Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Undtaget for offentliggørelse i LT
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
    Kapitel IXSikker drift af visse større fritidsfartøjer
Den fulde tekst

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen L, Fritidsfartøjers bygning og udstyr m.v., kapitel IX, Sikker drift af visse større fritidsfartøjer, af 1. oktober 2006

 

Kapitel IX

Sikker drift af visse større fritidsfartøjer

Regel 1 Anvendelsesområde

1 Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse på fritidsfartøjer, som opfylder samtlige betingelser nedenfor:

.1 skroglængden er 15 m 1)  eller derover,

.2 fartøjet er ældre end 15 år regnet fra køllægningsdatoen, og

.3 fartøjet anvendes til sejlads med flere end 6 personer under 18 år ombord.

2 Bestemmelserne i dette kapitel finder ikke anvendelse på fartøjer, som udelukkende er konstrueret til konkurrencesejlads.

Regel 2 Definitioner

I dette kapitel gælder følgende definitioner:

1 ISM-koden: Den Internationale Kode for Sikker Skibsdrift og Forebyggelse af Forurening« (International Safety Management Code) som vedtaget af den Internationale Maritime Organisation (IMO), med senere ændringer.

2 Rederi: Ejeren af fartøjet eller en hvilken som helst anden organisation, person eller kreds af personer, som har overtaget ansvaret for fartøjets drift fra ejeren, og som ved at have påtaget sig et sådant ansvar, har erklæret sig indforstået med overtagelsen af alle pligter og ansvarsområder, som denne forskrift pålægger.

3 Sikkerhedsstyringssystem (Safety Management System (SMS)): Et struktureret og dokumenteret system, som sætter rederiet i stand til effektivt at gennemføre rederiets sikkerheds- og miljøbeskyttelsespolitik.

4 Auditering: En systematisk og uafhængig gennemgang af sikkerhedsstyringsaktiviteterne og de deraf følgende resultater, med henblik på at påvise, at disse foranstaltninger er gennemført på en effektiv måde og egner sig til formålet.

5 Afvigelse: En observeret situation, hvor objektive beviser indikerer manglende opfyldelse af et fastlagt krav.

6 Grov afvigelse: En identificerbar afvigelse, som udgør en alvorlig trussel for ombordværende personer, fartøjets sikkerhed eller for miljøet, og som kræver øjeblikkelig afhjælpning; manglen på en effektiv og systematisk indførelse af krav omfattet af ISM-koden, vil ligeledes blive betragtet som en grov afvigelse.

7 Landbaserede rederifunktioner: Administrative funktioner som er direkte forbundet med rederiets sikkerhedsstyringssystem, og som udøves fra faciliteter i land.

8 Overensstemmelsesdokument: Et dokument udstedt til et rederi, som udtryk for, at rederiets landbaserede funktioner udføres i overensstemmelse med det godkendte sikkerhedsstyringssystem. I rederier, hvor der ikke findes egentlige landbaserede rederifunktioner, udstedes der alene et Certifikat for Sikker Skibsdrift til rederiets fartøjer.

9 Certifikat for Sikker Skibsdrift: Et certifikat udstedt til et fartøj, som udtryk for, at fartøjet opereres i overensstemmelse med det godkendte sikkerhedsstyringssystem.

Regel 3 Indførelse af et sikkerhedsstyringssystem

1 For fartøjer omfattet af dette kapitel skal der etableres og opretholdes et sikkerhedsstyringssystem (SMS) med henblik på sikker drift samt forebyggelse af forurening 2) . Sikkerhedsstyringssystemet skal være i overensstemmelse med ISM-koden. Såfremt et rederi driver flere fartøjer, skal der etableres et sikkerhedsstyringssystem på hvert enkelt fartøj i rederiet. Hvis rederiet har en landbaseret organisation, skal sikkerhedsstyringssystemet også omfatte denne.

Regel 4 Tilpasninger af ISM-koden til brug for fritidsfartøjer

1 Sikkerhedsstyringssystemer skal udformes med henblik på simpel og praktisk anvendelse ombord i fritidsfartøjer 3) .

2 Søfartsstyrelsen kan således, efter konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, vælge at fravige visse af kodens bestemmelser helt eller delvist, hvor det vurderes hensigtsmæssigt i forhold til fritidsfartøjer. Tilsvarende vil Søfartsstyrelsen fortolke de af kodens formuleringer, som er særligt henvendte til erhvervsfartøjer og professionelle rederier, i forhold til anvendelsen for fritidsfartøjer.

3 Søfartsstyrelsens accept af fravigelser fra visse af kodens bestemmelser forudsætter, at rederiets sikkerhedsstyringssystem fortsat fuldt ud opfylder kodens målsætning.

Regel 5 Certificering og kontrol

 

1 Efter en tilfredsstillende auditering af rederier hvor der findes egentlige landbaserede rederifunktioner, udsteder Søfartsstyrelsen et Overensstemmelsesdokument. Dokumentet gælder for maksimalt fem år ad gangen.

2 Efter tilfredsstillende auditering af et fritidsfartøj omfattet af dette kapitel udsteder Søfartsstyrelsen et Certifikat for Sikker Skibsdrift. Certifikatet gælder for maksimalt fem år ad gangen.

3 Rederier er ansvarlige for at være i besiddelse af gyldigt Overensstemmelsesdokument, hvor dette er påkrævet i henhold til stk. 1, samt for at fritidsfartøjer er i besiddelse af gyldige certifikater i henhold til stk. 2.

4 Rederiet skal gennemføre interne audits af sit sikkerhedsstyringssystem (SMS) mindst en gang hver 12. måned. Fornøden dokumentation herfor skal kunne forevises for Søfartsstyrelsen.

5 Søfartsstyrelsen kan, når det skønnes nødvendigt, udføre ekstraordinære auditeringer.

6 For nyetablerede rederier, i forbindelse med væsentlige ændringer af et skibs anvendelse, ved større ombygninger, ved indkøb af skibe eller ved levering af nybyggede skibe kan Søfartsstyrelsen på nærmere angivne vilkår, udstede et midlertidigt Overensstemmelsesdokument henholdsvis et midlertidigt Certifikat for Sikker Skibsdrift med indtil 6 måneders gyldighed.

7 Et Overensstemmelsesdokument henholdsvis et Certifikat for Sikker Skibsdrift kan inddrages af Søfartsstyrelsen, hvis der konstateres grov afvigelse fra Sikkerhedsstyringssystemet. Såfremt et Overensstemmelsesdokument inddrages, vil Certifikat for Sikker Skibsdrift for rederiets fartøj(er) samtidigt blive inddraget.

Søfartsstyrelsen, den 22. september 2006

Steen Nielsen

/Torsten Arnt Olsen

Officielle noter

1) Længdegrænsen på 15 m modsvarer den tidligere Hovedbekendtgørelses tonnagegrænse på 20 bruttotons. Fartøjer under 20 bruttotons, men med en længde på 15 m eller derover er ikke omfattet af kravene i dette kapitel.

2) Søfartsstyrelsen anbefaler tillige, at interessenter bag fritidsfartøjer, der svarer til og opereres under tilsvarende forhold som fastlagt i regel 1.1, etablerer og vedligeholder et sådant sikkerhedsstyringssystem.

3) ISM-koden er oprindelig udviklet med henblik på konventionsskibe (skibe omfattet af Den Internationale Konvention om Menneskeliv på Søen - SOLAS), som normalt har en egentlig landbaseret, professionel rederiorganisation bag. Fritidsfartøjer omfattet af dette kapitel er mindre skibe, som drives på andre præmisser end erhvervsfartøjer og af en mindre personkreds, som ikke nødvendigvis er organiseret i en egentlig rederiorganisation.

Redaktionel note
  • Meddelelser fra Søfartsstyrelsen L består af en kort indledende forskrift, samt et antal bilag i form af kapitler. Forskriften indeholder en liste over kapitlernes indhold og datering. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen L i sin helhed findes ved at foretage følgende søgning: I feltet "populærtitel" skrives "meddelelser l".