Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om registrering af kommunevåben og -segl

 

I medfør af § 4, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006 som ændret ved lov nr. 510 af 6. juni 2007, samt efter bemyndigelse i henhold til § 1, nr. 7, i bekendtgørelse nr. 39 af 17. januar 2002, fastsættes:

§ 1. Danske kommunevåben og -segl kan opnå beskyttelse i henhold til bestemmelserne i § 4, stk. 2 og 3, i lov om kommunernes styrelse ved optagelse i et af Patent- og Varemærkestyrelsen ført register over kommunevåben og -segl. Beskyttelsen omfatter identifikationsvåben og -segl, jf. § 4, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse, og historiske våben og segl, jf. § 4, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse.

Identifikationsvåben og -segl

§ 2. Ansøgning om optagelse af et kommunevåben eller -segl som identifikationsvåben eller -segl i Patent- og Varemærkestyrelsens register indgives af vedkommende kommunalbestyrelse, jf. dog § 3.

Stk. 2. Ansøgningen skal indeholde:

1) kommunens navn og postadresse,

2) afbildninger af kommunevåbnet eller -seglet,

3) en erklæring fra Rigsarkivet om det ansøgte kommunevåben eller -segl med en beskrivelse af samme og

4) et ansøgningsgebyr på 2000 kr.

Stk. 3. Når ansøgningen modtages af Patent- og Varemærkestyrelsen, forsynes den med indleveringsdato og ansøgningsnummer, og der gives den ansøgende kommune kvittering for modtagelsen af ansøgningen.

§ 3. Ansøgning om optagelse af et historisk våben eller segl, jf. § 5, i Patent- og Varemærkestyrelsens register som identifikationsvåben eller -segl kan alene indgives af kommunalbestyrelsen i en kommune, som det historiske våben eller segl er forbeholdt.

Stk. 2. Hvis det historiske våben eller segl er forbeholdt flere kommuner, skal kommunalbestyrelsens ansøgning om registrering af våbenet eller seglet, ud over det i § 2, stk. 2, anførte indeholde dokumentation for, at de øvrige kommuner, som det historiske våben eller segl er forbeholdt, tillader registreringen som identifikationsvåben eller -segl.

Stk. 3. Registreringen som identifikationsvåben eller -segl medfører, at det historiske våben eller segl udslettes af registret.

§ 4. Et identifikationsvåben eller -segl kan ikke registreres:

1) hvis det uden hjemmel består af eller indeholder:

a) statsvåben eller -flag eller andre statskendetegn eller noget, der kan forveksles hermed,

b) tegn og emblemer, der har offentlig interesse eller noget, der kan forveksles hermed eller

c) et registreret eller til registrering ansøgt varemærke eller fællesmærke eller noget, der kan forveksles med sådanne mærker eller tegn,

2) hvis det er i strid med heraldiske principper, herunder om det kan forveksles med et allerede registreret kommunevåben eller – segl, eller

3) hvis det er registreret som historisk våben eller segl, jf. § 6.

Stk. 2. Hvis Patent- og Varemærkestyrelsen efter en vurdering i henhold til foranstående bestemmelser finder, at det ansøgte identifikationsvåben eller -segl er uegnet til registrering, afslår Patent- og Varemærkestyrelsen ansøgningen.

Historiske våben og segl

§ 5. Et kommunevåben eller -segl registreres af Patent- og Varemærkestyrelsen som et historisk våben eller segl, jf. § 4, stk. 3, 1. pkt., i lov om kommunernes styrelse, hvis det har været forbeholdt en kommune ved registrering i Patent- og Varemærkestyrelsens register som identifikationsvåben eller -segl indtil kommunens ophør pr. 31. december 2005 eller senere.

Stk. 2. Registreringen som historisk våben eller segl sker uden anmodning.

Stk. 3. Et historisk våben eller segl omfattet af denne bestemmelse er forbeholdt den eller de kommuner, som den ophørte kommune er indgået i en sammenlægning med.

Stk. 4. Registreringen som historisk våben eller segl medfører, at identifikationsvåbenet eller seglet udslettes af registret.

§ 6. Et kommunevåben eller -segl registreres af Patent- og Varemærkestyrelsen som et historisk våben eller segl, jf. § 4, stk. 3, 2. pkt., i lov om kommunernes styrelse, hvis det har været forbeholdt en amtskommune ved registrering i Patent- og Varemærkestyrelsens register som identifikationsvåben eller -segl indtil amtskommunens ophør pr. 31. december 2006.

Stk. 2. Registreringen som historisk våben eller segl sker uden anmodning.

Stk. 3. Et historisk våben eller segl omfattet af denne bestemmelse er forbeholdt Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Stk. 4. Registreringen som historisk våben eller segl medfører, at identifikationsvåbenet eller seglet udslettes af registret.

Udslettelse, bekendtgørelse m.v.

§ 7. Et registreret kommunevåben og -segl udslettes ud over i de i § 3, stk. 3, § 5, stk. 4, og § 6, stk. 4, nævnte tilfælde af registret

1) når den eller de myndigheder, som våbenet eller seglet ved registreringen er forbeholdt, fremsætter begæring herom,

2) når, den eller de myndigheder, som våbenet eller seglet ved registreringen er forbeholdt, ved endelig dom er kendt uberettiget til at anvende det registrerede kommunevåben eller -segl eller

3) når den kommune, som et identifikationsvåben eller -segl ved registreringen er forbeholdt, lader et nyt identifikationsvåben eller -segl registrere.

§ 8. Registrering af identifikationsvåben eller -segl og udslettelse af kommunevåben eller -segl i henhold til § 7, nr. 1 og 2, bekendtgøres af Patent- og Varemærkestyrelsen i Statstidende og i Dansk Varemærketidende.

§ 9. For bekræftede udskrifter af registret over kommunevåben og -segl betales 300 kr.

Ikrafttræden m.v.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2007.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 483 af 10. juni 2003 om registrering af kommunevåbener og -segl.

Patent- og Varemærkestyrelsen, den 12. juni 2007

Jesper Kongstad

/Randi Brønlund Stanbury