Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om betingelser for at realkreditinstitutter og pengeinstitutter kan få tilladelse til at udstede særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkreditobligationer

 

I medfør af § 1, stk. 3, 1. pkt., § 16 a, stk. 4, nr. 1, og § 373 stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 381 af 19. april 2007, som ændret senest ved lov nr. 577 af 6. juni 2007, fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på pengeinstitutter, der er meddelt tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed i medfør af § 7 i lov om finansiel virksomhed, og som kan opnå tilladelse til at udstede særligt dækkede obligationer, og realkreditinstitutter, der er meddelt tilladelse til at drive realkreditvirksomhed i medfør af § 8 i lov om finansiel virksomhed, og som kan opnå tilladelse til at udstede særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder endvidere anvendelse på filialer her i landet af kreditinstitutter, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Fællesskabet ikke har indgået aftale med på det finansielle område.

§ 2. Et pengeinstitut eller et realkreditinstitut, der ønsker tilladelse til at udstede særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkreditobligationer, skal til brug for Finanstilsynets behandling af ansøgningen om tilladelse indsende følgende:

1) Oplysninger om hvorledes et pengeinstitut vil indrette sit register, jf. bekendtgørelse om registrering af aktiver m.v. til dækning af særligt dækkede obligationer, og beslutning om eventuel overdækning i et register.

2) Oplysninger om hvilken metode i balanceprincippet pengeinstituttet eller realkreditinstituttet vil anvende og en beskrivelse af, hvordan pengeinstituttet eller realkreditinstituttet vil anvende den valgte metode, jf. bekendtgørelse om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring.

3) Oplysning om hvordan pengeinstituttet eller realkreditinstituttet vil foretage regelmæssig, løbende overvågning af pantets markedsværdi for at sikre, at belåningsgrænsen overholdes, jf. bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i fast ejendom som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer og bekendtgørelse om værdiansættelse af lån og pant i skibe, som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer.

4) Driftsplan, herunder med oplysning om forventet omfang af obligationsudstedelse de følgende 3 år, angivelse af solvensbehov i forbindelse med obligationsudstedelse og organisationsoversigt med bemandingsplan.

5) Bestyrelsens instruks til direktionen, jf. § 70 i lov om finansiel virksomhed vedrørende udstedelse af særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkreditobligationer, bevillingsbemyndigelser fra direktionen til medarbejdere i pengeinstituttet eller realkreditinstituttet og pengeinstituttets eller realkreditinstituttets kreditpolitik på området.

6) Forretningsgange, herunder beskrivelse af værdiansættelse, låneudmåling, løbende overvågning, emissionsprocedurer, rapportering samt kontrol- og sikkerhedsforanstaltninger.

7) Administrationsaftaler, hvis pengeinstituttet eller realkreditinstituttet har overladt dele af sine aktiviteter, der vedrører udstedelse af særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkreditobligationer til en anden virksomhed.

8) Redegørelse for hvordan pengeinstituttet eller realkreditinstituttet vil overholde grænserne i § 152 c, stk. 1, nr. 6, 3. pkt., og nr. 7, 2. pkt., i lov om finansiel virksomhed.

9) Revisorerklæring om at de under nr. 6 nævnte forretningsgange er tilstrækkelige og betryggende.

10) Revisorerklæring om at pengeinstituttets eller realkreditinstituttets samlede system-, data- og driftssikkerhed til særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkreditobligationer er og fungerer betryggende.

Stk. 2. For filialer af kreditinstitutter omfattet af § 1, stk. 2, kan Finanstilsynet anmode om yderligere oplysninger og erklæringer fra hjemlandets tilsynsmyndigheder.

§ 3. Når Finanstilsynet har givet tilladelse, kan pengeinstituttet eller realkreditinstituttet foretage udstedelse af særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkreditobligationer.

Stk. 2. Et pengeinstitut eller realkreditinstitut, der har tilladelse til at udstede særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkreditobligationer, skal senest samme dag, hvor der for første gang skal ske udstedelse i en nyåbnet ISIN-kode, fondskode eller anden entydig identifikationskode, anmelde dette til Finanstilsynet.

Stk. 3. Når en obligationsudstedelse, jf. stk. 1, er færdigamortiseret, skal pengeinstituttet eller realkreditinstituttet straks foretage anmeldelse heraf til Finanstilsynet.

§ 4. Med bøde straffes den, der overtræder anmeldelsespligten i § 3, stk. 2 og 3.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2007.

Finanstilsynet, den 21. juni 2007

Henrik Bjerre-Nielsen

/Jørn Andersen