Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om investeringsforeninger og
specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger
m.v. og forskellige andre love

(Professionelle foreninger)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 55 af 31. januar 2006, som ændret bl.a. ved § 13 i lov nr. 108 af 7. februar 2007 og senest ved § 6 i lov nr. 181 af 28. februar 2007, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven indsættes efter »jf. § 3,«: »stk. 1,«.

2. § 1, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Loven kan i medfør af kapitel 15 a og kapitel 16 ud over de i stk. 1 nævnte kollektive investeringsordninger finde anvendelse på professionelle foreninger og godkendte fåmandsforeninger.«

3. I § 3, nr. 5, § 4, stk. 8 , § 5, stk. 8 , § 87, stk. 4, nr. 5, § 90, stk. 1, nr. 2 , § 93, stk. 1, nr. 2 , § 106, stk. 2, nr. 4, § 111, stk. 7, og § 114 a, stk. 7, ændres », der er medlem af« til: »i«.

4. § 3, nr. 13 , affattes således:

»13) Reguleret marked:

Et marked, som er omfattet af artikel 4, stk. 1, nr. 14, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF (MiFID-direktivet).«

5. I § 3, nr. 14, ændres »Rådets direktiv 93/22/EØF (investeringsservicedirektivet), artikel 1, nr. 13« til: »artikel 4, stk. 1, nr. 14, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF (MiFID-direktivet)«.

6. I § 3, nr. 15, ændres »værdipapirer uden for de i nr. 13 og 14 nævnte markeder eller omsætning af valuta« til: »instrumenter uden for de i nr. 13 og 14 nævnte markeder«.

7. I § 3 indsættes som nr. 18:

»18) Professionel investor:

En professionel investor er en investor, der besidder den fornødne erfaring og ekspertise til at træffe sine egne investeringsbeslutninger og foretage en korrekt vurdering af risiciene i forbindelse hermed, jf. stk. 2.«

8. I § 3 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler om, hvem der kan anses for at være professionel investor.«

9. I § 4, stk. 2, indsættes efter »specialforeninger, jf. § 5,«: »professionelle foreninger, jf. § 110 a,«.

10. I § 5, stk. 2, indsættes efter »specialforeninger, jf. stk. 1,«: »professionelle foreninger, jf. § 110 a,«.

11. I § 10, stk. 1, indsættes efter nr. 27 som nyt nummer:

»28) hvorvidt foreningen eller afdelingen kan optage lån, jf. § 43, stk. 2,«.

Nr. 28 og 29 bliver herefter nr. 29 og 30.

12. I § 26, stk. 4, ændres »eller fåmandsforeninger« til: », professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger eller hedgeforeninger«.

13. I § 26, stk. 5, ændres »eller godkendte fåmandsforeninger« til: », professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger eller hedgeforeninger«.

14. § 32, 2. og 3. pkt., ophæves.

15. I § 35, stk. 5, og § 71, stk. 7 og 10, ændres »investeringsforeninger og specialforeninger« til: »foreninger«.

16. § 37, stk. 1, affattes således:

»En forening skal have

1) effektive former for virksomhedsstyring,

2) en klar organisatorisk struktur med en veldefineret, gennemskuelig og konsekvent ansvarsfordeling,

3) en god administrativ og regnskabsmæssig praksis,

4) skriftlige forretningsgange på alle de væsentlige aktivitetsområder,

5) effektive procedurer til at identificere, forvalte, overvåge og rapportere om de risici, foreningen er eller kan blive udsat for,

6) de ressourcer, der er nødvendige for den rette gennemførelse af dens virksomhed, og anvende disse hensigtsmæssigt,

7) procedurer med henblik på adskillelse af funktioner i forbindelse med håndtering og forebyggelse af interessekonflikter,

8) fyldestgørende interne kontrolprocedurer og

9) betryggende kontrol- og sikringsforanstaltninger på it-området.«

17. I § 42 ændres »samtidig med« til: »8 hverdage efter«.

18. I § 43, stk. 2, nr. 1, ændres »eller for at udnytte tegningsrettigheder« til: », for at udnytte tegningsrettigheder eller til midlertidig finansiering af indgåede handler«.

19. § 46 affattes således:

»§ 46. Instrumenter, der handles på et reguleret marked, jf. § 3, stk. 1, nr. 13, eller på et andet reguleret marked, jf. § 3, stk. 1, nr. 14, skal, hvis de handles uden for de regulerede markeder i lande inden for Den Europæiske Union eller i lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, eller tilsvarende markeder i andre lande, handles til samme eller en mere fordelagtig pris end den, der omsætningens størrelse taget i betragtning kunne opnås på det pågældende marked.«

20. I § 47 ændres »investeringsforening« til: »forening«.

21. I § 48, stk. 3, ændres »medlemslande af« til: »lande i«, og »investeringsforeningen« ændres til: »foreningen«.

22. I § 49, stk. 1, ændres »investeringsforening eller specialforening investerer i andele i andre investeringsforeninger, specialforeninger« til: »forening investerer i andele i andre foreninger«, og »investeringsforeningens eller specialforeningens investeringer i andele i andre investeringsforeninger og specialforeninger« ændres til: »foreningens investeringer i andele i de andre foreninger«.

23. I § 55, stk. 1, ændres »Investeringsforeninger og specialforeninger« til: »Foreninger«.

24. I § 70 indsættes som 2. pkt. :

»Indberetninger skal indsendes til Finanstilsynet i elektronisk form.«

25. I § 70 indsættes som stk. 2 :

» Stk. 2. Finanstilsynet kan dispensere fra kravet i stk. 1, 2. pkt.«

26. § 75 ophæves.

27. I § 87, stk. 1, nr. 1, udgår »notering eller«.

28. I § 87, stk. 1, nr. 2, ændres »notering eller handles« til: »handel«.

29. I § 87, stk. 2 og stk. 3, nr. 1, ændres », der ikke er medlem af« til: »uden for«.

30. I § 87, stk. 4, nr. 1, ændres »medlemsland« til: »land«.

31. § 102 affattes således:

»§ 102. En investeringsforenings eller en afdelings investeringer efter § 93, stk. 1, og §§ 96-98 må sammenlagt ikke overstige 35 pct. af investeringsforeningens eller afdelingens formue, når disse instrumenter er udstedt af samme emittent eller emittenter i samme koncern. Investeringsforeningen eller afdelingen skal dog altid overholde de enkelte grænser for investeringer, som er fastsat i § 93, stk. 1, og §§ 96-98. Dog må investeringer efter § 93, stk. 1, nr. 1, samt §§ 96-98 fortsat sammenlagt ikke overstige 20 pct. af investeringsforeningens eller afdelingens formue, når disse instrumenter er udstedt af samme emittent eller emittenter i samme koncern.«

32. I § 104, nr. 3, indsættes efter »specialforeningers«: », professionelle foreningers«.

33. § 106 affattes således:

»§ 106. En placeringsforening eller en afdeling kan i overensstemmelse med de i kapitel 13 og 14 angivne regler investere sine midler i likvide midler, herunder valuta, jf. § 3, stk. 1, nr. 1, litra e, eller i de instrumenter, som er nævnt i bilag 5 til lov om finansiel virksomhed.

Stk. 2. En placeringsforening eller en afdeling må uanset grænsen i § 93, stk. 1, nr. 1, højst investere 10 pct. af formuen i instrumenter udstedt af samme emittent eller emittenter i samme koncern.

Stk. 3. En placeringsforening eller en afdeling kan uden de begrænsninger, der er fastsat i stk. 2 og § 93, investere sine midler i værdipapirer udstedt af

1) den danske stat eller et zone A-land,

2) et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område,

3) en international institution af offentlig karakter, som et eller flere medlemslande deltager i, hvis værdipapirerne er godkendt af Finanstilsynet, eller

4) KommuneKredit, danske realkreditinstitutter og lignende kreditinstitutter godkendt af et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, når institutterne er optaget på en af Europa-Kommissionen udarbejdet liste.

Stk. 4. En placeringsforening eller en afdeling må dog højst anbringe 30 pct. af sin formue i værdipapirer udstedt af en enkelt emittent eller emittenter i samme koncern omfattet af stk. 3, nr. 4.«

34. I § 108, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:

»En investeringsinstitutforening eller en afdeling kan også have likvide midler i accessorisk omfang.«

35. § 109 affattes således:

»§ 109. En erhvervsudviklingsforening skal fortrinsvis investere sin formue i aktier i små og mellemstore aktieselskaber, der ikke handles på et reguleret marked, og i anparter i anpartsselskaber.

Stk. 2. Højst 10 pct. af formuen kan på investeringstidspunktet investeres i aktier, der ikke handles på et reguleret marked, og anparter udstedt af det samme selskab. En erhvervsudviklingsforening kan dog uanset grænsen i 1. pkt. investere sin formue gennem enheder, der udelukkende investerer de indkomne midler i aktier i små og mellemstore aktieselskaber, der ikke handles på et reguleret marked, og i anparter i anpartsselskaber, hvis højst 10 pct. af enhedens formue på investeringstidspunktet kan investeres i aktier og anparter udstedt af den samme emittent.

Stk. 3. Grænsen i stk. 2 kan dog overskrides, når erhvervsudviklingsforeningen udnytter tegningsrettigheder knyttet til værdipapirer, der indgår i foreningens formue. Dog må foreningen ikke på noget tidspunkt have mere end 10 pct. af sin formue investeret i aktier eller anparter, som er tegnet ved udnyttelse af tegningsrettigheder i selskaber, hvor foreningen allerede ved udnyttelse af tegningsrettigheder har investeret mere end 10 pct. af foreningens formue.

Stk. 4. En erhvervsudviklingsforening eller en afdeling kan herudover investere sine midler i instrumenter i overensstemmelse med de i kapitel 13 og 14 angivne regler.

Stk. 5. Når selskaber, hvori en erhvervsudviklingsforening har investeret sine midler i medfør af stk. 1, optages til handel på et reguleret marked, kan erhvervsudviklingsforeningen uanset § 92, stk. 1, indgå en aftale, der forringer likviditeten. Varigheden af en sådan aftale kan højst være 1 år. § 93, stk. 1, nr. 1, finder ikke anvendelse på disse investeringer. Erhvervsudviklingsforeningen skal dog bringe sin beholdning af aktier, der handles på et reguleret marked som nævnt i 1. pkt. i overensstemmelse med § 93, stk. 1, nr. 1, inden for en rimelig tid og senest 1 år efter udløbet af en aftale som nævnt i § 92, stk. 1, eller, hvis der ikke er indgået en sådan aftale, 1 år efter, at aktierne er blevet optaget til handel på et reguleret marked.

Stk. 6. Sælger en erhvervsudviklingsforening selskaber, hvori foreningen har investeret sine midler i medfør af stk. 1, og består modydelsen i aktier, der handles på et reguleret marked, kan erhvervsudviklingsforeningen uanset bestemmelsen i § 92, stk. 1, indgå en aftale, der forringer likviditeten af de modtagne aktier. Varigheden af en sådan aftale kan højst være 1 år. § 93, stk. 1, nr. 1, finder ikke anvendelse på disse aktier. Erhvervsudviklingsforeningen skal dog bringe sin beholdning af aktier som nævnt i 1. pkt. i overensstemmelse med § 93, stk. 1, nr. 1, inden for en rimelig tid og senest 1 år efter udløbet af en aftale som nævnt i § 92, stk. 1, eller, såfremt der ikke er indgået en sådan aftale, 1 år efter modtagelsen af aktierne.

Stk. 7. Bestemmelserne i § 103 om betydelig indflydelse finder bortset fra de tilfælde, der er nævnt i § 109 a, tillige anvendelse på erhvervsudviklingsforeningers investeringer i såvel aktier, der handles på et reguleret marked, som i aktier, der ikke handles på et reguleret marked, og anparter, også hvis investeringerne sker gennem de enheder, der er nævnt i stk. 2.

Stk. 8. Finanstilsynet fastsætter regler om foreningens oplysningspligt, herunder om de oplysninger, foreningen skal give om de selskaber, i hvilke formuen placeres.«

36. I § 109 a ændres »unoterede aktie-« til: »aktieselskaber, der ikke handles på et reguleret marked,«.

37. I § 110, stk. 1, ændres »§ 106, stk. 3« til: »§ 106, stk. 4«.

38. Efter § 110 indsættes som nyt afsnit:

»Afsnit X a

Professionelle foreninger

Kapitel 15 a

Professionelle foreninger

§ 110 a. Virksomheder, der alene retter henvendelse til professionelle investorer, kan lade sig registrere i Finanstilsynet som professionelle foreninger. Sådanne foreninger må kun udøve virksomhed, der består i

1) fra professionelle investorer at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i likvide midler, herunder valuta og de instrumenter, som er nævnt i bilag 5 til lov om finansiel virksomhed, samt i andre professionelle foreninger i overensstemmelse med foreningens investeringspolitik og risikoprofil, jf. § 110 e, og

2) at indløse et medlems andel af formuen med midler, der hidrører fra denne.

Stk. 2. En registreret professionel forening kan sammen med andre registrerede professionelle foreninger, investeringsforeninger, jf. § 4, specialforeninger, jf. § 5, godkendte fåmandsforeninger, jf. § 111, stk. 1, eller hedgeforeninger, jf. § 114 a, stk. 1 og 2, eje et investeringsforvaltningsselskab, jf. § 3, stk. 1, nr. 4, der udelukkende og kun på den eller de pågældende foreningers vegne udøver administrations-, investerings- eller markedsføringsvirksomhed.

Stk. 3. Foreninger, der er registreret efter stk. 1, har pligt og eneret til at benytte betegnelsen professionel forening i deres navn. Andre virksomheder må ikke anvende navne eller betegnelser, der er egnede til at fremkalde det indtryk, at de er professionelle foreninger.

Stk. 4. En forening, der søger om registrering efter stk. 1, skal have en formue på mindst 25 mio. kr. Immaterielle aktiver kan ikke indgå i formuen.

Stk. 5. En professionel forenings instrumenter skal forvaltes og opbevares særskilt for foreningen af et af Finanstilsynet godkendt depotselskab, jf. § 3, stk. 1, nr. 5. Depotselskabet skal være et pengeinstitut med hjemsted her i landet eller en herværende filial af et tilsvarende udenlandsk kreditinstitut med hjemsted i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område.

§ 110 b. En virksomhed, som registreres efter § 110 a, stk. 1, skal organiseres i foreningsform. Andele i professionelle foreninger må kun udstedes eller sælges til investorer, der kan anses for at være professionelle investorer, jf. § 3, stk. 1, nr. 18. Enhver professionel investor, der ejer en andel af foreningens formue, er medlem af foreningen.

Stk. 2. En forening kan opdeles i afdelinger, hver baseret på en bestemt del af aktiverne efter vedtægternes bestemmelser herom. Hver afdeling skal have en formue på mindst 25 mio. kr.

Stk. 3. Er en forening opdelt i afdelinger, hæfter hver afdeling kun for egne forpligtelser. Hver afdeling hæfter dog også for sin andel af de fælles omkostninger. Er der forgæves foretaget retsforfølgning, eller er det på anden måde godtgjort, at en afdeling ikke kan opfylde sine forpligtelser efter 2. pkt., hæfter de øvrige afdelinger solidarisk for afdelingens andel af de fælles omkostninger.

Stk. 4. Enhver andel i en forenings eller en afdelings formue skal medføre samme rettigheder, jf. dog § 10, stk. 1, nr. 6, om andele uden ret til udbytte (ex kupon) og § 22 om stemmeret. Andele i professionelle foreninger skal noteres på navn.

Stk. 5. Professionelle foreninger skal straks indløse beholdningen for en investor, som ikke opfylder betingelserne i § 3, stk. 1, nr. 18, for at blive anset som professionel investor. Professionelle foreninger træffer selv afgørelse om, hvorvidt en investor opfylder betingelserne i § 3, stk. 1, nr. 18, for at blive anset som professionel investor. En professionel forening skal give den pågældende investor skriftlig meddelelse om, at foreningen ikke anser investoren for at være en professionel investor. Er andelene registreret i en værdipapircentral, skal værdipapircentralen på en professionel forenings begæring slette den indløste beholdning fra investorens depot.

§ 110 c. Bestyrelsen for en professionel forening skal vælge et af Finanstilsynet godkendt investeringsforvaltningsselskab med hjemsted her i landet til at varetage den daglige ledelse af foreningen, så de opgaver, der påhviler foreningens daglige ledelse, udføres af investeringsforvaltningsselskabets daglige ledelse.

Stk. 2. Bestyrelsen for en professionel forening kan uanset forbuddet herimod i § 39 træffe beslutning om at uddelegere beslutninger om investering af foreningens midler. Et investeringsforvaltningsselskab kan uanset forbuddet herimod i § 102 i lov om finansiel virksomhed tilsvarende uddelegere beslutning om investeringer af foreningens midler. Adgangen til at træffe beslutning om at uddelegere beslutninger om investeringer af foreningens midler skal fremgå af foreningens vedtægter og prospekt.

§ 110 d. Professionelle foreninger kan inden for 1 måned efter, at foreningen er gyldigt stiftet, anmode Finanstilsynet om at blive registreret, når

1) foreningens bestyrelse erklærer, at kravene i §§ 110 a-110 c er opfyldt,

2) medlemmerne af foreningens bestyrelse opfylder kravene i §§ 31 og 32,

3) foreningen har valgt et depotselskab, der skal yde tilstrækkelig finansiel og faglig sikkerhed for reelt at kunne udøve hvervet,

4) foreningen eller en afdeling i foreningen har en indbetalt formue på mindst 25 mio. kr., jf. § 110 a, stk. 4, og § 110 b, stk. 2, eller der foreligger en ubetinget garanti afgivet af et pengeinstitut eller et forsikringsselskab om tegning af andele for mindst 25 mio. kr. og

5) foreningen har hovedkontor og hjemsted her i landet.

Stk. 2. Registrerede foreninger, jf. § 110 a, skal give Finanstilsynet meddelelse om ophør af foreningen samt om oprettelse eller ophør af afdelinger. Ved meddelelse om oprettelse af afdelinger skal foreningens bestyrelse erklære, at kravene i §§ 110 a-110 c er opfyldt. Meddelelsen skal gives senest 8 hverdage efter, at der er truffet beslutning om oprettelse eller ophør.

Stk. 3. En forening kan indsende anmodning til Finanstilsynet om registrering af foreningen eller en afdeling i Finanstilsynets register over professionelle foreninger. Samtidig hermed kan foreningen foretage anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, med henblik på at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen foretager de nødvendige selskabsretlige registreringer.

§ 110 e. En professionel forening eller en afdeling heri skal fastlægge sin investeringspolitik og risikoprofil i foreningens vedtægter. Foreningens vedtægter skal endvidere indeholde oplysning om emission og indløsning af medlemmernes andele, jf. § 110 m.

Stk. 2. En professionel forenings bestyrelse skal fastsætte risikorammerne for foreningen og dens afdelinger. Foreningens prospekt skal indeholde oplysninger om disse risikorammer.

Stk. 3. En professionel forening skal senest 8 hverdage efter, at bestyrelsen har truffet beslutning om ændringer i foreningens eller afdelingens risikorammer, underrette alle medlemmer om ændringerne. Ændringerne kan tidligst træde i kraft efter, at foreningens eller afdelingens medlemmer har haft mulighed for at få indløst deres andele.

Stk. 4. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om professionelle foreningers offentliggørelse af oplysninger og regler for professionelle foreningers opgørelse af risici.

§ 110 f. En professionel forening eller en afdeling skal overholde de risikorammer, som foreningens bestyrelse har fastsat for foreningen eller afdelingen på grundlag af vedtægternes bestemmelser om investeringspolitik og risikoprofil.

Stk. 2. Overskrider en professionel forening eller en afdeling nogen af de bestemmelser om investeringspolitik og risikoprofil, som er indeholdt i vedtægterne, eller nogen af de af foreningens bestyrelse fastsatte risikorammer, skal dette straks indberettes til Finanstilsynet sammen med en redegørelse for baggrunden for overskridelsen og en beskrivelse af, hvordan foreningen vil imødegå tilsvarende overskridelser i fremtiden.

Stk. 3. Ved overskridelser skal risikoen straks nedbringes, så den ligger inden for de fastsatte rammer. Finanstilsynet kan i særlige tilfælde fastsætte en frist for nedbringelsen. Nedbringes risikoen ikke inden for den af Finanstilsynet fastsatte frist, skal Finanstilsynet slette den professionelle forening af sit register.

Stk. 4. Alle foreningens eller afdelingens medlemmer skal have meddelelse om alle overskridelser af investeringspolitik, risikoprofil eller risikorammer, der er indeholdt i vedtægterne eller fastsat af bestyrelsen. Vedtægterne skal indeholde bestemmelse om, hvordan meddelelsen skal gives. Meddelelsen skal gives senest 8 hverdage efter, at en overskridelse har fundet sted.

§ 110 g. Generalforsamlingen i professionelle foreninger træffer beslutning om en afdelings fusion, spaltning og opløsning ved likvidation eller afvikling på anden måde end likvidation og vælger likvidator eller den person, som skal forestå afviklingen.

Stk. 2. Investeringsforvaltningsselskabet skal meddele Finanstilsynet, at generalforsamlingen har truffet beslutning om fusion, spaltning, likvidation eller afvikling på anden måde end ved likvidation samt om, hvem der er udpeget som likvidator eller til at forestå afvikling på anden måde end likvidation, vedlagt generalforsamlingsreferatet og en eventuel afviklingsplan til orientering.

Stk. 3. Når fusionen, spaltningen, likvidationen eller afviklingen er gennemført, indsender investeringsforvaltningsselskabet i to eksemplarer et fusions-, spaltnings-, likvidations- eller afviklingsregnskab revideret af foreningens revisorer og en erklæring fra foreningens bestyrelse og investeringsforvaltningsselskabets direktør om, at al gæld er betalt, når der er tale om likvidation eller afvikling på anden måde end likvidation. Finanstilsynet videresender det ene eksemplar af fusions-, spaltnings-, likvidations- eller afviklingsregnskabet til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Finanstilsynet sletter herefter afdelingen af sit register.

§ 110 h. En professionel forening skal ved udbud af andele i en forening eller afdelinger offentliggøre et fuldstændigt prospekt.

Stk. 2. Finanstilsynet fastsætter regler om de oplysninger, som det fuldstændige prospekt skal indeholde, samt om ajourføring af prospekter.

Stk. 3. De væsentlige dele af det fuldstændige prospekt skal løbende ajourføres.

Stk. 4. Finanstilsynet kan slette en professionel forening af sit register, hvis prospektet ikke opfylder de af Finanstilsynet fastsatte regler om prospekters indhold.

§ 110 i. Finanstilsynet skal slette en professionel forening eller afdeling af sit register, hvis foreningen anmoder herom.

§ 110 j. Opfylder en forening eller en afdeling ikke formuekravene i § 110 a, stk. 4, eller i § 110 b, stk. 2, og har den ikke tilvejebragt den foreskrevne kapital inden for en af Finanstilsynet fastsat frist, skal Finanstilsynet slette foreningen af sit register.

Stk. 2. Finanstilsynet kan endvidere slette en forening af sit register, hvis

1) foreningen eller afdelingen ikke længere opfylder betingelserne i §§ 110 a-110 k og 110 m for at blive registreret,

2) foreningen eller afdelingen gør sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af regler i denne lov eller af regler udstedt i medfør af loven,

3) foreningens eller afdelingens virksomhed ikke påbegyndes senest 12 måneder efter registrering eller

4) foreningens eller afdelingens virksomhed ikke udøves i en periode på over 6 måneder.

§ 110 k. Når Finanstilsynet i henhold til §§ 110 f, 110 g, 110 h, 110 i eller 110 j sletter en forening af sit register, skal foreningen ophøre med at bruge betegnelsen professionel forening.

§ 110 l. En professionel forening skal anses for en erhvervsdrivende forening, der skal registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder med de fornødne tilpasninger. § 11, stk. 2, kapitel 5 og kapitel 6 A i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder finder ikke anvendelse på professionelle foreninger.

Stk. 2. Når en professionel forening er slettet af Finanstilsynets register over professionelle foreninger, skal foreningen anmelde de ændrede forhold til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 2 uger efter, at foreningen har modtaget meddelelse om, at den er slettet.

Stk. 3. Hvis en tidligere professionel forening ikke omfattes af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, jf. lovens § 1, stk. 1, og den ikke ophører efter §§ 20 eller 20 a i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, skal dette anmeldes efter stk. 2. Med anmeldelsen skal indsendes en erklæring udarbejdet af en statsautoriseret eller registreret revisor om, at virksomheden utvivlsomt er solvent. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen sletter virksomheden af registeret, når denne erklæring er modtaget.

§ 110 m. § 3, § 10, stk. 1, §§ 20-25, § 26, stk. 1, 6, 7 og 8, §§ 28-32, §§ 36-42, kapitel 8 og 9, § 55, § 56, stk. 1 og stk. 2, 1. og 2. pkt., §§ 57-65, § 67, stk. 4, §§ 71-73, § 83, stk. 2 og 3, § 123 a, stk. 2, nr. 7-10, og stk. 4 og 5, §§ 124-129 og kapitel 19 og 20 finder tilsvarende anvendelse for registrerede professionelle foreninger.

Stk. 2. Den reviderede og godkendte årsrapport, jf. § 55, skal uden ugrundet ophold efter godkendelsen indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvor årsrapporten er offentligt tilgængelig efter de af styrelsen fastsatte regler.  Årsrapporten skal dog være modtaget i styrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Stk. 3. Årsregnskabslovens §§ 150-152 finder tilsvarende anvendelse på professionelle foreninger.«

39. I § 111, stk. 1, ændres »Virksomheder, der ikke retter henvendelse til en videre kreds eller offentligheden, kan godkendes af Finanstilsynet som fåmandsforeninger til at udøve virksomhed, som består i« til: »Fåmandsforeninger er foreninger, der ikke retter henvendelse til en videre kreds eller offentligheden, og som indtil den 1. juli 2007 har kunnet godkendes af Finanstilsynet til at udøve virksomhed, som består i«.

40. I § 111, stk. 2 , nr. 1, ændres »afdelinger og« til: »afdelinger,«.

41. I § 111, stk. 2, nr. 2, ændres »unoterede aktier« til: »aktier, der ikke handles på et reguleret marked,« og »innovationsforeninger.« ændres til: »innovationsforeninger, og«.

42. I § 111, stk. 2, indsættes som nr. 3:

»3) anbringe midlerne i andele i professionelle foreninger, som efter deres vedtægter investerer inden for de grænser, der gælder for godkendte fåmandsforeninger.«

43. I § 111, stk. 4, indsættes efter »specialforeninger, jf. § 5,«: »professionelle foreninger, jf. § 110 a,«.

44. § 112, stk. 1, affattes således:

» Bestyrelsen for en fåmandsforening skal påse, at

1) foreningen opfylder kravene i § 111,

2) medlemmerne af foreningens ledelse opfylder kravene i §§ 31 og 32 samt § 100 i lov om finansiel virksomhed,

3) Finanstilsynet har godkendt foreningens valg af investeringsforvaltningsselskab,

4) Finanstilsynet ikke har bemærkninger til foreningens vedtægter,

5) Finanstilsynet har godkendt foreningens valg af depotselskab, og

6) foreningens formue er på mindst 10 mio. kr., jf. § 111, stk. 6.«

45. § 112, stk. 2, 3 og 5, ophæves.

Stk. 4 bliver herefter stk. 2.

46. I § 113 indsættes som stk. 2 :

»Stk. 2. Reglerne i denne lov om fåmandsforeninger finder kun anvendelse på fåmandsforeninger, som er godkendt af Finanstilsynet inden den 1. juli 2007.«

47. I § 114 f, stk. 1, indsættes efter »§ 8,«: »§ 9,«.

48. I § 114 f, stk. 2, indsættes efter »80-82 og 86«: », § 112, stk. 2, § 114«.

49. I § 115, stk. 1, ændres »overvejende investerer« til: »direkte eller indirekte investerer mindst 80 pct. af«.

50. I § 116, stk. 1, og § 133, stk. 2 , ændres »der er optaget til notering eller handel på en fondsbørs, eller hvis værdipapirer handles på en autoriseret markedsplads« til: »der handles på et reguleret marked«.

51. I § 116, stk. 1, ændres »§ 83, stk. 2 og 3,« til: »§ 83, stk. 2-5,«.

52. I § 117 ændres »investeringsforeninger, specialforeninger og andre kollektive investeringsordninger samt fåmandsforeninger« til: »eller registreringen af investeringsforeninger, specialforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger, hedgeforeninger og andre kollektive investeringsordninger«.

53. I § 123 a, stk. 2, nr. 10, udgår »og § 75«.

54. I § 127 ændres »og hedgeforeninger under tilsyn efter denne lov« til: », professionelle foreninger og hedgeforeninger under tilsyn eller registrering efter denne lov«.

55. I § 132, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »§ 70,«: »stk. 1, 1. pkt.,«.

56. I § 132, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »§ 110, stk. 2,«: »§ 110 a, stk. 1, 3, 4 og 5, § 110 b, stk. 1 og 5, § 110 c, § 110 e, stk. 1-3, § 110 f, stk. 1 og 2, stk. 3, 1. pkt., og stk. 4, § 110 g, stk. 2 og 3, § 110 h, stk. 1 og 3, § 110 k,«.

57. I § 132, stk. 1, 1. pkt., ændres »og stk. 6,« til: »og stk. 7,« og »§ 112, stk. 4« til: »§ 112, stk. 2«.

58. I § 132, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 37, stk. 1, nr. 1-5,« til: »§ 37, stk. 1, nr. 1-9,« og »stk. 4, 6 og 7« til: »stk. 4 og 6«.

59. I § 132, stk. 1, 2. pkt., ændres »§§ 50 og 75« til: »§ 50«.

60. § 132, stk. 4, ophæves.

Stk. 5-7 bliver herefter stk. 4-6.

§ 2

I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 286 af 4. april 2006, som ændret ved § 1 i lov nr. 527 af 7. juni 2006, § 3 i lov nr. 108 af 7. februar 2007 og § 5 i lov nr. 181 af 28. februar 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 a ændres »bilag 6, nr. 2-5,« til: »bilag 6, nr. 2-6,«.

2. I § 10, stk. 3, § 54, stk. 1 og 2 , § 101, stk. 1 , § 166, stk. 4 , og § 166, stk. 5 , indsættes efter »specialforeninger,«: »professionelle foreninger,«.

3. I § 10, stk. 4, ændres »samt fåmandsforeninger og hedgeforeninger, som er godkendt« til: », professionelle foreninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger, som er godkendt eller registreret«.

4. I § 99, stk. 1, indsættes efter »en specialforening«: », en professionel forening«.

5. I § 157 ændres »og fåmandsforeninger« til: », fåmandsforeninger og professionelle foreninger«.

6. § 162, stk. 1, nr. 8, affattes således:

»8) Andele i

a) investeringsinstitutter omfattet af fællesskabsretlige regler, pengemarkedsforeninger, investeringsinstitutforeninger og godkendte fåmandsforeninger eller afdelinger, jf. lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.,

b) placeringsforeninger og professionelle foreninger eller afdelinger, der i vedtægterne har bestemmelser om instrumenter og risikospredning, som svarer til dem, der gælder for investeringsforeninger, pengemarkedsforeninger og investeringsinstitutforeninger, eller bestemmelser om risikospredning, der svarer til reglerne i § 106, stk. 3 og 4, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., og

c) andre foreninger eller afdelinger, hvis disse foreninger i deres vedtægter har bestemmelser om instrumenter og risikospredning, som svarer til dem, der gælder for investeringsforeninger, pengemarkedsforeninger og investeringsinstitutforeninger, eller bestemmelser om risikospredning, der svarer til reglerne i § 106, stk. 3 og 4, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.«

7. I § 163, stk. 1, nr. 4 , ændres »og fåmandsforeninger« til: », fåmandsforeninger og professionelle foreninger«.

8. I § 361, stk. 1, indsættes som nr. 21:

»21) Professionelle foreninger betaler 10.000 kr. pr. forening og 3.000 kr. pr. afdeling.«

Nr. 21 bliver herefter nr. 22.

9. I lovens bilag 6 indsættes efter nr. 2 som nyt nummer:

»3) Administration af professionelle foreninger, der er registreret i henhold til lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.«

Nr. 3-5 bliver herefter nr. 4-6.

§ 3

I lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 848 af 21. juli 2006, som ændret senest ved § 8 i lov nr. 108 af 7. februar 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 17 m, stk. 5 og 6 , ændres »og godkendte fåmandsforeninger« til: », godkendte fåmandsforeninger og professionelle foreninger«.

2. § 26 b, stk. 1, nr. 7, affattes således:

»7) Andele i

a) investeringsinstitutter omfattet af fællesskabsretlige regler, pengemarkedsforeninger, investeringsinstitutforeninger og godkendte fåmandsforeninger eller afdelinger, jf. lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.,

b) placeringsforeninger og professionelle foreninger eller afdelinger, der i vedtægterne har bestemmelser om instrumenter og risikospredning, som svarer til dem, der gælder for investeringsforeninger, pengemarkedsforeninger og investeringsinstitutforeninger, eller bestemmelser om risikospredning, der svarer til reglerne i § 106, stk. 3 og 4, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., og

c) andre foreninger eller afdelinger, hvis disse foreninger i deres vedtægter har bestemmelser om instrumenter og risikospredning, som svarer til dem, der gælder for investeringsforeninger, pengemarkedsforeninger og investeringsinstitutforeninger, eller bestemmelser om risikospredning, der svarer til reglerne i § 106, stk. 3 og 4, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.«

3. I § 26 d, stk. 1, nr. 4 , ændres »og fåmandsforeninger« til: », fåmandsforeninger og professionelle foreninger«.

§ 4

I lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 939 af 15. september 2004, som ændret ved § 9 i lov nr. 1383 af 20. december 2004, § 5 i lov nr. 411 af 1. juni 2005, § 4 i lov nr. 116 af 27. februar 2006, lov nr. 1539 af 20. december 2006 og § 9 i lov nr. 108 af 7. februar 2007, foretages følgende ændringer:

1. § 6 b, stk. 1, nr. 7, affattes således:

»7) Andele i

a) investeringsinstitutter omfattet af fællesskabsretlige regler, pengemarkedsforeninger, investeringsinstitutforeninger og godkendte fåmandsforeninger eller afdelinger, jf. lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.,

b) placeringsforeninger og professionelle foreninger eller afdelinger, der i vedtægterne har bestemmelser om instrumenter og risikospredning, som svarer til dem, der gælder for investeringsforeninger, pengemarkedsforeninger og investeringsinstitutforeninger, eller bestemmelser om risikospredning, der svarer til reglerne i § 106, stk. 3 og 4, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., og

c) andre foreninger eller afdelinger, hvis disse foreninger i deres vedtægter har bestemmelser om instrumenter og risikospredning, som svarer til dem, der gælder for investeringsforeninger, pengemarkedsforeninger og investeringsinstitutforeninger, eller bestemmelser om risikospredning, der svarer til reglerne i § 106, stk. 3 og 4, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.«

2. I § 6 d, stk. 1, nr. 4 , ændres »og fåmandsforeninger« til: », fåmandsforeninger og professionelle foreninger«.

§ 5

I lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 154 af 7. marts 2006, som ændret senest ved § 10 i lov nr. 108 af 7. februar 2007, foretages følgende ændringer:

1. § 69, stk. 1, nr. 7 , affattes således:

»7) Andele i

a) investeringsinstitutter omfattet af fællesskabsretlige regler, pengemarkedsforeninger, investeringsinstitutforeninger og godkendte fåmandsforeninger eller afdelinger, jf. lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.,

b) placeringsforeninger og professionelle foreninger eller afdelinger, der i vedtægterne har bestemmelser om instrumenter og risikospredning, som svarer til dem, der gælder for investeringsforeninger, pengemarkedsforeninger og investeringsinstitutforeninger, eller bestemmelser om risikospredning, der svarer til reglerne i § 106, stk. 3 og 4, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., og

c) andre foreninger eller afdelinger, hvis disse foreninger i deres vedtægter har bestemmelser om instrumenter og risikospredning, som svarer til dem, der gælder for investeringsforeninger, pengemarkedsforeninger og investeringsinstitutforeninger, eller bestemmelser om risikospredning, der svarer til reglerne i § 106, stk. 3 og 4, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.«

2. I § 70, stk. 1, nr. 4, ændres »og fåmandsforeninger« til: », fåmandsforeninger og professionelle foreninger«.

§ 6

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2007, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 1, nr. 4, 5, 16, 19, 27-30, 35, 36, 40, 41, 50 og 51, træder dog først i kraft den 1. november 2007.

§ 7

Stk. 1. De ved lovens ikrafttræden godkendte fåmandsforeninger kan på en generalforsamling senest den 30. juni 2008 beslutte at omdanne fåmandsforeningen til en i forvejen stiftet professionel forening. Beslutning om omdannelse træffes med det flertal, der kræves til vedtægtsændring.

Stk. 2. Ved omdannelsen overdrages fåmandsforeningens aktiver og forpligtelser som helhed til den professionelle forening. Overdragelsen kan gennemføres uden kreditorernes samtykke.

Stk. 3. Aktieselskabslovens §§ 134-134 i finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse på fåmandsforeningen, når generalforsamlingen har truffet beslutning om omdannelse til professionel forening.

Stk. 4. Omdannelsen anses som sket, når vedtægterne er ændret og omdannelsen er registreret og bekendtgjort i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem.

§ 8

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. §§ 1 og 2 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Stk. 3. § 5 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg, den 30. april 2007

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Bendt Bendtsen