Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
    Kapitel 1Lovens område
    Kapitel 2Anmeldelse, registrering og offentliggørelse hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
    Kapitel 3Særlige regler om anmeldelse og registrering efter visse skatte- og afgiftslove
    Kapitel 4Straffebestemmelser
    Kapitel 5Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.
Den fulde tekst

Lov om fremgangsmåden ved anmeldelse m.v. af visse
oplysninger hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Kapitel 1

Lovens område

§ 1. Loven finder anvendelse på anmeldelser, registreringer og offentliggørelser hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, når regler herom er fastsat i lovgivningen.

Kapitel 2

Anmeldelse, registrering og offentliggørelse hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

§ 2. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan af anmelderen og af den, som sagen angår, forlange at få de oplysninger, som er nødvendige for, at der kan tages stilling til, om lovgivningens betingelser for anmeldelse, registrering og offentliggørelse er overholdt.

§ 3. Registrering skal nægtes, hvis det anmeldte ikke er i overensstemmelse med lovgivningen.

Stk. 2. Kan en anmeldelse ikke registreres på grund af en fejl eller mangel, kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætte en frist til berigtigelse. Sker berigtigelse ikke inden den fastsatte frist, nægtes registrering.

Stk. 3. Anmelderen skal have skriftlig meddelelse om nægtelse af registrering.

§ 4. Enhver oplysning, som er anmeldt, registreret eller offentliggjort hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, kan anvendes i styrelsens sagsbehandling inden for alle styrelsens kompetenceområder, herunder til intern registersamkøring og sammenstilling af oplysninger i kontroløjemed.

Stk. 2. Fortrolige og følsomme oplysninger samt oplysninger om andre rent private forhold kan udelukkende anvendes inden for samme kompetenceområde, som oplysningerne er indhentet til brug for, medmindre andet følger af anden lovgivning.

§ 5. Når Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i henhold til lovgivningen modtager oplysninger om en person eller virksomhed, som er omfattet af denne lov, kan styrelsen anvende de modtagne oplysninger til opdatering af tilsvarende oplysninger, der i henhold til lovgivningen er registreret eller offentliggjort hos styrelsen om den pågældende person eller virksomhed.

Stk. 2. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætter regler om omfanget af opdateringer af oplysninger efter stk. 1 og om fritagelse for anmeldelsespligter som konsekvens af sådanne opdateringer af oplysninger.

§ 6. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan give samlet adgang til offentligt tilgængelige oplysninger og dokumenter om virksomheder og personer. Dette gælder uanset, om oplysningerne og dokumenterne er modtaget i styrelsen i henhold til flere love.

§ 7. Hvis ikke andet er fastsat i lovgivningen, kan en afgørelse truffet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen indbringes for Erhvervsankenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Stk. 2. Afgørelser begrundet i overskridelse af en frist, som er fastsat i medfør af § 3, stk. 2, kan dog ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 3

Særlige regler om anmeldelse og registrering efter visse skatte- og afgiftslove

§ 8. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætter regler om fremgangsmåden ved anmeldelse og registrering i henhold til regler udstedt i medfør af § 16 e i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (opkrævningsloven). Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan herunder fastsætte krav til anmeldelsens indhold og anvendelse af blanket.

§ 9. Anmeldelsen og eventuelle yderligere dokumenter kan være i såvel papirbaseret som elektronisk form. Dokumenterne kan være med personlig underskrift, med maskinelt gengivet underskrift, med digital signatur eller tilsvarende efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens nærmere bestemmelse.

Stk. 2. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætter regler om elektronisk indsendelse af de omhandlede dokumenter, herunder at indsendelse skal ske i en af styrelsen fastsat struktureret form. Styrelsen kan endvidere stille nærmere krav til de anvendte elektroniske systemer.

Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætter regler om, hvilke forhold anmeldere eller andre selv kan eller skal registrere i styrelsens it-system, og om brugen af styrelsens it-system. Sådanne registreringer træder i stedet for indsendelse af anmeldelse.

Kapitel 4

Straffebestemmelser

§ 10. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der ikke opfylder sin oplysningspligt efter § 2, eller som afgiver urigtige eller vildledende oplysninger i forbindelse med anmeldelse eller registrering.

Stk. 2. I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 5

Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

§ 11. Loven træder i kraft den 1. januar 2008.

§ 12. I lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (opkrævningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 289 af 28. april 2003, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 513 af 7. juni 2006, foretages følgende ændring:

1. Efter § 16 d indsættes som kapitel 5 a:

»Kapitel 5 a

Anmeldelse og registrering

§ 16 e. Skatteministeren kan efter aftale med økonomi- og erhvervsministeren fastsætte regler om, at virksomheder, selskaber, fonde eller foreninger m.v., som er omfattet af nærmere angivne skatte- og afgiftslove, skal foretage anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved anmeldelse m.v. af visse oplysninger hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Stk. 2. Skatteministeren kan efter aftale med økonomi- og erhvervsministeren fastsætte regler om, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen foretager registrering af anmeldelser, som er omfattet af stk. 1, efter reglerne i den nævnte lov. Det kan herunder fastsættes, at en afgørelse truffet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen efter regler, som er udstedt i medfør af 1. pkt., kan indbringes for Erhvervsankenævnet.«

§ 13. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Stk. 2. Loven kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

Stk. 3. Lovens §§ 2-7 og 10 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 6. juni 2007

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Bendt Bendtsen