Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Undtaget for offentliggørelse i LT
Redaktionel note
Den fulde tekst

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen L, fritidsfartøjers bygning og udstyr m.v., kapitel V, Miljøbeskyttelse, af 1. oktober 2006

 

Kapitel V

Miljøbeskyttelse

Regel 1 Opbevaring af kloakspildevand 1)

1 Denne regel finder anvendelse på fritidsfartøjer, som er forsynet med toilet, og som besejler østersøområdet og dansk søterritorium.

2 I denne regel forstås ved:

.1 Nyt fartøj : Et fartøj, hvis køl er lagt, eller som er produceret den 1. januar 2000 eller senere.

.2 Eksisterende fartøj : Et fartøj som ikke er nyt.

.3 Kloakspildevand : Afløbsstoffer og andet affald fra toiletter og urinaler.

.4 Fast installeret toiletsystem : Et toiletsystem, som består af toiletkumme, opbevaringstank med tilhørende ventiler og rør og/eller slangeforbindelser samt en landtilslutning.

.5 Transportabelt toilet : Et toiletsystem, som består af en toiletkumme med tilhørende transportabel opbevaringstank uden søforbindelse, hvor tanken manuelt kan tømmes ved hældning.

.6 Landtilslutning: Et standardkoblingsled, hvorigennem opbevaringstanken kan tømmes via eksternt pumpearrangement.

.7 Søtoilet: Et toiletsystem, som ikke er forsynet med opbevaringstank, og som har direkte forbindelse til søen.

.8 Østersøområdet: Østersøen, Den botniske Bugt, Den finske Bugt, Sundet, Bælterne samt Kattegat indtil breddeparallellen 57º44,8'N gennem Skagen.

3 I nye fartøjer skal fast installerede- og transportable toiletsystemer opfylde de tekniske krav i den på byggetidspunktet seneste udgave af standarden ISO 8099.

4 Eksisterende fartøjer, som er produceret efter 1. januar 1980 og både har en længde over 10,5 m og en bredde over 2,8 m, skal opfylde bestemmelserne i regel 1.3 fra den 1. januar 2005, dog kan

.1 eksisterende transportable toiletter bibeholdes,

.2 eksisterende fastinstallerede toiletsystemer bibeholdes, hvis systemet forsynes med en landtilslutning i henhold til ISO 8099, og

.3 eksisterende søtoiletter bibeholdes, hvis toilettet forsynes med opbevaringstank samt en landtilslutning i henhold til ISO 8099.

5 I ethvert toiletsystem må der til desinficering og andre formål kun anvendes produkter, som ikke er skadelige for havmiljøet.

Regel 2 Forbud mod udledning af olie

1 E nhver udledning i søen af olie eller olieholdige blandinger fra fritidsfartøjer er forbudt.

Regel 3 Opslag om affald

1 Alle fritidsfartøjer med en skroglængde på 12 meter eller derover skal have opslag som vist nedenfor, som gør de ombordværende opmærksom på kravene om behandling og bortskaffelse af affald.

.1 Opslaget skal være skrevet på flaglandets officielle sprog. For fritidsfartøjer, som sejler på havne eller terminaler, som er under et andet konventionslands jurisdiktion, skal opslaget være på engelsk eller fransk.

.2 Opslaget skal være anbragt på et iøjnefaldende sted.

2 Alle fritidsfartøjer skal være forsynet med opbevaringsfaciliteter med kapaciteter, som er tilstrækkelige til opbevaring om bord af fast affald såvel som levnedsmiddelaffald.

 

OPSLAG OM BEHANDLING AF AFFALD OM BORD

Affald fra fartøjer skal sorteres i henhold til nedennævnte tabel og skal opbevares i containere om bord.

Alt affald fra fartøjer skal så vidt muligt afleveres til modtagefaciliteter i land.

Legal bortskaffelse af affald fra fartøjer i havet må kun ske i henhold til nedennævnte tabel og i henhold til tilladelse fra fartøjets fører.

Illegal bortskaffelse af affald i havet vil blive straffet.

 

Uden for særlige havområder

Særlige havområder 2)

Alle former for plastik, herunder syntetisk reb og fiskenet samt skraldeposer

Forbudt

Forbudt

Dunnage, forings- og indpakningsmateriale, som kan flyde

25 sømil fra nærmeste kyst

Forbudt

Papir, klude, glas metal, flasker, lervarer og tilsvarende materialer

12 sømil fra nærmeste kyst

Forbudt

Levnedsmiddelaffald

12 sømil fra nærmeste kyst

12 sømil fra nærmeste kyst

 

Søfartsstyrelsen, den 22. september 2006

Steen Nielsen

/Torsten Arnt Olsen

Officielle noter

1) Reglen er udstedt i forbindelse med Danmarks forpligtelse til at udstede regler om opbevaring af kloakspildevand i mindre fartøjer, jf. Annex IV til Helsinki-konentionen.

2) Særlige havområder er defineret i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, kapitel XVI, regel 5 og omfatter blandt andet østersøområdet og nordsøområdet, herunder de indre danske farvande.

Redaktionel note
  • Meddelelser fra Søfartsstyrelsen L består af en kort indledende forskrift, samt et antal bilag i form af kapitler. Forskriften indeholder en liste over kapitlernes indhold og datering. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen L i sin helhed findes ved at foretage følgende søgning: I feltet "populærtitel" skrives "meddelelser l".