Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Undtaget for offentliggørelse i LT
Redaktionel note
Den fulde tekst

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen L, fritidsfartøjers bygning og udstyr m.v., kapitel VIII, Konstruktion, bygning og udstyr mv. for visse større fritidsfartøjer, af 1. oktober 2006

 

Kapitel VIII

Ko nstruktion, bygning og udstyr mv. for visse større fritidsfartøjer

Afsnit A Generelt

Regel 1 Anvendelsesområde

1 Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse på:

.1 fritidsfartøjer med en skroglængde over 24 m, som er køllagt før 1. januar 2004.

.2 fritidsfartøjer som opfylder samtlige betingelser nedenfor:

.1 skroglængden er 15 m 1)  eller derover, men ikke større end 24 m,

.2 fartøjet er ældre end 15 år regnet fra køllægningsdatoen, og

.3 fartøjet anvendes til sejlads med flere end 6 personer under 18 år ombord.

2 Bestemmelserne i dette kapitel finder ikke anvendelse på følgende fartøjer:

.1 fartøjer omfattet af fritidsbådsdirektivet.

.2 fartøjer, som udelukkende er konstrueret til konkurrencesejlads.

Regel 2 Definitioner

I dette kapitel gælder følgende definitioner:

1 Tons: Bruttotonnagen (GT) målt i henhold til gældende bestemmelser om måling af skibe; for skibe med en længde på 24 m og derover efter bestemmelserne i den internationale konvention om måling af skibe, 1969. For skibe bygget før den 18. juli 1994, som er målt i henhold til de skibsmålingsregler, der var gældende, før den internationale konvention om måling af skibe, 1969, trådte i kraft, og hvor denne tonnage er påført det internationale målebrev (1969), anvendes denne bruttotonnage i forbindelse med disse bestemmelser. For skibe med en længde under 24 meter, der alene er målt i henhold til de tidligere gældende måleregler (1947), anvendes bruttoregistertonnagen (BRT). For skibe, som er udstyret med et målebrev indeholdende to sæt tonnager, skal udtrykket forstås som den i målebrevet angivne største bruttotonnage.

2 Klasset anvendt på skib, maskinanlæg o. s. v.: - Et skib eller anlæg m.v., der har gyldigt certifikat i et af Søfartsstyrelsen anerkendt klassifikationsselskab.

3 Fribordsdæk skal forstås som defineret i den til enhver tid gældende konvention om lastelinier for skibe.

4 Stål eller andet tilsvarende materiale Ved »tilsvarende materiale« forstås ethvert materiale, der i sig selv eller ved anvendelse af isolation har samme mekaniske modstandsevne som stål efter at have været udsat for den pågældende brandprøvning (f.eks. aluminium med passende isolation).

5 Ikke-brændbare materialer er materialer, der hverken kan brænde eller afgive antændelige dampe i en sådan mængde, at de, når de er opvarmet til ca. 750o C, antændes af en pilotflamme. Alle andre materialer er »brændbare materialer«.

6 Almindeligt tilgængelige rum er den del af apteringen, der anvendes som halls, spiserum, saloner og lignende permanent indskottede rum.

7 Aptering er almindeligt tilgængelige rum, gange, klosetrum, kamre, kontorer, mandskabsrum, isoleret beliggende pantries og linnedrum samt lignende rum.

8 Maskinrum omfatter alle rum, der anvendes til fremdrivnings-, hjælpe- eller kølemaskineri, kedler, pumper, værksteder, generatorer, ventilations- og luftkonditioneringsmaskineri, oliefyldning og lignende rum samt trunke til sådanne rum.

9 Opholdsrum De rum, der er indrettet til de ombordværendes brug og bekvemmelighed, bortset fra bagage-, stores-, og proviant.

Afsnit B Syn og certifikater

Regel 3 Inspektion og syn

1 Inspektion og syn udføres af Søfartsstyrelsen. Dog kan Søfartsstyrelsen overdrage inspektion og syn til udpegede tilsynsførende eller anerkendte klassifikationsselskaber.

2 Ethvert fritidsfartøj omfattet af bestemmelserne i dette kapitel skal forinden det går i fart, være godkendt af Søfartsstyrelsen efter forud afholdt første syn. For skibe indkøbt fra udlandet kan Søfartsstyrelsen fastsætte nærmere retningslinier herom.

3 Sejlads må ikke finde sted, såfremt gyldigheden af en af Søfartsstyrelsen, eller på dennes vegne, udstedt fartstilladelse er udløbet, eller såfremt et foreskrevet syn ikke er afholdt.

Regel 4 Særlige syn og synsterminer

1 Søfartsstyrelsen kan til enhver tid påbyde, at et fartøj underkastes et ekstraordinært syn, ligesom den under særlige forhold kan fastsætte synsterminer, der afviger fra de terminer, som er fastsat i regel 5.

2 For oplagte fartøjer kan Søfartsstyrelsen tillade, at foreskrevne fornyelsessyn helt eller delvis undlades, så længe skibet forbliver oplagt.

3 Et yderligere syn, enten et fornyelsessyn eller et delvist syn alt efter omstændighederne, skal foretages efter større reparationer, ombygninger, ændringer eller fornyelser.

4 Fartøjer, der ombygges, omrigges eller på anden måde forandres i et omfang, som efter Søfartsstyrelsens vurdering kan reducere fartøjets styrke eller stabilitet, skal underkastes en nærmere vurdering af stabilitets- og styrkemæssige forhold. Denne vurdering kan omfatte opmåling og egentlige beregninger, hvis Søfartsstyrelsen skønner det nødvendigt.

Regel 5 Syn af konstruktion, maskineri, udrustning og redningsmidler

1 Fritidsfartøjer, som angivet i regel 1, skal med hensyn til konstruktion, maskineri, udrustning og redningsmidler underkastes følgende syn:

.1 Et første syn, inden fartøjet sættes i fart, inklusiv en inspektion af den udvendige bund.

.2 Et fornyelsessyn senest med 5 års mellemrum.

.3 Et minimum af to inspektioner af fartøjets udvendige bund indenfor en 5-års periode. I intet tilfælde må mellemrummet mellem to sådanne inspektioner overstige 36 måneder.

2 De under stk. 1 nævnte syn skal udføres, som følger:

.1 Første syn skal omfatte en fuldstændig inspektion af konstruktion, maskineri og udrustning, herunder fartøjets udvendige bund. Synet skal udføres således, at det giver sikkerhed for, at indretninger, materialer, materialedimensioner og den håndværksmæssige udførelse af konstruktion, kedler og andre trykbeholdere med tilbehør, hoved- og hjælpemaskineri, herunder styremaskineri og dermed forbundne kontrolsystemer, elektriske anlæg og anden udrustning opfylder kravene i gældende forskrifter, er i tilfredsstillende stand og egnet til den fart, fartøjet er bestemt for. Yderligere udføres en fuldstændig inspektion af brandsikkerhedssystemer og slukningsanlæg, redningsmidler og –foranstaltninger. Nautiske publikationer, lanterner, signalfigurer samt midler til afgivelse af lydsignaler og nødsignaler underkastes tilsvarende ovennævnte syn med henblik på at sikre, at de opfylder kravene i disse regler og i de gældende internationale søvejsregler, hvor disse kommer i anvendelse.

.2 Fornyelsessyn skal omfatte inspektion af konstruktion, herunder fartøjets udvendige bund, maskineri udstyr og udrustning som anført under stk. 2.1, for at sikre, at det opfylder de pågældende krav i disse regler og i de internationale søvejsregler, er i tilfredsstillende stand og egnet til den fart, fartøjet er bestemt for.

.3 Inspektion af fartøjets udvendige bund og af dermed forbundne forhold, der besigtiges samtidigt, skal udføres således, at der skabes sikkerhed for, at de fortsat er tilfredsstillende for den fart, fartøjet er bestemt for. Synet omfatter tillige en undersøgelse af roret, skrueakslen 2)  og alle søforbindelser under dybeste vandlinie.

3 Inspektionen af den udvendige bund påtegnes fartøjets fartstilladelse.

Regel 6 Opretholdelse af tilstanden efter syn

1 For at sikre, at fartøjet i enhver henseende fortsat vil være egnet til at gå til søs, uden fare for fartøjet eller de ombordværende personer, skal fartøjet og dets udrustning vedligeholdes, således at det opfylder bestemmelserne i de gældende forskrifter.

2 Efter afslutningen af et syn i henhold til regel 5 må der ikke uden Søfartsstyrelsens tilladelse foretages nogen ændring i konstruktionsmæssige forhold, maskineri, udrustning eller andre forhold, der er omfattet af synet.

Regel 7 Fartstilladelse og tilsynsbog

1 Ethvert fartøj skal være forsynet med en tilsynsbog med tilhørende ringbind. Tilsynsbogen, der udgives på Søfartsstyrelsens foranledning, skal føres i overensstemmelse med den i bogen optrykte vejledning. En udskrevet tilsynsbog skal opbevares om bord, indtil alle nødvendige oplysninger er overført fra den udskrevne til den nye bog.

2 Efter et første syn, eller hvert fornyelsessyn, udstedes en fartstilladelse med angivelse af fartstilladelsens varighed, fartøjets fartsområde og største antal ombordværende.

3 En fartstilladelse er gyldig, så længe vilkårene for fartøjets anvendelse og synsterminerne overholdes.

Afsnit C Skrog, rejsning og tilbehør

Regel 8 Almindelige konstruktionsregler

1 Ethvert skib skal i dets hele indretning besidde den for formålet fornødne styrke.

2 For uklasset skib gælder med hensyn til konstruktion, styrke og materialedimensioner, hvor intet andet er fastsat, i almindelighed regler, svarende til dem, som anvendes af et anerkendt klassifikationsselskab som betingelse for, at skibet under hensyn til dets type og brug kan opnå optagelse i klasse.

3 For klasset skib eller skib, der bygges til optagelse i klasse, anerkendes klassens regler med hensyn til konstruktion, styrke og materialedimensioner som fyldestgørende på de områder, disse regler dækker.

Regel 9 Åbninger i skibssiden

1 Åbninger i skibssiden under dækket skal forsynes med vandtætte døre eller vandtætte dæksler af fornøden styrke.

2 Koøjer i rum under fribordsdækket eller i overbygninger umiddelbart over dette skal forsynes med indvendige, uaftagelige stormklapper, der let og effektivt kan lukkes vandtæt. I kamre i overbygningerne kan dog aftagelige stormklapper anvendes.

3 Afløbsrør i skibssiden

.1 De gennem skibssiden førte afløbsrør fra rum under fribordsdækket skal være forsynet med effektive og tilgængelige midler til at forhindre vand i at trænge ind i skibet. Der kan for hvert enkelt afløbsrør anvendes enten en automatisk virkende kontraventil, der er forsynet med en sikker lukkemekanisme, der kan betjenes fra et sted over fribordsdækket eller i maskinrum, eller to automatisk virkende kontraventiler uden sådan lukkemekanisme, idet den øverste af disse ventiler skal være anbragt over den dybeste vandinie, således at den altid er tilgængelig for undersøgelse under skibets sædvanlige drift, og være af en type, der normalt er lukket.

.2 Andre afløbsrør skal, såfremt de udmunder under dybeste vandlinie, være forsynet med tilsvarende afspærringsmidler på skibssiden; udmunder de over dybeste vandlinie, skal de være forsynet med en almindelig stormventil. I begge tilfælde kan ventilerne bortfalde, såfremt der benyttes rør med samme tykkelse som klædningen, idet direkte afløb fra klosetter, håndvaske samt gulvafløb fra vaskerum og lignende altid skal være forsynet med stormklap eller på anden måde være sikret mod vandslag. Godstykkelsen i sådanne rør behøver dog ikke at være over 14 mm.

4 Hvor en ventil med direkte lukkemekanisme er anbragt, skal stedet, hvorfra den kan betjenes, altid være let tilgængeligt, og der skal findes midler, der viser, om ventilen er åben eller lukket. Når ventiler med direkte lukkemekanisme er anbragt i maskinrum, er det tilstrækkeligt, at de kan betjenes fra det sted, hvor de er anbragt, forudsat at stedet er let tilgængeligt under alle forhold.

5 Alle ventiler, der er anbragt under fribordsdækket, skal være af stål, bronze eller andet godkendt, sejt materiale. Almindeligt støbejern eller lignende materialer må ikke anvendes.

Regel 10 Vejrtæthed over fribordsdækket

1 Fribordsdækket eller et dæk over dette skal være vejrtæt i den forstand, at søvand under almindelige forhold under rejsen ikke kan trænge ned i skibet.

2 Alle åbninger i det udsatte vejrdæk skal have karme af passende højde og styrke og skal forsynes med effektive midler til hurtigt at lukke dem vejrtæt.

3 Alle overbygninger, dækshuse og andre opbygninger samt luftrør m.v. på udsatte dæk skal være solidt forbundet til skibet og besidde fornøden styrke.

Regel 11 Lænseanordninger

1 Skibet skal være forsynet med passende lænsepumper eller andre midler til lænsning af større rum. Er skibet over 50 tons, skal der findes mindst en uafhængig maskindreven pumpe. Hvor der findes rendestene for opsamling af lastvand, skal der, såfremt disse ikke har afløb til en fælles brønd, føres mindst en sugeledning til hver rendesten.

2 Skibe over 100 tons skal have mindst to maskindrevne pumper, hvoraf den ene skal drives uafhængigt af hovedmaskinen.

3 Alle rør fra de pumper, der er påbudt til lænsning af lastrum eller maskinrum, skal holdes adskilt fra rør, der kan benyttes til påfyldning eller tømning af rum, i hvilke der transporteres vand eller olie.

4 Alle lænserør, der anvendes i eller under kulkasser eller brændselsolietanke eller i kedel- eller maskinrum, herunder rum, i hvilke forbrugstanke eller brændselsoliepumpesystemer er anbragt, skal være af stål eller andet godkendt materiale.

5 Alle sugeledninger skal udmunde i sugekurve.

Regel 12 Styrehus, ror mv.

1 Fra rorgængerens plads skal der være fornødent udsyn forefter.

2 Roret skal have det for opnåelse af god styre- og drejeevne fornødne areal.

Regel 13 Rejsning med tilbehør

1 Rejsning med tilbehør skal være forsvarlig.

2 Ræer, bomme mv.

.1 Ræer, bovspryd og klyverbom med undtagelse af løse udliggere skal i almindelighed være forsynet med solide perter, herunder de fornødne hånd- og nokperter.

.2 Fodperter af stål skal være klædte.

3 For så vidt angår evt. hejsemidler og lossegrej, henvises til gældende bestemmelser

Regel 14 Ankre med tilbehør

1 Ethvert skib skal være forsynet med forsvarlige ankre og kæder eller wirer.

Afsnit D Maskineri og elektriske anlæg

Regel 17 Maskinanlæg

1 Forskrifter vedrørende bygning og indretning af skibsmaskineri, herunder om kedler med tilhørende dampledninger og øvrige tilbehør, turbine- og motoranlæg samt køleanlæg gives ved særlig bekendtgørelse. 3)

Regel 18 Elektriske anlæg

1 Anvendelsesområde:

.1 Reglerne i dette afsnit omfatter alle elektriske anlæg, dog ikke anlæg til fremdrivning af skibe. For sådanne undtagne anlæg skal der i hvert enkelt tilfælde indhentes godkendelse fra Søfartsstyrelsen.

.2 Radioanlæg og andre specialanlæg, der kræver særlig uddannet betjening og ikke er tilgængelige for andre end betjeningen, omfattes dog kun af bestemmelserne, for så vidt angår anlæggets strømkilder med tilhørende ledninger og installationsdele.

2 Anvendelse af klassifikationsselskabernes regler:

.1 For uklasset skib gælder med hensyn til det elektriske materiel og installationens udførelse, hvor intet andet er fastsat, regler svarende til dem, som anvendes af et af de af Søfartsstyrelsen anerkendte klassifikationsselskaber.

.2 For klasset skib anerkendes klassens regler med hensyn til det elektriske anlæg og installationens udførelse på de områder, disse regler dækker.

Afsnit E Opdagelse og slukning af brand

Regel 19 Slukningsudstyr i fartøjer med en bruttotonnage på 100 eller derover

1 Ethvert skib skal under hensyntagen til dets indretning og størrelse være udstyret med de nødvendige slukningsmidler, som skal kunne virke kraftigt på ethvert sted i skibet.

2 Brandpumper

.1 Ethvert skib skal være forsynet med mindst to maskindrevne pumper, hvoraf den ene skal være en nødpumpe. Nødpumpen kan være en transportabel dieseldreven pumpe. Pumperne skal være placeret således, at en brand i et hvilket som helst rum ikke kan sætte begge pumper ud af drift.

.2 De foreskrevne ikke-transportable pumper skal have en ydeevne på mindst 24 m3 pr. time og skal i øvrigt stå i passende forhold til skibets størrelse og indretning, dog må ydelsen ikke være mindre end, at der gennem de to fra pumperne fjerneste brandstudse ved brug af to 12 mm strålespidser kan vedligeholdes et tryk på 1,6 kg/cm2.

.3 Transportable pumper skal have en ydeevne, der står i passende forhold til skibets størrelse og indretning, dog må ydeevnen ikke være mindre end 24 m3 pr. time ved 2,6 kg/cm2, målt ved pumpestudsen.

3 Brandledninger

.1 Diameteren af hovedbrandledningen og tilhørende afgreningsledninger skal være tilstrækkelig til effektiv fordeling af den maksimale vandmængde, som de foreskrevne brandpumper kan yde.

.2 Ikke-transportable brandpumper skal være fast forbundet med hovedbrandledningen, og der skal være mulighed for at kunne tilslutte den transportable pumpe, jf. stk. 2.3.

4 Brandstudse, brandslanger og strålerør

.1 Antal og anbringelse af brandstudse skal tillade, at mindst to vandstråler, der ikke hidrører fra samme brandstuds, og af hvilke den ene skal komme fra en enkelt slangelængde, kan nå et hvilket som helst sted i skibet, der normalt er tilgængeligt for ombordværende personer under sejlads.

.2 I maskinrum, der indeholder fremdrivningsmaskineri eller hjælpemaskineri, kedelanlæg, forbrændingsovne m. v., skal der forefindes mindst en brandstuds.

.3 I aptering og på dæk skal antallet af brandslanger, hver med tilhørende koblinger, kombinerede tågestrålerør og koblingsværktøj, være mindst tre.

.4 Alle brandstudse i maskinrum jf. stk. 4.2 skal være forsynet med slanger med kombineret tågestrålerør.

.5 Brandslanger skal opbevares beskyttet og let tilgængeligt så nær ved brandstudsene som muligt.

5 Fast anbragte brandslukningsanlæg

.1 Til brug i rum, der indeholder fremdrivningsmaskineri, hjælpemaskineri, kedelanlæg, forbrændingsovne m.v., skal der forefindes et af følgende fastanbragte godkendte brandslukningsanlæg, som skal kunne betjenes uden for det pågældende rum:

 

- enten et finfordråbningsanlæg,

- eller et anlæg med ildslukkende luftarter,

- eller et anlæg for ildslukning med dampe fra fordampende væsker af lav giftighed,

- eller et ildslukningsanlæg, der bruger højekspanderende skum.

 

.2 Nye installationer med halogenerende kulbrinter anvendt som ildslukningsmedie er forbudt på skibe.

6 Transportable ildslukkere i aptering og maskinrum.

.1 Der skal til brug i aptering, tjenesterum og maskinrum findes det efter de pågældende rums udstrækning og indretning nødvendige antal transportable ildslukkere, der er godkendt til det specielle formål.

.2 Der skal til brug i maskinrum, der enten indeholder fremdrivningsmaskineri eller hjælpemaskineri med en samlet ydelse på 375 kW og derover, findes en transportabel ildslukker for hver påbegyndt 750 kW, dog mindst to.

.3 Såfremt der i de under stk. 6.2 nævnte maskinrum findes oliefyret hjælpe- eller varmekedel, skal der i nærheden være anbragt yderligere en transportabel ildslukker.

.4 Findes der uden for de under stk. 6.2 nævnte maskinrum oliefyret hjælpe- eller varmekedel, skal der i nærheden findes en transportabel ildslukker.

7 Fast installerede brandalarmanlæg.

.1 I maskinrum skal der være installeret et automatisk virkende brandalarmanlæg.

.2 Detektorer skal være af en type, som er godkendt efter anerkendte normer.

Regel 20 Slukningsudstyr i fartøjer med en bruttotonnage under 100

1 Ethvert fartøj skal under hensyn til dets indretning, størrelse og fartsområde være udstyret med de nødvendige slukningsmidler, som tilsammen skal kunne virke kraftigt på ethvert sted i skibet.

2 Brandpumper m.v.

.1 I alle fartøjer skal der findes en maskindreven pumpe samt fornødne brandledninger, brandslanger og strålerør. Pumpen skal have en ydeevne, der står i passende forhold til skibets størrelse og indretning, dog må ydeevnen normalt ikke være mindre end 15 kubikmeter pr. time ved 2,5 kg/cm2.

.2 Brandslangerne skal opbevares beskyttet og let tilgængeligt så nær ved brandstudsene som muligt.

3 Fast anbragte brandslukningsanlæg.

.1 I alle fartøjer med en bruttotonnage på 20 eller derover skal der til brug i motorrummet forefindes et af følgende fast anbragte godkendte brandslukningsanlæg, der skal kunne betjenes uden for det pågældende rum og være udført så enkelt som muligt:

 

- enten et finfordråbningsanlæg,

- eller et anlæg med ildslukkende luftarter,

- eller et anlæg for ildslukning med dampe fra fordampende væsker af lav giftighed,

- eller et ildslukningsanlæg, der bruger højekspanderende skum.

 

.2 Nye installationer med halogenerende kulbrinter anvendt som ildslukningsmedie er forbudt på skibe

4 Fast installerede brandalarmanlæg

.1 I alle fartøjer med en bruttotonnage på 20 eller derover skal der til brug i motorrummet forefindes et automatisk virkende brandalarmanlæg, som skal være udført så enkelt som muligt.

.2 Detektorer skal være af en type, som er godkendt efter anerkendte normer.

5 Transportable ildslukkere.

.1 I alle fartøjer med en bruttotonnage på 20 eller derover skal der til brug i motorrum, aptering m.v. findes ildslukkere, der er godkendt til det specielle formål.

.2 Til brug i motorrummet skal der findes mindst en transportabel ildslukker. Endvidere skal der uden for motorrummet, men i dettes nærhed, være anbragt en tilsvarende ildslukker.

.3 Findes der uden for motorrummet hjælpemaskineri eller oliefyringsanlæg, skal der i nærheden være anbragt en transportabel ildslukker.

.4 Der skal til brug i aptering findes det efter dennes udstrækning og indretning nødvendige antal transportable ildslukkere.

Afsnit F Redningsmidler

Regel 21 Redningsveste

1 Der skal forefindes redningsveste, som er godkendte efter anerkendte normer, til samtlige personer om bord og derudover yderligere redningsveste svarende til 5% af de ombordværende.

2 Såfremt der medtages børn, skal der desuden findes børneredningsveste i et antal, der mindst svarer til det faktiske antal børn om bord. Ved børn forstås personer med en masse på indtil 32 kg.

3 Redningsvestene skal være forsynet med godkendt lys.

4 Redningsveste skal opbevares på dækket i kasser eller skabe, der er tydeligt påmærkede »REDNINGSVESTE« eller godkendt piktogram. Der skal hensigtsmæssige steder opsættes godkendte anvisninger i påtagning af redningsvest.

Regel 22 Redningsdragter

1 Fartøjer udrustet med mand-overbord-båd skal for hver person udpeget til at bemande båden medføre en godkendt redningsdragt eller beskyttelsesdragt.

Regel 23 Termiske beskyttelsesmidler

1 Fartøjer i fart i tidsrummet fra 30. september til 1. maj skal medføre termiske beskyttelsesmidler i et antal, som er det største af enten 10% af det antal som redningsflåden er godkendt til, eller 2.

Regel 24 Redningskranse

1 Der skal om bord findes mindst 2 godkendte redningskranse. I fartøjer med en bruttotonnage over 150 dog 4 sådanne redningskranse. Redningskransene anbringes hensigtsmæssigt i fartøjet. En redningskrans skal være forsynet med 30 meter line, der kan flyde på vandet. Øvrige redningskranse skal være forsynet med selvtændende lys.

Regel 25 Indskibningsarrangement

1 Indskibningsarrangementet skal være således, at alle ombordværende kan evakueres inden for et tidsrum af 10 minutter.

2 Redningsflåder og mand-overbord-båd skal kunne fastholdes ved indskibningsstedet, indtil det totale antal personer er kommet om bord.

3 I fartøjer, hvor højden fra havoverfladen til indskibningsdækket overstiger 1,5 meter, skal der forefindes en indskibningslejder af konstruktion som en lodslejder ved hvert indskibningssted.

4 I fartøjer, hvor højden fra havoverfladen til indskibningsstedet på skibet overstiger 4,5 meter, skal redningsflåderne med det totale antal personer kunne udsættes med david eller kran.

Regel 26 Redningsflåder

1 Fartøjer skal være forsynet med redningsflåder til samtlige ombordværende personer. Overstiger antallet af ombordværende personer 12, skal flådernes antal være mindst to.

2 I fartøjer, der er forsynet med to redningsflåder, skal disse hver især kunne optage mindst halvdelen af samtlige ombordværende personer. I skibe, der er forsynet med flere end to flåder, skal flådernes størrelse og anbringelse godkendes af Søfartsstyrelsen.

3 Redningsflåderne skal være udrustet i henhold til bestemmelserne for udrustning af flåder i lastskibe i indenrigsfart.

4 Redningsflåder skal anbringes således, at 2 mand uden brug af væsentlig fysisk kraft og uden brug af hjælpemidler, udover de midler der udgør en integrerende del af udsætningsarrangementet, kan udsætte flåden på maksimalt 1 minut.

5 Flådesurringer skal forsynes med et af Søfartsstyrelsen godkendt hydrostatisk udløserapparat således, at redningsflåden flyder frit op og oppustes automatisk hvis fartøjet synker.

6 Redningsflåder og hydrostatiske udløserapparater skal efterses ved en godkendt servicestation med mellemrum, der ikke overskrider fabrikantens anbefalinger.

7 Redningsflåder kan helt eller delvis erstattes af redningsbåde anbragt under davider. I så fald skal redningsbådene opfylde bestemmelserne for redningsbåde, -arrangementer og udsætningsmidler i »Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B«.

Regel 27 Mand-overbord-arrangement

1 Fartøjer, der af Søfartsstyrelsen findes egnede til at manøvrere hen til og opsamle en person fra vandet, kan fritages for at være udrustet med båd. Sådanne fartøjer skal være udrustet med et arrangement, som er egnet til at opsamle personer fra havoverfladen.

2 Fartøjer med en bruttotonnage på 150 og derover, der ikke er fritaget for båd i henhold til bestemmelserne i stk. 1 ovenfor, skal udrustes med mand-over-bord båd, som er godkendt efter anerkendte normer.

Regel 28 Nødbelysning

1 Fartøjer, der anvendes i tidsrummet mellem kl. 18.00 og 06.00, samt alle skibe med en bruttotonnage på 150 og derover, skal være forsynet med nødbelysning, der er i stand til effektivt at belyse redningsmidlerne under klargøring og udsætning, samt den del af søen hvori de udsættes.

Regel 29 Nødsignaler

1 Fartøjet skal medføre 12 faldskærmssignaler og 2 orange røgsignaler. Signalerne skal være af godkendt type og fornys i henhold til fabrikantens anvisninger, dog senest 4 år efter produktionsdatoen. Fartøjer, der alene går i fart mellem solopgang og solnedgang, behøver kun medføre 6 faldskærmssignaler og 2 orange røgsignaler.

Søfartsstyrelsen, den 22. september 2006

Steen Nielsen

/Torsten Arnt Olsen

Officielle noter

1) Længdegrænsen på 15 m modsvarer den tidligere gældende Hovedbekendtgørelses (Bekendtgørelse nr. 173 af 21. maj 1965) tonnagegrænse på 20 bruttotons. Fartøjer under 20 bruttotons, men med en længde på 15 m eller derover vil ikke være omfattet af kravene i nærværende kapitel.

2) Undersøgelse af henholdsvis rorstamme og skrueaksel udføres dog normalt kun ved syn, der udføres i tilknytning til fornyelsessyn.

3) Bekendtgørelse nr 387 af 7. juli 1969 om forskrifter for maskinanlæg m.v. i skibe (Maskinbekendtgørelsen).

Redaktionel note
  • Meddelelser fra Søfartsstyrelsen L består af en kort indledende forskrift, samt et antal bilag i form af kapitler. Forskriften indeholder en liste over kapitlernes indhold og datering. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen L i sin helhed findes ved at foretage følgende søgning: I feltet "populærtitel" skrives "meddelelser l".