Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Undtaget for offentliggørelse i LT
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
    Kapitel XIS ærlige tiltag til fremme af maritim sikring
Den fulde tekst

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, skibes bygning og udstyr m.v., passagerskibe i national fart, kapitel XI, særlige tiltag til fremme af maritim sikring, 1. oktober 2006

 

Kapitel XI

S ærlige tiltag til fremme af maritim sikring

 

For skibe hjemmehørende i Danmark er særlige tiltag til fremme af maritim sikring reguleret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 725/2004 af 31. marts 2004 om bedre sikring af skibe og havnefaciliteter 1) .

 

Passagerskibe i klasse A skulle med virkning fra 1. juli 2004 opfylde SOLAS konventionens særlige tiltag til fremme af Maritim Sikring, ISPS-kodens A-del samt relevante dele af B-delen, som fastlagt i forordningen.

 

Med udgangspunkt i en obligatorisk sikringsrelateret risikovurdering skulle medlemsstaterne beslutte hvilke skibe i indenrigsfart, der herudover skulle opfylde samme bestemmelser senest den 1. juli 2007.

 

Med baggrund i en sikringsrelateret risikovurdering fra Politiets Efterretningstjeneste (PET), der konkretiserer de indsatsområder, hvor indførelsen af ISPS-koden kunne være relevant, har Søfartsstyrelsen fastlagt hvilke skibe med fartsområde B, C og D, der skal opfylde kravene til Maritim Sikring 2)  og være certificeret i henhold hertil inden 1. juli 2007.

 

Der er tale om skibe som foretager følgende rejser:

 

1) passagerskibe i rutefart, der er godkendt til at medføre mere end 100 passagerer, og som krydser transitruten » Rute T«,

2) andre passagerskibe i fart mellem danske havne, der er godkendt til at medføre mere end 500 passagerer,

3) lastskibe i fart mellem danske havne, med en bruttotonnage større end 500, og

4) rederier for de i nr. 1) – 3) ovennævnte skibe

 

I tvivlstilfælde afgør Søfartsstyrelsen, om et skib, et rederi eller en indenlandsk færgerute er omfattet af forskriften.

Søfartssstyrelsen, den 22. september 2006

Steen Nielsen

/Torsten Arnt Olsen

Officielle noter

1) Søfartsstyrelsens tekniske forskrift nr. 6 af 7. juni 2004 om administration af Europa-Parlamentets og Rådets Forordning om bedre sikring af skibe og havnefaciliteter.

2) Søfartsstyrelsens tekniske forskrift nr. 6 af 13. september 2006 om bedre sikring af skibe i indenlandsk fart.

Redaktionel note
  • Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D består af en kort indledende forskrift, samt et antal bilag i form af kapitler. Forskriften indeholder en liste over kapitlernes indhold og datering. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D i sin helhed findes ved at foretage følgende søgning: I feltet "populærtitel" skrives "meddelelser d".