Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32006L0048
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. 1)

 

I medfør af § 8, stk. 7, og § 39, stk. 3, i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., jf. lov nr. 454 af 10. juni 2003, som er ændret ved lov nr. 577 af 6. juni 2007, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter regler for den sikkerhedsstillelse, som realkreditinstitutter efter lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. midlertidigt kan modtage som sikkerhed for lån ydet på grundlag af udstedelse af realkreditobligationer og særligt dækkede realkreditobligationer i de tilfælde, hvor den i loven forudsatte pantsikkerhed ikke er til stede.

Sikkerhedsstillelse

§ 2. For lån ydet inden realkreditinstituttet har modtaget endeligt tinglyst pantebrev uden præjudicerende retsanmærkninger, skal den stillede sikkerhed garantere for lånets indfrielse og omkostninger i forbindelse hermed, herunder for eventuelle restancer, hvis den forudsatte pantsikkerhed ikke opnås, jf. dog stk. 5 samt § 8, stk. 2.

Stk. 2. For lån ydet inden låntager har opnået endelig adkomst til ejendommen, skal den stillede sikkerhed garantere for lånets indfrielse og omkostninger i forbindelse hermed, herunder for eventuelle restancer, hvis låntager ikke opnår endelig tinglyst adkomst til ejendommen, jf. dog stk. 4.

Stk. 3. For lån ydet inden fremkomst af det i § 11, stk. 3, i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. nævnte dokument ved belåning af en ideel anpart af en ejendom, skal den stillede sikkerhed garantere for lånets indfrielse og omkostningerne i forbindelse hermed, herunder for eventuelle restancer, hvis dokumentet ikke fremkommer.

Stk. 4. For lån ydet på grundlag af ejendommens forventede værdi (forhåndslån) skal den stillede sikkerhed garantere for lånets indfrielse og omkostningerne i forbindelse hermed, herunder for eventuelle restancer, såfremt pantebrevet ikke inden den i § 13, stk. 1, nævnte frist er indleveret i endelig tinglyst stand uden præjudicerende retsanmærkninger, hvis byggearbejderne ikke er påbegyndt og godtgjort afsluttet inden de i § 13, stk. 2, nævnte frister, eller hvis ejendommen efter byggeriets færdiggørelse ikke opnår den forventede værdi. Opdeler realkreditinstituttet et samlet realkreditlån til et projekt bestående af flere ejendomme opført med salg for øje i lån til hver ejendom, skal den stillede sikkerhed opdeles, således at der er tilstrækkelig sikkerhed for hvert lån.

Stk. 5. Lån kan ydes uden midlertidig sikkerhedsstillelse før fremkomst af tinglyst pantebrev uden præjudicerende retsanmærkninger, såfremt det långivende institut har modtaget tinglyst pantebrev med retsanmærkning alene om de eksisterende lån, der skal indfries med det nye realkreditlån, og der er tale om fremsendelse af indfrielsesbeløb i henhold til bindende indfrielsestilbud til institutter under Finanstilsynets tilsyn, Økonomistyrelsen, staten, kommuner eller Landsbyggefonden, og fremsendelsen sker under forudsætning af, at de pågældende pantebreve kvitteres og indleveres til realkreditinstituttet.

§ 3. Ved lån ydet på grundlag af udstedelse af realkreditobligationer kan som sikkerhedsstillelse, der midlertidigt kan erstatte pant i fast ejendom eller manglende tinglyst adkomst eller sikkerhedsstillelse for det i § 2, stk. 3, nævnte dokument, alene anvendes:

1) garanti udformet som selvskyldnerkaution stillet af et kreditinstitut, jf. det omarbejdede kreditinstitutdirektiv (2006/48/EF), i zone A, jf. § 4, eller af et skadesforsikringsselskab, der har fået tilladelse hertil af Finanstilsynet, eller som opfylder betingelserne for udøvelse af forsikringsvirksomhed her i landet på basis af tilladelse hertil meddelt af hjemlandets tilsynsmyndigheder, og såfremt garantistiller ikke samtidig er debitor på lånet,

2) garanti udformet som selvskyldnerkaution stillet af stat eller kommune,

3) pant i obligationer optaget til handel på et reguleret marked i EU, eller

4) pant i kontantbeholdning eller pengeinstitutindestående.

§ 4. Ved zone A-lande forstås medlemslandene i EU, andre lande, der er fulde medlemmer af OECD samt andre lande, som har indgået særlige låneoverenskomster med IMF og er tilknyttet Den Almindelige Låneoverenskomst. Et land, der som følge af manglende betalingsevne omlægger sin udenlandske statsgæld, udelukkes fra zone A i en periode på 5 år, jf. § 5, stk. 1, nr. 18, i lov om finansiel virksomhed.

§ 5. Ved lån ydet på grundlag af udstedelse af særligt dækkede realkreditobligationer kan alene anvendes de i § 152 c, stk. 1, nr. 3-7, i lov om finansiel virksomhed nævnte aktiver som sikkerhedsstillelse, der midlertidigt kan erstatte pant i fast ejendom eller sikkerhedsstillelse for det i § 2, stk. 3, nævnte dokument. Hvis sikkerhed stilles i form af en fordring fra et pengeinstitut, vil garantien være omfattet af den 15 pct. -grænse, som følger af § 152 c, stk. 1, nr. 6-7, i lov om finansiel virksomhed.

§ 6. Garantierklæringen eller anden sikkerhedsstillelse skal være modtaget i realkreditinstituttet senest samtidig med lånets udbetaling. Dokumentation herfor skal opbevares i lånesagen.

Sikkerhedsstillelse ved særligt dækkede realkreditobligationer

§ 7. Ved lån ydet på grundlag af udstedelse af særligt dækkede realkreditobligationer skal værdien af den sikkerhed, jf. § 5, som stilles midlertidigt til sikkerhed for lånet, til enhver tid mindst svare til værdien af de udstedte særligt dækkede realkreditobligationer.

Garantier

§ 8. Ved garantistillelse, jf. § 3, nr. 1 og 2, skal anvendes fuld garanti, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Ved omlægning af lån kan fuld garanti i visse tilfælde, jf. § 10, erstattes af en margingaranti, en indfrielsesgaranti eller en kombination heraf.

Stk. 3. Ved indfrielse af realkreditlån kan instituttet udlevere det tinglyste pantebrev i kvitteret stand, før indfrielsen af lånet har fundet sted, mod indfrielsesgaranti herfor.

§ 9. Ved fuld garanti forstås en garanti, der dækker indfrielsen af det nye lån med tillæg af omkostningerne herved samt eventuelle restancer.

Stk. 2. Ved margingaranti stillet ved omlægning til realkreditlån med lavere eller samme rente forstås en garanti, der dækker indfrielsen af den del af obligationsrestgælden på det nye lån, der svarer til den del af pantebrevshovedstolen, som overstiger pantebrevsrestgælden på de eksisterende lån, samt omkostningerne ved indfrielsen og eventuelle restancer. Ved margingaranti stillet ved omlægning til realkreditlån med højere rente forstås en garanti, der dækker forskellen mellem nettoprovenuet fra reetableringen af det oprindelige lån og indfrielsesbeløbet for det nye lån tillagt omkostningerne ved indfrielse af det nye lån samt eventuelle restancer.

Stk. 3. Ved indfrielsesgaranti forstås en garanti, der dækker indfrielsen af det eksisterende lån og omkostningerne herved samt eventuelle restancer.

§ 10. Ved omlægning til realkreditlån med lavere eller samme rente kan fuld garanti, jf. § 8, stk. 1, erstattes med en margingaranti, når det långivende institut ikke har modtaget tinglyst pantebrev eller har modtaget tinglyst pantebrev med præjudicerende retsanmærkning om det eksisterende lån hos en kreditor som nævnt i § 2, stk. 5, samt om efterstående panthavere.

Stk. 2. Ved omlægning til realkreditlån med lavere, samme eller højere rente kan fuld garanti, jf. § 8, stk. 1, erstattes med en indfrielsesgaranti, når det långivende institut har modtaget tinglyst pantebrev alene med præjudicerende retsanmærkning om det eksisterende lån hos kreditorer, der ikke er nævnt i § 2, stk. 5.

Stk. 3. Ved omlægning til realkreditlån med lavere eller samme rente kan fuld garanti, jf. § 8, stk. 1, erstattes med en margingaranti kombineret med en indfrielsesgaranti, når det långivende institut ikke har modtaget tinglyst pantebrev eller har modtaget tinglyst pantebrev med præjudicerende retsanmærkning om det eksisterende lån hos kreditorer, der ikke er nævnt i § 2, stk. 5, og om efterstående panthavere.

Stk. 4. Ved omlægning til realkreditlån med højere rente kan fuld garanti, jf. § 8, stk. 1, erstattes med en margingaranti, når det långivende institut ikke har modtaget tinglyst pantebrev eller har modtaget tinglyst pantebrev med præjudicerende retsanmærkning alene om eksisterende lån inden for samme institut samt om efterstående panthavere.

Pant i obligationer

§ 11. Ved pant i obligationer, jf. § 3, nr. 3, skal obligationerne have samme konvertibilitet, indeksering og højest samme varighed som de obligationer, der ligger bag lånet. Obligationernes kursværdi ved lånets udbetaling skal mindst udgøre et beløb svarende til den pålydende værdi af de obligationer, der ligger bag lånet. Har realkreditinstituttet pant i obligationer i samme serie som de obligationer, der ligger bag lånet, kan de pantsatte obligationer dog opgøres til pålydende værdi.

Pant i kontantbeholdning m.v.

§ 12. Ved pant i en kontantbeholdning eller pengeinstitutindestående, jf. § 3, nr. 4, skal kontantbeholdningen eller pengeinstitutindeståendet mindst udgøre et beløb svarende til den pålydende værdi af de obligationer, der ligger bag lånet, med tillæg af et beløb svarende til 1 års rente og afdrag på det ydede lån.

Stk. 2. Pant kan stilles i kontantbeholdning eller pengeinstitutindestående i en anden valuta end lånets pålydende, såfremt der er tale om en zone A-valuta. Forudsætningen herfor er, at der løbende er en overdækning på pantet på 10 pct., samt at instituttet kan kræve lånet indfriet, hvis overdækningen ikke længere er til stede.

Stk. 3. Når de obligationer, der ligger bag lånet, er inkonverterbare med en løbetid på over 3 år, kan pant i en kontantbeholdning eller pengeinstitutindestående alene anvendes, såfremt der tillige stilles garanti for lånets indfrielse samt omkostningerne herved.

Indfrielse

§ 13. Realkreditinstituttet skal kræve lånet indfriet, hvis låntager ikke har opnået tinglyst adkomst til ejendommen, eller hvis instituttet ikke har modtaget endeligt tinglyst pantebrev uden præjudicerende retsanmærkninger senest 1 år efter udbetalingen af lånet.

Stk. 2. Ved sikkerhedsstillelse for forhåndslån skal realkreditinstituttet ud over de i § 33, stk. 5, i Finanstilsynets bekendtgørelse om realkreditinstitutters værdiansættelse og låneudmåling og de i § 26, stk. 5, i Finanstilsynets bekendtgørelse om kreditinstitutters værdiansættelse af pant og lån i fast ejendom med særligt dækkede realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer som grundlag nævnte tilfælde kræve lånet indfriet, hvis byggeriet ikke er påbegyndt senest 6 måneder eller hvis det ikke inden 2 år fra lånets udbetaling godtgøres, at byggearbejderne er afsluttet på lovlig vis.

Stk. 3. Den i stk. 2 nævnte frist for færdiggørelse af byggeri kan undtagelsesvis forlænges med op til 6 måneder, hvis der er begrundet formodning for, at byggeriet kan afsluttes inden for den forlængede frist. Dokumentation herfor skal opbevares i lånesagen.

Stk. 4. De i stk. 1-3 nævnte frister kan undtagelsesvis forlænges, hvis fristoverskridelsen hverken skyldes låntager eller realkreditinstituttet. Dokumentation herfor skal opbevares i lånesagen.

Stk. 5. Ved lån ydet på grundlag af udstedelse af realkreditobligationer mod midlertidig sikkerhed i kontantbeholdning eller pengeinstitutindestående i en anden valuta end lånets pålydende skal realkreditinstituttet kræve lånet indfriet, hvis den i § 12, stk. 2, forudsatte overdækning ikke længere er til stede.

Frigivelse af sikkerhedsstillelsen

§ 14. Realkreditinstituttet må tidligst frigive sikkerhedsstillelsen, når låntager har opnået endelig tinglyst adkomst til ejendommen, når instituttet har modtaget endeligt tinglyst pantebrev uden præjudicerende retsanmærkninger og ved belåning af ideelle anparter, når instituttet har modtaget den tinglyste samejeoverenskomst.

§ 15. Sikkerhedsstillelsen for forhåndslån kan først frigives, når de i § 13, stk. 2, nævnte frister er overholdt, samt når realkreditinstituttet har konstateret, at lånet ikke skal kræves nedbragt i henhold til § 33, stk. 5, i Finanstilsynets bekendtgørelse om realkreditinstitutters værdiansættelse og låneudmåling og § 26, stk. 5, i Finanstilsynets bekendtgørelse om kreditinstitutters værdiansættelse af pant og lån i fast ejendom med særligt dækkede realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer som grundlag.

Stk. 2. Sikkerhedsstillelsen kan frigives forholdsmæssigt i takt med ejendommens færdiggørelse, når ejendommen er funktionsdygtig, og de resterende færdiggørelsesarbejder højst andrager 5 pct. af belåningsværdien. Tilsvarende gælder for de enkelte enheder ved lån ydet til projekter bestående af flere ejendomme. Stk. 1 finder ligeledes anvendelse ved forholdsmæssig frigivelse af sikkerhedsstillelsen.

Straffebestemmelser

§ 16. Overtrædelse af § 2, § 3, § 5, § 6, § 8 og §§ 10-15 straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Ikrafttrædelse

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2007.

Stk. 2. Samtidig ophæves Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 826 af 7. oktober 2003 om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v.

Finanstilsynet, den 19. juni 2007

Henrik Bjerre-Nielsen

/Jørn Andersen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF af 14. juni 2006 om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut (omarbejdning), EU-Tidende 2006 nr. L 177, s. 1).