Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32004L0039
 
32006L0073
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler

 

 

I medfør af § 72, stk. 5, og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 381 af 19. april 2007, fastsættes:

Anvendelsesområder og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber, der har tilladelse som værdipapirhandler efter § 9, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, samt på filialer her i landet af kreditinstitutter, investeringsselskaber og administrationsselskaber, der er meddelt tilladelse til at yde investeringsservice i et land uden for den Europæiske Union, som Fællesskabet ikke har indgået aftale med på det finansielle område, og som udfører sådan aktivitet her i landet, herefter benævnt værdipapirhandlere.

Stk. 2. Når der er tale om institutter eller selskaber, der både driver værdipapirhandel og anden form for virksomhed, gælder bekendtgørelsen kun for den del af virksomheden, som vedrører værdipapirhandel.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Relevant person :

a) Et medlem af bestyrelsen eller af direktionen.

b) En ansat hos værdipapirhandleren, som er involveret i levering af investeringsservice.

c) Enhver anden fysisk person, som er involveret i værdipapirhandlerens levering af investeringsservice, og hvis tjenesteydelser stilles til rådighed for værdipapirhandleren og er underkastet værdipapirhandlerens kontrol.

d) En fysisk person, der inden for rammerne af en outsourcingaftale deltager i levering af tjenesteydelser til værdipapirhandleren med henblik på værdipapirhandlerens ydelse af investeringsservice.

2) Person, som en relevant person har familiemæssige forbindelser til :

a) Den relevante persons ægtefælle.

b) Et barn eller et stedbarn af den relevante person, som denne person har forsørgerpligt overfor.

c) Ethvert andet familiemedlem til den relevante person, som har været medlem af samme husstand som den relevante person i mindste et år på datoen for den pågældende personlige transaktion.

3) Finansanalytiker :

En person, som udarbejder investeringsanalyser, jf. nr. 11.

4) Professionel kunde eller godkendt modpart :

Personer, som opfylder betingelserne i bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel bilag 1 henholdsvis bilag 2.

5) Detailkunde :

En kunde, der ikke er en professionel kunde eller en godkendt modpart.

6) Personlig transaktion :

En handel i et finansielt instrument, der gennemføres af eller på vegne af en relevant person, når mindst et af følgende kriterier er opfyldt:

a) Den relevante person handler uden for rammerne af de aktiviteter, den pågældende udfører i sin egenskab af relevant person.

b) Handlen gennemføres for en af følgende personers regning:

i) Den relevante person.

ii) En person som den pågældende har familiemæssige eller i øvrigt snævre (jf. lov om finansielle virksomheder, § 5, stk. 1, nr. 17) forbindelser til.

iii) En person, hvis forbindelse til den relevante person er af en sådan art, at den relevante person har andre direkte eller indirekte væsentlige interesser i handlens udfald end et vederlag eller en provision for gennemførelse af handlen.

7) Finansielle instrumenter :

Instrumenter omfattet af bilag 5 i lov om finansiel virksomhed.

8) Værdipapirfinansieringstransaktioner :

Lån af aktier eller andre finansielle instrumenter, genkøbs- eller omvendte genkøbsforretninger, buy/sell-back-forretninger eller sell/buy-back-forretninger.

9) Outsourcing :

Enhver form for aftale mellem en værdipapirhandler og en leverandør, inden for rammerne af hvilken leverandøren gennemfører en proces, leverer en tjenesteydelse eller udfører en aktivitet, som ellers ville være blevet udført af værdipapirhandleren selv.

10) Distributionskanaler :

En kanal, hvorigennem oplysninger bliver offentligt tilgængelige eller sandsynligvis vil blive offentligt tilgængelige, idet oplysningerne gøres tilgængelige for et stort antal personer.

11) Investeringsanalyse :

Analyser eller andre oplysninger til distributionskanaler eller offentligheden med eksplicitte eller implicitte anbefalinger eller forslag vedrørende en investeringsstrategi for et eller flere finansielle instrumenter eller for udstedere af finansielle instrumenter, herunder udtalelser om sådanne instrumenters nuværende eller fremtidige værdi eller kurs, når begge de følgende betingelser er opfyldt:

a) Analysen eller andre oplysninger betegnes eller beskrives som investeringsanalyse eller lignende eller fremstilles på anden måde som en objektiv redegørelse for anbefalingernes indhold.

b) Anbefalingen er ikke investeringsservice omfattet af lov om finansiel virksomhed, bilag 4, afsnit A, nr. 5.

12) Beslægtet finansielt instrument :

Et finansielt instrument eller et derivat, hvis kurs påvirkes stærkt af kursudviklingen på et andet finansielt instrument, der er genstand for en investeringsanalyse.

Organisatoriske krav

§ 3. Værdipapirhandlere skal

1) have beslutningsprocedurer og en organisatorisk struktur, der klart beskriver rapporteringsvejene og fordeler funktioner og ansvarsområder,

2) sørge for, at relevante personer er bekendt med, hvilke procedurer der skal følges for at sikre en korrekt varetagelse af deres ansvarsområder,

3) have passende interne kontrolprocedurer, der har til formål at sikre, at beslutninger og procedurer overholdes på alle niveauer,

4) sikre, at medarbejdere besidder de nødvendige færdigheder samt den fornødne viden og sagkundskab for at kunne varetage deres ansvarsområder,

5) have en effektiv intern rapportering og formidling af information på alle relevante niveauer,

6) føre registre over deres forretninger og deres interne organisation,

7) sikre, at relevante personers varetagelse af flere funktioner ikke hindrer disse personer i at varetage hver enkelt funktion på en korrekt og professionel måde, og

8) have systemer og procedurer til beskyttelse af oplysningers sikkerhed og fortrolighed.

Stk. 2. Værdipapirhandleren skal ved opfyldelse af kravene i stk. 1 tage hensyn til arten, omfanget og sammensætningen af den virksomhed, værdipapirhandleren udøver.

Stk. 3. Værdipapirhandleren skal sikre en stabil drift. Således skal det sikres, at de vigtigste data, funktioner og aktiviteter bevares ved en eventuel system- eller procedurefejl. Hvis dette ikke er muligt, skal det sikres, at der sker rettidig gendannelse af data, genetablering af funktionerne og rettidig genoptagelse af aktiviteterne.

Stk. 4. Værdipapirhandleren skal med jævne mellemrum vurdere, om systemer, interne kontrolprocedurer og -ordninger, som indføres i overensstemmelse med stk. 1-3, er effektive, og afhjælpe eventuelle mangler.

§ 4. Værdipapirhandleren skal have metoder og procedurer, der er egnet til at opdage og minimere enhver risiko for, at værdipapirhandleren ikke opfylder sine forpligtelser som værdipapirhandler i henhold til lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v. og Kommissionens forordning (EF) nr. 1287/2006 af 10. august 2006 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF for så vidt angår registreringsforpligtelser for investeringsselskaber, indberetning af transaktioner, markedsgennemsigtighed, optagelse af finansielle instrumenter til handel samt definitioner af begreber med henblik på nævnte direktiv. Værdipapirhandleren skal ved opfyldelsen af 1. pkt. tage hensyn til arten, omfanget og sammensætningen af den virksomhed, værdipapirhandleren udøver.

Stk. 2. Værdipapirhandleren skal have en compliancefunktion, der fungerer uafhængigt, og som har følgende ansvarsområder:

1) Kontrol og vurdering af, om metoderne og procedurerne efter stk. 1, 1. pkt., og de foranstaltninger, der træffes for at afhjælpe eventuelle mangler, er effektive.

2) Rådgivning af og bistand til de personer, der har ansvaret for at yde investeringsservice og udføre investeringsaktiviteter, for at sikre, at værdipapirhandleren overholder sine forpligtelser efter stk. 1.

Stk. 3. For at sikre, at compliancefunktionen kan varetage sine ansvarsområder korrekt og uafhængigt, skal værdipapirhandleren sørge for, at følgende betingelser opfyldes:

1) Compliancefunktionen skal have de nødvendige ressourcer, den nødvendige kompetence og sagkundskab samt adgang til alle relevante oplysninger.

2) En medarbejder skal være ansvarlig for compliancefunktionen og al rapportering, jf. § 6.

3) De relevante personer, der er involveret i compliancefunktionen, må ikke deltage i leveringen af de tjenesteydelser eller udførelsen af de aktiviteter, de kontrollerer.

4) Metoden til at fastsætte vederlaget til de relevante personer, der er involveret i compliancefunktionen, må ikke bringe deres uafhængighed i fare.

Stk. 4. Stk. 3, nr. 3 og 4, finder ikke anvendelse, hvis det kan godtgøres, at disse krav ikke står i rimelig forhold til arten, omfanget og sammensætningen af den virksomhed, værdipapirhandleren udøver.

§ 5. Værdipapirhandleren skal have risikostyringsregler og -procedurer, der har til formål at sikre, at værdipapirhandleren kan

1) fastslå, hvilke risici der er forbundet med værdipapirhandlerens aktiviteter, processer og systemer,

2) fastsætte det risikoniveau, værdipapirhandleren kan acceptere, når dette er hensigtsmæssigt,

3) styre risiciene i forbindelse med aktiviteter, processer og systemer i lyset af dette risikoniveau,

4) kontrollere, at relevante personer overholder risikostyringsregler og -procedurer, og

5) afhjælpe eventuelle mangler ved disse risikostyringsregler og -procedurer.

Stk. 2. Værdipapirhandleren skal, hvis det er hensigtsmæssigt og står i rimeligt forhold til arten, omfanget og sammensætningen af den virksomhed, værdipapirhandleren udøver, have en risikostyringsfunktion, der fungerer uafhængigt, som skal

1) påse overholdelsen af regler og procedurer efter stk. 1.

2) forestå rapportering til og rådgivning af ledelsen i overensstemmelse med § 6.

Stk. 3. En værdipapirhandler, der ikke har en risikostyringsfunktion, der fungerer uafhængigt som nævnt i stk. 2, skal kunne godtgøre, at regler og procedurer fastsat i medfør af stk. 1, overholder kravene i stk. 1.

§ 6. Ledelsen skal regelmæssigt, og mindst én gang årligt, modtage en skriftlig rapportering om de områder, der er omhandlet i §§ 4 og 5, med angivelse af, om der er truffet passende foranstaltninger i tilfælde af eventuelle mangler.

§ 7. Såfremt en relevant person er involveret i aktiviteter, der kan medføre en interessekonflikt, eller har adgang til intern viden eller andre fortrolige oplysninger vedrørende kunder eller transaktioner med eller for kunder, skal værdipapirhandleren have ordninger, der har til formål at forhindre, at

1) den relevante person foretager en personlig transaktion,

a) som den pågældende person har forbud mod at foretage efter kapitel 10 i lov om værdipapirhandel m.v.,

b) der indebærer misbrug eller uretmæssig videregivelse af de fortrolige oplysninger, og

c) der kan være i strid med en forpligtelse, som værdipapirhandleren har i henhold til lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v. og Kommissionens forordning (EF) nr. 1287/2006 af 10. august 2006 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF for så vidt angår registreringsforpligtelser for investeringsselskaber, indberetning af transaktioner, markedsgennemsigtighed, optagelse af finansielle instrumenter til handel samt definitioner af begreber med henblik på nævnte direktiv,

2) den relevante person rådgiver eller tilskynder en anden person til at foretage en transaktion med finansielle instrumenter, som ville være omfattet af nr. 1 eller § 18, stk. 2 og 3, hvis der var tale om en personlig transaktion for den relevante person,

3) den relevante person meddeler oplysninger eller synspunkter til en anden person, hvis den relevante person ved eller med rimelighed burde vide, at den anden person som følge af denne meddelelse vil eller kan antages at ville

a) foretage en transaktion med finansielle instrumenter, som ville være omfattet af nr. 1 eller § 18, stk. 2 og 3, hvis der var tale om en personlig transaktion for den relevante person, eller

b) rådgive eller tilskynde en anden person til at foretage en sådan transaktion.

Stk. 2. Stk. 1, nr. 2 og 3, finder ikke anvendelse, hvis handlingen sker som led i den korrekte udførelse af den pågældendes erhverv.

Stk. 3. De ordninger, der nævnes i stk. 1, skal udformes på en sådan måde, at det sikres, at

1) enhver relevant person, der er omfattet af stk. 1, er bekendt med begrænsningerne i forbindelse med personlige transaktioner og de foranstaltninger, som værdipapirhandleren har indført,

2) værdipapirhandleren omgående underrettes om eller er i stand til at identificere, enhver personlig transaktion, som en relevant person foretager. Er der foretaget outsourcing, skal værdipapirhandleren sikre, at leverandøren fører en liste over de personlige transaktioner, enhver relevant person indgår, og på anmodning omgående videregive disse oplysninger til værdipapirhandleren, og

3) der føres en journal over de personlige transaktioner, som værdipapirhandleren har modtaget underretning om, eller som værdipapirhandleren har identificeret, herunder enhver tilladelse eller ethvert forbud angående en sådan transaktion.

Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1 – 3 finder ikke anvendelse på følgende typer personlige transaktioner:

1) Personlige transaktioner, der gennemføres som led i en skønsmæssig porteføljepleje, såfremt der ikke er givet forudgående underretning om transaktionen mellem porteføljeforvalteren og den relevante person eller den anden person, for hvis regning transaktionen gennemføres.

2) Personlige transaktioner med andele i institutter for kollektiv investering, som er koordineret på Fællesskabsplan, eller som er underlagt tilsyn i medfør af en medlemsstats lovgivning, i henhold til hvilken der kræves en tilsvarende risikospredning for så vidt angår deres aktiver, såfremt den relevante person og enhver anden person, for hvis regning transaktionerne gennemføres, ikke er involveret i det pågældende instituts ledelse.

Outsourcing

§ 8. Hvis værdipapirhandleren outsourcer afgørende eller væsentlige operationelle funktioner, investeringsservice eller investeringsaktiviteter (funktioner), skal værdipapirhandleren sikre, at

1) leverandøren har den evne, den kapacitet og de tilladelser, der efter den relevante lovgivning er foreskrevet for at kunne varetage de outsourcede funktioner, på en tilfredsstillende måde,

2) leverandøren udfører de outsourcede funktioner effektivt,

3) leverandøren underretter værdipapirhandleren om enhver udvikling, som i væsentlig grad kan påvirke leverandørens evne at udføre de outsourcede funktioner,

4) værdipapirhandleren og leverandøren har en beredskabsplan for gendannelse af data i katastrofesituationer og regelmæssig afprøvning af backup-faciliteter, når det er nødvendigt i lyset af den funktion, der er blevet outsourcet, og

5) værdipapirhandleren, dennes revisorer og Finanstilsynet har adgang til alle data angående de outsourcede funktioner.

Stk. 2. Værdipapirhandleren skal træffe passende foranstaltninger, hvis leverandøren ikke udfører funktionerne effektivt og i overensstemmelse med de lovgivningsmæssige krav.

Stk. 3. De rettigheder og forpligtelser, som værdipapirhandleren og leverandøren hver især har, skal klart fastlægges i en skriftlig aftale.

§ 9. En operationel funktion anses som afgørende eller væsentlig, hvis en fejl ved varetagelsen af funktionen eller manglende varetagelse væsentligt kan forringe værdipapirhandlerens overholdelse af betingelser og forpligtelser i medfør af værdipapirhandlerens tilladelse, øvrige forpligtelser i henhold til lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v. og Kommissionens forordning (EF) nr.1287/2006 af 10. august 2006 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF, soliditet eller fortsatte udøvelse af investeringsservice.

§ 10. Hvis en værdipapirhandler outsourcer porteføljepleje for en detailkunde til en leverandør med hjemsted i et land udenfor den Europæiske Union eller et land som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, skal værdipapirhandleren, ud over betingelserne i § 8, tillige sikre, at

1) leverandøren i sit hjemland er meddelt tilladelse til at levere tjenesteydelsen eller registreret som leverandør af tjenesteydelsen og er underlagt et finansielt tilsyn, og

2) der er indgået en relevant samarbejdsaftale mellem Finanstilsynet og den myndighed, der fører tilsyn med leverandøren.

Stk. 2. Hvis betingelserne i stk. 1 ikke er opfyldt, kan en værdipapirhandler kun outsource porteføljepleje for en detailkunde til en leverandør med hjemsted i et tredjeland, hvis værdipapirhandleren giver Finanstilsynet forudgående underretning om outsourcingaftalen, og Finanstilsynet ikke kommer med indvendinger mod aftalen.

Beskyttelse af kundeaktiver

§ 11. Værdipapirhandleren skal, for at beskytte kundernes rettigheder i forbindelse med finansielle instrumenter og midler, der tilhører dem,

1) føre de registre og konti, der er nødvendige for at sikre, at værdipapirhandleren til enhver tid straks kan sondre mellem de aktiver, værdipapirhandleren opbevarer for en kunde, de aktiver, værdipapirhandleren opbevarer for andre kunder, og værdipapirhandlerens egne aktiver,

2) regelmæssigt foretage afstemninger mellem egne interne konti og registre og de konti og registre, der føres af tredjemand, som opbevarer de pågældende aktiver,

3) sikre, at kundernes finansielle instrumenter, som deponeres hos tredjemand i henhold til § 12, holdes adskilt fra finansielle instrumenter, der tilhører værdipapirhandleren eller tredjemand, og

4) have passende organisatoriske ordninger for at begrænse risikoen for tab eller forringelse af kunders aktiver eller af rettigheder, der er knyttet til disse aktiver, som følge af misbrug af aktiverne, svig, dårlig administration, utilstrækkelig registrering eller forsømmelighed.

§ 12. Når en værdipapirhandler foreslår at deponere kunders finansielle instrumenter hos tredjemand i et land, hvor beskyttelsen af finansielle instrumenter, der opbevares for en anden persons regning, er underlagt en særlig regulering og et særligt tilsyn, skal tredjemand være underlagt denne regulering og dette tilsyn.

Stk. 2. Værdipapirhandleren må ikke deponere kunders finansielle instrumenter hos en tredjemand i et land, der ikke regulerer opbevaringen og beskyttelsen af finansielle instrumenter, for en anden persons regning, medmindre en af følgende betingelser er opfyldt:

1) Arten af de finansielle instrumenter eller investeringsservicen kræver, at de deponeres hos tredjemand i det pågældende tredjeland.

2) De finansielle instrumenter opbevares på en professionel kundes vegne, og kunden har skriftligt anmodet værdipapirhandleren om at deponere dem hos tredjemand i det pågældende tredjeland.

§ 13. Fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber skal, straks når de modtager kunders midler, placere dem på en særlig kundekonto hos et kreditinstitut i et EU-land eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område.

Stk. 2. En kundekonto skal være adskilt fra fondsmæglerselskabets eller investeringsforvaltningsselskabets egne midler. Fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber skal internt bogføre kundernes indbetalinger på særskilte kundekonti, hvoraf den enkelte kundes indestående i henholdsvis fondsmæglerselskabet eller investeringsforvaltningsselskabet skal fremgå. Kundekontoen i kreditinstituttet skal benævnes "NN Fondsmæglerselskab A/S for Kunder" eller "NN Investeringsforvaltningsselskab A/S for kunder".

Stk. 3. Fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber skal dagligt påse, at der er overensstemmelse mellem indeståendet på kundekontoen i kreditinstituttet og de samlede bogførte kundemidler.

Stk. 4. Direktionen for fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber skal fastsætte en forretningsgang for, hvorledes den daglige bogføring og kontrol skal udføres. Bestyrelsen skal påse forretningsgangens overholdelse.

§ 14. Værdipapirhandleren må ikke foretage værdipapirfinansieringstransaktioner for så vidt angår finansielle instrumenter, som værdipapirhandleren opbevarer på kunders vegne, eller på anden måde anvende sådanne finansielle instrumenter for egen regning eller for en anden af værdipapirhandlerens kunders regning, medmindre

1) kunden forudgående har givet sit udtrykkelige samtykke til instrumenternes anvendelse på nærmere fastsatte vilkår, og

2) samtykket fra detailkunder er bekræftet på papir eller andet varigt medium.

Stk. 2. Såfremt de i stk. 1 nævnte finansielle instrumenter, som opbevares på et samledepot hos tredjemand anvendes til værdipapirfinansieringstransaktioner, skal mindst én af følgende betingelser, ud over betingelserne i stk. 1, være opfyldt:

1) Hver enkelt kunde, hvis finansielle instrumenter opbevares sammen på en samlet konto, skal forudgående give sit udtrykkelige samtykke hertil, jf. stk. 1.

2) Værdipapirhandleren skal have systemer og kontroller, som sikrer, at kun finansielle instrumenter, der tilhører kunder, som forud giver deres udtrykkelige samtykke hertil, jf. stk. 1, anvendes på en sådan måde.

Stk. 3. Værdipapirhandleren skal registrere, efter hvilken kundes instrukser de finansielle instrumenter bliver anvendt, og antallet af anvendte finansielle instrumenter for hver kunde, der har givet sit samtykke hertil, så eventuelle tab kan fordeles korrekt.

§ 15. Værdipapirhandleren skal sikre, at de eksterne revisorer mindst en gang årligt afgiver en erklæring til Finanstilsynet om, hvorvidt værdipapirhandleren overholder §§ 11-14.

Interessekonflikter

§ 16. Værdipapirhandleren skal identificere de typer af interessekonflikter, der opstår ved ydelse af investeringsservice og levering af accessoriske tjenesteydelser eller en kombination heraf, som kan være til skade for en kunde.

Stk. 2. Værdipapirhandleren skal have en skriftlig politik vedrørende interessekonflikter. Politikken skal være hensigtsmæssig henset til værdipapirhandlerens størrelse og organisation samt arten, omfanget og sammensætningen af dennes forretninger.

Stk. 3. Hvis værdipapirhandleren indgår i en koncern, skal der i forbindelse med den i stk. 2 nævnte politik tages hensyn til de forhold, der kan føre til en interessekonflikt som følge af struktur og forretningsaktiviteter i andre selskaber i koncernen.

Stk. 4. Den i stk. 2 nævnte politik vedrørende interessekonflikter skal

1) identificere, hvilke forhold der udgør eller kan føre til en interessekonflikt, som medfører en væsentlig risiko for, at en eller flere kunders interesser skades, og

2) fastsætte procedurer og foranstaltninger til håndtering af sådanne konflikter.

Stk. 5. Procedurer og foranstaltninger efter stk. 4, nr. 2, skal sikre, at relevante personer, der befinder sig i en interessekonflikt, udfører forretningsaktiviteter med den grad af uafhængighed, der er passende i forhold til størrelsen af værdipapirhandleren og den koncern, værdipapirhandleren tilhører, værdipapirhandlerens aktiviteter og risikoen for at skade kundernes interesser.

Stk. 6. Såfremt værdipapirhandlerens tiltag til opfyldelse af forpligtelserne i stk. 5 ikke sikrer den krævede grad af uafhængighed, kan Finanstilsynet kræve, at værdipapirhandleren fastsætter alternative eller supplerende foranstaltninger eller procedurer.

Stk. 7. Værdipapirhandleren skal føre fortegnelser over de typer af investeringsservice, accessoriske tjenesteydelser eller investeringsaktiviteter, hvor der er opstået eller kan opstå en interessekonflikt, der medfører en væsentlig risiko for at skade en eller flere kunders interesser.

Investeringsanalyser

§ 17. Anbefalinger omfattet af bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser, som vedrører finansielle instrumenter, men som ikke er investeringsanalyser, i henhold til § 2, nr. 11, behandles som markedsføringsmateriale. Værdipapirhandleren, der udarbejder eller formidler en anbefaling, skal sikre, at den klart er identificeret som sådan.

Stk. 2. Værdipapirhandleren skal sikre, at anbefalinger omfattet af stk. 1, indeholder en klar og tydelig erklæring om, at disse ikke kan anses for at være investeringsanalyse i overensstemmelse med definitionen i § 2, nr. 11, og at der ikke er forbud mod at handle inden udbredelsen af markedsføringsmaterialet.

§ 18. En værdipapirhandler der, på eget eller et koncernselskabs ansvar, udarbejder eller får udarbejdet investeringsanalyser, der sandsynligvis vil blive videreformidlet til værdipapirhandlerens kunder eller offentligheden, skal sikre gennemførelsen af foranstaltningerne i § 16, stk. 5, i forbindelse med de finansanalytikere, der er involveret i udarbejdelsen af investeringsanalysen, og andre relevante personer.

Stk. 2. Finansanalytikere og andre relevante personer må ikke gennemføre personlige transaktioner eller handler på vegne af en anden person i de finansielle instrumenter, som investeringsanalysen vedrører, eller i beslægtede finansielle instrumenter, hvis den pågældende har kendskab til den forventede tidsplan for eller det forventede indhold af investeringsanalysen, der ikke er tilgængelig for kunder, og ikke uden vanskelighed kan udledes af, hvad der er offentligt tilgængeligt, indtil modtagerne af investeringsanalysen har haft mulighed for at handle som følge af denne. Undtaget er handler som market maker, der handler i god tro, og i forbindelse med almindelig market making eller i forbindelse med gennemførelsen af en uopfordret kundeordre.

Stk. 3. I situationer, der ikke er omfattet af stk. 2, må finansanalytikere og andre relevante personer, der er involveret i udarbejdelsen af investeringsanalysen, ikke handle personligt i strid med gældende anbefalinger, med de finansielle instrumenter, som investeringsanalysen angår, eller beslægtede finansielle instrumenter, undtagen i ekstraordinære tilfælde med forudgående tilladelse fra et medlem af værdipapirhandlerens juridiske funktion eller compliancefunktion.

Stk. 4. Værdipapirhandlere, finansanalytikere og andre relevante personer, der er involveret i udarbejdelsen af investeringsanalysen, må ikke modtage præmiering fra personer, der har væsentlige interesser i investeringsanalysens emne.

Stk. 5. Hvis udkastet til investeringsanalysen indeholder en anbefaling eller et kursmål, må udstedere, andre relevante personer end finansanalytikere og andre personer alene se udkastet til investeringsanalysen for at kontrollere, at den overholder værdipapirhandlerens retlige forpligtelser.

Stk. 6. Værdipapirhandleren skal have ordninger, der har til formål at sikre overholdelsen af stk. 2-5.

Stk. 7. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis følgende kriterier er opfyldt:

1) Den person, der udarbejder investeringsanalysen, er ikke medlem af den koncern, som værdipapirhandleren tilhører.

2) Værdipapirhandleren ændrer ikke i væsentlig grad anbefalingerne i investeringsanalysen.

3) Værdipapirhandleren fremlægger ikke investeringsanalysen på en måde, der giver indtryk af, at værdipapirhandleren har udarbejdet den.

4) Værdipapirhandleren kontrollerer, at den, der har udarbejdet analysen, er omfattet af krav, der svarer til kravene i denne bekendtgørelse for så vidt angår udarbejdelse af analysen, eller har indført interne retningslinjer med sådanne krav.

Afsluttende bestemmelser

§ 19. Overtrædelse af bestemmelserne i § 3, § 4, stk. 1 og 2, § 5, stk. 1, § 6, § 7, stk. 1 og 2, § 10, § 12, § 13, stk. 1, § 14 og § 18, stk. 1 og 2, i denne bekendtgørelse straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 20. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. november 2007. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 732 af 1. juli 2004 om fondsmæglerselskabers og investeringsforvaltningsselskabers bogføring af og adskillelse af kundemidler.

Finanstilsynet, den 9. maj 2007

Henrik Bjerre-Nielsen

/Stig Nielsen

Officielle noter

Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Kommissionens direktiv nr.2006/73/EF af 10. august 2006 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF for så vidt angår de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af investeringsselskaber samt definitioner af begreber med henblik på nævnte direktiv.