er autoriseret hertil af Søfartsstyrelsen, og fundet i overensstemmelse med kravene i kapitel IV regel 1, i bilag 2 med hensyn til konstruktion og udstyr, eller

.2 er blevet kontrolleret af en udenlandsk myndighed og fundet i overensstemmelse med ækvivalente krav, der som minimum giver samme sikkerhed for, at dyrene transporteres under forhold, der ikke påfører dem skader eller unødig lidelse, og i samme grad tilgodeser deres sikkerhed.

2 På grundlag af ovenstående inspektion/dokumentation udsteder Søfartsstyrelsen et godkendelsescertifikat for skibe til transport af levende dyr. Hvert certifikat udstedes med et unikt nummer. Certifikatet udfærdiges på engelsk. Certifikatet er gyldigt i højst fem år, regnet fra udstedelsesdatoen, og bliver ugyldigt så snart skibet modificeres, eller der monteres nyt udstyr, som påvirker dyrenes velfærd.

3 Søfartsstyrelsen registrerer godkendelsescertifikaterne for skibe til transport af levende dyr i en elektronisk database på en sådan måde, at de hurtigt kan identificeres, navnlig i tilfælde af manglende overholdelse af bestemmelserne i denne forskrift.

 

Regel 4 Transportdokumenter

1 Transport af dyr må kun finde sted, hvis der i skibet medbringes dokumenter, der indeholder følgende oplysninger:

.1 dyrenes oprindelse og ejer

.2 afgangssted

.3 afgangsdato og klokkeslæt

.4 rute planlægning

.5 det planlagte bestemmelsessted

.6 den planlagte transports forventede varighed.

2 Rederiet skal opbevare dokumenterne i stk. 1 i 5 år og på anmodning forevise dem for Søfartsstyrelsen.

 

Regel 5 Krav vedrørende planlægningen af dyretransporter

1 Transport af dyr må kun udføres af rederier, som overholder bestemmelserne i bilag 1 og 2.

2 Rederiet skal udpege en fysisk person, som er ansvarlig for transporten, ligesom de skal sørge for, at oplysninger om planlægningen, udførelsen og tilendebringelsen af den del af transporten, som de er ansvarlige for, til enhver tid er tilgængelige.

3 Rederiet skal i forbindelse med hver transport sikre:

.1 at dyrenes velbefindende ikke bringes i fare som følge af utilstrækkelig koordination af transportens forskellige dele, og at der tages hensyn til vejrforholdene, og

.2 at en fysisk person er ansvarlig for til enhver tid at stille oplysninger om planlægningen, udførelsen og tilendebringelsen af transporten til rådighed for Søfartsstyrelsen.Bilag 2

KAPITEL I

Regel 1 Egnethed til transport

1 Ingen dyr må transporteres, medmindre de er egnede til den påtænkte transport, og alle dyr skal transporteres under sådanne forhold, at de ikke kommer til skade eller påføres unødig lidelse.

2 Tilskadekomne dyr og dyr, som har fysiologiske skavanker eller undergår en patologisk proces, betragtes som ikke egnede til transport, især hvis der er tale om

.1 dyr, som er ude af stand til at bevæge sig ved egen kraft uden smerter eller at gå uden støtte

.2 dyr med et alvorligt åbent sår eller en prolaps

.3 drægtige hundyr, som er mindst 90 % henne i drægtighedsperioden, eller hundyr, som har født inden for den forudgående uge

.4 nyfødte pattedyr, hvis navle ikke er fuldstændig helet

.5 svin på under tre uger, lam på under én uge eller kalve på under 10 dage, medmindre de skal transporteres over en kortere strækning end 100 km

.6 hunde og katte på under otte uger, medmindre de er ledsaget af deres mor

.7 hjortedyr med gevir i bast.

3 Syge eller tilskadekomne dyr kan dog betragtes som egnede til transport, såfremt de

.1 er lettere tilskadekomne eller syge og ikke vil blive påført yderligere lidelser som følge af transporten; i tvivlstilfælde skal der anmodes om veterinærrådgivning

.2 transporteres under veterinærtilsyn med henblik på eller efter dyrlægebehandling eller -diagnose; sådan transport kan dog kun tillades, hvis de pågældende dyr ikke påføres unødige lidelser eller udsættes for forkert behandling

.3 efter at have fået foretaget et veterinært indgreb som led i brugspraksis inden for landbruget, såsom afhorning eller kastrering har fuldstændigt helede sår.

4 Dyr, der bliver syge eller kommer til skade under transport, skal adskilles fra de andre dyr og ydes førstehjælp så hurtigt som muligt. De skal underkastes passende dyrlægebehandling og om nødvendigt nødslagtes eller aflives, uden at de påføres unødige lidelser.

5 Der må ikke anvendes beroligende midler til dyr, der skal transporteres, medmindre det er strengt nødvendigt for at sikre dyrenes velfærd, og da kun under dyrlægekontrol.

6 Diegivende kvæg, får og geder, som ikke befordres sammen med deres afkom, skal malkes med højst 12 timers mellemrum.

7 Kravene i punkt 2.3 og 2.4, gælder ikke for registrerede dyr af hestefamilien, hvis transportens formål er at forbedre deres sundhed og velfærd i forbindelse med foling, og for nyfødte føl, der transporteres sammen med deres registrerede moderhopper, hvis dyrene i begge tilfælde til stadighed følges af en ledsager, som tager sig af disse dyr under transporten.

 

KAPITEL II

Regel 1 Transportmidler

1 Disse bestemmelser gælder for alle skibe

2 Skibe og containere samt disses udstyr skal være udformet og indrettet samt vedligeholdes og anvendes på en sådan måde, at

.1 dyrene ikke kommer til skade eller påføres lidelser, og sådan at dyrenes sikkerhed tilgodeses

.2 dyrene ydes beskyttelse mod barske vejrforhold, ekstreme temperaturer og ugunstige klimatiske forandringer

.3 de nemt kan rengøres og desinficeres

.4 dyrene forhindres i at undslippe eller falde ud, og de skal kunne modstå bevægelsesrelaterede stresspåvirkninger

.5 dyrene under transporten er sikret en luftkvalitet og mængde, som er passende for deres art

.6 der er adgang til dyrene, så det er muligt at tilse og passe dem

.7 gulvene er skridsikre

.8 gulvenes overflade begrænser udslip af urin og ekskrementer til et minimum

.9 der er tilstrækkelig belysning til, at dyrene kan tilses og passes under transporten.

3 I det rum, hvor dyrene er anbragt, og på alle niveauer heri skal der være tilstrækkeligt med plads til, at der kan sikres god ventilation oven over dyrene, når de står oprejst i normal stilling, idet dyrenes naturlige bevægelser under ingen omstændigheder må begrænses.

4 I forbindelse med transport af vilde dyr og eventuelt andre arter end tamdyr af hestefamilien eller tamkvæg, får, geder og svin, skal følgende dokumenter ledsage dyrene:

.1 en angivelse af, at der er tale om vilde dyr, som er sky eller farlige

.2 en skriftlig instruks om dyrenes fodring og vanding og eventuelle særlige pasningsbehov.

5 Skillevægge skal være tilstrækkeligt solide til at modstå presset fra dyrenes vægt. Alt udstyr skal kunne betjenes hurtigt og nemt.

6 Smågrise på under 10 kg, lam på under 20 kg, kalve på under seks måneder og føl på under fire måneder skal forsynes med passende strøelse eller tilsvarende materiale, der giver dem den fornødne komfort under hensyn til arten og antallet af de dyr, der transporteres, transporttiden og vejrforholdene. Dette materiale skal sikre en passende absorption af urin og ekskrementer.

7 Hvis transport af dyr skal vare i over tre timer, skal der være adgang til remedier, der er velegnede til aflivning af den pågældende dyreart, for ledsageren eller en anden person om bord, som har de fornødne færdigheder til at udføre dette arbejde humant og effektivt.

 

Regel 2 Supplerende bestemmelser for transport med Ro-Ro skibe

1 Inden indladning af køretøjer kontrollerer skibsføreren, at skibet, når køretøjerne indlades på:

.1 lukkede dæk, er forsynet med et forsvarligt mekanisk ventilationssystem samt er udstyret med et alarmsystem og en passende nødstrømkilde til brug ved strømsvigt

.2 åbne dæk, yder tilstrækkelig beskyttelse mod havvand.

2 Vejkøretøjer og godsvogne skal være forsynet med et tilstrækkeligt antal fastgørelsespunkter, der er udformet og placeret samt vedligeholdes på en sådan måde, at vejkøretøjerne og godsvognene kan fastgøres til skibet på forsvarlig vis. Vejkøretøjer og godsvogne skal fastgøres til skibet, inden søtransporten indledes, for at forhindre, at de flytter sig, når skibet bevæger sig.

 

Regel 3 Supplerende bestemmelser for transport i containere

1 Containere, som dyr transporteres i, skal være mærket tydeligt og synligt med angivelse af, at det er levende dyr, der transporteres, og med et symbol, der viser, hvad der er toppen på containeren.

2 Containernes top skal altid vende opad under transport og håndtering, og hårde stød og rystelser skal begrænses mest muligt. Containere skal fastgøres for at forhindre, at de flytter sig, når transportmidlet bevæger sig.

3 Containere på mere end 50 kg skal være forsynet med et tilstrækkeligt antal fastgørelsespunkter, der er udformet og placeret samt vedligeholdes på en sådan måde, at containerne kan fastgøres forsvarligt til det transportmiddel, de indlades på. Containerne skal fastgøres til transportmidlet, inden transporten indledes, for at forhindre, at de flytter sig, når transportmidlet bevæger sig.

 

KAPITEL III

Regel 1 Pålæsning, aflæsning og håndtering

1 Der skal tages behørigt hensyn til behovet hos visse kategorier af dyr, som for eksempel vilde dyr, for at vænne sig til skibet, inden den planlagte transport indledes.

2 Hvis pålæsning eller aflæsning varer i over fire timer, skal følgende betingelser være opfyldt, dog ikke for fjerkræ:

.1 der skal være passende faciliteter til rådighed til anbringelse, fodring og vanding af dyrene uden for transportmidlet, uden at dyrene bindes.

.2 arbejdet skal overvåges, ligesom der skal træffes særlige foranstaltninger til at sikre, at dyrenes velfærd er behørigt sikret under dette arbejde.

3 Pålæsnings- og aflæsningsfaciliteter, herunder gulve, skal være udformet og indrettet samt vedligeholdes og anvendes på en sådan måde, at

.1 dyrene ikke kommer til skade eller påføres lidelser, deres ophidselse og ængstelse under flytningen begrænses mest muligt, og deres sikkerhed tilgodeses; først og fremmest må overflader ikke være glatte, og der skal være monteret sidebeskyttelse, så dyrene forhindres i at undslippe

.2 de nemt kan rengøres og desinficeres.

4 Hældningsgraden på ramper må ikke overstige en vinkel på 20 grader, dvs. 36,4 % horisontalt for svin, kalve og heste, eller en vinkel på 26 grader og 34 minutter, dvs. 50 % horisontalt for får og kvæg, dog ikke for kalve. Overstiger hældningsgraden 10 grader, dvs. 17,6 % horisontalt, skal ramperne forsynes med en anordning, f.eks. skridlister, som sikrer, at dyrene risikofrit og uden vanskeligheder kan gå op og ned ad ramperne.

.1 Løfteplatforme og etagedæk skal være forsynet med en sikkerhedsbarriere, der forhindrer dyrene i at falde eller undslippe i forbindelse med pålæsning og aflæsning.

5 Gods, der transporteres i samme transportmiddel som dyr, skal være anbragt på en sådan måde, at det ikke påfører dyrene skader, lidelser eller ængstelse.

6 Der skal sørges for en passende belysning under pålæsning og aflæsning.

7 Hvis containere med dyr indlades oven på hinanden i transportmidlet, skal der træffes de fornødne foranstaltninger:

.1 for at forhindre, eller for fjerkræs, kaniners og pelsdyrs vedkommende, begrænse det problem, at dyr rammes af urin og ekskrementer fra andre dyr, der er anbragt højere oppe

.2 for at sikre containernes stabilitet

.3 for at sikre, at ventilationen ikke hindres.

8 Følgende er forbudt:

.1 at slå eller sparke dyr

.2 at udsætte særligt følsomme dele af deres krop for trykpåvirkning på en sådan måde, at de påføres unødig smerte eller lidelse

.3 at holde dyrene løftet ved hjælp af mekaniske midler

.4 at løfte eller trække dyrene ved hoved, ører, horn, ben, hale eller pels eller håndtere dem på en sådan måde, at de påføres unødig smerte eller lidelse

.5 at anvende pigkæppe eller andre spidse redskaber

.6 forsætligt at hindre fremfærden for dyr, som drives eller ledes gennem et område, hvor håndtering af dyr finder sted.

9 Anvendelse af apparater, der giver elektriske stød, bør så vidt muligt undgås. Under alle omstændigheder må sådanne apparater kun anvendes på voksent kvæg og voksne svin, der ikke vil bevæge sig, og kun når der er plads til, at de kan bevæge sig fremad. Stødene må højst vare et sekund, der skal være passende mellemrum mellem dem, og de må kun gives på bagpartiets muskulatur. Stødene må ikke anvendes gentagne gange, hvis dyret ikke reagerer.

10 Der skal på samlesteder være adgang til udstyr til om nødvendigt at tøjre dyrene. Dyr, der ikke er vant til at være bundet, skal forblive ubundet. Dyrene skal have adgang til vand.

11 Dyr må ikke bindes ved hornene, geviret, ved næsering eller med benene bundet sammen. Kalve må ikke forsynes med mundkurv. Tamdyr af hestefamilien på over otte måneder, med undtagelse af ikke tilredne heste, skal have grime på under transporten.

12 Når et dyr skal være bundet, skal tøjret opfylde følgende krav:

.1 det skal være så stærkt, at det ikke kan briste under normale transportforhold

.2 det skal være sådan, at dyrene har plads til at lægge sig ned samt til at æde og drikke

.3 tøjringen skal være sådan, at der ikke er risiko for kvælning eller for, at dyrene på anden måde kommer til skade, og sådan at dyrene hurtigt kan frigøres.

Regel 2 Adskillelse

1 Dyr skal holdes adskilt under håndtering og transport, når der er tale om følgende:

.1 dyr af forskellige arter

.2 dyr af markant forskellig størrelse eller alder

.3 avlsorner eller hingste

.4 kønsmodne handyr og hundyr

.5 dyr med horn og dyr uden horn

.6 dyr, som er fjendtlige over for hinanden

.7 dyr, der er bundet, og dyr, der ikke er bundet.

2 Punkt 1.1, 1.2, 1.3 og 1.5, finder ikke anvendelse, hvis dyrene er opdrættet i kompatible grupper, hvis de er vant til at være sammen, hvis dyrene ville lide ved at være adskilt, eller hvis der er tale om hunner, der ledsages af unger, som er afhængige af deres mor.

 

Regel 3 Transporten

1 Pladsforholdene skal som et minimum opfylde de mindstekrav, der er fastsat for dyr og transportmidler i kapitel VII.

2 Tamdyr af hestefamilien undtagen hopper, der transporteres sammen med deres føl, skal transporteres i individuelle båse, hvis køretøjet indlades på et Ro-Ro skib. Søfartsstyrelsen kan efter en konkret vurdering indrømme fritagelse for denne bestemmelse.

3 Det er forbudt at transportere dyr af hestefamilien om bord på køretøjer med flere dæk, medmindre dyrene indlades på det nederste dæk, og der ikke anbringes dyr på højereliggende dæk. Rummets indre skal på det laveste sted være mindst 75 cm højere end det højeste dyr over skulderkammen.

4 Ikke tilredne dyr af hestefamilien må ikke transporteres i grupper på over fire dyr.

5 Regel 1.10, 1.11. 1.12 samt regel 2 finder tilsvarende anvendelse på transportmidlet.

6 Der skal sørges for tilstrækkelig ventilation, som fuldt ud opfylder dyrenes behov, under hensyntagen til især antallet og typen af dyr, der skal transporteres, samt de vejrforhold, der forventes under transporten. Containere skal anbringes således, at ventilation ikke forhindres.

7 Under transporten skal dyrene med passende mellemrum og under særlig hensyntagen til reglerne i kapitel V tilbydes vand, foder og hvile i overensstemmelse med deres art og alder. Medmindre andet er fastsat, skal pattedyr og fugle fodres mindst hver 24. time og vandes mindst hver 12. time. Vand og foder skal være af god kvalitet, og det skal gives til dyrene på en måde, som begrænser risikoen for kontaminering mest muligt. Der skal tages hensyn til, at dyrene skal vænne sig til fodrings- og vandingsmåden.

 

KAPITEL IV

Regel 1 Konstruktions- og udstyrskrav for skibe til transport af levende dyr til søs og skibe til transport af søcontainere

1 Siderne i folde samt dæk skal have en passende styrke i forhold til de dyr, der transporteres. Styrken kontrolleres i forbindelse med bygning eller ombygning af skibet til transport af levende dyr af et klassifikationsselskab, som er autoriseret af Søfartsstyrelsen.

2 De rum, som dyrene skal transporteres i, skal være forsynet med et mekanisk ventilationssystem med tilstrækkelig kapacitet til at udskifte den samlede luftmængde:

.1 40 gange i timen, såfremt rummet er fuldstændig lukket, og frihøjden er på 2,3 meter eller derunder

.2 30 gange i timen, såfremt rummet er fuldstændig lukket, og frihøjden er på over 2,3 meter

.3 med 75 % af ovenstående relevante kapacitet, såfremt rummet er delvis lukket.

3 Kapaciteten til opbevaring eller fremstilling af ferskvand skal opfylde kravene vedrørende vand i kapitel VI, under hensyntagen til maksimumsantallet og typen af dyr, der skal transporteres, samt til den planlagte transports maksimale varighed.

4 Ferskvandssystemet skal kunne sikre, at alle rum, hvori der er anbragt dyr, løbende tilføres ferskvand, og der skal være installeret et tilstrækkeligt antal beholdere til, at samtlige dyr hele tiden har let adgang til ferskvand. Der skal være alternativt pumpeudstyr til rådighed, som gør det muligt at sikre vandforsyningen, hvis hovedpumpesystemet skulle svigte.

5 Afløbssystemet skal have tilstrækkelig kapacitet til at bortlede væsker fra folde og dæk under alle forhold. Væskerne skal via afløbsrør og kanaler opsamles i brønde eller tanke, som kan tømmes for afløbsvandet ved hjælp af pumpe eller ejektor. Der skal være alternativt pumpeudstyr til rådighed, som gør det muligt at sikre afløb, hvis hovedpumpesystemet skulle svigte.

6 Rum, hvori dyr er anbragt, samt gange og ramper, der fører hen til disse rum, skal være tilstrækkelig oplyst. Der skal være et nødbelysningssystem til rådighed, som kan træde i kraft, hvis det primære elektriske anlæg skulle svigte. Der skal være adgang til bærbart belysningsapparatur, som gør det muligt for ledsageren at føre tilsyn med og passe dyrene på behørig vis.

7 Der skal være installeret et brandslukningssystem i samtlige rum, hvori dyr er anbragt, og brandslukningsudstyret i rummene skal opfylde de seneste standarder i den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen (SOLAS-konventionen), for så vidt angår brandsikring, opdagelse af brand og brandslukning.

8 Der skal på relevante steder være installeret et overvågnings-, kontrol- og alarmsystem for følgende systemer for dyrene:

.1 ventilation

.2 ferskvandsforsyning og afløb

.3 belysning

.4 fremstilling af ferskvand (om nødvendigt).

9 Den primære strømkilde skal være tilstrækkeligt kraftig til vedvarende at forsyne systemerne i punkt 2, 4, 5 og 6 med strøm under normal drift af skibet til transport af levende dyr. Den sekundære strømkilde skal kunne erstatte den primære strømkilde uden afbrydelser i en periode på tre dage.

 

Regel 2 Fodring og vanding på skibe til transport af levende dyr og skibe til transport af søcontainere

Skibe til transport af levende dyr og skibe til transport af søcontainere med tamdyr af hestefamilien og tamkvæg, får, geder og svin skal for transporter af en varighed på over 24 timer fra afgangstidspunktet medbringe strøelse i tilstrækkelige mængder samt tilstrækkeligt med foder og vand til at dække de daglige minimumsbehov for foder og vand, jf. tabel 1, under den påtænkte transport plus 25 % eller den mængde strøelse, foder og vand, der svarer til yderligere tre dages behov, hvis denne mængde er større.

 

Tabel 1

Minimumskrav til daglig fodring og vanding på skibe til transport af levende dyr og skibe til transport af søcontainere

 

Foder

(i % af dyrenes levende vægt)

 

Kategori

Grovfoder herunder hø eller ensilage

Kraftfoder samt

Ferskvand(*)

Kvæg og dyr af hestefamilien

2

1,6

45

Får

2

1,8

4

Svin

-

3

10

 

(*) Mindstekravene i fjerde kolonne vedrørende mængden af vand kan for alle arters vedkommende erstattes af en vandmængde på 10 % af dyrets levende vægt.

Foder kan erstattes af kraftfoder og vice versa. Der skal imidlertid tages hensyn til, at visse kategorier af dyr, som følge af deres stofskifte, skal vænne sig til en foderændring.

 

KAPITEL V

Regel 1 Vandings- og fodringshyppighed, transporttider og hvileperioder for Tamdyr af hestefamilien samt tamkvæg, får, geder og svin

1 Kravene i denne del finder anvendelse på flytning af tamdyr af hestefamilien, bortset fra registrerede dyr af hestefamilien, tamkvæg, får, geder eller svin, bortset fra lufttransport.

2 Transporttiden for dyr af de i punkt 1.1 omhandlede arter må ikke overstige 8 timer.

3 Den maksimale transporttid i punkt 1.2 kan forlænges, hvis de supplerende krav i kapitel VI er opfyldt.

4 Når der anvendes et vejkøretøj, som opfylder kravene i punkt 1.3, gælder følgende vandings- og fodringshyppighed, transporttider og hvileperioder:

.1 Kalve, lam, gedekid og føl, der ikke er fravænnet, og som modtager mælkeernæring, samt pattegrise, der ikke er fravænnet, skal efter 9 timers transport have en hvileperiode på mindst 1 time, hvor de vandes og om nødvendigt fodres. Efter denne hvileperiode kan transporten fortsætte i endnu 9 timer

.2 Transporttiden for svin må ikke overstige 24 timer. Under transporten skal dyrene hele tiden have adgang til vand.

.3 Transporttiden for tamdyr af hestefamilien må ikke overstige 24 timer. Under transporten skal dyrene vandes og om nødvendigt fodres hver 8. time

.4 Alle andre dyr af de i punkt 1.1. nævnte arter skal efter 14 timers transport have en hvileperiode på mindst 1 time, hvor de vandes og om nødvendigt fodres. Efter denne hvileperiode kan de transporteres i endnu 14 timer.

5 Efter den fastsatte transporttid skal dyrene læsses af, fodres og vandes, og de skal have en hvileperiode på mindst 24 timer.

6 Dyrene må ikke transporteres med skib, såfremt den maksimale transporttid overstiger den, der er fastsat i punkt 1.2, medmindre betingelserne i punkt 1.3 og 1.4, med undtagelse af transporttiderne og hvileperioderne, overholdes.

7 Ved transport med skib i fast direkte rutefart mellem to forskellige steder ved hjælp af køretøjer, der indskibes uden aflæsning af dyrene, skal dyrene have en hvileperiode på 12 timer efter aflæsning i bestemmelseshavnen eller i umiddelbar nærhed heraf, medmindre det med søtransporten er muligt at lade transporten indgå i den generelle model i punkt 2-4.

8 De i punkt 3 og 4 samt punkt 7, nævnte transporttider kan af hensyn til dyrene forlænges med 2 timer, navnlig hvis bestemmelsesstedet ligger i nærheden.

 

Regel 2 Andre arter

1 Fjerkræ samt andre fugle og kaniner, der holdes som husdyr, skal have adgang til foder og vand i tilstrækkelige mængder, undtagen når en transport varer mindre end:

.1 12 timer eksklusive på- og aflæsningstiden, eller

.2 24 timer for fugleunger af alle arter, forudsat at den tilendebringes senest 72 timer efter ud rugning.

2 Hunde og katte skal under transporten fodres mindst hver 24. time og vandes mindst hver 8. time. En klart affattet skriftlig instruks om dyrenes fodring og vanding skal ledsage disse.

3 Under transport af andre end de i punkt 1 og 2 nævnte dyr skal den skriftlige fodrings- og vandingsinstruks følges, ligesom der skal tages hensyn til dyrenes eventuelle særlige pasningsbehov.

 

KAPITEL VI

Supplerende bestemmelser for lange transporter af tamdyr af hestefamilien og af tamkvæg, får, geder eller svin

Regel 1 Supplerende bestemmelser for lange transporter af tamdyr af hestefamilien og af tamkvæg, får, geder eller svin.

1 Undersiden af dækket over dyrene skal være malet i lyse farver.

2 Dyrene skal forsynes med passende strøelse eller tilsvarende materiale, der giver dem den fornødne komfort under hensyn til arten og antallet af de dyr, der transporteres, transporttiden og vejrforholdene. Dette materiale skal sikre en passende absorption af urin og ekskrementer.

3 Skibet skal medbringe en tilstrækkelig mængde passende foderstoffer, som kan opfylde de pågældende dyrs foderkrav under transporten. Foderstofferne skal beskyttes mod vejrliget og mod forurenende stoffer såsom støv, brændstof, udstødningsgas samt dyreurin og ekskrementer.

4 Hvis der anvendes særligt fodringsudstyr til fodringen af dyrene, skal dette udstyr transporteres i skibet.

5 Anvendes der fodringsudstyr, som omhandlet i punkt 1.4, skal dette udstyr være udformet på en sådan måde, at det om nødvendigt kan fastgøres til skibet, så det ikke vælter. Når skibet er i bevægelse, og udstyret ikke er i brug, skal dette opbevares adskilt fra dyrene.

6 Dyr af hestefamilien skal transporteres i individuelle båse bortset fra hopper, der transporteres sammen med deres føl.

7 Transportmidlet skal være forsynet med skillevægge, som gør det muligt at indrette separate rum, idet det sikres, at samtlige dyr har fri adgang til vand.

8 Skillevæggene skal være konstrueret på en sådan måde, at de kan placeres i forskellige positioner, således at rummenes størrelse kan ændres alt efter dyrenes særlige behov, type, størrelse og antal.

9 Lange transporter af tamdyr af hestefamilien eller tamkvæg og -svin er kun tilladt, hvis følgende betingelser er opfyldt, medmindre de er ledsaget af deres mor:

.1 tamdyr af hestefamilien skal være over fire måneder gamle, bortset fra registrerede dyr af hestefamilien

.2 kalve skal være over 14 dage gamle

.3 smågrise skal veje over 10 kg.

 

Regel 2 Vandforsyning under transport i søcontainere

1 Skibet skal være forsynet med et vandforsyningsanlæg, som gør det muligt for ledsageren at give dyrene vand med det samme, når som helst der er behov for det under transporten, således at samtlige dyr kan drikke, når de vil.

2 Vandingsudstyret skal være funktionsdygtigt, ligesom det skal være udformet og placeret på en måde, som passer til de kategorier af dyr, der skal vandes om bord.

 

KAPITEL VII

Regel 1 PladsforholdPladsforholdene for dyr skal opfylde følgende mindstekrav:

 

Tamdyr af hestefamilien:

Levende vægt i kg m2 /dyr

200-300

0,90

- 1,175

300-400

1,175

- 1,45

400-500

1,45

- 1,725

500-600

1,725

- 2

600-700

2

- 2,25

 

NB. Under lange transporter skal føl og plage kunne lægge sig ned.

Tallene kan variere med højst 10 % for voksne heste og ponyer og med højst 20 % for plage og føl afhængigt af ikke blot hestenes vægt og størrelse, men også af deres fysiske tilstand, vejrforholdene og transportens sandsynlige varighed.

Kvæg:

Levende vægt i kg m2 /dyr

200-300

0,81

- 1,0575

300-400

1,0575

- 1,305

400-500

1,305

- 1,5525

500-600

1,5525

- 1,8

600-700

1,8

- 2,025

 

Drægtige hundyr skal have 10 % mere plads.

Får/geder

Levende vægt i kg m2 /dyr

20-30

0,24

- 0,265

30-40

0,265

- 0,290

40-50

0,290

- 0,315

50-60

0,315

- 0,34

60-70

0,34

- 0,39

 

Svin

Levende vægt i kg m2 /dyr

10 kg eller mindre 0,20

20

0,28

 

45

0,37

 

70

0,60

 

100

0,85

 

140

0,95

 

180

1,10

 

270

1,50

 

 

Fjerkræ:

Ved transport af fjerkræ i containere skal følgende mindstekrav for gulvareal og lastetæthed overholdes:

Daggamle kyllinger 21-25 cm2 pr. kylling

Fjerkræ bortset fra daggamle kyllinger (vægt i kg)

Areal i cm2 pr. kg

 

< 1,6

180-200

1,6 til < 3

160

3 til < 5

115

> 5

105

 

Tallene kan variere afhængigt af ikke blot fjerkræets vægt og størrelse, men også af dets fysiske tilstand, vejrforholdene og transportens sandsynlige varighed.

 

Officielle noter

1) Forskriften har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet), som ændret senest ved direktiv 98/48/EF.

2) Dvs. transporter reguleret af bestemmelserne i Rådets Forening (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter og om ændring af direktiv 64/432/EØF og 93/119/EF og forordning (EF) nr. 1255/97.