Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32004L0039
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om hvilke fysiske og juridiske personer der kan udføre tjenesteydelser i forbindelse med værdipapirhandel på erhvervsmæssigt grundlag uden tilladelse efter lov om finansiel virksomhed 1)

 

I medfør af § 9, stk. 11, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 381 af 19. april 2007, som ændret ved lov nr. 108 af 7. februar 2007, fastsættes:

§ 1. Følgende fysiske og juridiske personer (personer) kan uden tilladelse efter lov om finansiel virksomhed udføre tjenesteydelser i forbindelse med værdipapirhandel på erhvervsmæssigt grundlag (investeringsservice):

1) Forsikringsselskaber omfattet af lov om finansiel virksomhed.

2) Virksomheder, der udelukkende yder investeringsservice til deres modervirksomhed, deres dattervirksomhed eller en af deres modervirksomheds andre dattervirksomheder.

3) Personer, der yder investeringsservice, hvis denne service ydes lejlighedsvis i forbindelse med erhvervsmæssig virksomhed, såfremt denne virksomhed er reguleret ved lov eller en fagetisk kodeks for det pågældende erhverv, som ikke udelukker, at der kan ydes service af denne art.

4) Personer, som ikke yder anden investeringsservice eller udfører andre investeringsaktiviteter end handel for egen regning. Denne undtagelse finder ikke anvendelse på personer, som er prisstillere eller handler for egen regning uden for et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet på et organiseret, tilbagevendende og systematisk grundlag ved at tilbyde et system, der er tilgængeligt for tredjemand, med henblik på at indgå i handler med vedkommende.

5) Virksomheder, hvis investeringsservice udelukkende består i forvaltning af en ordning for medarbejderdeltagelse.

6) Virksomheder, der yder investeringsservice, som kun indebærer forvaltning af medarbejderdeltagelsesordninger og investeringsserviceydelser udelukkende til brug for deres modervirksomhed, dattervirksomheder eller en af deres modervirksomheds andre dattervirksomheder.

7) Danmarks Nationalbank samt andre offentlige myndigheder, der har ansvar for forvaltningen af den offentlige gæld, eller som deltager i forvaltningen heraf.

8) Kollektive investeringsinstitutter og pensionskasser, hvad enten de er koordineret på fællesskabsplan eller ej, samt depositarer og ledere af sådanne institutter.

9) Personer, der handler for egen regning med finansielle instrumenter eller yder investeringsservice med råvarederivater eller derivataftaler, jf. bilag 5, nr. 10, i lov om finansiel virksomhed, til kunder i deres hovederhverv, dog under forudsætning af, at dette er en accessorisk aktivitet til deres hovederhverv på koncernniveau, og såfremt dette hovederhverv ikke er investeringsservice eller virksomhed som pengeinstitut eller realkreditinstitut i henhold til lov om finansiel virksomhed.

10) Personer, hvis hovederhverv består i handel for egen regning med råvarer og/eller råvarederivater. Denne undtagelse finder ikke anvendelse, hvis personerne indgår i en koncern, hvis hovederhverv er at yde investeringsservice eller virksomhed som pengeinstitut eller realkreditinstitut i henhold til lov om finansiel virksomhed.

11) Virksomheder, hvis investeringsservice og/eller -aktiviteter udelukkende består i at handle for egen regning på finansielle futures-, options- eller andre derivat- og spotmarkeder med det ene formål at afdække deres positioner på derivatmarkeder, og som garanteres af dette markeds clearingsmedlemmer, idet ansvaret for opfyldelse af de kontrakter, som indgås af sådanne virksomheder, påhviler det samme markeds clearingsmedlemmer.

12) Virksomheder, som handler på vegne af eller stiller priser til andre medlemmer af finansielle futures-, options- eller andre derivat- og spotmarkeder, og som garanteres af dette markeds clearingsmedlemmer, idet ansvaret for opfyldelse af de kontrakter, som indgås af sådanne virksomheder, påhviler det samme markeds clearingsmedlemmer.

13) Sammenslutninger oprettet af danske pensionskasser alene med det formål at forvalte de deltagende pensionskassers midler.

14) Forvaltningsafdelinger, der er godkendt af justitsministeren eller den, justitsministeren bemyndiger dertil, til at forvalte midler, der hidrører fra personer under værgemål, ikke-erhvervsdrivende fonde eller båndlagte kapitaler.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2007.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 938 af 16. september 2004 om, hvilke fysiske og juridiske personer der kan udføre tjenesteydelser i forbindelse med værdipapirhandel på erhvervsmæssigt grundlag uden tilladelse efter lov om finansiel virksomhed.

 

NREF/FN501/1)/

Finanstilsynet, den 11. maj 2007

Henrik Bjerre-Nielsen

/Stig Nielsen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, om ændring af Rådets direktiv 85/611/EØF, og 93/6/EØF samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 93/22/EØF (EU-Tidende 2004 nr. L 145, s. 1).