Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ansvar, garantistillelse og behandling af deponerede midler m.v. ved omsætning af fast ejendom

 

I medfør af § 8, stk. 3 og 4, § 17, stk. 3, § 25, stk. 7, og § 32, stk. 2, i lov om omsætning af fast ejendom, jf. lovbekendtgørelse nr. 1073 af 2. november 2006, fastsættes:

Kapitel 1

Ejendomsformidlerens garantistillelse

§ 1. For at en person kan udøve virksomhed som ejendomsformidler, skal der foreligge en erklæring (garanti) fra en tredjemand (garantistiller) om, at vedkommende som selvskyldner indestår for opfyldelsen af ethvert pengekrav, en forbruger måtte få mod vedkommende ejendomsformidler i anledning af dennes virksomhed som ejendomsformidler.

Stk. 2. Garantien skal afgives i en af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsat form. Garantien skal registreres hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

§ 2. Garantien skal efter sit indhold give forbrugeren et direkte krav mod garantistiller og må ikke være underkastet andre begrænsninger end de efter denne bekendtgørelse tilladte.

Stk. 2. Garantien kan opdeles således, at krav på betaling af deponerede midler dækkes af en separat garanti.

§ 3. Garantien skal dække krav, som vedrører forhold udvist og midler deponeret fra og med den dato, garantien træder i kraft, og indtil den bringes til ophør (garantiperioden).

Stk. 2. Garantien kan kun bringes til ophør eller begrænses ved registrering heraf i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Registrering sker på anmodning af garantistiller med virkning fra en bestemt dato, som ikke kan indtræde tidligere end en måned efter anmodningens modtagelse i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Garantistiller kan dog forlange, at garantien bringes til ophør dagen efter anmodningens modtagelse i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, såfremt anmodningen er begrundet i ejendomsformidlerens svigagtige forhold.

Stk. 3. Anmodning om registrering i henhold til stk. 2 skal afgives i en af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsat form.

§ 4. Garantien kan begrænses beløbsmæssigt således, at samtlige krav vedrørende hvert enkelt år af garantiperioden kun dækkes med et vist beløb, som skal være mindst 2.500.000 kr. pr. registreret ejendomsmægler eller beskikket advokat beskæftiget med ejendomsformidling i vedkommende virksomhed.

Stk. 2. Foretages en opdeling af garantien som anført i § 2, stk. 2, skal den separate garanti for deponerede midler være på mindst 2.000.000 kr.

Stk. 3. Beløbsgrænserne i stk. 1-2 reduceres ikke, selv om garantien stilles for en kortere periode end 1 år.

§ 5. Garantien kan begrænses tidsmæssigt således, at den kun dækker krav, der rejses over for garantistiller senest 5 år efter, at formidleren har afsluttet det opdrag, som udløser kravet.

Stk. 2. Fristen i stk. 1 suspenderes ved forbrugerens retsforfølgning mod formidleren, herunder ved indgivelse af klage til Klagenævnet for Ejendomsformidling eller Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Stk. 3. Garantien kan begrænses i forhold til den i § 8 nævnte ansvarsforsikring således, at garantien ikke dækker krav, hvis manglende dækning under ansvarsforsikringen alene skyldes dennes sumbegrænsning.

§ 6. Garantistiller kan være et forsikringsselskab, et pengeinstitut eller andet finansielt institut, hvis garanti indebærer en tilsvarende sikkerhed.

Stk. 2. Er garantien for den enkelte formidler etableret som led i en kollektiv ordning omfattende flere formidlere og formidlingsvirksomheder, kan garantistiller være en selvstændig fond eller forening, såfremt fonden eller foreningens tilsagn er således afdækket, at der efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens vurdering foreligger en tilsvarende sikkerhed som efter stk. 1.

§ 7. Bestemmelserne i § 1, stk. 1, § 2, § 3, stk. 1 og §§ 4-6, gælder tilsvarende for enhver virksomhed, der udøver ejendomsformidling, jf. § 8, stk. 2, i lov om omsætning af fast ejendom. Styrelsen kan kræve, at der indsendes dokumentation for garantiens gyldighed.

Kapitel 2

Ejendomsformidlerens ansvarsforsikring

§ 8. For at en person kan udøve virksomhed som ejendomsformidler, skal der foreligge en erklæring fra et forsikringsselskab om,

1) at vedkommende ejendomsformidler er dækket af en ansvarsforsikring, og

2) at forsikringsselskabet hæfter umiddelbart over for skadelidte forbrugere for det erstatningsansvar, ejendomsformidleren i overensstemmelse med § 24, stk. 1, i lov om omsætning af fast ejendom ifalder ved simpelt uagtsomt forhold udvist af ejendomsformidleren selv eller nogen, denne hæfter for, med en samlet dækningssum pr. forsikringsår,

a) som i virksomheder med 10 eller flere registrerede ejendomsmæglere eller beskikkede advokater beskæftiget med ejendomsformidling i vedkommende virksomhed er mindst 20 mio. kr., og

b) som i andre virksomheder er mindst 2 mio. kr. pr. registreret ejendomsmægler eller beskikket advokat beskæftiget med ejendomsformidling i vedkommende virksomhed.

Stk. 2. Er ansvarsforsikringen for den enkelte formidler etableret som led i en kollektiv ordning omfattende flere formidlingsvirksomheder og mere end 10 formidlere, tager Erhvervs- og Selskabsstyrelsen konkret stilling til dækningssummens størrelse.

Stk. 3. Erklæringen skal afgives i en af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsat form.

Stk. 4. Erklæringen skal registreres hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

§ 9. I forhold til forbrugerne kan en ansvarsforsikring kun bringes til ophør ved registrering heraf i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Registrering sker på anmodning af forsikringsselskabet med virkning fra en bestemt dato, som ikke kan indtræde tidligere end en måned efter anmodningens modtagelse i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Stk. 2. Anmodning om registrering i henhold til stk. 1 skal afgives i en af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsat form.

§ 10. Bestemmelsen i § 8, stk. 1 og 2, gælder tilsvarende for enhver virksomhed, der udøver ejendomsformidling som juridisk person. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan kræve, at der indsendes dokumentation for forsikringens gyldighed.

Kapitel 3

Købers deponering og garantistillelse m.v.

§ 11. Bestemmelserne i dette kapitel gælder for både ejendomsformidlere og erhvervsmæssige udbydere af fast ejendom.

§ 12. Sælger kan kun stille krav om, at køber stiller depositum for en del af købesummen, hvis sælger har underskrevet købsaftalen, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Sælger skal forrente købers depositum frem til overtagelsesdagen. Hvis handelen ikke gennemføres, og dette ikke skyldes købers misligholdelse af aftalen, skal sælger tilbagebetale depositum med tilskrevne renter.

Stk. 3. Ved nybyggeri og projektbyggeri kan sælger kun stille krav om, at køber stiller depositum, før sælger har underskrevet købsaftalen, hvis købstilbuddet indeholder en frist for sælgers accept af tilbuddet, der udløber senest umiddelbart efter påbegyndelse af støbning af fundament til det pågældende byggeri. Har sælger ikke underskrevet købsaftalen senest umiddelbart efter påbegyndelse af støbning af fundament til det pågældende byggeri, skal sælger tilbagebetale købers depositum med renter. Opføres byggeriet i etaper, gælder 1. og 2. pkt. i forhold til den etape af byggeriet, som købsaftalen vedrører.

§ 13. Sælger kan kun stille krav om, at køber skal stille garanti for restkøbesummen, hvis sælger har underskrevet købsaftalen.

Stk. 2. Ved garantistillelse skal en standardgaranti udarbejdet af Advokatrådet, Andelsboligernes Fællesrepræsentation, DE, Dansk Byggeri, Finansrådet og Realkreditrådet, benyttes og kan kun fraviges, hvis køber i købsaftalen modtager udtrykkelig og specificeret information om, at garantien indeholder fravigelser fra de sædvanlige vilkår.

§ 14. Hvis en ejendomsmægler eller erhvervsmæssig udbyder som led i en ejendomshandel modtager depositum eller andre betroede midler, må vedkommende højest modtage et beløb svarende til 7 % af købesummen dog mindst 35.000 kr. og højest 200.000 kr. Beløb, som vedkommende herudover modtager, skal indsættes på en særskilt konto i et pengeinstitut. Kontoen skal oprettes i forbrugerens navn, og beløbet skal indsættes senest førstkommende bankdag efter modtagelsen.

Stk. 2. Fraviges bestemmelsen i stk. 1, således at ejendomsmægleren eller den erhvervsmæssige udbyder kan disponere over forbrugerens konto, skal det på særlig fremtrædende måde fremgå af aftalen, at der fraviges vilkår, som er fastsat til sikring af forbrugeren.

§ 15. Enhver ejendomsmægler eller erhvervsmæssig udbyder skal føre en oversigt over depositum og andre betroede midler samt beløb, der er indsat på særskilte konti. Vedkommende skal have udarbejdet en forretningsgang, der sikrer en korrekt registrering af de deponerede midler og beløb indsat på særskilte konti samt forrentningen af disse. I virksomheder med flere mæglere eller udbydere kan der dog føres en fælles oversigt.

Stk. 2. Oversigten skal ajourføres samme dag, midler modtages eller indsættes på en særskilt konto.

Stk. 3. For enhver handel skal oversigten indeholde oplysninger om størrelsen af de modtagne beløb, fra hvem de hidrører, samt datoen for beløbenes modtagelse. Det skal ligeledes fremgå af oversigten, i hvilket pengeinstitut en særskilt konto er oprettet, og hvilke beløb, der er indsat herpå.

Stk. 4. Et beløb må først slettes fra oversigten, når ejendomshandlen er endeligt gennemført.

Stk. 5. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere kan til enhver tid forlange en kopi af oversigten.

§ 16. Efter anmodning fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere skal enhver ejendomsmægler eller udbyder dokumentere, at oversigten føres i overensstemmelse med § 15, samt at den udfærdigede forretningsgang følges.

Stk. 2. Oplysningerne efter stk. 1 skal være attesteret af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Stk. 3. Udgifterne til revisorerklæring afholdes af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere, hvis det viser sig, at vedkommendes forhold omkring deponerede midler er og har været i orden. I modsat fald må vedkommende selv afholde udgifterne. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan, når omstændighederne taler derfor, bestemme, at udgifterne helt eller delvis afholdes af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Kapitel 4

Ejendomsformidling organiseret i virksomhedsform

§ 17. Ejendomsformidlingsvirksomhed skal udøves fra et selvstændigt forretningssted, jf. § 8, stk. 2, i lov om omsætning af fast ejendom.

Stk. 2. Ved et selvstændigt forretningssted forstås, at ejendomsformidlingsvirksomheden skal foregå i et separat lokale med en særskilt indgang, der er ledet af en registreret ejendomsmægler eller advokat.

Stk. 3 . Kravet om selvstændigt forretningssted gælder ikke for ejendomsmæglere og advokater, der driver ejendomsformidlingsvirksomhed, dog forudsat at samtlige ejere er ejendomsmæglere eller advokater.

§ 18. En ejendomsmægler, der udøver virksomhed i en ejendomsmæglervirksomhed, herunder et ejendomsmæglerselskab, hæfter personligt sammen med virksomheden for ethvert krav, en forbruger måtte få mod ejendomsmægleren, som følge af dennes udøvelse af ejendomsmæglervirksomhed.

§ 19. En ejendomsformidlingsvirksomhed må alene have til formål at drive ejendomsformidlingsvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed.

Stk. 2. Et ejendomsformidlingsselskab har eneret til at benytte betegnelsen ejendomsmæglerselskab eller deraf dannede forkortelser, hvis virksomheden alene har til formål at drive ejendomsformidlingsvirksomhed og hvis den daglige ledelse er en registreret ejendomsmægler eller advokat

Stk. 3. Et ejendomsmæglerselskab har eneret til at benytte betegnelsen uafhængigt ejendomsmæglerselskab, hvis betingelserne i § 26, stk. 1, i lov om omsætning af fast ejendom er opfyldt for såvel selskabet som den daglige ledelse.

Kapitel 5

Straf

§ 20. Overtrædelse af §§ 12, stk.1, og stk. 3, 1. pkt., § 13, stk. 1, § 14, § 15, stk. 1-4, § 16, stk. 1-2, § 17, stk. 1-2, og §§ 18-19 straffes med bøde.

Kapitel 7

Ikrafttræden m.v.

§ 21. Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. marts 2007.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 694 af 22. juni 2006 om ansvar, garantistillelse og behandling af deponerede midler m.v. ved omsætning af fast ejendom ophæves.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, den 22. februar 2007

Ole Blöndal

/Jytte Heje Mikkelsen