Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31985L0611
 
31995L0026
 
31998L0220
 
32001L0108
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kerneopgaver i investeringsforeninger, specialforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger, hedgeforeninger og investeringsforvaltningsselskaber 1)

 

I medfør af § 102, stk. 2, 2. pkt., og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 381 af 19. april 2007 og § 39, stk. 2, 2. pkt., § 110 m, stk. 1, § 113, § 114 f, og § 132, stk. 3, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 55 af 31. januar 2006 som ændret ved lov nr. 397 af 30. april 2007, fastsættes:

§ 1. Bestyrelsen i en forening kan ikke træffe beslutning om, at foreningen eller dens investeringsforvaltningsselskab kan uddelegere kerneopgaver.

Stk. 2. Som kerneopgaver anses:

1) beslutninger om investering af foreningers midler,

2) den daglige ledelse af en forening,

3) beregning og fastsættelse af den indre værdi samt af emissions- og indløsningskurser,

4) kontrol med overholdelse af lovgivningen,

5) kontrol med den daglige bogføring, og

6) kontrol af periodiske indberetninger til Finanstilsynet.

§ 2. Uanset bestemmelsen i § 1 kan bestyrelsen for en forening træffe beslutning om at investeringsbeslutninger for en begrænset del af foreningens eller en afdelings portefølje, som ønskes investeret på et geografisk fjernt marked eller i specielle instrumenter, kan delegeres, hvis den der delegeres til har en særlig viden vedrørende de ønskede investeringer.

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i § 1 kan bestyrelsen for en professionel forening træffe beslutning om at uddelegere beslutninger om investering af den professionelle forenings midler, jf. § 110 c, stk. 2, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.

§ 3. Overtrædelse af § 1 straffes med bøde.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2007. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1050 af 31. oktober 2005 om kerneopgaver i investeringsforeninger, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger, hedgeforeninger og investeringsforvaltningsselskaber.

Finanstilsynet, den 21. juni 2007

Henrik Bjerre-Nielsen

/Anne Marie Pico

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 85/611/EØF af 20. december 1985 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter), (EF-Tidende 1985, nr. L 375, s. 3), som delvist ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/107/EF af 21. januar 2002 med henblik på en regulering af administrationsselskaber og forenklede prospekter, (EF-Tidende 2002, nr. L 41, s. 20), og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/108/EF af 21. januar 2002 med hensyn til investeringsinstitutters investeringer, (EF-Tidende 2002, nr. L 41, s. 35), Rådets direktiv nr. 88/220/EØF af 22. marts 1988, (EF-Tidende 1988, nr. L 100, s. 31) (ændret investeringspolitik), og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 95/26/EF af 29. juni 1995, (EF-Tidende 1995, nr. L 168, s. 7) (styrkelse af tilsynet – "BCCI-direktivet").