Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Undtaget for offentliggørelse i LT
Links til EU direktiver, jf. note 1
31994L0025
 
32003L0044
 
Redaktionel note
Den fulde tekst

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen L, fritidsfartøjers bygning og udstyr m.v., kapitel II, konstruktion, bygning og markedsføring, af 1. oktober 2007

 

Kapitel II

Konstruktion, bygning og markedsføring

Regel 1 Anvendelsesområde

1 Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse på nye fritidsfartøjer med en skroglængde på 2,5 m og derover, men ikke større end 24,0 m, der markedsføres eller tages i brug den 1. januar 2005 eller senere, jf. dog stk. 2 og 3.

2 Fritidsfartøjer med en skroglængde på 2,5 m og derover, men ikke større end 24,0 m, der er markedsført eller taget i brug den 16. juni 1998 eller senere, men inden den 1. januar 2005, skal være konstrueret, bygget og markedsført efter de regler, som var gældende på markedsførings- eller ibrugtagningstidspunktet, dvs. efter bestemmelserne i Søfartsstyrelsens daværende tekniske forskrift nr. 11 af 15. december 1995.

3 Indtil den 31. december 2005 tilladtes markedsføring eller ibrugtagning af fritidsfartøjer, delvis færdigbyggede fartøjer og komponenter, der opfyldte bestemmelserne nævnt i stk.2.

4 For vandscootere gælder forskriftens bestemmelser kun fra den første markedsføring og/eller ibrugtagning efter datoen for fritidsbådsdirektivets ikrafttræden den 1. januar 2005.

5 Det forhold, at samme fartøj kan anvendes til udlejning og til oplæring i lystsejlads, betyder ikke, at det udelukkes fra kapitlets anvendelsesområde, hvis det markedsføres til rekreative formål.

6 Kapitlet indeholder ingen bestemmelser, der begrænser anvendelsen af fritidsfartøjer efter, at de er taget i brug.

7 Uanset bestemmelserne i regel 1.1-1.6 er følgende fartøjer ikke omfattet af kapitlet:

.1 fartøjer, der udelukkende er konstrueret til konkurrencesejlads, herunder kaproningsbåde og robåde bestemt til træning, og som er betegnet som sådanne af fabrikanten,

.2 kanoer og kajakker, gondoler og vandcykler,

.3 windsurfere,

.4 surfbrætter, herunder motordrevne surfbrætter,

.5 originale historiske fartøjer og individuelle reproduktioner af sådanne, der er konstrueret før 1950, og som hovedsagelig er bygget med originale materialer og er betegnet som sådanne af fabrikanten,

.6 forsøgsfartøjer, såfremt de ikke senere markedsføres i Fællesskabet,

.7 fartøjer, der er bygget til eget brug, såfremt de ikke inden for en periode på fem år efter bygningen markedsføres i Fællesskabet,

.8 fartøjer, der specielt er beregnet til at skulle have en besætning og til at benyttes til erhvervsmæssig passagerbefordring, jf. dog regel 1.2, herunder de fartøjer, der er defineret i Rådets direktiv 82/714/EØF af 4. oktober 1982 om indførelse af tekniske forskrifter for fartøjer på indre vandveje, uanset antallet af passagerer,

.9 undervandsfartøjer,

.10 luftpudefartøjer,

.11 hydrofoilfartøjer og

.12 dampdrevne fartøjer med ydre forbrænding, der anvender kul, koks, træ, olie eller gas som brændstof.

Regel 2 Konstruktion, bygning og markedsføring

1 Fritidsbådsdirektivet 1)  er optrykt i Tillæg 1. Med mindre andet udtrykkeligt er nævnt, finder dets bestemmelser vedrørende konstruktion, bygning og markedsføring anvendelse for fritidsfartøjer, delvis færdigbyggede fartøjer, vandscootere og komponenter anvendelse for fritidsfartøjer omfattet af dette kapitel.

Bemærkninger til kapitlet

Gennemførelse af ændringer til fritidsbådsdirektivet

1 Den første udgave af fritidsbådsdirektivet blev gennemført af Søfartsstyrelsen i 1995. Den fandt primært anvendelse på nye fritidsfartøjer, hvilket i dette regelværk er betegnelsen for fritidsfartøjer, der er markedsført eller taget i brug 16. juni 1998 eller senere.

2 Der er vedtaget et ændringsdirektiv, som ændrer teksten i det oprindelige direktiv. Søfartsstyrelsen har skrevet ændringerne ind i den oprindelige tekst og optrykt den samlede tekst i Tillæg 1. Bestemmelserne i dette kapitels regel 2 gennemfører de ændringer, som vedrører konstruktion, bygning og markedsføring af fritidsfartøjer. Det sker med hjemmel i Lov om sikkerhed til søs. 2)  Den ændrede tekst finder anvendelse på fritidsfartøjer, der markedsføres eller tages i brug 1. januar 2005 eller senere. Indtil den 31. december 2005 kan man i stedet anvende de hidtidige bestemmelser.

3 Ændringsdirektivet indeholder også bestemmelser om udstødnings- og støjemissioner. Disse bestemmelser administreres af Miljøstyrelsen og gennemføres i dansk ret med en bekendtgørelse, som har hjemmel i Havmiljøloven. Af brugerhensyn fremgår bestemmelserne af den samlede tekst i Tillæg 1. De er blot markeret med et M i margen for at gøre opmærksom på dette særlige administrative forhold.

4 Ved fortolkning af fritidsbådsdirektivet anvender Søfartsstyrelsen blandt andet en række fortolkninger, som Kommissionen har udarbejdet og jævnligt opdaterer. Den seneste version af fortolkningerne findes på Søfartsstyrelsens hjemmeside: http://www.sofartsstyrelsen.dk./

Væsentlige sikkerhedskrav og CE-mærkning

1 Fritidsfartøjer, delvis færdigbyggede fartøjer, vandscootere og komponenter, der er omfattet af fritidsbådsdirektivet, skal opfylde direktivets sikkerhedskrav, når de markedsføres eller tages i brug. De skal desuden i overensstemmelse med direktivets bestemmelser være forsynet med en CE-overensstemmelsesmærkning, som er synlig, letlæselig og ikke kan fjernes. I henhold til ovenstående fortolkninger omfatter markedsføring også import af brugte fritidsfartøjer fra tredjelande.

Overensstemmelsesvurdering

1 Inden produktion eller markedsføring af fritidsfartøjer, delvis færdigbyggede fartøjer, vandscootere og komponenter, der er omfattet af fritidsbådsdirektivet, skal fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant følge visse procedurer. Procedurerne er beskrevet i fritidsbådsdirektivet og involverer almindeligvis en overensstemmelsesvurdering udført af et såkaldt bemyndiget organ.

Bemyndigede organer

1 Medlemsstaterne udpeger i overensstemmelse med fritidsbådsdirektivets bestemmelser bemyndigede organer til at gennemføre overensstemmelsesvurdering.

2 Kommissionen offentliggør i De Europæiske Fællesskabers Tidende en fortegnelse over de bemyndigede organer samt deres identifikationsnummer og de opgaver, de er bemyndiget til at udføre. Den seneste version af fortegnelsen findes på Søfartsstyrelsens hjemmeside: http://www.sofartsstyrelsen.dk/ . Samt på engelsk under adressen: http://www.rsg.be .

Søfartsstyrelsen, den 22. september 2006

Steen Nielsen

/Torsten Arnt Olsen

Officielle noter

1) Europa Parlamentets og Rådets direktiv 94/25/EF af 16. juni 1994 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fritidsfartøjer, som ændret ved Europa Parlamentets og Rådets direktiv 2003/44/EF af 16. juni 2003

2) Lovbekendtgørelse nr. 627 af 26. juli 2002, lov om sikkerhed til søs med senere ndringer.

Redaktionel note
  • Meddelelser fra Søfartsstyrelsen L består af en kort indledende forskrift, samt et antal bilag i form af kapitler. Forskriften indeholder en liste over kapitlernes indhold og datering. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen L i sin helhed findes ved at foretage følgende søgning: I feltet "populærtitel" skrives "meddelelser l"