Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Undtaget for offentliggørelse i LT
Links til EU direktiver, jf. note 1
31994L0025
 
31998L0034
 
31998L0048
 
32003L0044
 
Redaktionel note
Den fulde tekst

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen L, fritidsfartøjers bygning og udstyr m.v., indledende forskrift af 1. oktober 2006

(Teknisk forskrift om fritidsfartøjers bygning og udstyr m.v. 1) )

 

I medfør af § 1, stk. 2 og 3, §§ 2-5, § 17, stk. 5, § 28 og § 32 i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 627 af 26. juli 2002 som ændret ved lov nr. 1465 af 22. december 2004 og anordning nr. 607 af 25. juni 2001 om ikrafttræden for Grønland af lov om sikkerhed til søs, efter samråd med Grønlands Hjemmestyre og efter bemyndigelse fra økonomi- og erhvervsministeren fastsættes:

§ 1. Forskriften gælder for danske og grønlandske fritidsfartøjer med en skroglængde til og med 24 m, som fastlagt i kapitel I, regel 1.

Stk. 2. Kapitel III, V, VIII og IX gælder tillige fritidsfartøjer med en skroglængde over 24 m bygget før 1. januar 2004.

Stk. 3. De nærmere regler om fritidsfartøjers bygning og udstyr m.v. fremgår af bilagene til denne forskrift:

 

Kapitel IAlmindelige bestemmelser, dateret 1. oktober 2006.

Kapitel II Konstruktion, bygning og markedsføring, dateret 1. oktober 2006.

Kapitel III Fast installerede F-gasanlæg og kogeapparater til sprit eller petroleum, dateret 1. oktober 2006 (uændret).

Kapitel IV Udstyr, dateret 1. oktober 2006 (uændret).

Kapitel V Miljøbeskyttelse, dateret 1. oktober 2006.

Kapitel VI Tillægskrav for udlejningsfartøjer, dateret 1. oktober 2006 (uændret).

(Kapitel VII Reserveret til senere brug)

Kapitel VIII Konstruktion, bygning og udstyr mv. af visse større fritidsfartøjer, dateret 1. oktober 2006.

Kapitel IX Sikker drift af visse større fritidsfartøjer, dateret 1. oktober 2006.

Tillæg 1(1) Fritidsbådsdirektivet, dateret 1. oktober 2006 (uændret).

Tillæg 1(2) Fritidsbådsdirektivet, Bilag I-VIII, dateret 1. oktober 2006 (uændret).

Tillæg 1(3) Fritidsbådsdirektivet, Bilag IX-XVII, dateret 1. oktober 2006 (uændret).

Tillæg 2 Henvisning til visse andre regler for fritidsfartøjer, dateret 1. oktober 2006.

 

Stk. 4. Kapitel II indeholder bestemmelser om fritidsfartøjers bygning og markedsføring m.v. og gennemfører med hensyn til konstruktion og bygning Europa Parlamentets og Rådets direktiv 2003/44/EF om ændring af direktiv 94/25/EF. Direktivets bestemmelser vedrørende udstødningsemission og støj emission er gennemført med Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 1535 af 22. december 2004 om regulering af støj og luftemission fra fritidsfartøjer. En sammenskrevet udgave af direktivets tekst er optrykt i Tillæg 1.

Stk. 5. Kapitel V indeholder bestemmelser om forureningsforebyggende foranstaltninger og er udformet på baggrund af den internationale konvention om forebyggelse af forurening til søs (MARPOL) og Østersøkonventionen (Helsinki konventionen).

§ 2. Overtrædelse af denne forskrift straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis der

1) ved overtrædelsen er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor,

2) tidligere er afgivet forbud eller påbud for samme eller tilsvarende forhold eller

3) ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Det skal betragtes som en særlig skærpende omstændighed, at der for unge under 18 år er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor, jf. stk. 2, nr. 1.

Stk. 4. Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel.

Stk. 5. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 3. Såfremt forholdet er omfattet af anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om sikkerhed til søs, kan der fastsættes foranstaltninger i henhold til kriminalloven for Grønland.

Stk. 2. De i § 3, stk. 2 og 3, nævnte forhold skal anses som skærpende omstændigheder.

Stk. 3. Sker der ikke konfiskation af udbytte, jf. kriminallovens § 116, stk. 1, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel.

Stk. 4. Er en overtrædelse begået af selskaber m.v. (juridiske personer), kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, Grønlands Hjemmestyre, en kommune, et kommunalt fællesskab, der er omfattet af § 64 i Landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v., eller en bygdebestyrelse, kan der pålægges vedkommende offentlige myndighed som sådan bødeansvar.

Stk. 5. Såfremt den pågældende ikke er bosat i Grønland, eller hans tilknytning til det grønlandske samfund i øvrigt har en sådan løsere karakter, at forudsætningerne for anvendelse af foranstaltninger ikke er til stede, kan sagen anlægges eller henvises til forfølgning i Danmark.

§ 4. Forskriften træder i kraft den 1. januar 2007, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. For vandscootere gælder forskriftens bestemmelser kun fra den første markedsføring og/eller ibrugtagning efter datoen for direktivets ikrafttræden den 1. januar 2005.

Stk. 3. Det sikkerhedsstyringssystem som kræves efter bestemmelserne i kapitel IX skal være certificeret senest den 1. maj 2007.

Stk. 4. Teknisk forskrift nr. 4 af 1. maj 2004 om fritidsfartøjers bygning og udstyr m.v. ophæves, jf. dog stk. 5.

Stk. 5. De konstruktionsmæssige krav i de hidtidige bestemmelser gælder fortsat for eksisterende skibe, medmindre andet bestemmes i denne forskrift.

 

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen L

Kapitelhæfternes datering i udgivelserne fra 22/09 2006

 
Dato for underskrift

22/09-06

 

 

 

 

 

 

 

L I

1/10-06

 

 

 

 

 

 

 

L II

1/10-06

 

 

 

 

 

 

 

L III

1/10-06

 

 

 

 

 

 

 

L IV

1/10-06

 

 

 

 

 

 

 

L V

1/10-06

 

 

 

 

 

 

 

L VI

1/10-06

 

 

 

 

 

 

 

L VII

Reserveret til senere brug

L VIII

1/10-06

 

 

 

 

 

 

 

L IX

1/10-06

 

 

 

 

 

 

 

Tillæg 1 (1)

1/10-06

 

 

 

 

 

 

 

Tillæg 1 (2)

1/10-06

 

 

 

 

 

 

 

Tillæg 1 (3)

1/10-06

 

 

 

 

 

 

 

Tillæg 2

1/10-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søfartsstyrelsen, den 22. september 2006

Steen Nielsen

/Torsten Arnt Olsen

Officielle noter

1) Forskriften har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet), som ændret senest ved direktiv 98/48/EF. Forskriften gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/44/EF af 16. juni 2003 om ændring af direktiv 94/25/EF af 16. juni 1994 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fritidsfartøjer.

For gennemførelse af øvrige dele af direktiverne henvises til Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 1535 af 22. december 2004 om støj og luftemission fra fritidsfartøjer.

Redaktionel note
  • Meddelelser fra Søfartsstyrelsen L består af en kort indledende forskrift, samt et antal bilag i form af kapitler. Forskriften indeholder en liste over kapitlernes indhold og datering. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen L i sin helhed findes ved at foretage følgende søgning: I feltet "populærtitel" skrives "meddelelser l"