Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Undtaget for offentliggørelse i LT
Links til EU direktiver, jf. note 1
31996L0098
 
31998L0034
 
31998L0048
 
Redaktionel note
Den fulde tekst

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, mindre erhversfartøjers bygning og udstyr m.v., indledende forskrift af 1. oktober 2006. 1)

(Teknisk forskrift om mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v.)

 

I medfør af § 1, stk. 2, §§ 3-5, § 17, stk. 5, § 28 og § 32, stk. 4, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 627 af 26. juli 2002, som ændret ved lov nr. 1465 af 22. december 2004 og i medfør af anordning nr. 607 af 25. juni 2001 om ikrafttræden for Grønland af lov om sikkerhed til søs, og efter samråd med Grønlands Hjemmestyre og efter bemyndigelse fra økonomi- og erhvervsministeren fastsættes:

§ 1. Forskriften gælder for mindre erhvervsfartøjer, som fastlagt i regel 1 i kapitel I.

§ 2. De nærmere regler om mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v. er optrykt i hæfter som bilag til denne forskrift.

Stk. 2. Kapitelhæfterne er:

Kapitel I Almindelige bestemmelser, dateret 1. oktober 2006.

Kapitel II Konstruktion, vandtæthed og udstyr, dateret 1. oktober 2006.

Kapitel III Stabilitet og sødygtighed, dateret 1. oktober 2006.

Kapitel IV Maskineri og elektriske installationer, dateret 1. oktober 2006.

Kapitel V Brandsikring, opdagelse af brand og brandslukning, dateret 1. oktober 2006.

Kapitel VI Beskyttelse af besætningen (arbejdsmiljø og sikkerhed mv.), dateret 1. oktober 2006.

Kapitel VII Redningsmidler og -arrangementer, dateret 1. oktober 2006.

Kapitel VIII Foranstaltninger i nødsituationer, mønstringer og øvelser, dateret 1. oktober 2006.

Kapitel IX Radiokommunikation, dateret 1. maj 2005.

Kapitel X Sejladsens betryggelse, dateret 1. oktober 2006.

Kapitel XI Særlige bestemmelser for Grønland, dateret 1. oktober 2006.

Kapitel XII Opholdsrum, dateret 1. oktober 2006.

(Kapitel XIII-XXI er reserveret til senere brug)

Kapitel XXI Forebyggelse af olieforurening, dateret 1. oktober 2006.

Kapitel XXII Forebyggelse af forurening med skadelige flydende stoffer i bulk, dateret 1. oktober 2006.

(Henvisning til Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B kapitel XXII.)

Kapitel XXIII Forebyggelse af forurening med skadelige flydende stoffer, der transporteres til søs i emballeret form, dateret 1. oktober 2006.

(Henvisning til Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B kapitel XXIII.)

Kapitel XXIV Behandling og opbevaring af kloakspildevand, dateret 1. oktober 2006.

Kapitel XXV Forebyggelse af forurening med affald fra fartøjer, dateret 1. oktober 2006.

Kapitel XXVI Forebyggelse af luftforurening fra skibe, dateret 1. oktober 2006.

Bilag 1 Indeholder formularer for typecertifikat samt checklister og daglige checklister. AT Meddelelse nr. 4.04.12, dateret 1. oktober 2006.

Bilag 2 Indeholder typegodkendelsesskilte og opslag, dateret 1. oktober 2006.

§ 3. Kapitlerne I‑V og VII‑X indeholder bestemmelser for mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v., og er udformet på baggrund af Nordisk Bådstandard med de tilføjelser og ændringer, som udviklingen og indvundne erfaringer har gjort nødvendig. Kapitlerne indeholder endvidere relevante bestemmelser fra den seneste revision af FAO/ILO/IMOs »Voluntary guidelines for the design, construction and equipment of small fishing vessels.«

Stk. 2. Kapitel VI indeholder dele af Rådets direktiv nr. 93/103/EØF om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed under arbejdet om bord i fiskefartøjer. Til bestemmelserne om mindre erhvervsfartøjers medicinkiste henvises til Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, kapitel IX, afsnit B og C.

Stk. 3. Kapitel XII indeholder bestemmelser for opholdsrum og drikkevandsanlæg og er blandt andet udformet på baggrund af ILO konvention 2)  om opholdsrum i fiskeskibe.

Stk. 4. Kapitel XXI, XXIV, XXV og XXVI indeholder bestemmelser om forureningsforebyggende foranstaltninger og er udformet på baggrund af den internationale konvention om forebyggelse af forurening til søs (MARPOL Annex I, IV, V og VI).

Stk. 5. Kapitlerne XIII – XX anvendes ikke.

Stk. 6. Kapitel XXII og XXIII indeholder henvisninger til bestemmelser om forureningsforebyggende foranstaltninger i Søfartsstyrelsens Meddelelser B, som finder anvendelse på alle skibe, der transporterer skadelige stoffer i flydende eller emballeret form. Bestemmelserne finder ikke anvendelse på fartøjets stores, udstyr og ballastvand.

§ 4. Udstyr til fartøjer specificeret i bilagene til forskriften kan erstattes af udstyr, som er overensstemmelsesmærket i henhold til teknisk forskrift om udstyr i skibe. 3)

§ 5. Overtrædelse af denne forskrift straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis der

1) ved overtrædelsen er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor,

2) tidligere er afgivet forbud eller påbud for samme eller tilsvarende forhold, eller

3) ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Det skal betragtes som en særlig skærpende omstændighed, at der for unge under 18 år er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor, jf. stk. 2, nr. 1.

Stk. 4. Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel.

Stk. 5. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 6. Såfremt forholdet er omfattet af anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om sikkerhed til søs, kan der fastsættes foranstaltninger i henhold til kriminalloven for Grønland.

Stk. 2. De i § 5, stk. 2 og 3, nævnte forhold skal anses som skærpende omstændigheder.

Stk. 3. Sker der ikke konfiskation af udbytte, jf. kriminallovens § 116, stk. 1, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel.

Stk. 4. Er en overtrædelse begået af selskaber m.v. (juridiske personer), kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, Grønlands Hjemmestyre, en kommune, et kommunalt fællesskab, der er omfattet af § 64 i Landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v., eller en bygdebestyrelse, kan der pålægges vedkommende offentlige myndighed som sådan bødeansvar.

Stk. 5. Såfremt den pågældende ikke er bosat i Grønland, eller hans tilknytning til det grønlandske samfund i øvrigt har en sådan løsere karakter, at forudsætningerne for anvendelse af foranstaltninger ikke er til stede, kan sagen anlægges eller henvises til forfølgning i Danmark.

§ 7. Forskriften træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. Følgende forskrifter ophæves:

1) Teknisk forskrift nr. 1 af 15. februar 1990 om opbevaring af kloakspildevand i skibe.

2) Teknisk forskrift nr. 4 af 10. april 2000 om opbevaring af kloakspildevand i mindre fartøjer.

3) Bekendtgørelse nr. 358 af 24. juni 1977 om foranstaltninger til imødegåelse af den med industrifiskelaster forbundne sundhedsfare.

Stk. 3. De konstruktionsmæssige krav i Skibstilsynets Meddelelser F, Forskrifter for bygning og udstyr m.v. for mindre erhvervsfartøjer, som ændret senest ved teknisk forskrift F af 27. juli 1995, gælder fortsat for eksisterende fartøjer, medmindre andet bestemmes i denne forskrift.

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F

Kapitelhæfternes datering i udgivelserne fra 1/1 2001

 
Dato for underskrift

10/11-00

27/1-03

1/5-05

1/10-06

 

 

 

 

F I

1/1-01

 

 

1/10-06

 

 

 

 

F II (1)

1/1-01

 

 

1/10-06

 

 

 

 

F II (2)

1/1-01

 

 

1/10-06

 

 

 

 

F III

1/1-01

 

 

1/10-06

 

 

 

 

F IV

1/1-01

 

 

1/10-06

 

 

 

 

F V

1/1-01

 

 

1/10-06

 

 

 

 

F VI

1/1-01

 

 

1/10-06

 

 

 

 

F VII

1/1-01

 

 

1/10-06

 

 

 

 

F VIII

1/1-01

 

 

1/10-06

 

 

 

 

F IX

 

 

1/5-05

 

 

 

 

 

F X

1/1-01

 

 

1/10-06

 

 

 

 

F XI

 

1/2-03

 

1/10-06

 

 

 

 

F XII

1/1-01

 

 

1/10-06

 

 

 

 

F XIII – XIX

Er reserveret til senere brug

F XX (Nu XXIV)

Er reserveret til senere brug

F XXI

1/1-01

 

 

 

 

 

 

 

F XXII*

 

 

 

1/10-06

 

 

 

 

F XXIII**

 

 

 

1/10-06

 

 

 

 

F XXIV (tidl XX)

1/1-01

 

 

1/10-06

 

 

 

 

F XXV (tidl XXIV)

 

 

 

1/10-06

 

 

 

 

F XXVI***

 

 

1/5-05

1/10-06

 

 

 

 

Bilag 1

 

 

 

1/10-06

 

 

 

 

Bilag 2

 

 

 

1/10-06

 

 

 

 

* Henvisning til Medd B kap. XXII

Henvisning til Medd B kap. XXIII

* Fælles med Medd B, D og E

Søfartsstyrelsen, den 1. oktober 2006

Steen Nielsen

/Søren Enemark Jensen

Officielle noter

1) Forskriften har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europaparlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet), som ændret ved direktiv 98/48/EF.

2) Den internationale konvention om opholdsrum i fiskefartøjer – ILO konvention nr. 126 af 21. juni 1966.

3) Der henvises til seneste udgave af teknisk forskrift om udstyr i skibe, der gennemfører Rådets direktiv nr. 96/98/EF med senere ændringer.

Redaktionel note
  • Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F består af en kort indledende forskrift, samt et antal bilag i form af kapitler. Forskriften indeholder en liste over kapitlernes indhold og datering. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F i sin helhed findes ved at foretage følgende søgning: I feltet "populærtitel" skrives "meddelelser f".