Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 787 af 9. september 2003 om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1485 af 6. december 2004, foretages følgende ændringer:

1. Bilag 1 affattes således:

»KLASSEFORTEGNELSE

Varer og tjenesteydelser

Varer:

Klasse 01 : Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, gødning, ildslukningsmidler, præparater til hærdning og lodning, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål.

Klasse 02 : Maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemidler, naturlig harpiks i rå tilstand, bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere.

Klasse 03 : Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler.

Klasse 04 : Olier og fedtstoffer til industrielle formål, smøremidler, midler til absorbering, fugtning og binding af støv, brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer, lys og væger til belysning.

Klasse 05 : Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler.

Klasse 06 : Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbanespor, ikke elektriske kabler og tråd af metal, kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, varer af metal ikke indeholdt i andre klasser, malm.

Klasse 07 : Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner.

Klasse 08 : Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner.

Klasse 09 : Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater.

Klasse 10 : Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmaterialer.

Klasse 11 : Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer.

Klasse 12 : Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet.

Klasse 13 : Skydevåben, ammunition og projektiler, sprængstoffer, fyrværkerigenstande.

Klasse 14 : Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter.

Klasse 15 : Musikinstrumenter.

Klasse 16 : Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer.

Klasse 17 : Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, plastic i halvforarbejdet tilstand til brug i fabrikation, tætnings-, paknings- og isoleringsmaterialer, bøjelige slanger, ikke af metal.

Klasse 18 : Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer.

Klasse 19 : Byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal).

Klasse 20 : Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic.

Klasse 21 : Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere, kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik, ikke indeholdt i andre klasser.

Klasse 22 : Tovværk, reb, liner, snore, net, telte, markiser, presenninger, sejl, sække (ikke indeholdt i andre klasser), polstringsmateriale (dog ikke af kautsjuk eller af plastic), ubearbejdet fibermateriale til tekstilfabrikation.

Klasse 23 : Garn og tråd til tekstilfabrikation.

Klasse 24 : Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser, senge- og bordtæpper.

Klasse 25 : Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.

Klasse 26 : Kniplinger og broderier, bånd og possementmagervarer, knapper, hægter og maller, knappenåle og synåle, kunstige blomster.

Klasse 27 : Tæpper, måtter, linoleum og andet belægningsmateriale til eksisterende gulve, vægbeklædningsmateriale, som ikke er tekstilvarer.

Klasse 28 : Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt.

Klasse 29 : Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer.

Klasse 30 : Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis.

Klasse 31 : Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt.

Klasse 32 : Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke-alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke.

Klasse 33 : Alkoholholdige drikke (dog ikke øl).

Klasse 34 : Tobak, artikler for rygere, tændstikker.

Tjenesteydelser:

Klasse 35 : Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver.

Klasse 36 : Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed.

Klasse 37 : Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed.

Klasse 38 : Telekommunikationsvirksomhed.

Klasse 39 : Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser.

Klasse 40 : Forarbejdning og behandling af materialer og genstande.

Klasse 41 : Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer.

Klasse 42 : Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software.

Klasse 43 : Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering.

Klasse 44 : Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed.

Klasse 45 : Juridisk bistand, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2007.

Patent- og Varemærkestyrelsen, den 6. juni 2007

Jesper Kongstad

/Randi Brønlund Stanbury