Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om henlæggelse af visse beføjelser til Søfartsstyrelsen og om klageadgang m.v.

 

I medfør af § 2, stk. 1, § 3, § 4, stk. 4 og 5, § 5, stk. 2, § 6, § 7 og § 8, i lov nr. 253 af 25. april 1990 om Handelsflådens Velfærdsråd, § 1, § 3 og § 11, stk. 1, 2 og 3 og § 24, i lov nr. 226 af 22. april 2002 om maritime uddannelser, § 16, stk. 4 og 5 og § 26, i lov nr. 15 af 13. januar 1997 om skibes besætning, således som ændret ved lov nr. 1173 af 19. december 2003, § 1, stk. 2 og 3, § 3, § 4, stk. 1 - 3, § 6, § 7, stk. 1, § 16, stk. 3, § 17, stk. 1, 5 - 8, § 20, stk. 1, 3 og 4, § 21, stk. 1, 2, 5 - 7, § 22, stk. 1 - 3, § 23, § 24, stk. 1, 2, 3 og 5, § 26 stk. 1 - 3, § 27, stk. 1, 3 og 4, og § 29 e, stk. 4 og 7, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 903 af 12. juli 2007, § 2, stk. 4 og 5, og § 10, stk. 2 og § 10 a, i lov om skibsmåling, jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 2. februar 1993, som ændret ved lov nr. 1173 af 19. december 2003, § 11 c, stk. 5, § 11 f, § 12 og § 13, stk. 2, i lov om Dansk Internationalt Skibsregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 273 af 11. april 1997, således som ændret ved lov nr. 526 af 7. juni 2006, § 4, stk. 2, § 5, stk. 1 og 2, § 6, stk. 1, § 13, § 14, stk. 2, § 15, § 16, stk. 2, § 17, stk. 1 - 3, § 19, § 20, § 22 og § 25, stk. 6, i lov om dykkerarbejde og dykkermateriel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 18 af 7. januar 2000, som ændret ved lov nr. 1173 af 19. december 2003, § 2, stk. 2, § 3, stk. 1, § 4, stk. 2 og 3, § 9, § 18 c, stk. 1, § 55, stk. 1 og 4, § 57, § 61, § 64 a, stk. 1, § 64 b, stk. 2, § 71, stk. 1 og 2, § 72, § 73, § 75 og § 75 a, i sømandsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 18. juli 2005, § 1, stk. 3, § 2, stk. 3, og § 3, stk. 1, § 5 og § 14, stk. 3, i lov om forhyring af skibsmandskab, jf. lovbekendtgørelse nr. 589 af 29. september 1988, § 3, stk. 1 og 2, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 407 af 28. maj 2004, § 2, stk. 1, § 3, stk. 3, § 12, stk. 2 og 4, § 14, stk. 2, § 15, stk. 3, § 24, stk. 5, § 27, § 33, § 39, stk. 1, 3 og 4, § 40, § 133, stk. 2, § 142, stk. 1 og 2, § 175, stk. 7, § 194, stk. 5, § 198, § 199, § 201, stk. 3, § 202, stk. 1 og 2, § 454, § 461, § 471, stk. 1, 2 og 5, § 475, stk. 4, § 482, stk. 1 og 3, § 485 og § 516 i søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 538 af 15. juni 2004 samt § 2, stk. 3, § 4, stk. 1 og 5, § 5 og § 6, i lov nr. 1432 af 21. december 2005 om overtagelse af brugsretten til danske skibe, fastsættes:

Henlæggelse af beføjelser

§ 1. Beføjelser, som efter følgende love er tillagt økonomi- og erhvervsministeren, udøves af Søfartsstyrelsen, jf. dog §§ 2 og 3:

1) lov om Handelsflådens Velfærdsråd,

2) lov om maritime uddannelser,

3) lov om skibes besætning,

4) lov om sikkerhed til søs,

5) lov om skibsmåling,

6) lov om Dansk Internationalt Skibsregister,

7) lov om dykkerarbejde og dykkermateriel m.v.,

8) sømandsloven,

9) lov om forhyring af skibsmandskab,

10) lov om ferie,

11) søloven, og

12) lov om overtagelse af brugsretten til danske skibe.

§ 2. Følgende beføjelser henlægges ikke til Søfartsstyrelsen:

1) Beføjelser efter § 2 og § 3 i lov om Handelsflådens Velfærdsråd til at udnævne Rådets medlemmer samt til at godkende Velfærdsrådets vedtægter.

2) Beføjelser efter § 11 i lov om maritime uddannelser til at udnævne formanden for Uddannelsesrådet for De Maritime Uddannelser.

3) Beføjelser efter § 4, stk. 3, i lov om sikkerhed til søs til at fastsætte regler om undersøgelse af ulykker til søs mv.

4) Beføjelser efter § 21, stk. 1 og stk. 7, og § 26, stk. 1-3, i lov om sikkerhed til søs til at nedsætte et Ankenævn for Søfartsforhold, udnævne formanden for nævnet og fastsætte regler om dets virksomhed, samt at nedsætte et Skibstilsynsråd, at udnævne formanden for Skibstilsynsrådet og fastsætte rådets forretningsorden.

5) Beføjelser efter § 12, nr. 1, 5, 6 og 7, i lov om Dansk Internationalt Skibsregister til fastsættelse af regler om, i hvilket omfang sølovens bestemmelser om skibsregistrering skal finde anvendelse på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister, om krav til dansk kapitalandel eller indflydelse, om indbringelse af skibsregistrators afgørelser for højere administrativ myndighed, samt om betaling af gebyr.

6) Beføjelser efter § 17, stk. 2 og 3, i lov om dykkerarbejde og dykkermateriel m.v. til at udnævne formanden for Dykkerrådet og fastsætte rådets forretningsorden.

7) Beføjelsen i § 482 i søloven til at nedsætte en særlig undersøgelseskommission.

8) Beføjelser efter § 2, stk. 3, i lov om overtagelse af brugsretten til danske skibe til mod erstatning at tilsidesætte eventuelle fragtaftaler, der er indgået på tidspunktet før overtagelsen.

9) Beføjelser efter § 4, stk. 1 og 5, i lov om overtagelse af brugsretten til danske skibe til at nedsætte et skibsfartsnævn og udnævne dets formand og medlemmer samt at fastsætte nævnets forretningsorden.

§ 3. Beføjelsen efter § 14, stk. 2, i søloven til at træffe afgørelse om registrering af skibe, selv om betingelserne herfor efter sølovens § 1 ikke er til stede, udøves af skibsregistrator, hvis afgørelse ikke kan påklages til anden administrativ myndighed.

Registrering og videregivelse af oplysninger

§ 4. Søfartsstyrelsen registrerer og videregiver oplysninger om fysiske og juridiske personer i det omfang, det er nødvendigt for administrationen af de i § 1 nævnte love. Lovgivningens almindelige bestemmelser om registrering og videregivelse finder anvendelse, såfremt der ikke i særlige forskrifter er gjort undtagelse herfra.

Klageadgang

§ 5. De af Søfartsstyrelsen i medfør af lov om Handelsflådens Velfærdsråd trufne afgørelser kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 6. De af Søfartsstyrelsen i medfør af lov om maritime uddannelser trufne afgørelser kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 7. De af Søfartsstyrelsen i medfør af lov om skibes besætning trufne afgørelser kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed, jf. dog stk. 2 - 5.

Stk. 2. Afslag på en ansøgning om sønæringsbevis kan indbringes for Ankenævnet for Søfartsforhold.

Stk. 3. De af Søfartsstyrelsen i medfør af § 4, stk. 2, § 5, § 6, stk. 3, § 9, stk. 2 og 3, § 10, stk. 2 og 3, § 12, § 15, stk. 1 og § 18, stk. 2, trufne afgørelser kan af vedkommende rederi eller søfarendes organisation indbringes for ankenævnet.

Stk. 4. En afgørelse, der går ud på afvisning af en forhåndsfastsættelse kan dog ikke indbringes for ankenævnet.

Stk. 5. Når en af Søfartsstyrelsen foretaget forhåndsfastsættelse ikke inden 4 uger har været indbragt for nævnet, kan en afgørelse om den endelige besætningsfastsættelse i overensstemmelse med forhåndsfastsættelsen kun indbringes for nævnet, når der er sket ændringer i de forudsætninger, der har været afgørende for fastsættelsen.

§ 8. De af Søfartsstyrelsen i medfør af lov om sikkerhed til søs trufne afgørelser kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Følgende afgørelser kan af vedkommende rederi indbringes for Ankenævnet for Søfartsforhold:

1) afgørelser om tilbageholdelse af skibe,

2) afgørelser om tilbagekaldelse af skibscertifikater, som er foreskrevet i medfør af loven, samt afslag på ansøgninger om fornyelse af sådanne certifikater,

3) afgørelser om tilbagekaldelse af rederiers ISM-overensstemmelsesdokumenter, samt afslag på ansøgning om fornyelse af sådanne dokumenter, og

4) afgørelser om anløbsforbud.

§ 9. De af Søfartsstyrelsen i medfør af lov om skibsmåling trufne afgørelser kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 10. De af skibsregistrator og af Søfartsstyrelsen i medfør af lov om Dansk Internationalt Skibsregister trufne afgørelser kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 11. De af Søfartsstyrelsen i medfør af lov om dykkerarbejde og dykkermateriel m.v. trufne afgørelser kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Afgørelser om afslag på ansøgning om erhvervsdykkerbevis, som er begrundet i ansøgerens helbredsmæssige forhold, kan indbringes for Ankenævnet for Søfartsforhold.

§ 12. De af Søfartsstyrelsen i medfør af sømandsloven trufne afgørelser kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Afgørelser truffet af søfartslæger vedrørende søfarende og fiskeres egnethed til skibstjeneste kan af den søfarende, fiskeren, rederiet eller Søfartsstyrelsen indbringes for Ankenævnet for Søfartsforhold. Dette gælder dog ikke for søfartslægers afgørelser om syns- og høreevnens betydning for arbejde i skib. Disse afgørelser kan af den søfarende, fiskeren eller rederiet indbringes for Søfartsstyrelsen.

Stk. 3. Søfartsstyrelsens afgørelse om, at en søfarende eller en fisker, der har gyldigt sundhedsbevis, skal gennemgå ny lægeundersøgelse hos en af Søfartsstyrelsen anvist læge, kan af den søfarende, fiskeren eller rederiet indbringes for Ankenævnet for Søfartsforhold.

§ 13. De af Søfartsstyrelsen i medfør af lov om forhyring af skibsmandskab trufne afgørelser kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 14. De af skibsregistrator og af Søfartsstyrelsen i medfør af søloven trufne afgørelser kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. De i medfør af sølovens § 199 trufne afgørelser om tilbageholdelse af skibe kan indbringes for Ankenævnet for Søfartsforhold.

§ 15. De af Søfartsstyrelsen i medfør af lov om overtagelse af brugsretten til danske skibe trufne afgørelser kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 16. Klagefristen for de i § 7, stk. 2 og 3, § 8, stk. 2, § 11, stk. 2, § 12, stk. 2 og 3, og § 14, stk. 2, nævnte afgørelser er 4 uger. Ankenævnet kan se bort fra fristen, når der er særlig grund hertil.

Ikrafttrædelse

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. september 2007.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 154 af 10. marts 2005 om henlæggelse af visse beføjelser til Søfartsstyrelsen og om klageadgang mv. ophæves.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 4. september 2007

Bendt Bendtsen

/Frank Bjerg Mortensen