Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Undtaget for offentliggørelse i LT
Den fulde tekst

Teknisk forskrift om administration af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 336/2006 af 15. februar 2006 om gennemførelse af den internationale kode for sikker skibsdrift i Fællesskabet og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 3051/95

 

I medfør af § 1, stk. 2, §§ 2-5, § 17, stk. 5, § 28 og § 32 i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 627 af 26. juli 2002 som ændret ved lov nr. 1231 af 27. december 2003, efter bemyndigelse fra økonomi- og erhvervsministeren i henhold til bekendtgørelse nr. 154 af 10. marts 2005 fastsættes:

Administrative bestemmelser

§ 1. Indenfor lov om sikkerhed til søs’s område administrerer Søfartsstyrelsen Rådets Forordning (EF) nr. 336/2006 om gennemførelse af den internationale kode for sikker skibsdrift i Fælleskabet og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 3051/95.

Stk. 2. Forordningen er optrykt som bilag til denne forskrift.

Straffebestemmelse og ikrafttræden m.v.

§ 2. Overtrædelse af artikel 5 i Europa–Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 336/2006, straffes med bøde, hæfte eller fængsel i indtil 1 år.

Stk. 2. Straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 2 år, hvis der

1) ved overtrædelsen er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor,

2) tidligere er afgivet forbud eller påbud for samme eller tilsvarende for-hold eller

3) ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Det skal betragtes som en særlig skærpende omstændighed, at der for unge under 18 år er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor, jf. stk. 2, nr. 1.

Stk. 4. Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved overtræd-elsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel.

Stk. 5. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 3. Forskriften træder i kraft den 1. marts 2007.

Stk. 2. Teknisk forskrift nr. 2 af 29. marts 1999 om administration af Den Europæiske Unions Forordning nr. 3051/95 om sikkerhedsledelse af ro-ro-passagerfærger ophæves.

 

Søfartsstyrelsen, den 8. februar 2007

Steen Nielsen

/Ida Maria WintherBilag 1

Bemærkninger til teknisk forskrift om administration af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 336/2006 af 15. februar 2006 om gennemførelse af den internationale kode for sikker skibsdrift i Fællesskabet og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 3051/95.

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) 336/2006 erstatter og udvider anvendelsesområde af den Internationale Kode for Sikker Skibsdrift (ISM-koden) på fællesskabsplan i forhold til forordning 3051/95, der alene omfattede ro-ro passagerfærger.

 

Den tekniske forskrift informerer om den nye forordning, og fastlægger sanktioner for manglende overholdelse af ISM-koden.

 

Kravet om efterlevelse af ISM-koden fastholdes ved national lovgivning for:

 

Ikke ro-ro passagerskibe i national fart med tilladelse til sejlads alene i havområde klasse C og D (Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D),

skibe til særlige formål (Søfartsstyrelsens tekniske forskrift nr. 1 af 10. marts 2003),

passagerskibe der udelukkende er i fart i havneområder (Søfartsstyrelsens tekniske forskrift nr. 15 af 20. november 2000), samt

visse fritidsfartøjer (Søfartsstyrelsen tekniske forskrift L).

 

Overgangen til EU-regulering er indarbejdet i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, og vil tilsvarende blive indarbejdet i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B Kapitel IX. ved næste revision heraf.

 

Udover de eksisterende krav om efterlevelse af ISM koden for lastskibe med en bruttotonnage over 500 i international fart omfattes fremover samtlige lastskibe med en bruttotonnage større end 500 som det fremgår af 1969-målebrevet (skibe med »dobbelt« målebrev). De skibe som ikke tidligere var omfattet af ISM-koden skal senest den 24. marts 2008 være certificeret herefter.

 

Tilsvarende betyder forordningen, at MODU enheder (Mobile Offshore Drilling Units) med en bruttotonnage større end 500, som drives under dansk myndighed skal opfylde ISM-koden.

 

Herudover rummer forordningen ikke nye krav for danske enheder, idet indførelse af et sikkerhedssystem i overensstemmelse med ISM-koden i forvejen var obligatorisk for de øvrige danske skibe og rederier som nu omfattes af forordningen.

 

Forordningen pålægger herudover skibe under tredjelandes flag, der sejler i indenrigsfart i en medlemsstat eller i fast rutefart på en eller flere havne i fællesskabet, at implementere sikkerhedsstyringssystemer i overensstemmelse med ISM-koden i rederiets organisation og på dets skibe.

Forordningen er til orientering optrykt som bilag til forskriften.

Forordningen var gældende i Danmark på tyvendedagen efter offentliggørelsen i EF-Tidende den 4. marts 2006.