Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Undtaget for offentliggørelse i LT
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen L, Fritidsfartøjers bygning og udstyr m.v., kapitel VI, Tillægskrav for udlejningsfartøjer, af 1. oktober 2006

 

Kapitel VI

T illægskrav for udlejningsfartøjer

Regel 1 Anvendelsesområde

1 Bestemmelserne i dette kapitel er obligatoriske for danske og grønlandske fritidsfartøjer, som anvendes til udlejning uden fører eller professionel oplæring i lystsejlads.

2 Søfartsstyrelsen anbefaler, at øvrige danske og grønlandske fritidsfartøjer ligeledes opfylder bestemmelserne.

3 Kapitlet gælder tillige for udenlandske fritidsfartøjer, som anvendes til udlejning uden fører eller professionel oplæring i lystsejlads, såfremt udlejningsforretningen eller sejlerskolen har følgende tilknytning til Danmark eller Grønland:

.1 Udlejningen eller oplæringen formidles fra et kontor eller via en agent etableret i Danmark eller Grønland.

.2 Udlejningen eller oplæringen formidles fra et kontor eller via en agent etableret i udlandet, men fritidsfartøjet ligger regelmæssigt i dansk eller grønlandsk havn, og lejerne eller eleverne begynder sejladsen der.

4 Uanset bestemmelserne i regel 1.1, 1.2 eller 1.3 gælder kapitlet ikke for følgende fritidsfartøjer:

.1 Fartøjer, der udlejes med fører, idet de anses for erhvervsfartøjer.

.2 Fritidsfartøjer med en skroglængde på 24 m eller derover.

.3 Fritidsfartøjer med en skroglængde under 2,5 m, vandcykler, windsurfere, surfbrætter og vandscootere.

.4 Fritidsfartøjer, som alene anvendes i beskyttede lavvandede søer i forbindelse med forlystelsesparker og lignende.

Regel 2 Definitioner

1 Lille fartsområde. Havne, søer, åer, kanaler, samt inden for 1500 m fra andre kyster end den jyske vestkyst.

2 Mellemstort fartsområde. Uden for lille fartsområde, men inden for området øst for linjerne Lindesnæs-Helgoland-Cuxhaven samt i Østersøen og mellemliggende farvande. Desuden ved Grønland inden for 3 sømil fra de yderste skær (Basislinien) i området Prins Christianssund på Østkysten til Kullorsuag (Djævelens Tommelfinger) nord for Upernavik.

3 Stort fartsområde. Uden for mellemstort fartsområde.

Regel 3 Ansvar

1 Fartøjets ejer er ansvarlig for, at fartøjet ved begyndelsen af hvert lejemål eller hver undervisningssejlads opfylder bestemmelserne i dette kapitel.

2 Udlejes fartøjet gennem et dansk eller grønlandsk udlejningsbureau, kan ejerens ansvar ved skriftlig aftale overføres til bureauet.

Regel 4 Konstruktion

1 Nye fartøjer, der er omfattet af fritidsbådsdirektivet, skal som dokumentation for, at de opfylder fritidsbådsdirektivets sikkerhedskrav, være forsynet med en fabrikantplade med CE-mærke. Den maksimale last og det maksimale antal personer, som fremgår af fabrikantpladen, må ikke overskrides under sejlads. Fartøjets ejer skal oplyse føreren om den fartøjskonstruktionskategori, som fremgår af fabrikantpladen, og gøre denne opmærksom på, at følgende begrænsninger ligger til grund for godkendelsen:

A: Oceangående fartøjer.

B: Offshore-fartøjer. Vindstyrke 8 svarende til hård kuling med en vindhastighed på 17-20 m/s og en bølgehøjde på 4 m.

C: Kystfartøjer. Vindstyrke 6 svarende til hård vind med en vindhastighed på 11-13 m/s og en bølgehøjde på 2 m.

D: Fartøjer til beskyttede farvande. Vindstyrke 4 svarende til jævn vind med en vindhastighed på 6-8 m/s og en bølgehøjde på 0,3 m.

Fartøjets ejer skal desuden anbefale føreren at høre daglige vejrmeldinger og blandt andet tage de nævnte begrænsninger samt sin egen og besætningens erfaring i betragtning, når det vurderes, om det er forsvarligt at sejle ud.

2 Nye fartøjer, der ikke er omfattet af fritidsbådsdirektivet, og eksisterende fartøjer kan alternativt være bygget i henhold til reglerne i Nordisk Bådstandard og typegodkendt enten af Søfartsstyrelsen eller af søfartsmyndighederne i et af de øvrige nordiske lande eller af et af Søfartsstyrelsen anerkendt klassifikationsselskab.

.1 Fartøjerne kan dog også være bygget og godkendt i henhold til et af Søfartsstyrelsen anerkendt klassifikationsselskabs konstruktionsregler.

.2 Fartøjerne skal være forsynet med et skilt, der oplyser om, hvilke regler fartøjet er bygget og godkendt efter, den godkendende myndighed samt den maksimale last og det maksimale antal personer, som må medtages. De nævnte grænser må ikke overskrides under sejlads.

Regel 5 Motor og elinstallationer m.v.

1 Nye fartøjer, der ikke er omfattet af fritidsbådsdirektivet, og eksisterende fartøjer skal opfylde følgende krav:

.1 Benzin og gas må ikke anvendes som brændstof i motorer. Benzin må dog anvendes i påhængsmotorer.

.2 Såfremt der er installeret fast brandslukningsanlæg i motorrum og eventuelt for brændstoftanke, skal det være et anlæg, der er typegodkendt efter anerkendte normer.

Regel 6 Udrustning

1 Fartøjer, der anvendes i lille fartsområde, skal være udrustet i henhold til følgende:

.1 Fartøjer, som med rimelighed kan anses for at kunne fremdrives med årer (f.eks. lette motorbåde), skal være forsynet med 1 sæt årer og de fornødne åregafler eller tolde samt reserveåre.

.2 1 øsekar eller pøs.

.3 1 redningsvest, der er typegodkendt 1)  efter anerkendte normer, for hver ombordværende voksen eller barn. Vestene skal være beregnet til de ombordværendes aktuelle personvægt.

.4 Lydgivere som foreskrevet i de internationale søvejsregler.

.5 Lanterner, der er typegodkendt efter anerkendt normer, jf. dog de internationale søvejsregler 1972/81, regel 23, litra c, og regel 25, litra d.

.6 1 vandtæt elektrisk lygte indrettet til signalering.

.7 Fartøjer med en skroglængde større end 6 m samt alle motorfartøjer, der kan plane (speedbåde), skal være udstyret med 1 redningskrans med line, der er typegodkendt efter anerkendte normer.

.8 Enhver redningsvest, -krans og -flåde skal være forsynet med lysreflekterende materiale, der er typegodkendt efter anerkendte normer.

.9 Fartøjer med en skroglængde mindre end 15 m skal udrustes med ankerudrustning og fortøjninger som angivet i tabel 1. Dog kan ankerudrustningen udelades, såfremt fartøjet kun sejler på søer, åer, kanaler eller andre farvande, hvor der ikke er risiko for at drive til havs. Den samlede ankervægt fastsættes i overensstemmelse med linie 1 i tabel 1, idet den anførte vægt er baseret på traditionelle ankertyper (stokankre o.l.). Den samlede ankervægt kan opdeles i flere ankre, hvoraf det største mindst skal have en vægt som angivet i linie 2 i tabel 1. Såfremt der anvendes specialankre, der er godkendt af og forsynet med certifikat fra et anerkendt klassifikationsselskab, kan ankervægten tillades reduceret med op til 25%. Såfremt fartøjet har en relativ stor rigning eller en lang overbygning, skal ankervægten forøges med op til 20%. Fartøjet skal endvidere udrustes med mindst 1 kædeforfang af en længde og dimension som angivet i linie 5-7 i tabel 1, samt mindst 1 ankertov med en længde og dimension som angivet i linie 3-4 i tabel 1. Fartøjet skal desuden udrustes med tilstrækkelige fortøjninger, hvilket som vejledning omfatter 2 fortøjninger hver med en længde og brudstyrke som angivet i linie 8 og 9 i tabel 1.

 

Skroglængde mindre end (m)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Samlet ankervægt (kg)

5

6

9

12

16

21

26

32

39

47

54

62

70

Største ankers min. vægt (kg)

3

4

6

8

11

14

17

21

26

31

36

41

50

Ankertovs længde (m)

15

17

20

24

28

32

36

40

44

48

52

56

60

Ankertovs brudstyrke (kN)

8

11

15

19

23

28

32

36

41

45

49

53

58

Kædeforfangs længde (m)

1,2

2

3

4

5

6

7

8

8

9

10

11

13

Kædeforfangs dimension (mm)

8

8

8

8

8

8

10

10

10

12,5

12,5

12,5

12,5

Kædeforfangs dimension (’’)

5/16

5/16

5/16

5/16

5/16

5/16

3/8

3/8

3/8

1/2

1/2

1/2

1/2

Fortøjnings længde (m)

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

26

28

30

Fortøjnings brudstyrke (kN)

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

26

28

30

 

Tabel 1. Fartøjer med en skroglængde mindre end 15 m

 

.10 Fartøjer med en skroglængde større end eller lig med 15 m skal udrustes med ankerudrustning, fortøjninger og slæbetrosse som angivet i tabel 2. Den samlede ankervægt fastsættes i overensstemmelse med linie 1 i tabel 2, idet den anførte vægt er baseret på traditionelle ankertyper (stokankre o.l.). Den samlede ankervægt kan opdeles i flere ankre, hvoraf det største mindst skal have en vægt som angivet i linie 2 i tabel 2. Der skal desuden forefindes mulighed for sammenkobling af 2 eller flere ankre. Såfremt der anvendes specialankre, der er godkendt af og forsynet med certifikat fra et anerkendt klassifikationsselskab, kan ankervægten tillades reduceret med op til 25%. Såfremt fartøjet har en relativ stor rigning eller lang overbygning, skal ankervægten forøges med op til 20%. Ankre med en vægt på 150 kg og derover skal anbringes i klys eller i tilsvarende arrangement. Som udgangspunkt skal fartøjet udrustes med 2 ankerkæder, idet længde og dimension af hver ankerkæde fastsættes i overensstemmelse med linie 3-5 i tabel 2. Såfremt fartøjet har en relativ stor rigning eller lang overbygning, skal længden af hver ankerkæde forøges med op til 20%. Begge ankerkæder kan dog erstattes med ankerwire med en brudstyrke i overensstemmelse med linie 7 i tabel 2. Såfremt ankerkæderne erstattes med wire, skal længden af wiren være mindst 2,5 gange større end den krævede kædelængde, og der skal mellem anker og wire forefindes et kædeforfang med en diameter som ankerkædens og med en længde på mindst 12,5 meter. Fartøjet skal desuden udrustes med tilstrækkelige fortøjninger, hvilket som vejledning omfatter mindst 4 fortøjninger, hver med en længde og brudstyrke som angivet i linie 10 og 11 i tabel 2. Det skal desuden udrustes med mindst l slæbetrosse med en længde og brudstyrke som angivet i linie 8 og 9 i tabel 2.

 

 

Skroglængde (m)

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Samlet ankervægt (kg)

70

88

106

124

142

160

178

196

214

230

Største ankers min. vægt (kg)

50

64

78

92

106

120

134

148

162

176

Ankerkædes længde (m)

85

87

88

90

91

93

95

96

98

99

Ankerkædes dimension (mm)

13

13

13

14

14

14

14

14

16

16

Ankerkædes dimension (’’)

1/2

1/2

1/2

9/16

9/16

9/16

9/16

9/16

5/8

5/8

Ankerwires længde (m)

213

217

221

225

229

233

237

241

245

249

Ankerwires brudstyrke (kN)

70

76

83

89

96

102

108

115

121

128

Slæbetrosses længde (m)

105

108

110

113

115

118

121

123

126

128

Slæbetrosses brudstyrke (kN)

62

65

67

70

72

75

77

80

82

85

Fortøjnings længde (m)

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Fortøjnings brudstyrke (kN)

30

32

33

35

37

39

40

42

44

45

 

Tabel 2. Fartøjer med en skroglængde større end eller lig med 15 m.

2 Fartøjer, der anvendes i mellemstort fartsområde, skal desuden være udrustet i henhold til følgende:

.1 1 redningsflåde, som er typegodkendt til udlejningsbrug efter anerkendte normer, og som kan optage samtlige ombordværende personer. Overstiger antallet af ombordværende personer 12, skal der være mindst to af de nævnte redningsflåder.

.2 6 røde håndblus samt 6 faldskærmssignaler, der er typegodkendt efter anerkendte normer.

.3 1 sort ankerkugle med en diameter på minimum 30 cm. Fartøjer, der kan fremdrives ved såvel sejl som motor, skal desuden være forsynet med en sort kegle, hvis højde og grundflade i diameter er mindst 30 cm.

.4 2 redningskranse, der er typegodkendt efter anerkendte normer, den ene med et selvtændende elektrisk blus, og den anden med line. Disse redningskranse erstatter redningskransen, der er krævet i lille fartsområde.

.5 1 kastering, der kan flyde på vandet, fastgjort til 30 m line, der ligeledes kan flyde på vandet.

.6 1 bådkompas, der i fartøjer, som sejler om natten, skal være forsynet med belysning. Deviationen skal holdes inden for rimelige grænser og være stabil.

.7 1 radarreflektor, der er typegodkendt efter anerkendte normer.

.8 Søkort og nautiske publikationer til fartøjets sejlområde, samt midler til at sætte en kurs.

.9 1 håndlod.

.10 Lægebogen »Førstehjælp for sejlere« seneste udgave samt en førstehjælpskasse med det i lægebogens kapitel 17 anbefalede medicinske udstyr og basismedikamenter.

.11 1 pulverslukker eller anden egnet ildslukker, der er typegodkendt efter anerkendte normer, som supplement til de ildslukkere, der i øvrigt er krævet.

.12 Sejlfartøjer skal være udstyret med livliner eller sikkerhedsseler, der er typegodkendt efter anerkendte normer, til samtlige ombordværende. Linerne skal kunne fastgøres forsvarligt om bord.

.13 1 værktøjskasse med passende indhold. For sejlfartøjers vedkommende skal kassen tillige indeholde en wiresaks eller en nedstryger med HS-klinger.

.14 Ejerens instruktionsbog i henhold til fritidsbådsdirektivet eller for fartøjer, der ikke er omfattet af fritidsbådsdirektivet, en instruktionsbog med tilsvarende indhold.

.15 1 kopi af denne forskrift skal være om bord i udlejningsfartøjer. For fartøjer, der lejes ud i kortere tidsrum end en dag, er det dog tilstrækkeligt, at forskriften er tilgængelig for lejerne på udlejningsstedet.

3 Fartøjer, der anvendes i stort fartsområde, skal desuden være udrustet i henhold til følgende:

.1 1 kompas med certifikat af klasse A i stedet for kompasset, der kræves i mellemstort fartsområde.

.2 1 ekkolod.

.3 1 log.

.4 1 kikkert.

.5 1 barometer.

.6 1 modtager til et globalt navigationssatellitsystem eller et jordbaseret radionavigationssystem eller tilsvarende, der er i stand til automatisk at fastlægge og opdatere skibets position på ethvert tidspunkt under hele den planlagte rejse (GPS).

.7 Fornødne fyrfortegnelser.

.8 En redningsflåde, som er SOLAS typegodkendt, og som kan optage samtlige ombordværende personer. Overstiger antallet af ombordværende 12, skal der være mindst to af de nævnte flåder. De nævnte flåder erstatter de flåder, der kræves i mellemstort fartsområde. Ved sejlads inden for 40 sømil fra kysten kan flåderne, der kræves i mellemstort fartsområde, anvendes i stedet.

.9 1 drivanker af type og dimension egnet til det aktuelle fartøj.

.10 Det udvidede sortiment af lægemidler til længerevarende rejser, der er angivet i lægebogens kapitel 17.

Søfartsstyrelsen, den 22. september 2006

Steen Nielsen

/Torsten Arnt Olsen

Officielle noter

1) I søer, åer, kanaler eller andre farvande, hvor der ikke er risiko for at drive til havs, skal redningsveste være typegodkendt med en opdrift på minimum 100 N, og i andre farvande skal de være typegodkendt med en opdrift på minimum 150 N.

Redaktionel note
  • Meddelelser fra Søfartsstyrelsen L består af en kort indledende forskrift, samt et antal bilag i form af kapitler. Forskriften indeholder en liste over kapitlernes indhold og datering. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen L i sin helhed findes ved at foretage følgende søgning: I feltet "populærtitel" skrives "meddelelser l".