Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om et skibsfinansieringsinstituts anmeldelse af særligt dækkede obligationer til Finanstilsynet

 

I medfør af § 5, stk. 4, nr. 1, og § 14, stk. 2, i lov om et skibsfinansieringsinstitut, jf. lovbekendtgørelse nr. 745 af 19. juni 2005, som er ændret ved lov nr. 577 af 6. juni 2007, fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på et skibsfinansieringsinstitut, jf. lov om et skibsfinansieringsinstitut, der udsteder særligt dækkede obligationer.

§ 2. Når økonomi- og erhvervsministeren har givet tilladelse, kan instituttet foretage udstedelse af særligt dækkede obligationer.

Stk. 2. Et institut, jf. § 1, der har tilladelse til at udstede særligt dækkede obligationer, skal senest samme dag, hvor der for første gang skal ske udstedelse i en nyåbnet ISIN-kode, fondskode eller anden entydig identifikationskode, anmelde dette til Finanstilsynet.

Stk. 3. Når en obligationsudstedelse, jf. stk. 1, er færdigamortiseret, skal instituttet straks anmelde dette til Finanstilsynet.

§ 3. Overtrædelse af § 2, stk. 2 og 3, straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges et skibsfinansieringsinstitut strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2007.

Finanstilsynet, den 21. juni 2007

Henrik Bjerre-Nielsen

/Jørn Andersen