Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
  Kapitel 1Indledende bestemmelser
  Kapitel 2Sammensætning og opgaver for overvågningsudvalget under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse
  Kapitel 3De regionale vækstforas og regionernes opgaver under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse
  Kapitel 4Forvaltningsmyndighedsopgaver under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse
  Kapitel 5Behandling af ansøgninger vedrørende anvendelse af midler under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse, der fordeles til de regionale vækstfora efter konkurrence
  Kapitel 6Udvalg og programmer under målet om europæisk territorialt samarbejde
  Kapitel 7Kontrol og revision
  Kapitel 8Sanktioner
  Kapitel 9Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ansvar og kompetencefordeling m.v. i forbindelse med administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond 1)

 

I medfør af § 6, stk. 1, § 9, stk. 4, § 13, stk. 1 og 2, § 14, stk. 2, § 15, stk. 5, og § 16, stk. 7, i lov nr. 1599 af 20. december 2006 om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond samt i henhold til bekendtgørelse nr. 44 af 17. januar 2007 om henlæggelse af beføjelser til Erhvervs- og Byggestyrelsen efter førnævnte lov fastsættes:

Kapitel 1

Indledende bestemmelser

§ 1. Erhvervs- og Byggestyrelsen har ansvaret for implementeringen af Den Europæiske Regionalfond (Regionalfonden) og Den Europæiske Socialfond (Socialfonden) i Danmark, herunder den tværgående koordinering, programudarbejdelse, samarbejde og forhandlinger med Europa-Kommissionen samt regnskabsaflæggelse over for Europa-Kommissionen.

Stk. 2. I henhold til Rådets forordning (EF) 1083/2006 2)  udpeger medlemsstaten en forvaltningsmyndighed, en attesteringsmyndighed og en revisionsmyndighed. Samme myndighed kan udpeges til flere operationelle programmer. Erhvervs- og Byggestyrelsen er forvaltnings-, attesterings- og revisionsmyndighed for programmer under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse og kan udpeges hertil for programmer under målet om europæisk territorialt samarbejde, jf. art. 14 i Rådets forordning (EF) 1080/2006. 3)

Kapitel 2

Sammensætning og opgaver for overvågningsudvalget under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse

§ 2. Direktøren for Erhvervs- og Byggestyrelsen nedsætter et overvågningsudvalg for de to danske programmer under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse i henhold til bestemmelserne i Rådets forordning. 4)

§ 3. Erhvervs- og Byggestyrelsen varetager formandskabet og sekretariatsfunktionen i overvågningsudvalget.

Stk. 2. Direktøren for Erhvervs- og Byggestyrelsen udpeger formanden for overvågningsudvalget samt 1 medlem fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Direktøren for Erhvervs- og Byggestyrelsen udpeger efter indstilling fra de berørte parter 1 medlem fra henholdsvis Sammenslutningen af Danske Småøer, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Miljøministeriet, Undervisningsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Integrationsministeriet, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Socialministeriet, Udenrigsministeriet, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, LO, FTF, Dansk Arbejdsgiverforening, Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger, De Samvirkende Invalideorganisationer, Ledernes Hovedorganisation og Akademikernes Centralorganisation. Endvidere kan udpeges 1 medlem fra hvert af de regionale vækstfora og fra hver af de organisationer, som er indstillingsberettigede til Danmarks Vækstråd.

Stk. 3. Repræsentanter fra Kommissionen deltager i arbejdet i overvågningsudvalget, hvor de har en rådgivende funktion. En repræsentant fra Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Investeringsfond kan deltage i arbejdet i overvågningsudvalget i en rådgivende funktion under de programmer, hvor disse institutioner bidrager til.

Stk. 4. Direktøren for Erhvervs- og Byggestyrelsen udpeger efter indstilling fra de berørte parter 1 suppleant for hver af de organisationer og myndigheder, der er repræsenteret i udvalget. Suppleanterne kan deltage i udvalgets møder.

Stk. 5. Direktøren for Erhvervs- og Byggestyrelsen kan efter udtalelse fra overvågningsudvalget træffe beslutning om udpegning af tilforordnede eller yderligere medlemmer, hvis det skønnes hensigtsmæssigt.

§ 4. Overvågningsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden i overensstemmelse med bestemmelserne i gældende forordninger og programmer samt efter aftale med Erhvervs- og Byggestyrelsen.

§ 5. Overvågningsudvalgets opgaver er fastlagt i Rådets forordning. 5)

Stk. 2. Overvågningsudvalget har blandt andet til opgave at sikre, at de operationelle programmer gennemføres effektivt og med høj kvalitet. Med henblik herpå skal overvågningsudvalget:

1) behandle og godkende kriterierne for udvælgelse af projekter, der skal finansieres, inden seks måneder efter godkendelsen af det operationelle program og godkende eventuelle revisioner af disse kriterier i overensstemmelse med programmeringsbehovene,

2) vurdere med jævne mellemrum, hvor langt man er nået i virkeliggørelsen af de særlige mål for det operationelle program på grundlag af dokumenter forelagt af forvaltningsmyndigheden,

3) gennemgå resultaterne af gennemførelsen, navnlig virkeliggørelsen af de mål der er fastsat for hver prioriteret opgave, og evalueringerne,

4) behandle og godkende årsrapporten og den endelige rapport om gennemførelsen,

5) blive informeret om den årlige kontrolrapport 6)  eller om den del af rapporten, der henviser til det pågældende operationelle program og eventuelle relevante bemærkninger, som Kommissionen måtte fremsætte efter at have gennemgået denne rapport, eller som vedrører denne del af rapporten,

6) foreslå forvaltningsmyndigheden enhver revision eller gennemgan g af de operationelle programmer, som vil kunne gøre det muligt at nå fondenes mål eller forbedre programmernes forvaltning, herunder deres økonomiske forvaltning og

7) behandle og godkende alle forslag om ændring af indholdet af Kommissionens beslutning om støtte fra fondene.

Stk. 3. Afgørelser i overvågningsudvalget træffes ved konsensus.

Kapitel 3

De regionale vækstforas og regionernes opgaver under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse

§ 6. De regionale vækstfora har til opgave at udvælge og indstille projekter til Erhvervs- og Byggestyrelsens endelige afgørelse, jf. dog kapitel 5.

Stk. 2. Udvælgelsen og indstillingen skal ske i overensstemmelse med gældende:

1) forordninger,

2) kommissionsbestemmelser og beslutninger,

3) fællesskabspolitikker, herunder de der vedrører konkurrencereglerne, offentlige udbud, beskyttelse og forbedring af miljøet, fjernelse af uligheder og fremme af ligestilling mellem mænd og kvinder,

4) statslige regler og vejledninger,

5) interventioner, herunder Danmarks strategiske referenceramme samt det enkelte programs mål, generelle kriterier og prioriteter,

6) de regionale og nationale erhvervspolitiske strategier,

7) det enkelte programs finansielle rammer, herunder finansieringskilder og rammebeløb fordelt til de regionale vækstfora samt

8) krav og udvælgelseskriterier for modtagelse af tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden, som er godkendt af overvågningsudvalget for det pågældende program.

Stk. 3. De regionale vækstfora skal påse, at projekter, der indstilles til tilsagn, er additionelle. Ved additionalitet forstås, at regionalfonds- og socialfondsstøttede aktiviteter skal være supplerende i forhold til den aktivitet, der ville kunne finde sted uden støtten. Ansøger må således som minimum erklære, at projektgennemførelsen ikke ville kunne ske i samme omfang, på samme tidspunkt eller inden for samme tidsramme uden støtten. Kravet om additionalitet betyder også, at der ikke kan ydes tilskud til projekter, hvor alene lovkrav har begrundet projekternes gennemførelse.

Stk. 4. Det i stk. 3 nævnte additionalitetskrav skal være opfyldt på både ansøgnings- og tilsagnstidspunktet.

Stk. 5. De regionale vækstfora skal i deres indstilling have vurderet de enkelte støttemodtageres administrative og økonomiske kapacitet til at drive og gennemføre projektet i overensstemmelse med de af projektet opstillede mål.

Stk. 6. De regionale vækstfora vurderer projekternes forventede mål og resultater med henblik på programmernes målopfyldelse og socioøkonomiske effekt.

Stk. 7. De regionale vækstfora har til opgave at sikre, at en af Erhvervs- og Byggestyrelsen nærmere angivet andel af de samlede midler, der fordeles til regionen, anvendes til gavn for yderområderne. De regionale vækstfora skal i forbindelse med deres indstilling vurdere, hvor stor en andel af et projekt der er til gavn for yderområderne.

Stk. 8. Regionsrådene eller Bornholms Regionskommune har ansvaret for, at den sagsfremstilling, der forelægges de regionale vækstfora og danner grundlag for udvalgets udvælgelse og indstilling, udarbejdes i overensstemmelse med bestemmelserne i stk. 2-7.

§ 7. Erhvervs- og Byggestyrelsen anviser nærmere på baggrund af blandt andet Kommissionens bestemmelser, hvilke oplysninger om de enkelte projektansøgninger sekretariaterne som minimum skal fremskaffe, for at der foreligger et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag.

Stk. 2. Erhvervs- og Byggestyrelsen vil efter nærmere anvisning kunne forlange, at de i stk. 1 nævnte oplysninger overføres fra sekretariaterne til styrelsen ved brug af it-systemer, der muliggør elektronisk overførsel af data.

§ 8. De i § 6, stk. 2, nævnte statslige regler og vejledninger omfatter blandt andet »Retningslinjer for strukturfondsfinansierede projekter«. Retningslinjerne udsendes efter høring af partnerskabet af Erhvervs- og Byggestyrelsen og bliver ajourført, hvis praksis ændrer sig, f.eks. som følge af rådsforordninger, kommissionsbeslutninger m.v.

§ 9. Sekretariaterne for de regionale vækstfora deltager ved gennemførelse af informations- og PR-aktiviteter i overensstemmelse med gældende bestemmelser i implementeringsforordningen, 7)  herunder informerer om de fastsatte frister for ansøgning om tilskudsmidler fra Regionalfonden og Socialfonden samt vejleder om tilskudsmuligheder og -regler.

Stk. 2. Sekretariaterne for de regionale vækstfora skal, i forbindelse med kvittering for modtagelse af ansøgningen, informere tilskudsansøgere om de gældende retningslinjer vedrørende regnskab, kontrol og revision. Af kvitteringsskrivelserne skal det endvidere fremgå, fra hvilket tidspunkt udgifterne under projekterne kan medtages som støtteberettigede.

§ 10. Sekretariaterne for de regionale vækstfora kan fra projekterne indhente oplysninger til brug for evaluering med henblik på opfyldelse af forordningskrav m.v. Erhvervs- og Byggestyrelsen og Kommissionen kan anvise, hvilke oplysninger der skal indhentes, og at disse oplysninger på anmodning skal videregives til styrelsen og Kommissionen.

Stk. 2. Erhvervs- og Byggestyrelsen og Kommissionen vil efter nærmere anvisning kunne forlange, at de i stk. 1 nævnte oplysninger overføres ved brug af it-systemer, der muliggør elektronisk overførsel af data.

§ 11. Sekretariaterne for de regionale vækstfora er forpligtet til på anmodning fra Erhvervs- og Byggestyrelsen, at udarbejde og indsende materiale, der er nødvendigt for, at styrelsen kan varetage sekretariatsfunktionen for overvågningsudvalget.

Kapitel 4

Forvaltningsmyndighedsopgaver under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse

Tilsagn, projektstyring og afslag

§ 12. Erhvervs- og Byggestyrelsen følger de regionale vækstforas indstillinger og træffer endelig afgørelse om tilsagn eller afslag, jf. dog kapitel 5, forudsat at indstillingerne er afgivet på et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag, jf. §§ 6-8, og er tilstrækkeligt begrundede.

Stk. 2. I tilfælde, hvor en indstilling ikke kan danne grundlag for Erhvervs- og Byggestyrelsens endelige afgørelse, tilbagesendes sagen til sekretariatet for det pågældende vækstforum med henblik på fornyet behandling.

Stk. 3. Erhvervs- og Byggestyrelsen kan undlade at følge indstillinger af projekter, der ikke helt eller delvist er til gavn for yderområderne, hvis den samlede udvikling i afholdte og betalte udgifter under et af de operationelle programmer giver anledning hertil, og en region ikke lever op til sine forpligtelser til at anvende en del af midlerne til gavn for yderområderne.

§ 13. Erhvervs- og Byggestyrelsen udarbejder en tilsagnsskrivelse til de ansøgere, der opnår tilskud, med angivelse af blandt andet tilskudsbeløbets størrelse, det godkendte projektbudget samt en række vilkår, herunder bevillingsperioden og udbetalingen af tilskudsbeløb samt krav til statusrapporter, perioderegnskaber, endeligt projektregnskab, kontrol, revision og evaluering.

Stk. 2. Tilsagnet er accepteret, når Erhvervs- og Byggestyrelsen har modtaget tilsagnsmodtagers accept ved underskrift af tilsagnet af den tegningsberettigede personkreds. Nævnte accept skal være modtaget inden for den i tilsagnet angivne frist. Erhvervs- og Byggestyrelsen kan i særlige tilfælde tillade, at accepten modtages efter den i tilsagnet fastsatte frist.

Stk. 3. Tilsagnsmodtager forpligter sig ved sin accept til at gennemføre projektet i henhold til den endeligt godkendte ansøgning og tilsagnet samt de betingelser, der er knyttet til ansøgningen og tilsagnet, jf. dog stk. 5.

Stk. 4. Støttemodtager er forpligtet til generelt at overholde de gældende regler for tilskud. Støttemodtager skal straks underrette tilsagnsgiver, hvis der påtænkes ændringer i de forudsætninger, der lå til grund for tilsagnet, eller hvis de vilkår, hvorpå støtten er givet, i øvrigt ikke vil kunne overholdes.

Stk. 5. Erhvervs- og Byggestyrelsen tager stilling til anmodninger om projektændringer. De regionale vækstfora høres i de tilfælde, hvor projekternes forventede mål og resultater ændres væsentligt.

§ 14. Erhvervs- og Byggestyrelsen udarbejder afslagsskrivelser på baggrund af de regionale vækstforas begrundede indstillinger herom.

§ 15. Erhvervs- og Byggestyrelsen kan på grundlag af ansøgninger fra regionerne og Bornholms Regionskommune træffe beslutning om tildeling af tilskud fra midlerne under teknisk assistance til medfinansiering af udgifter i forbindelse med de opgaver, som sekretariaterne for de regionale vækstfora udfører inden for rammerne af programmerne under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse.

§ 16. For så vidt angår de nærmere regler om tilsyn og kontrol, regnskab og revision samt evaluering på projektniveau henvises til gældende bestemmelser herom.

Kapitel 5

Behandling af ansøgninger vedrørende anvendelse af midler under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse, der fordeles til de regionale vækstfora efter konkurrence

§ 17. For anvendelse af de afsatte strukturfondsmidler, der fordeles mellem de regionale vækstfora efter konkurrence, udvælger og indstiller de regionale vækstfora projekter til Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Stk. 2. Hvis et projekt dækker et geografisk område, som omfatter mere end et vækstforum, er det vækstforum, der indstiller projektet til Erhvervs- og Byggestyrelsen, ansvarlig for at indhente udtalelse fra øvrige relevante vækstfora.

Stk. 3. Udvælgelsen og indstillingen skal ske i overensstemmelse med de af Danmarks Vækstråd udmeldte temaer. Bestemmelserne i § 6, stk. 2-8, og §§ 7-11 finder tilsvarende anvendelse.

§ 18. Erhvervs- og Byggestyrelsen vurderer og legalitetskontrollerer de indkomne ansøgninger på tværs af de regionale vækstfora og udarbejder på den baggrund en samlet indstilling om tilsagn og afslag, som sendes i høring hos Danmarks Vækstråd.

Stk. 2. I tilfælde, hvor en indstilling fra et vækstforum ikke er afgivet på et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag, jf. §§ 6-8, og ikke er tilstrækkeligt begrundet, tilbagesender Erhvervs- og Byggestyrelsen sagen til det pågældende vækstforumsekretariat med henblik på fornyet behandling.

§ 19. Erhvervs- og Byggestyrelsen forelægger resultatet af høringen af Danmarks Vækstråd for økonomi- og erhvervsministeren, der træffer endelig afgørelse om tilsagn og afslag.

§ 20. Erhvervs- og Byggestyrelsen udarbejder tilsagn og afslag til de konkrete projekter.

Kapitel 6

Udvalg og programmer under målet om europæisk territorialt samarbejde

Grænseoverskridende programmer

§ 21. Hvor Erhvervs- og Byggestyrelsen i medfør af § 14, stk. 2, i lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond har henlagt sin kompetence til at træffe afgørelser om tilsagn om tilskud fra Regionalfonden til et overvågningsudvalg eller et styringsudvalg med rapporteringspligt til et overvågningsudvalg, kan Erhvervs- og Byggestyrelsen samtidig, i medfør af lovens § 13, stk. 1, bemyndige en dansk regional eller en kommunal myndighed til helt eller delvist at fungere som forvaltnings- og attesteringsmyndighed.

Stk. 2. Den regionale eller kommunale myndighed, der er bemyndiget til helt eller delvist at fungere som forvaltnings- og attesteringsmyndighed, skal stille garanti over for Erhvervs- og Byggestyrelsen til sikkerhed for eventuel tilbagebetaling af programmidler, som Kommissionen måtte stille krav om over for den danske stat, samt tilbagebetalinger af uretmæssigt udbetalte beløb til attesteringsmyndigheden. 8)  Myndigheden skal endvidere forpligte sig til uden ophold at foretage opfølgning på anvisninger eller revisions- og kontrolrapporter fra et programs revisionsmyndighed, herunder fra det danske medlem af et programs revisionsgruppe.

Stk. 3. Den regionale eller kommunale myndighed, der er bemyndiget til helt eller delvist at fungere som forvaltnings- og attesteringsmyndighed, sikrer tillige korrektheden af det arbejde, der udføres af den tilsynsførende, som er ansvarlig for at kontrollere, at udgifter under programmet for projekter eller dele af projekter gennemført på dansk område er lovlige og korrekte, jf. § 27. 9)

Stk. 4. Erhvervs- og Byggestyrelsen kan, sammen med de danske regionale eller kommunale myndigheder der er omfattet af et grænseoverskridende program, bemyndige en udenlandsk myndighed til at være forvaltnings- og attesteringsmyndighed. Bestemmelserne i stk. 2 og 3 gælder tilsvarende for sådanne danske regionale og kommunale myndigheder, herunder skal de stille garanti over for Erhvervs- og Byggestyrelsen til sikkerhed for eventuel tilbagebetaling af programmidler, som Kommissionen måtte stille krav om over for den danske stat, samt tilbagebetalinger af uretmæssigt udbetalte beløb til attesteringsmyndigheden. De i stk. 2 og 3 nævnte opgaver kan ved bemyndigelsen overdrages til programmets forvaltnings- og attesteringsmyndighed.

Stk. 5. De i stk. 1 og 4 nævnte regionale eller kommunale myndigheder skal være medlem af overvågningsudvalg og af relevante styringsudvalg, såfremt sådanne styringsudvalg er nedsat, og have vetoret ved enhver afgørelse, der træffes i udvalgene.

§ 22. De i § 21, stk. 1 og 4, nævnte danske regionale eller kommunale myndigheder, der er bemyndiget til helt eller delvist at fungere som forvaltnings- og attesteringsmyndighed eller til at deltage i udvælgelsen af projekter, har ansvaret for, at udvælgelsen af projekter og gennemførelsen af programmet sker i overensstemmelse med gældende:

1) forordninger,

2) kommissionsbestemmelser og -beslutninger,

3) fællesskabspolitikker, herunder dem der vedrører konkurrencereglerne, offentligt udbud, beskyttelse og forbedring af miljøet, fjernelse af uligheder og fremme af ligestilling mellem mænd og kvinder,

4) statslige regler og vejledninger, der gælder for programmet, den danske strategiske referenceramme samt programmets mål, generelle kriterier, prioriteter og finansielle rammer og

5) krav og udvælgelseskriterier for modtagelse af tilskud fra Regionalfonden, som er godkendt af overvågningsudvalget for det pågældende program.

Stk. 2. De i § 21, stk. 1 og 4, nævnte myndigheder deltager ved gennemførelse af informations- og PR-aktiviteter i overensstemmelse med gældende bestemmelser. Myndighederne skal, i forbindelse med kvittering for modtagelse af ansøgningen, sikre at tilskudsansøgere informeres om de gældende retningslinier vedrørende projektets påbegyndelse, regnskab, kontrol og revision.

Stk. 3. De i § 21, stk. 1 og 4, nævnte myndigheder skal sikre, at der fra projekterne indhentes oplysninger til brug for evaluering med henblik på opfyldelse af forordningskrav m.v. Oplysningerne vil efter nærmere anvisning kunne forlanges overført elektronisk.

Stk. 4. De i stk. 1-3 nævnte opgaver kan, for så vidt angår de programmer hvor en udenlandsk myndighed er forvaltnings- og attesteringsmyndighed, ved bemyndigelse, jf. § 21, stk. 4, overdrages til denne udenlandske myndighed.

§ 23. Enhver aftale, som de i § 21, stk. 1 og 4, nævnte myndigheder indgår med henblik på at bemyndige andre til at varetage forvaltnings- eller attesteringsmyndighedsopgaver, skal godkendes af Erhvervs- og Byggestyrelsen.

§ 24. De i § 21, stk. 1 og 4, nævnte regionale eller kommunale myndigheder udpeger de danske medlemmer af overvågningsudvalg og styringsudvalg efter aftale med Erhvervs- og Byggestyrelsen i overensstemmelse med de til enhver tid gældende forordningers og programmers bestemmelser. Overvågningsudvalg og styringsudvalg sammensættes og organiseres således, at udvalgenes beslutninger træffes i overensstemmelse med partnerskabsprincippet, herunder sikres regionale vækstfora repræsentation i udvalgene. Erhvervs- og Byggestyrelsen er medlem af overvågningsudvalg.

Stk. 2. Formandskabet i overvågningsudvalg varetages normalt på skift mellem de deltagende lande. Hvor en af de i § 21, stk. 1, nævnte myndigheder er forvaltningsmyndighed for programmet, varetager denne myndighed dansk formandskab. Hvor en udenlandsk myndighed er forvaltningsmyndighed for programmet, varetages dansk formandskab af Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Stk. 3. Overvågningsudvalg udarbejder sin egen forretningsorden og varetager opgaver i overensstemmelse med gældende forordninger og programmer. Styringsudvalg fastsætter selv sin forretningsorden i overensstemmelse med de til enhver tid gældende forordningers og programmers bestemmelser. Overvågningsudvalget skal godkende styringsudvalgets forretningsorden.

Tværnationale og interregionale programmer

§ 25. Erhvervs- og Byggestyrelsen kan bemyndige offentlige eller private juridiske enheder til at varetage forvaltnings- og attesteringsmyndighedsopgaver, herunder sekretariatsfunktioner, vedrørende tværnationale og interregionale programmer, jf. § 13, stk. 2, i lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond.

Stk. 2. Ved anvendelse af bemyndigelser indgår styrelsen aftaler med de pågældende offentlige eller private juridiske enheder. Der fastlægges procedurer og bestemmelser for udformning af tilsagnsskrivelser, projektstyring, kontrol mv.

§ 26. Erhvervs- og Byggestyrelsen medvirker i overensstemmelse med gældende programmers bestemmelser til nedsættelse af overvågningsudvalg og styringsudvalg for de i § 25 nævnte programmer.

Stk. 2. Formandskabet i overvågningsudvalg og styringsudvalg varetages normalt på skift mellem de deltagende lande. Erhvervs- og Byggestyrelsen varetager danske formandskaber i overvågningsudvalg og er medlem af styringsudvalg.

Stk. 3. Bestemmelserne i § 24, stk. 3, gælder tilsvarende for de i stk. 2 nævnte udvalg.

Tilsynsførende

§ 27. Udgifter, som støttemodtager har anmeldt i forbindelse med en udbetalingsanmodning for projekter eller dele af projekter, der gennemføres i Danmark, som er omfattet af grænseoverskridende, tværnationale og interregionale programmer, skal kontrolleres og godkendes af en tilsynsførende. 10)  Den tilsynsførende skal være en statsautoriseret eller registreret revisor.

Stk. 2. For grænseoverskridende programmer godkendes og udpeges den tilsynsførende for et projekt af de i § 21, stk. 1 eller 4, nævnte danske regionale eller kommunale myndigheder, med mindre programmets forvaltningsmyndighed er blevet bemyndiget til at godkende og udpege. Erhvervs- og Byggestyrelsen godkender og udpeger tilsynsførende for projekter under tværnationale eller interregionale programmer, med mindre programmets forvaltningsmyndighed er blevet bemyndiget til at godkende og udpege.

Stk. 3. Erhvervs- og Byggestyrelsen sikrer, at den tilsynsførende instrueres om de regler, der gælder for tilsynet under det enkelte program. Den tilsynsførende kontrollerer i overensstemmelse med internationale revisionsstandarder, at udgifterne er lovlige og korrekte, og i overensstemmelse med Fællesskabets og nationale regler. Den tilsynsførendes arbejde er herunder omfattet af Erhvervs- og Byggestyrelsens gældende bestemmelser om regnskab og revision.

Kapitel 7

Kontrol og revision

§ 28. Repræsentanter fra Europa-Kommissionen, Revisionsretten, Rigsrevisionen og Erhvervs- og Byggestyrelsen, eller den styrelsen bemyndiger dertil, kan på stedet kontrollere forvaltnings- og kontrolsystemer hos de regionale vækstfora, de regionale vækstforas sekretariater og de offentlige eller private juridiske enheder, der i henhold til § 8, stk. 2, eller § 13 i lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond er bemyndiget til at varetage forvaltnings- og attesteringsmyndighedsopgaver eller til at fungere som forvaltnings- og attesteringsmyndighed, og om de overholder de gældende regler.

Stk. 2. Repræsentanter fra Europa-Kommissionen, 11)  Revisionsretten, Rigsrevisionen og Økonomi- og Erhvervsministeriet eller den ministeriet bemyndiger dertil, kan på stedet kontrollere Erhvervs- og Byggestyrelsens forvaltnings- og kontrolsystemer, og om styrelsen overholder de gældende regler.

Stk. 3. Ved kontrollen skal alle relevante rapporter, regnskabsmateriale og kontrolbilag stilles til rådighed.

§ 29. Erhvervs- og Byggestyrelsen har som forvaltningsmyndighed bl.a. ansvaret for forvaltning og gennemførelse af de operationelle programmer i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning. Tilsvarende gælder for de offentlige eller private juridiske enheder, der i henhold til § 8, stk. 2, eller § 13 i lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond er bemyndiget til at fungere som forvaltningsmyndighed eller til at varetage forvaltningsmyndighedsopgaver.

Stk. 2. Erhvervs- og Byggestyrelsen og de i stk. 1 nævnte offentlige eller private juridiske enheder sikrer ved egenkontrol, at de procedurer, som disse har indført med henblik på kontrol af anvendelsen af EU-midler og Økonomi- og Erhvervsministeriets midler til medfinansiering af Regionalfondens og Socialfondens aktiviteter, er tilstrækkelige til at sikre, at Fællesskabets og nationale bestemmelser overholdes, samt at myndighedens og institutionens kontrol med ansøgninger, indstillinger og tilsagn fungerer effektivt.

§ 30. Erhvervs- og Byggestyrelsen har som attesteringsmyndighed bl.a. ansvaret for, at der udarbejdes og forelægges betalingsanmodninger for og modtages betalinger fra Kommissionen.

Stk. 2. Attesteringsmyndigheden efterprøver som grundlag for sit arbejde forvaltningsmyndighedens oplysninger om dennes procedurer og kontroller.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 gælder tilsvarende for de offentlige eller private juridiske enheder, der i henhold til § 8, stk. 2, eller § 13 i lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond er bemyndiget til at fungere som attesteringsmyndighed eller til at varetage attesteringsmyndighedsopgaver.

§ 31. Erhvervs- og Byggestyrelsen har som revisionsmyndighed eller som dansk medlem af programmets revisionsgruppe bl.a. ansvaret for at efterprøve, at forvaltnings- og kontrolsystemerne for de operationelle programmer fungerer effektivt.

Stk. 2. Revisionsmyndighedens forvaltningskontrol omfatter:

1) de enheder, der varetager forvaltnings- og attesteringsmyndighedsopgaver i Erhvervs- og Byggestyrelsen,

2) de regionale vækstfora og disses sekretariater,

3) de offentlige eller private juridiske enheder, der i henhold til § 8, stk. 2, eller § 13 i lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond er bemyndiget til at varetage forvaltnings- og attesteringsmyndighedsopgaver,

4) de myndigheder, der i henhold til § 13 i lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond, er bemyndiget til helt eller delvist at fungere som forvaltnings- og attesteringsmyndighed

5) de tilsynsførende for projekter under grænseoverskridende, tværnationale og interregionale programmer, jf. § 27.

Kapitel 8

Sanktioner

§ 32. For så vidt angår sanktioner henvises til bestemmelserne i § 17 i lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond.

Kapitel 9

Ikrafttræden

§ 33. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2007.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1059 af 4. december 2000 om ansvar og kompetencefordeling m.v. i forbindelse med administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og tilhørende statslig medfinansiering og bekendtgørelse nr. 1327 af 14. december 2004 om ansvar og kompetencefordeling m.v. i forbindelse med administration af tilskud fra Den Europæiske Socialfond bortfaldt den 1. januar 2007.

Stk. 3. Ansøgninger, der er modtaget før den 1. januar 2007, og projekter, der inden denne dato har fået tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden fra programperioden 2000-2006, behandles efter de hidtil gældende regler. Tilsvarende behandles ansøgninger, der er modtaget den 1. januar 2007 eller derefter samt dertil knyttede projekter vedrørende anvendelse af uforbrugte regionalfonds- og socialfondsmidler fra programperioden 2000-2006, efter de hidtil gældende regler. Dog finder § 10 i lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond anvendelse for tildeling af disse midler.

Erhvervs- og Byggestyrelsen, den 18. april 2007

Finn Lauritzen

/Ebbe Poulsen

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er medtaget visse bestemmelser fra Rådets forordning (EF) Nr.1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og ophævelse af forordning (EF) nr. 1260/1999, fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1080/2006 af 5. juli 2006 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og om ophævelse af forordning(EF) nr. 1783/1999, fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1081/2006 af 5. juli 2006 om Den Europæiske Socialfond og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1784/1999 samt fra Kommissionens Forordning (EF) Nr. 1828/2006 af 8. december 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1080/2006. Ifølge artikel 249 i EF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelser af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke den nævnte forordnings umiddelbare gyldighed i Danmark.

2) Jf. artikel 59 i Rådets Forordning (EF) Nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og ophævelse af forordning (EF) nr. 1260/1999.

3) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1080/2006 af 5. juli 2006 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1783/1999.

4) Rådets Forordning (EF) Nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og ophævelse af forordning (EF) nr. 1260/1999.

5) do

6) Jf. artikel 62 i Rådets Forordning (EF) Nr. 1083/2006 af 11. juli 2006.

7) Kommissionens Forordning (EF) Nr. 1828/2006 af 8. december 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1080/2006.

8) Jf. artikel 17 i Rådets Forordning (EF) Nr. 1080/2006 af 5. juli 2006.

9) Jf. artikel 16 i Rådets Forordning (EF) Nr. 1080/2006 af 5. juli 2006.

10) do

11) Jf. artikel 72, stk. 2, i Rådets Forordning (EF) Nr. 1083/2006 af 11. juli 2006.