Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af søloven og forskellige andre love og disse bestemmelsers anvendelse på skibe optaget i Dansk Internationalt Skibsregister

(Digitale anmeldelser og fuldmagt)

 

I medfør af § 5, stk. 1, i lov nr. 526 af 7. juni 2006 om ændring af søloven og forskellige andre love og § 12, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 273 af 11. april 1997 om Dansk Internationalt Skibsregister bestemmes, at § 2 i lov nr. 526 af 7. juni 2006 og bestemmelserne § 39 d, stk. 3, § 46 c og § 46 d i søloven, som affattet ved lov nr. 526 af 7. juni 2006, træder i kraft den 30. marts 2007 og finder samtidig anvendelse på skibe optaget i Dansk Internationalt Skibsregister.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 21. marts 2007

Bendt Bendtsen

/Tone Mjøen