Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Undtaget for offentliggørelse i LT
Links til EU direktiver, jf. note 1
31988L0077
 
31997L0068
 
32001L0027
 
32001L0063
 
Redaktionel note
Den fulde tekst

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen L, fritidsfartøjers bygning og udstyr m.v., Tillæg 1 (1) Rådets direktiv 94/25/EF af 16. juni 1994 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fritidsfartøjer som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/44/EF af 16. juni 2003, af 1. oktober 2006.

 

Artikel 1 Anvendelsesområde og definitioner

1 Dette direktiv:

a) finder med hensyn til konstruktion og bygning anvendelse på:

i) fritidsfartøjer og delvis færdigbyggede fartøjer,

ii) vandscootere,

iii) de i bilag II omhandlede komponenter, når de markedsføres i Fællesskabet umonteret og med henblik på montering

M b) finder med hensyn til udstødningsemission anvendelse på:

i) motorer, der er monteret eller specielt beregnet til montering i eller på fritidsfartøjer og vandscootere

ii) motorer, som er monteret i eller på disse fartøjer, og som undergår en »større motorændring«

M c) finder med hensyn til støjemission anvendelse på:

i) fritidsfartøjer med hækmotor (indbygget motor med styrbart drev) uden integreret udstødningssystem eller med indenbordsmotor

ii) fritidsfartøjer med hækmotor uden integreret udstødningssystem eller med indenbordsmotor, hvis fartøjerne undergår en større ombygning og herefter markedsføres i Fællesskabet inden for en periode på 5 år efter ombygningen

iii) vandscootere

iv) påhængsmotorer og hækmotorer med integreret udstødningssystem beregnet til montering i et fritidsfartøj

d) gælder for produkter, der hører under litra a), nr. ii), litra b) og c), dog kun fra den første markedsføring og/eller ibrugtagning efter datoen for dette direktivs ikrafttræden.

 

2 Følgende fartøjer er ikke omfattet af direktivet:

a) hvad angår stk. 1, litra a):

i) fartøjer, der udelukkende er konstrueret til konkurrencesejlads, herunder kaproningsbåde og robåde bestemt til træning, og som er betegnet som sådanne af fabrikanten.

ii) kanoer og kajakker, gondoler og vandcykler

iii) windsurfingbrætter

iv) surfbrætter, herunder motordrevne surfbrætter

v) originale historiske fartøjer og individuelle reproduktioner af sådanne, der er konstrueret før 1950, og som hovedsagelig er bygget med originale materialer og er betegnet som sådanne af fabrikanten

vi) forsøgsfartøjer, såfremt de ikke senere markedsføres i Fællesskabet

vii) fartøjer, der er bygget til eget brug, såfremt de ikke inden for en periode på 5 år markedsføres i Fællesskabet

viii) fartøjer, der er specielt beregnet til at skulle have en besætning og til at benyttes til erhvervsmæssig passagerbefordring, jf. dog stk. 3, litra a), herunder de fartøjer, der er defineret i Rådets direktiv 82/714/EØF af 4. oktober 1982 om indførelse af tekniske forskrifter for fartøjer på indre vandveje 1) , uanset antallet af passagerer

ix) undervandsfartøjer

x) luftpudefartøjer

xi) hydrofoilfartøjer

xii) dampdrevne fartøjer med ydre forbrænding, der anvender kul, koks, træ, olie eller gas som brændstof

M b) hvad angår stk. 1, litra b):

i) motorer, der er monteret eller specielt beregnet til montering i følgende fartøjer:

 

- fartøjer, der udelukkende er konstrueret til konkurrencesejlads, og som er betegnet som sådanne af fabrikanten

- forsøgsfartøjer, såfremt de ikke senere markedsføres i Fællesskabet

- fartøjer, der specielt er beregnet til at skulle have en besætning og til at benyttes til erhvervsmæssig passagerbefordring, jf. dog stk. 3, litra a), herunder de fartøjer, der er defineret i direktiv 82/714/EØF, uanset antallet af passagerer

- undervandsfartøjer

- luftpudefartøjer

- hydrofoilfartøjer

 

ii) originale historiske motorer og individuelle reproduktioner af sådanne, som er baseret på en konstruktion fra før 1950, som ikke er seriefremstillet, og som er monteret i de i stk. 2, litra a), nr. v), og vii) omhandlede fartøjer

iii) motorer, der er bygget til eget brug, såfremt de ikke senere markedsføres i Fællesskabet

M c) hvad angår stk. 1, litra c):

- alle de i litra b) i dette stykke nævnte fartøjer

- fartøjer, der er bygget til eget brug, såfremt de ikke inden for en periode på 5 år markedsføres i Fællesskabet.

3 I dette direktiv forstås ved:

a) »fritidsfartøj«: alle fartøjer beregnet til sports- og fritidsformål, med en skroglængde på mellem 2,5 m og 24 m målt efter den relevante harmoniserede standard, uanset typen af fremdrivningsmiddel. Det forhold, at samme fartøj kan anvendes til udlejning og til oplæring i lystsejlads, betyder ikke, at det udelukkes fra direktivets anvendelsesområde, hvis det markedsføres i Fællesskabet til rekreative formål

b) »vandscooter«: et fartøj med en længde på under 4 m, som har indbygget forbrændingsmotor med vandstrålepumpe som hovedfremdrivningsmiddel, og som er beregnet til at skulle betjenes af en eller flere personer, som sidder, står eller knæler på – snarere end i skroget

M c) »motor«: enhver forbrændingsmotor med gnist- eller kompressionstænding, som anvendes til fremdrivning, herunder totakts- og firetakts-indenbordsmotorer, hækmotorer med eller uden integreret udstødningssystem og påhængsmotorer

M d) »større motorændring«: ændring af en motor,

- som vil kunne bevirke, at motoren overskrider de i bilag I.B angivne emissionsgrænseværdier. Rutinemæssig udskiftning af motorkomponenter, som ikke ændrer emissionskarakteristikaene, betragtes dog ikke som en større motorændring, eller

- hvorved mærkeeffekten forøges med mere end 15%

M e) »større ombygning«: en ombygning af et fartøj

- der ændrer fartøjets fremdrivningsmiddel

- der indebærer en større motorændring

- der ændrer fartøjet i en sådan grad, at det må betragtes som et nyt fartøj

M f) »fremdrivningsmiddel«: den mekaniske metode, hvormed fartøjet drives frem. Fremdrivningssystemet kan f.eks. være en skrue eller en vandstråle

M g) »motorfamilie«: en af fabrikanten opstillet gruppe af motorer, der som følge af deres konstruktion må forventes at svare til hinanden med hensyn til udstødningsemissions karakteristika, og som opfylder dette direktivs udstødningsemissionskrav

h) »fabrikant«: enhver fysisk eller juridisk person, som konstruerer og fremstiller et af dette direktiv omfattet produkt, eller som lader et sådant produkt konstruere og/eller fremstille med henblik på at markedsføre det på egne vegne

i) »bemyndiget repræsentant«: enhver fysisk eller juridisk person, der er etableret i Fællesskabet, og som fra fabrikanten har modtaget en skriftlig fuldmagt til at handle på dennes vegne med hensyn til dennes forpligtelser i henhold til dette direktiv.

Artikel 2 Markedsføring og ibrugtagning

1 Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de i artikel 1, stk. 1, omtalte produkter kun kan markedsføres og tages i brug til anvendelse efter deres bestemmelse, hvis de ikke udgør nogen risiko for personers sikkerhed og sundhed, for goder eller for miljøet, når de er korrekt bygget og vedligeholdt.

2 Bestemmelserne i dette direktiv er ikke til hinder for, at medlemsstaterne under iagttagelse af traktaten kan vedtage bestemmelser om sejlads i bestemte farvande for at beskytte miljøet og vandvejenes infrastruktur og for at sikre vandvejenes sikkerhed, forudsat at dette ikke kræver nogen ændring af fartøjer, der er i overensstemmelse med dette direktiv.

Artikel 3 Væsentlige krav

De i artikel 1, stk. 1, omhandlede produkter skal opfylde de væsentlige krav til sikkerhed, sundhed, miljøbeskyttelse og forbrugerbeskyttelse, der er fastsat i bilag I.

Artikel 4 Fri bevægelighed for de i artikel 1, stk. 1, omhandlede produkter

1 Medlemsstaterne kan ikke forbyde, begrænse eller hindre markedsføring i Fællesskabet og/eller ibrugtagning på deres område af de i artikel 1, stk. 1, omhandlede produkter, som er forsynet med den i bilag IV nævnte CE-mærkning, der angiver, at de opfylder alle bestemmelserne i dette direktiv, herunder overenstemmelsesprocedurerne i artikel 8 og 9.

2 Medlemsstaterne kan ikke forbyde, begrænse eller hindre markedsføring af delvis færdigbyggede fartøjer, såfremt fabrikanten eller dennes bemyndigede repræsentant eller den ansvarlige for markedsføringen i overensstemmelse med bilag III, litra a), erklærer, at de er bestemt til at færdigbygges af andre.

3 Medlemsstaterne kan ikke forbyde, begrænse eller hindre markedsføring og/eller ibrugtagning af de i bilag II omhandlede komponenter, som er forsynet med den i bilag IV nævnte CE-mærkning, der angiver, at de opfylder de relevante væsentlige krav, såfremt disse komponenter ledsages af en skriftlig overensstemmelseserklæring som omhandlet i bilag XV og er bestemt til at indgå i fritidsfartøjer i overensstemmelse med den i bilag III, litra b), omhandlede erklæring fra fabrikanten, dennes bemyndigede repræsentant eller, i tilfælde af indførsel fra tredjelande, fra enhver, som markedsfører komponenter i Fællesskabet.

M 4 Medlemsstaterne kan ikke forbyde, begrænse eller hindre markedsføring og/eller ibrugtagning af:

 

- indenbordsmotorer og hækmotorer uden integreret udstødningssystem

- motorer, der er typegodkendt i henhold til direktiv 97/68/EF 2) , og som er i overensstemmelse med trin II som omhandlet i punkt 4.2.3 i bilag I til nævnte direktiv, og

- motorer, der er typegodkendt i henhold til direktiv 88/77/EØF 3) , såfremt fabrikanten eller dennes bemyndigede repræsentant i overensstemmelse med bilag XV.3 erklærer, at motoren, når den er monteret i et fritidsfartøj eller en vandscooter i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger, opfylder kravene i dette direktiv vedrørende udstødningsemission.

5 Medlemsstaterne modsætter sig ikke, at der på messer og udstillinger, ved demonstrationer osv. præsenteres produkter, som er omhandlet i artikel 1, stk. 1, men som ikke er i overensstemmelse med dette direktiv, forudsat at det ved synlig skiltning klart er anført, at de pågældende produkter hverken kan markedsføres eller tages i brug, førend en sådan overensstemmelse foreligger.

6 Er de produkter, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, samtidig omfattet af andre direktiver, der vedrører andre aspekter, og som kræver anbringelse af CE-mærkning, angiver denne mærkning, at produkterne også forudsættes at være i overensstemmelse med disse andre direktiver. CE-mærkningen skal angive overensstemmelse med de direktiver, der finder anvendelse, eller med de relevante dele deraf. I så fald skal det i de dokumenter, den overensstemmelseserklæring eller de instruktioner, der kræves ifølge direktiverne, og som ledsager produkterne, oplyses, hvilke krav i de pågældende direktiver fabrikanten har anvendt, således som de er offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 5

Medlemsstaterne anser de væsentlige krav, der er omhandlet i artikel 3, for opfyldt for fritidsfartøjer, delvis færdigbyggede fartøjer og komponenter, som er i overensstemmelse med de relevante nationale standarder til gennemførelse af de harmoniserede standarder, hvis referencer er offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende; medlemsstaterne skal offentliggøre referencerne for sådanne nationale standarder.

Artikel 6

1 Finder en medlemsstat eller Kommissionen, at de i artikel 5 omhandlede harmoniserede standarder ikke fuldstændig opfylder de væsentlige krav i artikel 3, indbringer Kommissionen eller medlemsstaten sagen for det udvalg, der er nedsat ved direktiv 83/189/EØF, og redegør for årsagerne hertil. Udvalget afgiver en hasteudtalelse. På baggrund af udvalgets udtalelse underretter Kommissionen medlemsstaterne om, hvorvidt det er nødvendigt at tilbagetrække de berørte standarder fra de i artikel 5 omhandlede offentliggørelser.

2 Kommissionen kan efter proceduren i stk. 3 vedtage enhver passende foranstaltning med henblik på at sikre, at den praktiske anvendelse af dette direktiv bliver ensartet.

3 Kommissionen bistås af et stående udvalg sammensat af repræsentanter udpeget af medlemsstaterne og med en repræsentant for Kommissionen som formand.

Det stående udvalg fastsætter selv sin forretningsorden.

Kommissionens repræsentant forelægger det stående udvalg et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes.

Udvalget afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsætte under hensyn til, hvor meget det pågældende spørgsmål haster, i givet fald ved afstemning.

Udtalelsen optages i mødeprotokollen; derudover har hver medlemsstat ret til at anmode om, at dens holdning indføres i mødeprotokollen.

Kommissionen tager størst muligt hensyn til udvalgets udtalelse. Den underretter udvalget om, hvorledes den har taget hensyn til dets udtalelse.

4 Det stående udvalg kan desuden behandle ethvert spørgsmål vedrørende anvendelsen af dette direktiv, som formanden forelægger enten på eget initiativ eller på anmodning af en medlemsstat.

M Artikel 6a Udvalgsprocedure

1 Ændringer, som det på baggrund af udviklingen i den tekniske viden og som følge af nye videnskabelige resultater er nødvendigt at foretage i kravene i bilag I.B.2 og I.C.1, bortset fra direkte eller indirekte ændringer af udstødnings- eller støjemissionsværdierne, samt af Froude-tallet og P/D-forholdstallene, vedtages af Kommissionen bistået af det i henhold til artikel 6, stk. 3, nedsatte stående udvalg, der fungerer som forskriftsudvalg, jf. stk. 2 i nærværende artikel. De spørgsmål, der behandles, skal omfatte referencebrændstof og standarder for afprøvning af udstødnings- og støjemission.

2 Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8. Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3 Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 7 Beskyttelsesklausul

1 Konstaterer en medlemsstat, at produkter, som falder ind under anvendelsesområdet for artikel 1, og som er forsynet med den i bilag IV beskrevne CE-mærkning, når de er korrekt konstrueret, bygget, i givet fald monteret, vedligeholdt og bruges i overensstemmelse med deres formål, kan udgøre en fare for personers sikkerhed og sundhed eller for goder eller miljø, træffer den alle egnede foreløbige foranstaltninger til at trække dem tilbage fra markedet eller forbyde eller begrænse markedsføringen og/eller ibrugtagningen af dem.

Medlemsstaten underretter straks Kommissionen om disse foranstaltninger og anfører grundene til sin beslutning, herunder navnlig om den manglende overensstemmelse skyldes:

a) at de i artikel 3 omhandlede væsentlige krav ikke er opfyldt

b) ukorrekt anvendelse af de i artikel 5 omhandlede standarder, for så vidt disse standarder hævdes at være anvendt

c) mangler ved selve de i artikel 5 omhandlede standarder.

2 Kommissionen indleder snarest muligt samråd med de berørte parter. Hvis Kommissionen efter dette samråd konstaterer:

- at foranstaltningerne er berettigede, giver den straks den medlemsstat, som har taget initiativet, og de øvrige medlemsstater underretning herom. Hvis den i stk. 1 omhandlede beslutning begrundes med en mangel ved selve standarderne, forelægger Kommissionen efter samråd med de berørte parter sagen for det i artikel 6, stk. 1, omhandlede udvalg inden to måneder, såfremt den medlemsstat, der har truffet beslutningen, har til hensigt at fastholde den, og indleder den procedure, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1

- at foranstaltningerne er uberettigede, giver den straks den medlemsstat, der har taget initiativet, samt fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant underretning herom.

3 Hvis et i artikel 1 omhandlet produkt ikke er i overensstemmelse med sikkerhedskravene, men er forsynet med CE-mærkning, træffer den medlemsstat, under hvis kompetence den, der har anbragt mærkningen, hører, de fornødne foranstaltninger og underretter Kommissionen og de øvrige medlemsstater herom.

4 Kommissionen sørger for, at medlemsstaterne holdes underrettet om procedurens forløb og resultater.

Artikel 8 Overensstemmelsesvurdering

1 Inden markedsføring og/eller ibrugtagning af de i artikel 1, stk. 1, omhandlede produkter skal fabrikanten eller dennes bemyndigede repræsentant anvende de procedurer, der er omhandlet i stk. 2, 3 og 4 i nærværende artikel.

Hvis hverken fabrikanten eller dennes bemyndigede repræsentant opfylder deres ansvar for så vidt angår produktets overensstemmelse med dette direktiv ved vurdering af fritidsfartøjer efter bygning, kan ansvaret overtages af enhver i Fællesskabet etableret fysisk eller juridisk person, som markedsfører produktet og/eller tager det i brug på eget ansvar. I sådanne tilfælde skal den person, der markedsfører produktet og/eller tager det i brug, ansøge et bemyndiget organ om en rapport efter bygning. Den person, der markedsfører produktet og/eller tager det i brug, skal forsyne det bemyndigede organ med alle foreliggende dokumenter og tekniske data vedrørende første markedsføring af produktet i oprindelsesstaten. Det bemyndigede organ undersøger det enkelte produkt og udfører beregninger og andre vurderinger for at sikre dets tilsvarende overensstemmelse med de relevante krav i direktivet. Fabrikantpladen, som er beskrevet i bilag I, punkt 2.2, skal omfatte ordene »Certificering efter bygning«. Det bemyndigede organ udarbejder en overensstemmelsesrapport vedrørende den udførte vurdering og underretter den person, der markedsfører produktet og/eller tager det i brug, om hans forpligtelser. Denne person udarbejder en overensstemmelseserklæring (se bilag XV) og anbringer eller foranlediger anbragt CE-mærkning og kendingsnummer for det relevante bemyndigede organ på produktet.

2 For så vidt angår konstruktion og bygning af de i artikel 1, stk. 1, litra a), omhandlede produkter, skal fabrikanten eller dennes bemyndigede repræsentant anvende følgende procedurer for fartøjskonstruktionskategorierne A, B, C og D, jf. punkt 1 i bilag I.A:

a) for kategori A og B:

i) for fartøjer med en skroglængde fra 2,5 til 12 m: intern fabrikationskontrol plus prøvninger (modul Aa), jf. bilag VI, eller EF-typeafprøvning (modul B), jf. bilag VII, plus overensstemmelse med typen (modul C), jf. bilag VIII, eller et af følgende moduler: B+D, eller B+E, eller B + F, eller G eller H

ii) for fartøjer med en skroglængde fra 12 m til 24 m: EF-typeafprøvning (modul B), jf. bilag VII, plus overensstemmelse med typen (modul C), jf. bilag VIII, eller et af følgende moduler: B+D, eller B+E, eller B+F, eller G eller H

b) for kategori C:

i) for fartøjer med en skroglængde fra 2,5 m til 12 m:

- hvis de harmoniserede standarder vedrørende punkt 3.2 og 3.3 i bilag I.A er overholdt: intern fabrikationskontrol (modul A), jf. bilag V, intern fabrikationskontrol plus prøvninger (modul Aa), jf. bilag VI, eller EF-typeafprøvning (modul B), jf. bilag VII, plus overensstemmelse med typen (modul C), jf. bilag VIII, eller et af følgende moduler: B+D, eller B+E, eller B+F, eller G eller H.

- hvis de harmoniserede standarder vedrørende punkt 3.2 og 3.3 i bilag I.A ikke er overholdt: intern fabrikationskontrol plus prøvninger (modul Aa), jf. bilag VI, eller EF-typeafprøvning (modul B), jf. bilag VII, plus overensstemmelse med typen (modul C), jf. bilag VIII, eller et af følgende moduler: B+D, eller B+E, eller B+F, eller G eller H.

ii) for fartøjer med en skroglængde fra 12 m til 24 m: EF-typeafprøvning (modul B), jf. bilag VII, plus overensstemmelse med typen (modul C), jf. bilag VIII, eller et af følgende moduler: B+D, eller B+E, eller B+F, eller G eller H.

c) For kategori D:

for fartøjer med en skroglængde fra 2,5 m til 24 m: intern fabrikationskontrol (modul A), jf. bilag V, eller intern fabrikationskontrol plus prøvninger (modul Aa), jf. bilag VI, eller EF-typeafprøvning (modul B), jf. bilag VII, plus overensstemmelse med typen (modul C), jf. bilag VIII, eller et af følgende moduler: B+D, eller B+E, eller B+F, eller G eller H.

d) For vandscootere:

intern fabrikationskontrol (modul A) jf. bilag V, eller intern fabrikationskontrol plus prøvninger (modul Aa), jf. bilag VI, eller EF-typeafprøvning (modul B), jf. bilag VII, plus overensstemmelse med typen (modul C), jf. bilag VIII, eller et af følgende moduler: B+D, eller B+E, eller B+F, eller G eller H.

e) For de i bilag II omhandlede komponenter: et af følgende moduler: B+C, eller B+D, eller B+F, eller G eller H.

M 3 Med hensyn til udstødningsemission:

for de i artikel 1, stk. 1, litra b), omhandlede produkter anvender fartøjsfabrikanten eller dennes bemyndigede repræsentant EF-typeafprøvning (modul B), jf. bilag VII, plus overensstemmelse med typen (modul C), jf. bilag VIII, eller et af følgende moduler: B+D, eller B+E, eller B+F, eller G eller H.

M 4 Med hensyn til støjemission:

a) for de i artikel 1, stk. 1, litra c), nr. i) og ii), omhandlede produkter anvender fartøjsfabrikanten eller dennes bemyndigede repræsentant:

i) hvis der foretages prøvninger med anvendelse af den harmoniserede standard 4)  for støjmåling: enten intern fabrikationskontrol plus prøvninger (modul Aa), jf. bilag VI, eller enhedsverifikation (modul G), jf. bilag XI, eller fuldstændig kvalitetssikring (modul H), jf. bilag XII

ii) hvis der ved vurderingen anvendes Froude-tal og effekt/ deplacement-forholdet: enten intern fabrikationskontrol (modul A), jf. bilag V, eller intern fabrikationskontrol plus prøvninger (modul Aa), jf. bilag VI, eller enhedsverifikation (modul G), jf. bilag XI, eller fuldstændig kvalitetssikring (modul H), jf. bilag XII

iii) hvis der ved vurderingen anvendes certificerede referencefartøjsdata, tilvejebragt i overensstemmelse med nr. i): enten intern fabrikationskontrol (modul A), jf. bilag V, eller intern fabrikationskontrol plus supplerende krav (modul Aa), jf. bilag VI, eller enhedsverifikation (modul G), jf. bilag XI, eller fuld kvalitetssikring (modul H), jf. bilag XII

b) for de i artikel 1, stk. 1, litra c), nr. iii) og iv), omhandlede produkter anvender fabrikanten af vandscootere/motorfabrikanten eller dennes bemyndigede repræsentant: intern fabrikationskontrol plus supplerende krav (modul Aa), jf. bilag VI, eller modul G eller H.

Artikel 9 Bemyndigede organer

1 Medlemsstaterne underretter Kommissionen og de øvrige medlemsstater om, hvilke organer de har udpeget til at gennemføre de i artikel 8 nævnte overensstemmelsesvurderingsprocedurer, samt hvilke specifikke opgaver disse organer er udpeget til at varetage, og hvilke identifikationsnumre Kommissionen på forhånd har tildelt dem.

Kommissionen offentliggør i De Europæiske Fællesskabers Tidende en fortegnelse over de bemyndigede organer samt deres identifikationsnummer og de opgaver, de er bemyndiget til at udføre. Den sørger for, at denne fortegnelse ajourføres.

2 Medlemsstaterne skal anvende kriterierne i bilag XIV i forbindelse med vurderingen af de organer, der skal udpeges. Organer, der opfylder de vurderingskriterier, der er fastsat i de relevante harmoniserede standarder, formodes at være i overensstemmelse med disse kriterier.

3 En medlemsstat, der har bemyndiget et organ, skal inddrage bemyndigelsen, hvis den konstaterer, at dette organ ikke længere opfylder kriterierne i bilag XIV. Den underretter straks Kommissionen og de øvrige medlemsstater herom.

Artikel 10 CE-mærkning

1 Når følgende produkter markedsføres, skal de være forsynet med CE-mærkning:

a) fritidsfartøjer, vandscootere og de i bilag II omhandlede komponenter, der anses for at opfylde de i bilag I omhandlede væsentlige krav

M b) påhængsmotorer, der anses for at opfylde de i bilag I.B og I.C omhandlede væsentlige krav

M c) hækmotorer med integreret udstødningssystem, der anses for at opfylde de i bilag I.B og I.C omhandlede væsentlige krav.

2 CE-mærkningen som gengivet i bilag IV skal anbringes på fartøjet og vandscooteren, jf. punkt 2.2 i bilag I.A, på de i bilag II omhandlede komponenter og/eller deres emballage, og på påhængsmotorer og hækmotorer med integreret udstødningssystem, jf. punkt 1.1 i bilag I.B, således at den er synlig, letlæselig og ikke kan fjernes. CE-mærkningen skal ledsages af identifikationsnummeret for det organ, der er ansvarligt for iværksættelsen af procedurerne i bilag IX, X, XI, XII og XVI.

3 Det er ikke tilladt på produkter, der er omfattet af dette direktiv, at anbringe mærker eller påskrifter, der kan vildlede tredjemand med hensyn til CE-mærkningens betydning eller grafiske udformning. Ethvert andet mærke kan anbringes på produkter, der er omfattet af dette direktiv og/eller på deres emballage, forudsat at dette ikke gør CE-mærkningen mindre synlig eller mindre letlæselig.

4 Følgende bestemmelser finder anvendelse med forbehold af artikel 7:

a) hvis en medlemsstat konstaterer, at CE-mærkningen er blevet anbragt uretmæssigt, er fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant forpligtet til at sørge for, at overtrædelsen bringes til ophør på de betingelser, som medlemsstaten har fastsat

b) hvis den manglende overholdelse af bestemmelserne fortsætter, træffer medlemsstaten efter fremgangsmåden i artikel 7 alle nødvendige foranstaltninger for at begrænse eller forbyde markedsføringen af det pågældende produkt og for at sikre, at det trækkes tilbage fra markedet.

Artikel 11

Enhver afgørelse, der træffes i medfør af dette direktiv, og som medfører, at markedsføring og ibrugtagning af de i artikel 1, stk. 1, omhandlede produkter begrænses, skal nøje begrundes. Afgørelsen meddeles snarest muligt den berørte part med angivelse af klagemulighederne i den pågældende medlemsstat og fristerne for anvendelse af dem.

Artikel 12

Kommissionen træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at alle data, der kan have betydning for beslutninger vedrørende dette direktivs forvaltning, gøres tilgængelige.

Artikel 13

1 Medlemsstaterne vedtager og offentliggør de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv senest den 16. december 1995. De underretter straks Kommissionen herom.

Medlemsstaterne anvender disse love og administrative bestemmelser fra den 16. juni 1996.

Det Stående Udvalg, der er omhandlet i artikel 6, stk. 3, kan påbegynde sit arbejde fra datoen for dette direktivs ikrafttræden. Medlemsstaterne kan træffe de i artikel 9 nævnte foranstaltninger fra denne dato.

Når medlemsstaterne vedtager de i første afsnit nævnte love og administrative bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne.

2 Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

3 Medlemsstaterne tillader markedsføring og ibrugtagning af de i artikel 1, stk. 1, omhandlede produkter, der er i overensstemmelse med de bestemmelser, der gælder på deres område på tidspunktet for dette direktivs vedtagelse, i en fireårig periode regnet fra dette tidspunkt.

Artikel 14

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 15

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Søfartsstyrelsen, den 22. september 2006

Steen Nielsen

/Torsten Arnt Olsen

Officielle noter

1) EFT L 301 af 28.10.1982, s. 1. Ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.

2) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/68/EF af 16. december 1997 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter og partikler fra forbrændingsmotorer til montering i mobile ikke-vejgående maskiner (EFT L 59 af 27.2.1998, s. 1). Ændret ved Kommissionens direktiv 2001/63/EF (EFT L 227 af 23.8.2001, s. 41).

3) Rådets direktiv 88/77/EØF af 3. december 1987 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter og partikler fra motorer med kompressionstænding til fremdrift af køretøjer og emission af forurenende luftarter fra køretøjsmotorer med styret tænding, som benytter naturgas eller autogas (LPG) som brændstof (EFT L 36 af 9.2.1988, s. 33). Ændret ved Kommissionens direktiv 2001/27/EF (EFT L 107 af 18.4.2001, s. 10).

4) EN ISO 14509.

Redaktionel note
  • Meddelelser fra Søfartsstyrelsen L består af en kort indledende forskrift, samt et antal bilag i form af kapitler. Forskriften indeholder en liste over kapitlernes indhold og datering. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen L i sin helhed findes ved at foretage følgende søgning: I feltet "populærtitel" skrives "meddelelser l".