Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om tilsyn med firmapensionskasser og
lov om beskatning af pensionsordninger m.v.

(Udbetaling af overskydende midler fra pensionskassen til sponsorvirksomheden, suspension af bidrag, ændring af reglerne om tegningsgrundlag og udtrædelsesgodtgørelser m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1017 af 24. oktober 2005, som ændret ved § 11 i lov nr. 108 af 7. februar 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 3, ændres »§§ 46-49« til: »kapitel 6«.

2. Efter § 3 indsættes:

»§ 3 a. Ved en bidragsdefineret pensionsordning forstås en pensionsordning, hvor pensionsbidragene fastsættes på forhånd, og hvor pensionsydelserne derefter beregnes ud fra disse bidrag.

Stk. 2. Ved en ydelsesdefineret pensionsordning forstås en pensionsordning, hvor pensionsydelserne fastsættes på forhånd, og hvor pensionsbidragene derefter beregnes ud fra disse ydelser.

Stk. 3. Ved en sponsorvirksomhed forstås en virksomhed, som pensionskassen er tilknyttet.«

3. I § 11, stk. 1, nr. 5, indsættes efter »bestyrelsesmedlemmer og«: »eventuelle«.

4. Efter § 11 indsættes:

»§ 11 a. En pensionskasse med ydelsesdefinerede pensionsordninger kan træffe beslutning om udbetaling af midler til sponsorvirksomheden. Udbetalingen forudsætter, at

1) generalforsamlingen med tiltrædelse af mindst to tredjedele af de afgivne stemmer træffer beslutning om udbetaling af midler til sponsorvirksomheden, eller at pensionskassens vedtægter indeholder en bestemmelse om, at bestyrelsen kan træffe beslutning om udbetaling af midler til sponsorvirksomheden,

2) beslutningen træffes i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten og

3) pensionskassen efter udbetalingen som minimum har et kapitalgrundlag, der opfylder de regler, Finanstilsynet fastsætter efter stk. 4.

Stk. 2. Hvis en pensionskasses vedtægter kun kan ændres med godkendelse fra en anden myndighed, kræver en beslutning på generalforsamlingen efter stk. 1, nr. 1, samme godkendelse som en vedtægtsændring.

Stk. 3. En pensionskasse med ydelsesdefinerede pensionsordninger kan træffe beslutning om midlertidig suspension af sponsorvirksomhedens bidragsbetaling, hvis

1) pensionskassens pensionsregulativ eller vedtægter indeholder en bestemmelse om, at pensionskassen kan træffe beslutning om, at sponsorvirksomhedens bidrag i en periode kan nedsættes i forhold til det fastsatte bidrag (suspension), og

2) pensionskassen efter suspension som minimum har et kapitalgrundlag, der opfylder de regler, Finanstilsynet fastsætter efter stk. 4.

Stk. 4. Finanstilsynet fastsætter regler om det kapitalgrundlag, som pensionskassen som minimum skal opfylde efter udbetaling i medfør af stk. 1 eller suspension i medfør af stk. 3.«

5. § 12 affattes således:

»§ 12. Pensionsregulativet skal indeholde:

1) De i henhold til § 11, nr. 1-4, vedtagne vedtægtsbestemmelser.

2) Regler for pensionstilsagnenes størrelse og regulering samt deres beregning og udbetaling.

3) Regler for medlemmernes rettigheder ved udtræden af pensionskassen, herunder størrelsen af eller reglerne for beregning af udtrædelsesgodtgørelse og hvilende pension.

4) Regler for pensionsbidrag.

5) Regler for medlemmernes rettigheder og pligter i øvrigt.«

6. § 13 affattes således:

»§ 13. Pensionskassens tekniske grundlag m.v. skal anmeldes til Finanstilsynet, senest samtidig med at grundlaget tages i anvendelse. Det samme gælder enhver efterfølgende ændring i de nævnte forhold. Anmeldelsen skal indeholde angivelse af

1) de former for pensioner, som pensionskassen agter at anvende,

2) grundlaget for beregning af pensionsbidrag, udtrædelsesgodtgørelse og kapitalværdien af den optjente pension,

3) regler for beregning og fordeling af overskud til medlemmerne og andre pensionsberettigede efter pensionsaftalen,

4) principper for genforsikring, herunder beløbsgrænser,

5) regler for, hvornår medlemmerne skal afgive helbredsoplysninger til bedømmelse af risikoforholdene,

6) grundlaget for beregning af pensionshensættelser og

7) regler, hvorefter pensionsordninger med løbende udbetalinger tegnet eller aftalt som obligatoriske ordninger i et forsikringsselskab eller en pensionskasse kan overføres fra eller til pensionskassen i forbindelse med overgang til anden ansættelse eller i forbindelse med virksomhedsoverdragelse eller virksomhedsomdannelse.

Stk. 2. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere bestemmelser om de forhold, der er nævnt i stk. 1, herunder om, at anmeldelserne skal være offentligt tilgængelige.«

7. I § 15, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »bestyrelsesmedlemmer og«: »eventuelle«.

8. § 17 affattes således:

»§ 17. Oplysninger, der anmeldes efter § 13, stk. 1, nr. 1-5, skal være betryggende og rimelige over for det enkelte medlem og andre pensionsberettigede efter pensionsaftalen.

Stk. 2. De anmeldte regler for beregning og fordeling af overskud, jf. § 13, stk. 1, nr. 3, skal være præcise og klare og skal føre til en rimelig fordeling.

Stk. 3. De beregningselementer (rentesatser, omkostningssatser og statistiske beregningselementer), der lægges til grund ved beregning af bidrag, udtrædelsesgodtgørelser og hvilende pension, skal vælges med forsigtighed. De beregningselementer, der lægges til grund ved beregning af pensionshensættelser, skal være i overensstemmelse med de regler, der er udstedt i medfør af § 44 f.

Stk. 4. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere bestemmelser om de i stk. 1-3 nævnte krav.

Stk. 5. Hvis kravene i stk. 1-3 eller i regler udstedt i medfør af stk. 4 og § 44 f ikke er opfyldt, påbyder Finanstilsynet pensionskassen at foretage de fornødne ændringer. Finanstilsynet kan fastsætte en frist for pensionskassens efterkommelse af sådanne påbud.«

9. § 21, nr. 1 , affattes således:

»1) indholdet af pensionskassers vedtægter og pensionsregulativ,«.

10. § 21 a , stk. 1 , affattes således:

»En pensionskasse skal have

1) effektive former for virksomhedsstyring,

2) en klar organisatorisk struktur med en veldefineret, gennemskuelig og konsekvent ansvarsfordeling,

3) en god administrativ og regnskabsmæssig praksis,

4) skriftlige forretningsgange på alle væsentlige aktivitetsområder,

5) effektive procedurer til at identificere, forvalte, overvåge og rapportere om de risici, pensionskassen er eller kan blive udsat for,

6) de ressourcer, der er nødvendige for den rette udøvelse af dens virksomhed, og skal anvende disse hensigtsmæssigt,

7) procedurer med henblik på adskillelse af funktioner i forbindelse med håndtering og forebyggelse af interessekonflikter,

8) fyldestgørende interne kontrolprocedurer og

9) betryggende kontrol- og sikringsforanstaltninger på it-området.«

11. I § 22, stk. 1, udgår 2. pkt.

12. I § 26, stk. 3, ændres »§ 17, stk. 1,« til: »§ 17, stk. 1-3,«.

13. I § 28, stk. 1, 3. pkt., indsættes efter »bestyrelsen forfald,«: »og er der valgt en suppleant,«.

14. I § 32, stk. 1, ændres »5« til: »4«.

15. I § 32 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Årets overskud og pensionskassens reserver, herunder akkumuleret overskud, kan dog på de i § 11 a angivne betingelser anvendes ved udbetaling af midler til sponsorvirksomheden eller midlertidig suspension af sponsorvirksomhedens bidrag.«

16. Kapitel 5 affattes således:

»Kapitel 5

Årsrapport m.v.

§ 37. Firmapensionskasser skal udarbejde en årsrapport, der i det mindste består af en ledelsespåtegning, en balance, en resultatopgørelse, noter, herunder redegørelse for anvendt regnskabspraksis samt oversigt over bevægelserne i egenkapitalen, samt en ledelsesberetning. Når en årsrapport er revideret, indgår revisionspåtegningen i denne.

Stk. 2. Årsrapporten skal udarbejdes i overensstemmelse med reglerne i dette kapitel og regler fastsat i medfør af § 44 f.

§ 38. Bestyrelsen og direktionen skal aflægge årsrapport for firmapensionskassen.

Stk. 2. Hvert enkelt ledelsesmedlem har ansvar for, at årsrapporten udarbejdes i overensstemmelse med lovgivningen og eventuelle yderligere krav til regnskaber i vedtægter eller aftale. Endvidere har hvert enkelt ledelsesmedlem ansvar for, at årsrapporten kan revideres og godkendes i tide.

Stk. 3. Hvert enkelt bestyrelsesmedlem har ansvar for, at årsrapporten indsendes til Finanstilsynet inden for de frister, der er fastsat i lovgivningen.

§ 39. Når årsrapporten er udarbejdet, skal alle medlemmerne af bestyrelsen og direktionen underskrive den og datere underskriften. De skal give deres underskrift i tilknytning til en ledelsespåtegning, hvor hvert enkelt medlems navn og funktion i forhold til pensionskassen er tydeligt angivet, og hvori de erklærer, hvorvidt

1) årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav samt eventuelle krav i vedtægter eller aftale,

2) årsrapporten giver et retvisende billede af pensionskassens og, hvis der er udarbejdet koncernregnskab, koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet og

3) ledelsesberetningen indeholder en retvisende gennemgang af udviklingen i pensionskassens og, hvis der er udarbejdet koncernregnskab, koncernens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som pensionskassen henholdsvis koncernen kan påvirkes af.

Stk. 2. Har ledelsen indføjet supplerende beretninger i årsrapporten, skal medlemmerne af bestyrelsen og direktionen i ledelsespåtegningen erklære, hvorvidt beretningen giver et retvisende billede inden for rammerne af almindeligt anerkendte retningslinjer for sådanne beretninger.

Stk. 3. Selv om et ledelsesmedlem er helt eller delvis uenig i årsrapporten eller har indvendinger mod, at den skal godkendes med det indhold, der er besluttet, kan medlemmet ikke undlade at underskrive. Ledelsesmedlemmet kan dog tilkendegive sine indvendinger med en konkret og fyldestgørende begrundelse i tilknytning til sin underskrift og ledelsespåtegningen.

§ 40. Årsrapporten skal give et retvisende billede af pensionskassens og, hvis der er udarbejdet koncernregnskab, koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Stk. 2. Hvis anvendelse af bestemmelser i denne lov eller regler udstedt i medfør af § 44 f ikke er tilstrækkeligt til at give et retvisende billede som nævnt i stk. 1, skal der gives yderligere oplysninger i årsrapporten.

Stk. 3. Hvis anvendelse af bestemmelser i dette kapitel eller regler udstedt i medfør af § 44 f i særlige tilfælde vil stride mod kravet i stk. 1, skal de fraviges, således at dette krav opfyldes. En sådan fravigelse skal hvert år oplyses i noterne og her altid begrundes konkret og fyldestgørende med oplysning om, hvilken indvirkning, herunder så vidt muligt den beløbsmæssige indvirkning, fravigelsen har på pensionskassens henholdsvis koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

§ 41. For at de lovpligtige dele af en årsrapport kan give et retvisende billede efter § 40, skal reglerne i stk. 2 og 3 opfyldes.

Stk. 2. Årsrapporten skal udarbejdes således, at den støtter regnskabsbrugerne i deres økonomiske beslutninger. De omhandlede regnskabsbrugere er personer, virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder m.v., hvis økonomiske beslutninger normalt må forventes at blive påvirket af en årsrapport, herunder nuværende eller fremtidige medlemmer, kreditorer, medarbejdere, kunder, alliancepartnere, lokalsamfundet samt tilskudsgivende og fiskale myndigheder. De omhandlede økonomiske beslutninger skal i det mindste vedrøre

1) placering af regnskabsbrugerens egne ressourcer,

2) ledelsens forvaltning af pensionskassens ressourcer og

3) fordeling af pensionskassens ressourcer.

Stk. 3. Årsrapporten skal udarbejdes således, at den oplyser om forhold, der normalt er relevante for regnskabsbrugere, jf. stk. 2. Oplysningerne skal desuden være pålidelige i forhold til, hvad regnskabsbrugerne normalt forventer.

§ 42. Årsrapporten skal udarbejdes efter nedenstående grundlæggende forudsætninger:

1) Den skal udarbejdes på en klar og overskuelig måde (klarhed).

2) Der skal tages hensyn til de reelle forhold og ikke til formaliteter uden reelt indhold (substans).

3) Alle relevante forhold skal indgå i årsrapporten, medmindre de er ubetydelige (væsentlighed). Anses flere ubetydelige forhold tilsammen for at være betydelige, skal de dog indgå.

4) Driften af en aktivitet formodes at fortsætte (going concern), medmindre alle eller nogle aktiviteter ikke skal eller ikke antages at kunne fortsætte. Klassifikation og opstillinger samt indregning og måling skal tilpasses med henblik på afviklingen af den eller de pågældende aktiviteter.

5) Enhver værdiændring skal vises uanset indvirkningen på egenkapital og resultatopgørelse (neutralitet).

6) Transaktioner, begivenheder og værdiændringer skal indregnes, når de indtræffer, uanset tidspunktet for betaling (periodisering).

7) Indregningsmetoder og målegrundlag skal anvendes ensartet på samme kategori af forhold (konsistens).

8) Hver transaktion, begivenhed og værdiændring skal indregnes og måles hver for sig, ligesom de enkelte forhold ikke må modregnes med hinanden (bruttoværdi).

9) Primobalancen for regnskabsåret skal svare til ultimobalancen for det foregående regnskabsår (formel kontinuitet).

Stk. 2. Opstilling og klassifikationen, konsolideringsmetode, indregningsmetode og målegrundlag samt den anvendte monetære enhed må ikke ændres fra år til år (reel kontinuitet). Ændring kan dog ske, hvis der derved bedre opnås et retvisende billede, eller hvis ændringen er nødvendig som følge af lovændring eller nye regler udstedt i medfør af § 44 f.

Stk. 3. Stk. 1, nr. 6-9, og stk. 2 kan fraviges i særlige tilfælde. I så fald finder § 40, stk. 3, 2. pkt., tilsvarende anvendelse.

§ 43. Firmapensionskassers aktiver og forpligtelser skal, medmindre andet er fastsat i medfør af § 44 f, måles til dagsværdi. Aktiver og forpligtelser op- og nedskrives i overensstemmelse hermed, og op- og nedskrivninger indregnes i resultatopgørelsen, medmindre andet er fastsat i medfør af § 44 f.

Stk. 2. Dagsværdien måles til den markedsværdi, der kan konstateres for aktivet eller forpligtelsen på et velfungerende marked. Hvis aktivet eller forpligtelsen ikke handles på et velfungerende marked, anvendes en anerkendt metode til beregning af dagsværdien af det pågældende aktiv eller den pågældende forpligtelse.

§ 44. Supplerende beretninger, f.eks. beretninger om viden og medarbejdernes forhold (videnregnskaber), om miljøforhold (grønne regnskaber), om pensionskassens sociale ansvar (sociale regnskaber) og om pensionskassens etiske målsætninger og opfølgning herpå (etiske regnskaber), skal give et retvisende billede inden for rammerne af almindeligt anerkendte retningslinjer for sådanne beretninger. De skal opfylde kvalitetskravene i § 41, stk. 3, og med de lempelser, der følger af forholdets natur, de grundlæggende forudsætninger i § 42, stk. 1 og 2.

Stk. 2. Af de supplerende beretninger skal fremgå de metoder og målegrundlag, efter hvilke beretningerne er udarbejdet.

§ 44 a. Regnskabsåret skal følge kalenderåret.

Stk. 2. Første regnskabsperiode kan omfatte et kortere eller længere tidsrum end 12 måneder, dog højst 18 måneder.

Stk. 3. Pensionskassen skal sikre, at dattervirksomheder har samme regnskabsår som pensionskassen, medmindre det ikke er muligt på grund af forhold, som er ude af pensionskassens og dattervirksomhedens kontrol.

§ 44 b. Indregning, måling og oplysninger i monetære enheder skal foretages i danske kroner eller i euro. Finanstilsynet kan i regler udstedt i medfør af § 44 f fastsætte, at beløbene anføres i andre fremmede valutaer, der er relevante for pensionskassen.

§ 44 c. Årsrapporten skal revideres af pensionskassens eksterne revisorer, jf. § 52. Revisionen omfatter ikke de supplerende beretninger, som indgår i årsrapporten, jf. § 44.

§ 44 d. Årsrapporten skal i den form, hvori den er forelagt og godkendt af bestyrelsen, indsendes i to eksemplarer til Finanstilsynet uden ugrundet ophold efter det bestyrelsesmøde, hvor årsrapporten er endeligt godkendt.

Stk. 2. Ekstern revisors revisionsprotokollat vedrørende årsrapporten samt for pensionskasser med intern revisor tillige intern revisionschefs revisionsprotokollat vedrørende årsrapporten skal indsendes til Finanstilsynet samtidig med indsendelse af årsrapporten efter stk. 1.

§ 44 e. Den reviderede og godkendte årsrapport skal indsendes til Finanstilsynet i tre eksemplarer uden ugrundet ophold efter endelig godkendelse. Årsrapporten skal være modtaget i Finanstilsynet senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Stk. 2. Den indsendte årsrapport skal i det mindste indeholde de obligatoriske bestanddele samt den fulde revisionspåtegning. Ønsker pensionskassen at få offentliggjort supplerende beretninger som nævnt i § 44, skal disse indsendes sammen med de obligatoriske bestanddele af årsrapporten, således at de obligatoriske bestanddele og de supplerende beretninger tilsammen fremstår som ét dokument betegnet årsrapport.

Stk. 3. Et eksemplar af årsrapporten for samtlige de af pensionskassens dattervirksomheder, der ikke er finansielle virksomheder omfattet af Finanstilsynets tilsyn, skal indsendes til Finanstilsynet samtidig med indsendelsen af årsrapporten efter stk. 1.

Stk. 4. Finanstilsynet videresender det ene af de eksemplarer, der er nævnt i stk. 1, til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvor årsrapporten er offentligt tilgængelig i overensstemmelse med de regler, styrelsen fastsætter herfor.

§ 44 f. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler for årsrapporten, herunder om indregning og måling af aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger, opstilling af resultatopgørelse og balance samt krav til noter og ledelsesberetning.

Stk. 2. Finanstilsynet fastsætter tillige regler for koncernregnskaber, herunder for, hvornår en årsrapport skal indbefatte et koncernregnskab, samt hvilke selskaber dette skal omfatte.

Stk. 3. Finanstilsynet kan fastsætte regler for udfærdigelse og offentliggørelse af regnskabsrapporter, der dækker kortere perioder end årsrapporten.

§ 44 g. Med henblik på at sikre, at firmapensionskassers årsrapporter er i overensstemmelse med reglerne i dette kapitel og de regler, der er udstedt i medfør af § 44 f, kan Finanstilsynet

1) yde vejledning,

2) påtale overtrædelser og

3) påbyde, at fejl skal rettes, og at overtrædelser skal bringes til ophør.

§ 45. Firmapensionskasser skal foretage regelmæssige regnskabsindberetninger til Finanstilsynet i overensstemmelse med skemaer og vejledninger hertil udfærdiget af Finanstilsynet.«

17. Kapitel 6 affattes således:

»Kapitel 6

Investeringsregler

§ 46. De midler, en pensionskasse råder over, skal investeres på en hensigtsmæssig og for medlemmerne tjenlig måde, således at der er betryggende sikkerhed for, at pensionskassen til enhver tid kan opfylde sine forpligtelser.

§ 46 a. Pensionskasser skal have en gruppe af aktiver, hvis samlede værdi til enhver tid mindst svarer til værdien af pensionskassens samlede pensionsmæssige hensættelser.

Stk. 2. De aktiver, der omfattes af stk. 1, skal være udvalgt således, at de set i forhold til arten af pensionskassens forpligtelser med hensyn til sikkerhed, afkast og likviditet er af en sådan art og en sådan sammensætning, at de er egnede til at sikre, at de forsikrede kan fyldestgøres. Der må ikke foreligge en uforholdsmæssig afhængighed af en bestemt kategori af aktiver, et bestemt investeringsmarked eller en bestemt investering.

§ 46 b. Aktiverne opgøres efter følgende regler:

1) Aktiverne opgøres og reguleres løbende i overensstemmelse med de regler, der fastsættes for årsrapporter efter § 42.

2) Der skal foretages fradrag for en eventuel behæftet del, og udlån kan kun indgå til en værdi, der fremkommer efter fradrag af forpligtelser, der kan modregnes over for låntager.

3) Finansielle kontrakter, der reducerer risikoen for, at aktiverne ikke kan dække de pensionsmæssige forpligtelser, skal medregnes med værdien af sådanne kontrakter i aktivernes værdi.

4) Tilgodehavende uforfaldne renter af aktiver omfattet af § 46 d, stk. 1, nr. 1-4, 6, 8 og 10-12, medregnes i aktivernes værdi.

§ 46 c. De pensionsmæssige hensættelser opgøres og reguleres løbende i overensstemmelse med de regler, der fastsættes for årsrapporter efter § 42.

§ 46 d. Følgende aktivtyper kan indgå blandt aktiverne omfattet af § 46 a, stk. 1:

1) Obligationer eller gældsbreve udstedt af eller garanteret af regeringer eller regionale myndigheder i zone A, jf. bilag 1.

2) Obligationer, som er optaget til handel på et reguleret marked i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, eller tilsvarende markeder i andre lande, og som er udstedt af internationale organisationer, der som medlem har mindst et af medlemslandene i Den Europæiske Union.

3) Realkreditobligationer samt andre obligationer, der er udstedt i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, og som frembyder tilsvarende sikkerhed.

4) Tilgodehavender, dog ikke tilgodehavender, der er efterstillet andre kreditorer, hos kreditinstitutter og forsikringsselskaber under offentligt tilsyn i lande omfattet af zone A samt andre tilgodehavender garanteret af kreditinstitutter eller forsikringsselskaber under offentligt tilsyn i lande omfattet af zone A.

5) Grunde, boligejendomme, kontor- og forretningsejendomme samt andre ejendomme, hvis værdi er uafhængig af en særlig erhvervsudnyttelse.

6) Lån sikret ved tinglyst panteret i ejendomme, som er omfattet af nr. 5, for et beløb på op til 80 pct. af den seneste ejendomsvurdering for boligejendomme og 60 pct. for øvrige ejendomme.

7) Andele i

a) investeringsinstitutter omfattet af fællesskabsretlige regler, pengemarkedsforeninger, investeringsinstitutforeninger og godkendte fåmandsforeninger eller afdelinger, jf. lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.,

b) placeringsforeninger og professionelle foreninger eller afdelinger, der i vedtægterne har bestemmelser om instrumenter og risikospredning, som svarer til dem, der gælder for investeringsforeninger, pengemarkedsforeninger og investeringsinstitutforeninger, eller bestemmelser om risikospredning, der svarer til reglerne i § 106, stk. 3 og 4, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., og

c) andre foreninger eller afdelinger, hvis disse foreninger i deres vedtægter har bestemmelser om instrumenter og risikospredning, som svarer til dem, der gælder for investeringsforeninger, pengemarkedsforeninger og investeringsinstitutforeninger, eller bestemmelser om risikospredning, der svarer til reglerne i § 106, stk. 3 og 4, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.

8) Andre obligationer og lån optaget til handel på et reguleret marked i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, eller tilsvarende markeder i andre lande omfattet af zone A.

9) Kapitalandele optaget til handel på et reguleret marked i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, eller tilsvarende markeder i andre lande omfattet af zone A.

10) Ejendomme, der ikke er omfattet af nr. 5, samt lån sikret ved tinglyst panteret i ejendomme, der ikke er omfattet af nr. 6.

11) Kapitalandele og andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, eller tilsvarende markeder i andre lande uden for zone A.

12) Andre lån og værdipapirer, som ikke omfattes af nr. 1-11.

Stk. 2. I en dattervirksomhed, hvis aktivitet er begrænset til at foretage og forvalte investeringer i aktiver omfattet af stk. 1, kan dattervirksomhedens aktiver inden for værdien af kapitalandelene i og eventuelle lån til dattervirksomheden behandles som aktiver efter stk. 1. Er dattervirksomheden ikke helejet, indgår dens aktiver til en forholdsmæssig værdi svarende til den ejede andel af egenkapitalen.

§ 46 e. Følgende grænser med hensyn til de pensionsmæssige hensættelser er gældende for medregning af aktiver omfattet af § 46 a, stk. 1:

1) Aktiver omfattet af § 46 d, stk. 1, nr. 7-12, jf. dog stk. 2, må samlet højst udgøre 70 pct.

2) Aktiver omfattet af § 46 d, stk. 1, nr. 11, må samlet højst udgøre 10 pct.

3) Lån omfattet af § 46 d, stk. 1, nr. 12, jf. dog stk. 2, må samlet højst udgøre 2 pct.

4) Aktiver omfattet af § 46 d, stk. 1, nr. 4, 6, 7-9, 11 og 12, jf. dog stk. 2, udstedt eller garanteret af penge- og realkreditinstitutter, forsikringsselskaber, afdelinger af investeringsinstitutter samt placeringsforeninger, pengemarkedsforeninger, investeringsinstitutforeninger, professionelle foreninger og fåmandsforeninger, der for hver virksomhed og afdeling af en forening udgør mere end 5 pct. af de pensionsmæssige hensættelser, må samlet højst udgøre 40 pct.

Stk. 2. Andre lån og værdipapirer omfattet af § 46 d, stk. 1, nr. 12, må højst udgøre 10 pct. af de pensionsmæssige hensættelser.

§ 46 f. Aktiver, der udgør en risiko på en enkelt virksomhed eller en gruppe af indbyrdes forbundne virksomheder, kan indgå i de i § 46 a, stk. 1, nævnte aktiver inden for følgende grænser fastsat i forhold til de pensionsmæssige hensættelser:

1) Aktiver omfattet af § 46 d, stk. 1, nr. 3, må højst udgøre 40 pct.

2) Aktiver omfattet af § 46 d, stk. 1, nr. 4, må højst udgøre 10 pct.

3) Aktiver omfattet af § 46 d, stk. 1, nr. 7, jf. dog stk. 4, må højst udgøre 10 pct.

4) Aktiver omfattet af § 46 d, stk. 1, nr. 6, 8, 9, 11 og 12, må samlet højst udgøre 2 pct., jf. dog stk. 2. Grænsen er 3 pct., hvis egenkapitalen i den virksomhed, som aktivet vedrører, overstiger 250 mio. kr., virksomheden er hjemmehørende i et land omfattet af zone A og aktivet er optaget til handel på et reguleret marked i et land inden for den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, eller tilsvarende markeder i andre lande omfattet af zone A.

5) Aktiver omfattet af § 46 d, stk. 1, nr. 5, 6 og 8-12, må samlet højst udgøre 5 pct.

6) Lån omfattet af § 46 d, stk. 1, nr. 12, må højst udgøre 1 pct.

Stk. 2. Ved investering i kapitalandele i og lån til en virksomhed eller en gruppe af indbyrdes forbundne virksomheder, hvis aktiviteter alene består i at investere i aktiver omfattet af § 46 d, stk. 1, nr. 5 og 10, må den samlede investering højst udgøre 5 pct. af de pensionsmæssige hensættelser, jf. § 46 a, stk. 1.

Stk. 3. Stk. 1, nr. 4 og 5, og stk. 2 og 5 finder ikke anvendelse på investeringer i en dattervirksomhed, der er omfattet af § 46 d, stk. 2.

Stk. 4. Stk. 1, nr. 4 og 5, og stk. 2 og 5 finder ikke anvendelse på investeringer i virksomheder, investeringsinstitutter og foreninger omfattet af § 46 d, stk. 1, nr. 7, hvis aktivitet efter vedtægterne er begrænset til at foretage investeringer i aktiver omfattet af § 46 d, stk. 1, nr. 1-3. Sådanne investeringer kan i relation til grænserne fastsat i stk. 1, nr. 4-6, og stk. 2 samt § 46 e, stk. 1, nr. 1-3, betragtes som aktiver omfattet af § 46 d, stk. 1, nr. 1-3.

Stk. 5. For aktiver omfattet af § 46 d, stk. 1, nr. 6, 8, 9, 11 og 12, udgør grænsen 5 pct. for investeringer i en enkelt virksomhed og 10 pct. for investeringer i en gruppe af indbyrdes forbundne virksomheder i forhold til en pensionskasses hensættelser til dækning af dets genforsikringsvirksomhed.

§ 47. Pensionskasser skal have skriftlige investeringsprincipper. Principperne skal være i overensstemmelse med §§ 46-46 c.

Stk. 2. Investeringsprincipperne skal som minimum indeholde metoder til måling af investeringsrisici, de anvendte risikostyringsmetoder og den strategiske aktivallokering.

Stk. 3. Mindst hvert tredje år skal investeringsprincipperne genovervejes.

§ 47 a. Firmapensionskasser må ikke optage lån eller optræde som kautionist for tredjemand.

§ 48. I aktiverne omfattet af § 46 a, stk. 1, skal et beløb på mindst 80 pct. være denomineret i kongruente valutaer.

Stk. 2. Aktiver, der er denomineret i euro, kan anvendes til at opfylde halvdelen af kravet i stk. 1 for de pensionsmæssige hensættelser i en anden EU-valuta end euro.

Stk. 3. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis de pensionsmæssige hensættelser i den pågældende valuta udgør mindre end 7 pct. af de pensionsmæssige hensættelser i øvrige valutaer.

§ 49. I pensionskasser skal der føres et register over aktiverne omfattet af § 46 a, stk. 1, samt finansielle kontrakter efter § 46 b, nr. 3. De registrerede aktiver og kontrakter tjener udelukkende til fyldestgørelse af medlemmerne.

Stk. 2. Indgår der fast ejendom blandt aktiverne, registreres et tinglyst ejerpantebrev.

Stk. 3. For dattervirksomheder, der omfattes af § 46 d, stk. 2, registreres kapitalandelene i og eventuelle lån til dattervirksomheden.

Stk. 4. Pensionskassen giver indberetning til Finanstilsynet om, hvilke aktiver der indgår i registeret. Finanstilsynet eller den, Finanstilsynet bemyndiger hertil, kontrollerer tilstedeværelsen af disse aktiver efter nærmere regler fastsat af Finanstilsynet.

Stk. 5. Finanstilsynet kan kræve registeret deponeret, hvis tilsynet beslutter at begrænse eller forbyde pensionskassens rådighed over dens aktiver, jf. § 63, stk. 3. Ved deponering af registeret skal Finanstilsynet registreres som berettiget i en værdipapircentral med hensyn til fondsaktiver. Med hensyn til de øvrige aktiver og kontrakter, der tjener til dækning af de pensionsmæssige hensættelser, skal disse håndpantsættes til fordel for Finanstilsynet.

Stk. 6. Enhver ændring i et deponeret register skal godkendes af Finanstilsynet og noteres i registeret.

§ 50. Finanstilsynet kan for en tidsbegrænset periode dispensere fra § 46 d, § 46 e, stk. 1, nr. 4, og § 46 f, stk. 1, nr. 2-6, og stk. 2-6.

§ 51. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler for

1) afgrænsningen af værdipapirer, der omfattes af flere af de i § 46 d, stk. 1, nævnte aktivgrupper,

2) aktivernes lokalisering og kongruente valutaer i forhold de pensionsmæssige hensættelser og

3) indberetning, registrering og kontrol af tilstedeværelsen af aktiverne i registrene efter § 49, stk. 4, 2. pkt.«

18. Kapitel 8 affattes således:

»Kapitel 8

Overdragelse af pensionstilsagn, ophør og krisehåndtering

§ 54. En pensionskasse må ikke uden Finanstilsynets tilladelse overdrage alle eller en del af pensionstilsagnene til et forsikringsselskab eller til en anden pensionskasse. Tilsvarende gælder, hvis pensionstilsagn overdrages sammen med pensionskassens øvrige aktiver og passiver eller en del heraf. § 35, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. I forbindelse med en overdragelse må der i pensionskassens pensionsvilkår kun foretages sådanne ændringer, herunder forandring af bonusregler, som af Finanstilsynet skønnes at være en nødvendig følge af overdragelsen.

Stk. 3. Forinden Finanstilsynet giver tilladelse til en overdragelse, skal pensionskassen til hvert enkelt medlem og andre pensionsberettigede, der omfattes af overdragelsen, fremsende en af tilsynet godkendt redegørelse for den påtænkte overdragelse. Redegørelsen skal beskrive overdragelsen og dens konsekvenser for medlemmerne og skal opfordre medlemmerne til skriftligt at meddele tilsynet indsigelser imod overdragelsen inden for en af Finanstilsynet fastsat frist.

Stk. 4. Efter udløbet af den i stk. 3 nævnte frist træffer Finanstilsynet under hensyntagen til de fremsatte indsigelser beslutning om, hvorvidt pensionstilsagnene kan overdrages i overensstemmelse med det fremsatte forslag. Overdragelsen kan ikke påberåbes som grundlag for at hæve pensionsaftalen.

Stk. 5. Såfremt samtlige pensionskassens aktiver og passiver overdrages til et forsikringsselskab eller til en anden pensionskasse, foretager Finanstilsynet af egen drift anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om pensionskassens opløsning.

§ 55. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler, hvorefter aktieselskabslovens §§ 134 a-134 k med de nødvendige tilpasninger finder anvendelse på fusion af pensionskasser omfattet af § 2 eller fusion af en pensionskasse og et datterselskab.

Stk. 2. Aktieselskabslovens § 134 finder anvendelse, hvor fusionen sker efter de i medfør af stk. 1 fastsatte regler.

§ 55 a. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler, hvorefter aktieselskabslovens §§ 136-136 j med de nødvendige tilpasninger finder anvendelse på spaltning af en pensionskasse omfattet af § 2.

Stk. 2. Aktieselskabslovens § 136, stk. 1, 4. pkt., finder anvendelse, hvor spaltningen sker efter de i medfør af stk. 1 fastsatte regler.

Stk. 3. Aktieselskabslovens § 136, stk. 2, finder ikke anvendelse, hvor spaltningen sker efter de i medfør af stk. 1 fastsatte regler.

§ 56. Er ikke andet fastsat i lovgivningen, gennemføres beslutning om opløsning af en pensionskasse ved likvidation, medmindre Finanstilsynet giver tilladelse til, at samtlige pensionskassens aktiver og passiver som helhed overdrages til et forsikringsselskab eller til en anden pensionskasse, jf. § 54. Generalforsamlingen kan vælge en eller flere likvidatorer til at foretage afviklingen. I pensionskasser, hvor sponsorvirksomheden udpeger medlemmer af bestyrelsen, der besidder det stemmemæssige flertal, udpeges likvidator af sponsorvirksomheden. Hvis likvidator ikke udpeges i henhold til 2. eller 3. pkt., udnævner Finanstilsynet en eller flere likvidatorer. Finanstilsynet kan udnævne en likvidator til at foretage likvidationen sammen med de af generalforsamlingen valgte eller af sponsorvirksomheden udpegede likvidatorer, hvis hensynet til medlemmerne eller kreditorerne taler derfor.

Stk. 2. Træder en pensionskasse i likvidation, kan Finanstilsynet træffe bestemmelse om, at pensionskassens bestand af pensionstilsagn tages under administration.

§ 57. Beslutningen om likvidation skal registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Likvidator skal indsende anmeldelse herom til Finanstilsynet og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, således at disse har modtaget anmeldelserne inden 14 dage efter, at beslutningen er truffet. Er beslutningen truffet i medfør af § 64, stk. 1, nr. 3, foretager Finanstilsynet af egen drift anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Likvidationen anses som påbegyndt på det tidspunkt, hvor tilsynet traf beslutning.

Stk. 2. Likvidatorerne træder i bestyrelsens og direktionens sted. Denne lovs bestemmelser om bestyrelsen finder med de fornødne tilpasninger anvendelse på likvidatorerne.

Stk. 3. Likvidator kan til enhver tid afsættes af den, der har valgt, udpeget eller udnævnt den pågældende.

Stk. 4. En pensionskasse under likvidation skal bibeholde sit navn med tilføjelsen »i likvidation«.

Stk. 5. I øvrigt finder lovens regler om regnskabsaflæggelse, revision, generalforsamlinger og om indsendelse af årsrapport til Finanstilsynet samt §§ 123 og 124 i lov om aktieselskaber tilsvarende anvendelse i pensionskasser under likvidation. Finanstilsynet kan dispensere fra bestemmelserne.

§ 57 a. Deling af pensionskassens formue efter fyldestgørelse af kreditorerne skal ske i overensstemmelse med vedtægternes forskrifter. De midler, der i medfør af § 49 er registreret, tjener alene til fyldestgørelse af vedtægtsmæssige forpligtelser. Delingen af pensionskassens formue må ikke foretages, før Finanstilsynet har godkendt en plan derfor.

§ 58. En konkursbegæring, der indgives p å en pensionskasses vegne, kan kun indgives af bestyrelsen, eller, hvis pensionskassen er under likvidation, af likvidator eller Finanstilsynet. En pensionskasse, der er under konkurs, skal bibeholde sit navn med tilføjelsen »under konkurs«. Skifteretten giver meddelelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om konkursens begyndelse og slutning. I forbindelse med konkursens slutning slettes pensionskassen af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Stk. 2. Er pensionskassen under likvidation, og finder likvidator, at likvidationen ikke vil give fuld dækning til kreditorerne og de pensionsberettigede, skal likvidator indkalde generalforsamlingen med henblik på at træffe beslutning om indgivelse af konkursbegæring.

Stk. 3. Bliver en pensionskasse insolvent, skal Finanstilsynet indgive konkursbegæring til skifteretten, medmindre en sådan begæring er indgivet af andre. Finanstilsynets beslutning om at indgive konkursbegæring kan ikke påklages efter § 70.

Stk. 4. Erklæres en pensionskasse konkurs, tages bestanden af pensionstilsagn under administration af Finanstilsynet, og skifteretten oversender de i § 46 a nævnte midler til Finanstilsynet. De enkelte pensionsberettigede kan ikke gøre krav gældende imod konkursboet. Derimod kan Finanstilsynet i konkursboet anmelde et beløb svarende til forskellen mellem pensionshensættelserne ved konkursens indtræden og værdien af de midler, der er registreret i medfør af § 49.

Stk. 5. Finanstilsynet kan endvidere på administrationsboets vegne kræve et beløb svarende til kapitalkravet ved administrationsboets begyndelse.

Stk. 6. Finanstilsynet udpeger en likvidator til at forestå delingen af de registrerede midler. §§ 253-258 i lov om finansiel virksomhed om administration af en livsforsikringsbestand finder tilsvarende anvendelse på en bestand af pensionstilsagn.

§ 59. Finanstilsynet kan påbyde en pensionskasses ledelse at lade udarbejde en redegørelse for pensionskassens økonomiske stilling og fremtidsudsigter. Pensionskassens bestyrelse, direktion, den ansvarshavende aktuar og revision skal ved underskrift på påbuddet over for Finanstilsynet bekræfte at være gjort bekendt med indholdet af henvendelsen.

Stk. 2. Redegørelsen skal

1) være vedlagt en udtalelse fra pensionskassens revision, medmindre redegørelsen som helhed er udarbejdet af denne,

2) forelægges pensionskassens bestyrelse til godkendelse og

3) indsendes i kopi til Finanstilsynet.

§ 60. Finanstilsynet skal påbyde pensionskassen at udarbejde en plan for genoprettelse af dens økonomiske stilling, hvis pensionskassens basiskapital ikke er tilstrækkelig. Planen skal tilsigte en genoprettelse af den økonomiske stilling over et kortere tidsrum, der fastsættes af Finanstilsynet. Pensionskassen skal forelægge planen for Finanstilsynet.

Stk. 2. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere bestemmelser om de oplysninger, som planen for genoprettelse skal indeholde, og om periodens længde.

§ 61. Finanstilsynet kan påbyde en pensionskasse inden for en af tilsynet fastsat frist at foretage de foranstaltninger, der er nødvendige, hvis

1) pensionskassen ikke overholder denne lov eller regler udstedt i medfør af loven,

2) pensionskassen ikke overholder sine vedtægter eller det for sin virksomhed gældende grundlag,

3) det i nr. 2 nævnte grundlag eller den måde, hvorpå pensionskassens midler er anbragt, ikke er betryggende,

4) det viser sig, at de til dækning af de pensionsmæssige hensættelser henlagte midler ikke er betryggende,

5) pensionskassens økonomiske stilling er således forringet, at medlemmernes interesser er udsat for fare,

6) der er sket en forringelse af pensionskassens økonomiske stilling i forhold til en i henhold til denne lov forelagt driftsplan,

7) Finanstilsynet ikke finder planen i § 60 betryggende, eller hvis der er sket en forringelse af pensionskassens økonomiske stilling i forhold til planen eller

8) der er en betydelig risiko for, at pensionskassens økonomiske stilling udvikler sig således, at pensionskassen vil miste sin tilladelse til at drive virksomhed som pensionskasse.

Stk. 2. Er de påbudte foranstaltninger ikke truffet inden for den i henhold til stk. 1 fastsatte frist, og skønnes undladelsen at medføre fare for medlemmerne, kan pensionstilsagnene tages under administration i henhold til §§ 253-258 i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 3. Pensionstilsagnene skal tages under administration, hvis det viser sig, at der inden for den i henhold til stk. 1 fastsatte frist ikke kan fremskaffes de til dækning af de pensionsmæssige hensættelser nødvendige midler.

Stk. 4. Finder Finanstilsynet, at det, når pensionstilsagnene er taget under administration, tillige vil være påkrævet, at pensionskassen opløses, træffer tilsynet beslutning herom.

§ 61 a. Finanstilsynet kan som led i foranstaltninger efter § 61, stk. 1, forbyde pensionskassen at råde over dens aktiver eller begrænse dens rådighed herover. § 49 finder tilsvarende anvendelse.

§ 62. Finanstilsynet kan inddrage tilladelsen til at drive virksomhed som pensionskasse, hvis

1) pensionskassen anmoder herom,

2) pensionskassen gør sig skyldig i grove eller gentagne overtrædelser af denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov,

3) pensionskassen ikke opfylder kravene i kapitel 2,

4) der ikke udøves virksomhed som pensionskasse i en periode på over 6 måneder,

5) pensionskassen ikke inden for de af Finanstilsynet fastsatte frister har gennemført de foranstaltninger, som er angivet i de i § 60 nævnte genoprettelsesplaner,

6) et påbud efter § 17 eller § 61 ikke er efterkommet inden for en af Finanstilsynet fastsat frist,

7) et bestyrelsesmedlem ikke længere opfylder betingelserne i § 23 a, stk. 3, eller

8) pensionskassen ikke har afsat direktøren inden for den i medfør af § 65 b fastsatte frist.

§ 63. En pensionskasse skal opløses, hvis

1) den ikke har nogen bestyrelse eller ansvarshavende aktuar og dette ikke afhjælpes inden for en af Finanstilsynet fastsat frist,

2) pensionskassens medlemstal bliver mindre end 50, jf. § 7,

3) en så stor del af medlemskredsen forlader pensionskassen i forbindelse med et frasalg af en del af sponsorvirksomheden, at det vil bringe de resterende medlemmers rettigheder ifølge vedtægter og regulativ i fare,

4) sponsorvirksomheden nedlægges i sin helhed,

5) pensionskassens forpligtelser er fuldt indfriede eller

6) pensionskassens tilladelse inddrages.

Stk. 2. Skal en pensionskasse opløses efter stk. 1, kan Finanstilsynet træffe beslutning om, at pensionstilsagnene skal søges overdraget til et forsikringsselskab eller til en anden pensionskasse, eller at bestanden af pensionstilsagn skal tages under administration i overensstemmelse med §§ 253-258 i lov om finansiel virksomhed, eller at der skal ske udlodning af pensionskassens formue.

Stk. 3. Finanstilsynet kan i forbindelse med inddragelse af pensionskassens tilladelse forbyde pensionskassen at råde over dens aktiver eller begrænse dens rådighed herover. § 49, stk. 5 og 6, finder tilsvarende anvendelse.

§ 64. Beslutning om opløsning af en pensionskasse kan kun træffes af

1) generalforsamlingen i forbindelse med en overdragelse af hele bestanden efter § 54,

2) generalforsamlingen, hvis ingen medlemmer modsætter sig opløsningen, eller

3) Finanstilsynet, hvis den i § 63 anførte opløsning ikke finder sted.«

19. I § 65, stk. 1, 2. pkt., ændres »§§ 11 og 20« til: »§ 20«.

20. Efter § 65 a indsættes:

»§ 65 b. Finanstilsynet kan påbyde en pensionskasse inden for en af tilsynet fastsat frist at afsætte en direktør i en pensionskasse, der er omfattet af § 23 a, stk. 3.

§ 65 c. Finanstilsynet skal undersøge pensionskassernes forhold, herunder ved gennemgang af løbende indberetninger og ved inspektioner i den enkelte pensionskasse.

Stk. 2. Efter inspektion i en pensionskasse skal der afholdes et møde med deltagelse af pensionskassens bestyrelse, direktøren, den ansvarshavende aktuar og pensionskassens revisor, medmindre inspektionen alene vedrører afgrænsede aktivitetsområder i pensionskassen. På mødet skal Finanstilsynet meddele sine konklusioner vedrørende inspektionen.

Stk. 3. Væsentlige konklusioner skal efter et inspektionsbesøg fremsendes i form af en skriftlig rapport til pensionskassens bestyrelse, direktør, den ansvarshavende aktuar og pensionskassens revisor.

§ 65 d. Finanstilsynet kan efter de procedurer, der er fastsat i fællesskabsretlige regler herom, forbyde en udenlandsk pensionskasse omfattet af § 21 b med hjemsted i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, at yde tjenesteydelser her i landet.

Stk. 2. Finanstilsynet kan forbyde de i stk. 1 nævnte pensionskasser at udøve tjenesteydelser her i landet, hvis pensionskassen groft eller gentagne gange har overtrådt bestemmelser i denne lov, regler udstedt i medfør af loven eller anden lovgivning, der retter sig mod pensionskassen, og det ikke ved påbud eller sanktioner efter denne lov har været muligt at bringe overtrædelsen til ophør.«

21. I § 66 b, stk. 3, ændres »pålæg« til: »påbud«.

22. § 66 c, stk. 2, nr. 4 , affattes således:

»4) overtrædelse af påbud, der er givet i medfør af § 61, og«.

23. § 71, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Overtrædelse af bestemmelserne i § 1, stk. 1, § 4, § 9 a, § 10, stk. 1, § 15, § 16, stk. 1, § 20, § 21 a, stk. 1, § 23 a, stk. 4, jf. stk. 3, nr. 1 og 2, § 24, § 26, § 29, § 32, stk. 1, 2. pkt., § 37, stk. 1, 1. pkt., § 38, stk. 1, § 39, stk. 1 og 2 og stk. 3, 1. pkt., § 40, § 41, § 42, stk. 1, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3, 2. pkt., § 43, § 44, § 44 a, stk. 1 og 3, § 44 b, 1. pkt., § 44 c, 1. pkt., § 44 d, § 44 e, stk. 1 og 3, § 45, § 45 a, § 46, § 46 a, § 49, stk. 4, 1. pkt., og stk. 6, § 54, stk. 1 og 2, § 57, stk. 1, 2. pkt., og stk. 4, § 57 a, 1. og 3. pkt., og § 58, stk. 1, 2. pkt., straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.«

24. § 71, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Den, der ikke efterkommer et påbud efter § 6 a eller § 61, straffes med bøde.«

§ 2

I lov om beskatning af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1120 af 10. november 2006, som ændret ved § 12 i lov nr. 1545 af 20. december 2006 og § 3 i lov nr. 1580 af 20. december 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 17, stk. 1, nr. 5, udgår »eller«.

2. I § 17, stk. 1, nr. 6, ændres »ophør.« til: »ophør,«.

3. I § 17, stk. 1, indsættes som nr. 7 og 8:

»7) at der kan ske udbetaling af midler fra en firmapensionskasse til arbejdsgiveren i forbindelse med pensionskassens opløsning, eller

8) at der kan ske udbetaling af midler fra en pensionskasse med ydelsesdefinerede pensionsordninger til arbejdsgiveren, jf. § 11 a i lov om tilsyn med firmapensionskasser.«

4. I § 24 ændres »§ 17« til: »§ 17, stk. 1, nr. 1-6«.

5. I § 29, stk. 1, indsættes efter 2. pkt.:

»2. pkt. finder tilsvarende anvendelse for udbetalinger som nævnt i § 17, stk. 1, nr. 8, til selskaber, fonde og foreninger m.v., der er skattepligtige efter selskabsskatteloven eller fondsbeskatningsloven.«

6. I § 33 ændres »§ 17, stk. 1« til: »§ 17, stk. 1, nr. 1-7«.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. november 2007, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. § 1, nr. 16, finder dog første gang anvendelse på årsrapporter, der vedrører regnskabsår, der begynder den 1. januar 2008. De gældende regnskabsregler finder anvendelse på årsrapporter, der vedrører regnskabsåret 2007.

Stk. 3. § 2, nr. 5, har virkning for udbetalinger, der sker den 1. november 2007 eller senere.

§ 4

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 1 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg, den 30. april 2007

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Bendt Bendtsen