Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om afgifter m.v. til dækning af Ædelmetalkontrollens udgifter

(Pristalsregulering af gebyrer, afgifter m.v.)

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 157 af 22. marts 1999 om afgifter m.v. til dækning af Ædelmetalkontrollens udgifter foretages følgende ændringer:

1. I § 2 foretages følgende ændringer:

I stk.1 ændres ”300 kr.” til: ”335 kr.”

I stk. 2 ændres ”1.750 kr.” til: ”1.960 kr.”, og ”300 kr.” til: ”335 kr.”

I stk. 4 ændres ”1.000 kr.” til: ”1.120 kr.”

I stk. 5 foretages følgende ændringer:

I nr. 1) ændres ”250 kr.” til: ”280 kr.”

I nr. 2) ændres ”500 kr.” til: ”560 kr.”

I nr. 3) ændres ”900 kr.” til: ”1.010 kr.”

I nr. 4) ændres ”800 kr.” til: ”895 kr.”

I stk. 6 ændres ”2.000 kr.” til: ”2.240 kr.”

I stk. 8 ændres ”400 kr.” til: ”450 kr.”

Efter stk. 8 indsættes som nyt stykke :

»Stk. 9. For behandling af en ansøgning om dispensation som anført i § 1, stk. 2 og 3, i bekendtgørelse om anmeldelse og registrering af navnestempler for arbejder af ædle metaller betales et gebyr på 335 kr.«

2. I § 6 foretages følgende ændringer:

I stk. 2 foretages følgende ændringer:

I nr. 1) ændres ”120 kr.” til: ”135 kr.”

I nr. 2) ændres ”220 kr.” til: ”245 kr.”

I nr. 3) ændres ”650 kr.” til: ”730 kr.”

I nr. 4) ændres ”600 kr.” til: ”670 kr.”

I stk. 3 foretages følgende ændringer:

I nr. 1) ændres ”220 kr.” til: ”245 kr.”

I nr. 2) ændres ”360 kr.” til: ”405 kr.”

I nr. 3) ændres ”725 kr.” til: ”810 kr.”

I nr. 4) ændres ”650 kr.” til: ”730 kr.”

I stk. 4 foretages følgende ændringer:

I andet afsnit, nr. 1) foretages følgende ændringer:

I pkt. a) ændres ”0,20 kr.” til: ”0,25 kr.”

I pkt. b) ændres ”1,40 kr.” til: ”1,60 kr.”

I pkt. c) ændres ”5,00 kr.” til: ”5,60 kr.”

I pkt. d) ændres ”5,00 kr.” til: ”5,60 kr.”

I tredje afsnit ændres ”140 kr.” til: ”155 kr.”, og ”400 kr.” til: ”450 kr.”

I nr. 2) ændres ”2,00 kr.” til: ”2,25 kr.”, og ”4,00 kr.” til: ”4,50 kr.”

Stk. 5 affattes således:

»Stk. 5. Øvrige undersøgelser og stempling faktureres efter anvendt tid som følger:

1) Tekniker: 755 kr. pr. time.

2) Specialist: 1.125 kr. pr. time.«

3. Efter § 7, stk. 1, indsættes som nye stykker:

» Stk. 2. De i stk. 1 nævnte afgifter og gebyrer samt de i § 6, stk. 5, anførte timepriser reguleres fremover en gang om året med det generelle pris- og lønindeks, justeret for eventuelle effektiviseringskrav og lignende.

Stk. 3. Den årlige regulering af de i stk. 1 nævnte afgifter og gebyrer samt de i § 6, stk. 5, anførte timepriser bekendtgøres i januar måned af Ædelmetalkontrollen på dennes Internet hjemmeside«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 4. april 2007.

Erhvervs- og Byggestyrelsen, den 23. marts 2007

Niels Erik D. Jensen

/Bjarne Bang Christensen