Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om overførsel af bunkersolie mellem skibe på dansk søterritorium

 

I medfør af § 1, § 3, § 6, § 24, § 28 og § 32 i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 627 af 26. juli 2002 med senere ændringer og efter bemyndigelse fra økonomi- og erhvervsministeren fastsættes:

Anvendelsesområde mv.

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for danske og udenlandske bunkringsskibe, som, foretager bunkringsoperationer på dansk søterritorium, uden for havneområderne.

§ 2. Bekendtgørelsen medfører ingen begrænsning af andre bestemmelser i lovgivningen, som skal iagttages i forbindelse bunkringsoperationer.

Stk. 2. Søfartsstyrelsen accepterer afprøvninger, der udføres af anerkendte prøveinstitutter, herunder af prøveinstitutter i andre EU-medlemsstater samt i lande, der er omfattet af EØS-aftalen og i Tyrkiet, og som giver passende og tilfredsstillende garantier af teknisk, fagmæssig og uafhængig art.

Stk. 3. Når der i denne bekendtgørelse stilles krav om, at certifikater eller andre dokumenter skal kunne forevises eller om anvendelse af checklister, accepteres tillige kopi af dokumenter på elektroniske medier. Hvis det pågældende dokument skal være underskrevet, accepteres elektroniske dokumenter, som er forsynet med en digital signatur med et sikkerhedsniveau svarende til eller højere end OCES standarden. I begge tilfælde skal det fornødne udstyr til visning af dokumenterne være til stede om bord i det berørte skib.

Definitioner

§ 3. Følgende definitioner anvendes i denne bekendtgørelse:

1) »Olie«: Som defineret i MARPOL 73/78, med senere ændringer, anneks I, regel 1, stk. 1.

2) »Bunkersolie«: Brændselsolier og andre typer olieprodukter, der skal anvendes til driften af det skib, hvortil olien overføres.

3) »Bunkringsoperation«: Overførsel af bunkersolie til et skib, hvor olien skal anvendes til pågældende skibs drift, samt overførsel af olie mellem 2 tankskibe, som begge er godkendt som bunkersskibe efter denne bekendtgørelse, såfremt det overførte kvantum olie udgør mindre end 5000 m3, og dette skal anvendes til andre skibes drift.

4) »Olietankskib«: Et skib, som defineret i MARPOL 73/78, med senere ændringer anneks I , regel 1, stk. 5.

5) »Bunkersskib«: Et olietankskib, der leverer bunkersolie til et modtagende skib.

6) »Modtagende skib«: Det skib, der modtager bunkersolie.

7) »Primære fendere«: Store fendere, som absorberer stødet, når skibet lægger til, og som kan hindre kontakt mellem skibene under operationen.

8) »Sekundære fendere«: Andre end primære fendere, der anvendes under operationen.

Inspektion af bunkersskibet

§ 4. Bunkringsoperationer må kun finde sted, såfremt bunkersskibet inden for de seneste 12 måneder har fået foretaget en inspektion af Søfartsstyrelsen, der verificerer, at skibet og dets udstyr opfylder bestemmelserne i denne bekendtgørelse og er egnet til at gennemføre bunkringsoperationen uden risiko for sikkerheden eller havmiljøet. Inspektionen skal dokumenteres med en erklæring fra Søfartsstyrelsen.

Ledelse af bunkringsoperationen

§ 5. Den overordnede ledelse af bunkringsoperationen påhviler det modtagende skibs fører.

Slanger til overførsel af bunkersolie

§ 6. Slanger, der anvendes til overførsel af bunkersolie, skal være egnede til håndteringen af olieprodukter, herunder have en styrke og størrelse, der gør dem egnede til operationen. Slangerne skal være af en sådan længde, at der kan tages højde for bunkersskibets og det modtagende skibs bevægelser.

Stk. 2. Slangerne skal trykafprøves med flanger og bolte monteret i overensstemmelse med deres specifikation, før de tages i brug, periodisk hver fjerde måned, samt når slangen er blevet repareret eller udsat for usædvanligt store belastninger. Datoen for den seneste trykafprøvning skal anføres på slangen. En fortegnelse over de udførte eftersyn og trykafprøvninger af slangerne samt producentens specifikationer skal opbevares om bord på bunkersskibet og være tilgængelige til enhver tid.

Stk. 3. Alt løftegrej, herunder arrangementer til understøtning af slangerne, skal være konstrueret til formålet og holdes i god stand.

Nødstop

§ 7. Det skal være muligt i umiddelbar nærhed af bunkersskibets manifold at standse de pumper, der leverer bunkersolie.

Forholdsregler før bunkringsoperationen påbegyndes

§ 8. Bunkersoperationen må alene finde sted i et område og under vejrforhold, som er egnede til formålet. Det påhviler skibsførerne i såvel bunkersfartøjet som det modtagende skib at sikre, at operationen kan ske uden risiko for skade på de ombordværende personer, de involverede skibe, skibsfarten i området, samt at operationen planlægges med henblik på beskyttelse af havet mod forurening.

Stk. 2. Bunkersskibet og det modtagende skib skal på forhånd være enige om fortøjningsproceduren, og fortøjningen skal udføres i overensstemmelse med denne procedure.

Stk. 3. Det modtagende skib skal ligge sikkert for anker, før bunkringsoperationen påbegyndes. Primære fendere af en anerkendt standard skal være placeret langs bunkersskibets side, og sekundære fendere skal være klar til anvendelse. I særlige situationer kan lodsen og de to skibsfører dog beslutte, at lade det mindste skib ligge sikkert for anker.

Stk. 4. Der skal oprettes direkte radiokontakt via VHF-radioer mellem de ansvarlige personer på henholdsvis bunkersskibet og det modtagende skib, og en sådan kontakt skal opretholdes under hele operationen. Hvis der anvendes bærbare radioer, skal ekstra batterier være umiddelbart tilgængelige.

Stk. 5. Alle relevante spygatter på bunkersskibet og på det modtagende skib skal være lukket til.

Stk. 6. Slangerne skal være sikkert forbundne, og en ansvarlig officer på såvel bunkersskibet som det modtagende skib skal godkende sammenkoblingen på eget skib. Slangerne skal være anbragt på en sådan måde, at skibenes bevægelser ikke vil skade dem.

Stk. 7. Det skal sikres, at alle ventiler på det modtagende skib er indstillet til de rigtige tanke. På begge skibe skal ventilerne på de rør på manifoldene og på bunkerstilslutningerne, der ikke anvendes ved bunkringsoperationen, være lukket og forsynet med blændflanger.

Stk. 8. Spildbakkerne under manifolde og bunkerstilslutninger skal være drænet for vand m.v. inden bunkringsoperationen påbegyndes.

Stk. 9. Udstyr til at bekæmpe mindre oliespild skal være umiddelbart klar til anvendelse på begge skibe.

Stk. 10. Bunkersskibet skal være udstyret med hurtigt anvendelige flydespærringer med en længde mindst svarende til bunkersskibets omkreds.

Stk. 11. Den ansvarshavende officer på det modtagende skib skal acceptere den maksimale pumpehastighed, pumpehastigheden under efterfyldning samt det maksimale pumpetryk. Bunkringsoperationen må først påbegyndes, når det modtagne skib har meddelt, at det er klar til at modtage olien.

Stk. 12. Bunkersskibet skal udarbejde en overordnet beredskabsplan, der dækker de kendte risici i forbindelse med bunkringen. Denne plan skal udarbejdes i tillæg til skibsberedskabsplanen ved olieforurening (Shipboard Oil Pollution Emergency Plan – SOPEP).

Stk. 13. En liste over de nærmeste nationale instanser, der skal kontaktes i tilfælde af en forureningsulykke, skal være umiddelbart tilgængelig på begge skibe.

Stk. 14. Før bunkringsoperationen påbegyndes, skal der forefindes en bunkringsplan om bord på skibene, og den i bilaget viste checkliste skal være tilfredsstillende udfyldt og underskrevet af den ansvarshavende officer på såvel bunkersskibet som det modtagende skib. Checklisten skal opbevares om bord på bunkersskibet og det modtagende skib i mindst 1 år og være tilgængelig til enhver tid.

Forholdsregler under bunkringsoperationen

§ 9. Ved manifolden skal der under hele bunkringsoperationen på såvel bunkersskibet som det modtagende skib være placeret en ansvarlig person, der er øvet i operationen, til at observere slangen og forbindelserne for lækager. Den ansvarlige person på bunkersskibet skal have adgang til umiddelbart at standse operationen, hvis der observeres en lækage, eller hvis det modtagende skib anmoder herom.

Stk. 2. Niveauet i de tanke, der fyldes, skal nøje overvåges under hele bunkringsoperationen.

Stk. 3. Hvis vejret eller søen forringes i en sådan grad, at der opstår tvivl om sikkerheden, skal operationen stoppes.

Stk. 4. Slangerne skal drænes og blændes, før de føres tilbage til bunkersskibet.

Anmeldelse om bunkringsoperation

§ 10. Mindst 6 timer før en bunkringsoperation planlægges udført, skal bunkersskibet informere Søværnets Operative Kommando om operationen, herunder om

1) bunkersskibets og det modtagende skibs navne, IMO-nummer og kaldesignal,

2) stedet, hvor bunkringsoperationen vil finde sted, og

3) tidspunktet, hvor bunkringsoperationen forventes påbegyndt, og afsluttet.

Stk. 2. Når bunkringsoperationen er afsluttet skal bunkersskibet oplyse Søværnets Operative kommando om den mængde olie, som er overført. Nærmere oplysninger om det overførte olieprodukt skal kunne oplyses på forespørgsel.

Ledelse med henblik på sikker skibsdrift

§ 11. Procedurerne i §§ 6-10 skal være en del af sikkerhedsstyringssystemet (ISM) på skibene. For skibe, som ikke er omfattet af kravet om ISM, skal besætningen være instrueret i procedurerne.

Straf og ikrafttræden mv.

§ 12. Overtrædelse af denne forskrift straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis der

1) ved overtrædelsen er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor,

2) tidligere er afgivet forbud eller påbud for samme eller tilsvarende forhold eller

3) ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Det skal betragtes som en særlig skærpende omstændighed, at der for unge under 18 år er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor, jf. stk. 2, nr. 1.

Stk. 4. Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel.

Stk. 5. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 4. juli 2007.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 337 af 12. maj 2003 om bunkring af skibe og overførelse af olielast mellem skibe på dansk søterritorium ophæves.

Stk. 3. Erklæringer om bunkersskibes egnethed til bunkring i danske farvande, udstedt i henhold til den i stk. 2 nævnte bekendtgørelse, bevarer deres gyldighed indtil den påtrykte udløbsdato.

Stk. 4. Bekendtgørelsen gælder ikke i grønlandsk territorialfarvand.

Søfartsstyrelsen, den 25. juni 2007

Christian Breinholt

/Palle KristensenBilag 1

 

AU2896_1.JPG Size: (532 X 719)