Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Undtaget for offentliggørelse i LT
Links til EU direktiver, jf. note 1
31998L0034
 
31998L0048
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Bemærkninger til teknisk forskrift nr. 8 af 21. november 2006 om sikring af brændselsolierør i visse skibe
Den fulde tekst

Teknisk forskrift om sikring af brændselsolierør i visse skibe

 

I medfør af §§ 3 og 5, § 17, stk. 5 og § 32, stk. 4, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 627 af 26. juli 2002, som ændret ved lov nr. 1173 af 19. december 2003, lov nr. 1231 af 27. december 2003 og lov nr. 1464-5 af 22. december 2004 og af anordning nr. 607 af 25. juni 2001 og anordning nr. 729 af 19. august 2003 om ikrafttræden for Grønland af lov om sikkerhed til søs, efter samråd med Grønlands Hjemmestyre og efter bemyndigelse fra økonomi og erhvervsministeren fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne forskrift finder anvendelse på skibe omfattet af:

1) Teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v., passagerskibe i national fart, Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, for så vidt angår skibe klasse C og D, jf. kapitel I, regel 3, bygget før den 1. juli 1998.

2) Teknisk forskrift om fiskeskibes bygning og udstyr m.v., Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E.

3) Teknisk forskrift om mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v., Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F.

4) Teknisk forskrift nr. 15 af 20. november 2000 om skibe til særlige formål (bevaringsværdige skibe, lystfiskerskibe m.v.).

5) Teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v., Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, for så vidt angår lastskibe med en tonnage under 500 bygget før den 1. januar 2002, jf. kapitel I, regel 1 og 2.

Stk. 2. Forskriften omfatter ikke nød-dieselmotorer, motorer i redningsbåde samt andet udstyr der kun anvendes i nødsituationer.

Konstruktion og installation

§ 2. Brændselsolierør, deres ventiler og andet tilbehør, samt filtre og forvarmere, skal være af stål eller andet godkendt materiale, dog kan en begrænset anvendelse af slanger tillades. Sådanne slanger med afslutninger skal være af godkendte brandsikre materialer af tilstrækkelig styrke.

§ 3. Alle eksterne tryksatte brændstofrør mellem højtryksbrændstofpumperne og brændstof injektorerne skal beskyttes med et dobbeltvægget rørsystem, der kan tilbageholdebrændstof ved svigt i et højtryksrør. Et dobbeltvægget rør omfatter et ydre rør, hvori brændstofrøret er placeret, således at de udgør en samlet enhed. Det dobbeltvæggede rørsystem skal være forsynet med midler til opsamling af brændstof fra lækager og indretninger til afgivelse af alarm ved brud på en brændstofledning.

§ 4. Alle overflader med en temperatur over 220 º C, som i tilfælde af lækager i brændselsoliesystemet kan blive oversprøjtet med olie, skal være behørigt isolerede.

§ 5. Brændselsolierør må ikke placeres umiddelbart over eller nær enheder med høj temperatur herunder kedler, dampledninger, udstødsmanifold, lyddæmpere eller andet udstyr, som kræves isoleret. Så vidt muligt skal brændselsolierør placeres langt fra varme overflader, elektriske installationer eller andre antændelseskilder og skal afskærmes eller passende beskyttes på anden måde for at undgå oliesprøjt eller olielækager på antændelseskilden. Antallet af samlinger i sådanne rørsystemer skal holdes på et minimum.

§ 6. Komponenter i en dieselmotors brændstofsystem skal konstrueres under hensyntagen til det maksimale (peak) tryk, som vil forekomme under drift, inklusiv enhver højtrykspulsering, som opstår og ledes tilbage til brændstoftilførels- og drænledninger ved hjælp af brændstofindsprøjtningspumpen. Forbindelser inden for brændstoftilførels- og drænledninger skal udføres under hensyntagen til deres evne til at forebygge, at olie under tryk lækker, medens de er i drift og efter vedligeholdelse.

§ 7. Ved maskininstallationer med flere motorer, som fødes fra samme brændstofkilde, skal der findes mulighed for at afskære brændstofforsyningen og drænledningerne til hver enkelt motor. Midlerne til at afskære forsyningen må ikke have indvirkning på driften af de andre motorer og skal kunne betjenes fra et sted der ikke bliver utilgængeligt ved en brand i en af motorerne.

Ækvivalens og afprøvning

§ 8. Denne forskrifts bestemmelser skal ikke forhindre, at man om bord benytter andet udstyr, materiale, udrustninger, apparater m.v. eller gennemfører andre foranstaltninger, som repræsenterer mindst den samme grad af sikkerhed som efter denne forskrift.

Stk. 2. Søfartsstyrelsen accepterer afprøvninger, der udføres af anerkendte prøveinstitutter, herunder af prøveinstitutter i andre EU-medlemsstater samt i lande, der er omfattet af EØS-aftalen og Tyrkiet, og som giver passende og tilfredsstillende garantier af teknisk, fagmæssig og uafhængig art.

Straf og ikrafttræden m.v.

§ 9. Overtrædelse af denne forskrift straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis der

1) ved overtrædelsen er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor,

2) tidligere er afgivet forbud eller påbud for samme eller tilsvarende forhold eller

3) ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Det skal betragtes som en særlig skærpende omstændighed, at der for unge under 18 år er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor, jf. stk. 2, nr. 1.

Stk. 4. Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel.

Stk. 5. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 10. Såfremt forholdet er omfattet af anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om sikkerhed til søs, kan der fastsættes foranstaltninger i henhold til kriminalloven for Grønland.

Stk. 2. De i § 10, stk. 2 og 3, nævnte forhold skal anses som skærpende omstændigheder.

Stk. 3. Sker der ikke konfiskation af udbytte, jf. kriminallovens § 116, stk. 1, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel.

Stk. 4. Er en overtrædelse begået af selskaber m.v. (juridiske personer), kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, Grønlands Hjemmestyre, en kommune, et kommunalt fællesskab, der er omfattet af § 64 i Landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v., eller en bygdebestyrelse, kan der pålægges vedkommende offentlige myndighed som sådan bødeansvar.

Stk. 5. Såfremt den pågældende ikke er bosat i Grønland, eller hans tilknytning til det grønlandske samfund i øvrigt har en sådan løsere karakter, at forudsætningerne for anvendelse af foranstaltninger ikke er til stede, kan sagen anlægges eller henvises til forfølgning i Danmark.

§ 11. Forskriften træder i kraft den 1. april 2007 for skibe køllagt på denne dato eller senere.

Stk. 2. For skibe køllagt før der 1. april 2007 træder forskriften i kraft den 1. april 2010, jf. dog § 1, stk. 1, nr. 1 og 5.

§ 12. Dog kan der i skibe, køllagt før den 1. april 2007, for motorer, hvis

1) effekt er højest 375 kW, og

2) brændstofindsprøjtningspumper forsyner mere end én brændstofdyse,

benyttes en egnet indeslutning, i stedet for dobbeltvæggede rørsystemer.

 

 

Søfartsstyrelsen, den 21. november 2006

Steen Nielsen

/Søren Enemark JensenBilag 1

Bemærkninger til teknisk forskrift nr. 8 af 21. november 2006 om sikring af brændselsolierør i visse skibe

Maskinrumsbrande opstår ofte ved at et højtryks brændselsolierør på en fremdrivningsmotor eller hjælpemotor bliver utæt, og at der fra denne utæthed sprøjtes forstøvet brændselsolie ud på de varme flader på motoren, fx udstødningsrøret.

 

For at minimere denne brandrisiko blev der i 1998 og 1999 indført krav i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B og Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D om, at motorerne i nye last- og passagerskibe skulle have et rørkappesystem der beskytter højtryksrørene mellem brændselsoliepumperne og brændselsolieventilerne/dyserne.

 

Der blev i 2003 indført tilsvarende krav for eksisterende lastskibe med en tonnage over 500 og for eksisterende passagerskibe i international fart og i national fart, klasse B.

 

Formålet med denne forskrift er at opnå et tilsvarende brandbeskyttelsesniveau i de skibe, der ikke er omfattet af ovennævnte krav.

 

Som der fremgår af forskriftens § 1 drejer det sig om:

Eksisterende passagerskibe i national fart klasse C og D, der er bygget før den 1. juli 1998,

fiskeskibe og mindre erhvervsfartøjer samt skibe til særlige formål, samt

eksisterende lastskibe med en tonnage under 500, der bygget før den 1. januar 2002

 

Det er hensigten, at de nye bestemmelser bliver indarbejdet i de relevante regelværker, dvs. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, E og F ved kommende regelrevisioner.

 

Ifølge ikrafttrædelsesbestemmelsen i § 11 gælder forskriften for nye skibe. Der er dog samtidig fastsat en overgangsordning, således at de eksisterende skibe skal opfylde forskriftens bestemmelser senest den 1. april 2010. Ved eksisterende skibe forstås i denne forskrift skibe, der er blevet bygget før den 1. april 2007.

 

Endvidere gælder det for eksisterende skibe, at der i motorer hvis effekt er højest 375 kW, og hvis brændstofindsprøjtningspumper forsyner mere end én brændstofdyse, kan benyttes en egnet indeslutning i stedet for dobbeltvægede rørsystemer.