Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31992L0049
 
31992L0096
 
32005L0014
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om overdragelse af danske forsikringsselskabers forsikringsbestande tegnet ved fri etableringsret eller fri tjenesteydelsesvirksomhed

 

I medfør af § 42 og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 286 af 4. april 2006, fastsættes:

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på danske forsikringsselskabers overdragelse af forsikringsbestande tegnet ved filial eller ved udøvelse af virksomhed i form af grænseoverskridende tjenesteydelser i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område.

§ 2. Ved det land, hvor risikoen eller forpligtelsen består, forstås

1) det land, hvor det forsikrede gode befinder sig, såfremt forsikringen dækker enten fast ejendom eller fast ejendom og indbo, i det omfang indboet er dækket af samme forsikringspolice,

2) det land, hvor registreringen er foretaget, såfremt forsikringen vedrører et transportmiddel, der skal registreres, eller

3) det land, hvor forsikringstageren har indgået aftalen, når denne er af højst 4 måneders varighed og vedrører risici i forbindelse med rejser eller ferie.

Stk. 2. Når et motorkøretøj sendes fra et medlemsland til et andet, består risikoen, uanset stk. 1, nr. 2, i det modtagende medlemsland, selvom køretøjet ikke formelt er registreret der. Dette gælder i 30 dage fra det tidspunkt, hvor køber har accepteret leveringen.

Stk. 3. I andre tilfælde end de i stk. 1, nr. 1-3, og stk. 2, anførte forstås ved det land, hvor risikoen eller forpligtelsen består, det land, hvor forsikringstageren har sin sædvanlige bopæl eller, hvis forsikringstageren er en juridisk person, det land, hvor denne juridiske persons virksomhed, som forsikringsaftalen vedrører, er beliggende.

§ 3. Vil et forsikringsselskab med vedtægtsmæssigt hjemsted her i landet overdrage hele eller en bestemt del af sin forsikringsbestand, der er tegnet ved fri etableringsret eller ved fri tjenesteydelsesvirksomhed, til et forsikringsselskab, der er etableret i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, således at det overdragende selskab derved befries for ansvar overfor forsikringstagerne, skal det ansøge om Finanstilsynets tilladelse.

Stk. 2. Finanstilsynet tillader overdragelsen, når tilsynsmyndigheden i det land, hvor det overtagende selskab har sit vedtægtsmæssige hjemsted, bekræfter, at selskabet har den under hensyn til overdragelsen fornødne solvensmargen, og når tilsynsmyndigheden i det land, hvor risikoen eller forpligtelserne består, giver samtykke til overdragelsen.

Stk. 3. Ved overdragelse af en forsikringsbestand tegnet ved filial (fri etableringsret) skal tillige tilsynsmyndigheden i det land, hvor filialen er etableret, høres.

§ 4. Vil et forsikringsselskab med vedtægtsmæssigt hjemsted her i landet overdrage hele eller en bestemt del af sin forsikringsbestand, der er tegnet ved fri etableringsret eller ved fri tjenesteydelsesvirksomhed i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, til et forsikringsselskab med vedtægtsmæssigt hjemsted her i landet eller til en filial her i landet af et forsikringsselskab med vedtægtsmæssigt hjemsted i et af de ovenfor nævnte lande, således at det overdragende selskab befries for ansvar overfor forsikringstagerne, skal det ansøge om Finanstilsynets tilladelse.

Stk. 2. Finanstilsynet tillader overdragelsen, når tilsynsmyndigheden i det land, hvor risikoen eller forpligtelserne består, giver samtykke til overdragelsen, og såfremt der er tale om overdragelse til en filial, jf. stk. 1, når tilsynsmyndigheden i det land, hvor det overtagende selskab har sit vedtægtsmæssige hjemsted, bekræfter, at selskabet har den under hensyn til overdragelsen fornødne solvensmargen.

Stk. 3. Ved overdragelse af en forsikringsbestand tegnet ved filial (fri etableringsret) skal tillige tilsynsmyndigheden i det land, hvor filialen er etableret, høres.

§ 5. Overtrædelse af § 3, stk. 1, og § 4, stk. 1, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter § 373 i lov om finansiel virksomhed.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2007.

Stk. 2. Samtidig ophæves Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 490 af 7. juni 1994 om overdragelse af danske forsikringsselskabers forsikringsbestande tegnet ved fri etableringsret eller fri tjenesteydelsesvirksomhed.

§ 7. Bekendtgørelsen gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Finanstilsynet, den 28. marts 2007

Henrik Bjerre-Nielsen

/Hanne Faurholdt

Officielle noter

Bekendtgørelsen gennemfører enkelte dele af Rådets direktiv 92/49, EF-Tidende L 228, side 1 (3. skadesforsikringsdirektiv) og Rådets direktiv 92/96, EF-Tidende L 360, side 1 (3. livsforsikrignsdirektiv), samt enkelte dele af Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005, EU-Tidende 2005, nr. L 149, s. 14 (5. motorkøretøjsforsikringsdirektiv).