Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31994L0019
 
31997L0009
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Garantifonden for indskydere og investorer

 

I medfør af § 3, stk. 2, § 4, § 7, stk. 2 og 4, § 15 samt § 16, stk. 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 1066 af 10. december 2003 om en garantifond for indskydere og investorer, som ændret ved § 5 i lov nr. 576 af 6. juni 2007 fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på:

1) pengeinstitutter,

2) realkreditinstitutter,

3) fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber for så vidt angår den del af selskabernes aktivitet, der er omfattet af en tilladelse efter lov om finansiel virksomhed § 10, stk. 2,

4) filialer af kreditinstitutter og investeringsselskaber med hjemsted i et land uden for Den Europæiske Union bortset fra lande, som Fællesskabet har indgået aftale med, og

5) filialer af institutter fra lande indenfor Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med, og som har tilsluttet sig Garantifonden, jf. § 2, stk. 1.

Stk. 2. §§ 16 og 17 finder anvendelse på filialer af institutter fra lande inden for den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med, uanset om filialen har tilsluttet sig Garantifonden.

Stk. 3. De i stk. 1, nr. 1-5, nævnte virksomheder og filialer benævnes i det følgende institutter.

Stk. 4. Filialer af kreditinstitutter og investeringsselskaber med hjemsted i Danmark beliggende i lande uden for Den Europæiske Union bortset fra lande, som Fællesskabet har indgået aftale med, kan vælge ikke at være omfattet af Garantifonden, hvis filialen er omfattet af en garantiordning i værtslandet.

Tilsluttede filialer

§ 2. De i § 1, stk. 1, nr. 5, nævnte institutter kan tilslutte sig Garantifonden som supplement til den garantiordning, som instituttet er omfattet af i instituttets hjemland, hvis den danske ordning som nævnt i kapitel 5 i lov om en garantifond har en højere dækning end ordningen i instituttets hjemland.

Stk. 2. Den supplerende dækning efter stk. 1 omfatter det beløb, hvormed dækningen ydet af Garantifonden overstiger den dækning, som hjemlandets garantiordning yder.

Stk. 3. Ved opgørelse af den supplerende dækning, skal Garantifonden følge de ledende principper i bilag 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 97/9/EF af 3. marts 1997 om investorgarantiordninger.

Garantifondens formue

§ 3. Garantifondens nettoformue skal i alt udgøre mindst 3,2 mia. kr. Fondens, henholdsvis den enkelte afdelings nettoformue opgøres ved fra de til enhver tid modtagne kontante indbetalinger og indeståelser samt det i stk. 6 nævnte regnskabsresultat at fratrække indeværende års afholdte udgifter til dækning af udbetalinger samt eventuelle hensættelser, jf. § 5, stk. 5, og eventuelt optagne lån, jf. § 6, stk. 4, i lov om en garantifond for indskydere og investorer.

Stk. 2. Garantifondens henholdsvis den enkelte afdelings formue tilvejebringes ved kontante indbetalinger og indeståelser (samlede bidrag) fra institutterne, samt ved det i stk. 6 nævnte regnskabsresultat. Likvide midler skal udgøre mindst 25 pct. af afdelingens samlede bidrag og regnskabsresultatet. Falder de likvide midlers andel til under 25 pct., skal andelen reetableres ved førstkommende bidragsregulering.

Stk. 3. Såfremt en afdelings nettoformue er mindre end minimumskravet fastsat i § 4, skal der senest ved førstkommende regulering opkræves bidrag med henblik på at opfylde minimumskravet. Bidragets størrelse fastsættes af bestyrelsen, jf. dog § 7, stk. 3, i lov om en garantifond for indskydere og investorer.

Stk. 4. Såfremt en afdeling har optaget lån i henhold til § 6, stk. 2, i lov om en garantifond for indskydere og investorer, skal afdelingens samlede bidrag samt det i stk. 6, nævnte regnskabsresultat mindst svare til minimumskravet i § 4, stk. 1-3, før tilbagebetaling af lånet påbegyndes. Renter for lånet tilskrives lånet, indtil tilbagebetalingen kan påbegyndes.

Stk. 5. Fordelingen af bidrag i et regnskabsår til Garantifonden på indbetalinger og indeståelser fastsættes af Garantifondens bestyrelse, jf. dog stk. 2.

Stk. 6. Garantifondens regnskabsresultat overføres til formuen.

§ 4. Pengeinstitutafdelingens nettoformue skal udgøre mindst 3.180 mio. kr.

Stk. 2. Realkreditinstitutafdelingens nettoformue skal udgøre mindst 10 mio. kr.

Stk. 3. Fondsmæglerselskabsafdelingens nettoformue skal udgøre mindst 10 mio. kr.

§ 5. Dækkede nettoindskud, dækkede kontante midler og dækkede værdipapirer benævnes herefter dækkede aktiver.

Stk. 2. Når en afdelings samlede bidrag med tillæg af det i § 3, stk. 6, nævnte regnskabsresultat og efter fradrag af eventuel hensættelse, jf. stk. 5, er positiv, foretages for den enkelte afdeling pr. den 1. januar en regulering af institutternes samlede bidrag til Garantifonden, således at det enkelte instituts samlede bidrag svarer til instituttets andel af bidragsopgørelsen, jf. §§ 7 og 8. Regulering i form af tilbagebetaling/frigivelse kan først finde sted, efter at der er sket indbetaling og afgivet indeståelse for indeværende års samlede bidrag. Årets tilbagebetalinger/frigivelser må ikke overstige årets indbetalinger/afgivne indeståelser.

Stk. 3. Når et instituts bidragspligt er ophørt, jf. § 6, stk. 4 og 5, sker der tilbagebetaling/frigivelse til det pågældende institut i overensstemmelse med reglerne i stk. 2. Indtil tilbagebetaling/frigivelse har fundet sted, kan fonden anvende instituttets bidrag til dækning af fondens forpligtelser, jf. § 6, stk. 10. Hvis et instituts bidragspligt ophører 1. maj eller senere, kan fondens bestyrelse beslutte, at tilbagebetaling/frigivelse tidligst skal ske pr. 1. juli året efter. Et ophørt institut kan få frigivet sin indeståelse, mod at fonden modtager en garanti af mindst samme størrelse fra et kreditinstitut eller forsikringsselskab. Fondens bestyrelse kan forlange, at et ophørt instituts indeståelse skal erstattes af en garanti fra et kreditinstitut eller forsikringsselskab.

Stk. 4. Såfremt en afdelings nettoformue i forbindelse med udlodning fra et konkursbo, hvor Garantifonden er indtrådt i indskydernes eller investorens krav, overstiger minimumskravet i § 4, kan midler, med Finanstilsynets godkendelse, tilbageføres til de institutter, som har tilvejebragt de midler, der er anvendt ved dækningen i konkursboet. Bestyrelsen kan beslutte, at midler, som skal tilbageføres til institutter, der på udlodningstidspunktet er ophørt med at være bidragspligtige til den pågældende afdeling, jf. § 6, stk. 4 og 5, skal forblive i Garantifonden som en del af fondens formue, når sådanne midler er af en beskeden størrelse.

Stk. 5. Inden regulering efter stk. 2 finder sted, kan fondens bestyrelse hensætte et beløb fra afdelingens formue, som skønnes nødvendigt til dækning af afdelingens forpligtelser i forbindelse med allerede indtrufne hændelser, som fonden skal dække samt optagne lån, jf. § 1 og § 6, stk. 2 og 4, i lov om en garantifond for indskydere og investorer.

Stk. 6. Afholdelse af udgifter til dækning af en afdelings forpligtelser sker først med afdelingens overførte regnskabsresultat, jf. § 3, stk. 6, herefter med de erlagte kontante bidrag og dernæst ved indbetaling af de afgivne indeståelser og af optagne lån.

Bidragspligt

§ 6. Pligt til at betale bidrag til Garantifonden har de i § 1, stk. 1, nr. 1-5, angivne institutter.

Stk. 2. Bidragspligten indtræder for de i § 1, stk. 1, nr. 1-4, nævnte institutter på det tidspunkt, hvor instituttet er meddelt tilladelse til at drive virksomhed, jf. henholdsvis § 7, stk. 1, § 8, stk. 1, § 9, stk. 1, og § 10, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 3. Bidragspligten indtræder for de i § 1, stk. 1, nr. 5, nævnte institutter på det tidspunkt, hvor Garantifonden modtager meddelelse om tilslutning til Garantifonden.

Stk. 4. Bidragspligten for de i § 1, stk. 1, nr. 1-4, nævnte institutter ophører på det tidspunkt, hvor instituttet ophører med at drive virksomhed i henhold til lov om finansiel virksomhed. Efter ophøret af bidragspligt kan et institut ikke pålægges yderligere bidrag til fonden, men instituttet kan pålægges at indfri instituttets indeståelse overfor fonden. Fusionerer et institut med eller overdrager et institut aktiviteter til et andet af Garantifonden omfattet institut inden for samme afdeling, anses instituttets bidragspligt ikke for ophørt. Det fortsættende institut indtræder i det ophørende instituts rettigheder og forpligtelser overfor Garantifonden. Fusionerer et institut med et institut omfattet af en anden af Garantifondens afdelinger, anses det ophørende instituts bidragspligt for ophørt. Det samme gælder et institut, der omdannes til et institut omfattet af en anden af Garantifondens afdelinger.

Stk. 5. Bidragspligten for de i § 1, stk. 1, nr. 5, nævnte institutter ophører, når instituttet udtræder af Garantifonden, jf. § 29.

Stk. 6. Et institut betaler første gang bidrag til fonden ved bidragsreguleringen året efter instituttets bidragspligt er indtrådt, jf. dog § 11, stk. 4. Såfremt et nyindtrådt institut ikke er sat i bidrag på et tidspunkt, hvor et institut i samme afdeling anmelder betalingsstandsning eller går konkurs, jf. § 1, stk. 2, i lov om en garantifond for indskydere og investorer, kan det nyindtrådte institut dog pålægges et supplerende bidrag. Det supplerende bidrag skal dække instituttets andel af afdelingens bidragsfinansierede udgifter til den pågældende betalingsstandsning eller konkurs, der afholdes frem til førstkommende bidragsregulering. Fører opkrævningen af supplerende bidrag til, at de øvrige bidragspligtige institutter godskrives en andel af det supplerende bidrag, omfattes institutter, hvis bidragspligt er ophørt, jf. § 6, stk. 4 og 5, ikke af denne godskrivning.

Stk. 7. Hvis et instituts bidragspligt ophører, jf. § 6, stk. 4 og 5, før instituttet er sat i bidrag, og der inden bidragspligtens ophør er indtruffet en konkurs eller betalingsstandsning i den pågældende afdeling, kan Garantifonden opkræve et bidrag hos instituttet til dækning af instituttets andel af Garantifondens bidragsfinansierede udgifter i forbindelse med konkursen eller betalingsstandsningen. Instituttet er forpligtet til at meddele Garantifonden de fornødne oplysninger om instituttets aktiviteter til brug for fondens beregning af bidrag. Størrelsen af bidraget fastsættes af Garantifonden .

Stk. 8. Et institut, der ophører med at drive virksomhed på et tidspunkt, hvor Garantifonden har krav til gode overfor instituttet som følge af, at Garantifonden har deltaget i afviklingen af instituttet, kan alene få frigivet indeståelser, mens kontante bidrag tilgår Garantifonden.

Stk. 9. Bidragspligt i en del af et regnskabsår efter stk. 2-5, opgøres som gennemsnittet af det antal opgørelser instituttet foretager i regnskabsåret.

Stk. 10. Institutternes samlede bidrag kan af fonden anvendes til dækning af samtlige fondens forpligtelser. Så længe fonden ikke har udbetalt eller frigivet et ophørt instituts bidrag, jf. § 6, stk. 4 og 5, kan bidraget anvendes til dækning af fondens forpligtelser, uanset om instituttets bidragspligt var ophørt på tidspunktet for den hændelse, der har udløst fondens forpligtelse. Det samme gælder uanset, om instituttets bidragspligt ikke var indtrådt på tidspunktet for den hændelse, der har udløst fondens forpligtelse, jf. stk. 1-3.

Bidragsopgørelse

§ 7. Institutternes individuelle bidrag beregnes med udgangspunkt i institutternes dækkede nettoindskud, dækkede kontante midler og dækkede værdipapirer.

Stk. 2. I pengeinstitutafdelingen fordeles 3000/3180 dele af afdelingens samlede bidrag på de enkelte pengeinstitutter på grundlag af dækkede nettoindskud og 180/3180 dele på grundlag af antallet af værdipapirdepoter. Bidrag for dækkede nettoindskud opgøres på grundlag af de i § 9, jf. §§ 12-14 i lov om en garantifond for indskydere og investorer, nævnte indskud.

Stk. 3. I realkreditinstitutafdelingen skal bidrag på grundlag af kontante midler udgøre én pct. af de dækkede kontante midler. Det resterende bidrag fordeles på grundlag af antallet af værdipapirdepoter. Bidrag for dækkede kontante midler opgøres, jf. dog § 10, jf. §§ 12-14 i lov om en garantifond for indskydere og investorer, på grundlag af de regnskabsmæssige poster for gæld til kreditinstitutter samt andre periodeafgrænsningsposter og andre mellemværender i forbindelse med værdipapirhandel, jf. § 1 i lov om værdipapirhandel m.v., for den dækkede personkreds.

Stk. 4. I fondsmæglerselskabsafdelingen skal bidrag på grundlag af kontante midler udgøre mindst én pct. af de dækkede kontante midler. Disse bidrag opgøres, jf. dog § 10, jf. §§ 12-14 i lov om en garantifond for indskydere og investorer, for fondsmæglerselskaber på grundlag af de regnskabsmæssige poster for gæld til kreditinstitutter, kunders marginindskud, deposita samt forskud på købsordrer, gæld til kunder fra ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger samt andre periodeafgrænsningsposter og andre mellemværender i forbindelse med værdipapirhandel, jf. § 1 i lov om værdipapirhandel m.v., for den dækkede personkreds. For investeringsforvaltningsselskaber opgøres disse bidrag på grundlag af de tilsvarende poster, for så vidt angår den del af selskabernes aktivitet, der er omfattet af en tilladelse efter lov om finansiel virksomhed § 10, stk. 2. Bidrag vedrørende kontante midler skal sammen med bidrag vedrørende værdipapirer andrage mindst 55 pct. af afdelingens samlede bidrag. Den resterende del af bidragene kan fordeles efter et eller flere af følgende kriterier: balance, gearing (et mål, der bygger på forholdet mellem balance og egenkapital) og antal ansatte, idet det for investeringsforvaltningsselskaberne alene vedrører den del af deres aktivitet, der er omfattet af en tilladelse efter § 10, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed.

§ 8. I pengeinstitutafdelingen og i realkreditafdelingen sker fordelingen mellem institutterne af bidrag for dækkede værdipapirer på grundlag af antallet af depoter (værdipapirkonti i værdipapircentraler) for hvilke det enkelte institut er kontoførende.

Stk. 2. For fondsmæglerafdelingens vedkommende opdeles værdipapirer i to grupper: de, som er i depot i selskabet, og de, som er i depot andetsteds, men som selskabet har kundens samtykke til at disponere over, idet der for investeringsforvaltningsselskabernes vedkommende alene medtages de værdipapirer, der stammer fra selskabernes aktivitet, der er omfattet af en tilladelse efter § 10, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed. Fondens bestyrelse kan fastsætte forskellige bidragssatser for de to grupper af dækkede værdipapirer. Værdipapirerne skal opgøres til markedsværdi.

Opgørelsestidspunktet

§ 9. Pengeinstitutternes og realkreditinstitutternes dækkede nettoindskud henholdsvis dækkede kontante midler beregnes som gennemsnittet af to opgørelser foretaget i henholdsvis marts og september. Opgørelsen vedrørende værdipapirer sker én gang årligt ultimo året.

Stk. 2. Pengeinstitutter som ved seneste regnskabsårs udgang havde en arbejdende kapital (summen af indlån, udstedte obligationer m.v., efterstillet kapital og egenkapital) på under 100 mio. kr., kan opgøre de dækkede nettoindskud som gennemsnittet af to opgørelser af samlede indskud foretaget i henholdsvis marts og september, multipliceret med 0,7. Opgørelsen vedrørende værdipapirer sker én gang årligt ultimo året.

Stk. 3. Fondsmægler- og investeringsforvaltningsselskabernes dækkede kontante midler og dækkede værdipapirer beregnes som gennemsnittet af tolv opgørelser foretaget ultimo hver måned, medens opgørelsen af de øvrige bidragskomponenter foretages ultimo året, idet der i beregningen for investeringsforvaltningsselskabernes vedkommende alene medtages dækkede kontante midler og de dækkede værdipapirer, der stammer fra selskabernes aktivitet, der er omfattet af en tilladelse efter § 10, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed.

§ 10. Garantifondens bestyrelse kan tillade mindre afvigelser fra opgørelsesmetoderne i §§ 7-9 og de af bestyrelsen fastsatte nærmere bestemmelser.

Indbetaling m.v.

§ 11. Det enkelte instituts samlede bidrag til Garantifonden beregnes hvert år pr. 1. januar på grundlag af de i § 9 nævnte opgørelser samt eventuelle lån optaget af den afdeling, instituttet er bidragspligtigt til.

Stk. 2. Garantifonden fastsætter en frist for erlæggelse af bidrag, dog senest 1. juli.

Stk. 3. Efter påkrav fra Garantifonden skal et institut inden 8 dage fra påkravet indfri stillede indeståelser.

Stk. 4. Bestyrelsen kan indenfor et regnskabsår træffe beslutning om yderligere erlæggelse af bidrag for bidragspligtige institutter, hvis den afdeling, de tilhører, ikke opfylder minimumskravet i § 4, stk. 1-3.

Lån ved betalingsstandsninger og konkurser m.v.

§ 12. Lån efter § 6, stk. 2, i lov om en garantifond for indskydere og investorer, forrentes med en CIBOR-rente (3 måneders).

Stk. 2. Når en afdeling kan påbegynde tilbagebetaling af et lån optaget i en anden afdeling, jf. § 3, stk. 4, træffer bestyrelsen beslutning om størrelsen af den årlige ydelse, jf. dog § 7, stk. 3, i lov om en garantifond for indskydere og investorer.

Stk. 3. Såfremt en afdeling har flere lån afdrages det ældste lån først.

Stk. 4. Ydelsen fordeles til de långivende afdelinger efter den forholdsmæssige andel, som afdelingerne har ydet lån i.

Indberetninger

§ 13. Institutterne skal efter udløbet af hvert år indberette de oplysninger til Garantifonden, som er nødvendige for Garantifondens fastsættelse af institutternes samlede bidrag til Garantifonden, jf. §§ 6-10. Indberetningen skal ske senest ultimo april måned.

§ 14. De i § 1, stk. 1, nr. 1-4, nævnte institutter er forpligtede til at kunne beregne den enkelte indskyders og investors dækkede aktiver.

§ 15. De i § 1, stk. 1, nr. 5, nævnte institutter er forpligtede til at kunne beregne den enkelte indskyders og investors dækkede aktiver med fradrag af det beløb, som instituttets hjemlands garantiordning dækker, jf. § 2, stk. 2.

Stk. 2. Instituttets valgte revisorer skal påse, at stk. 1 overholdes og afgive erklæring til Garantifonden herom.

Information

§ 16. Institutterne og de i § 1, stk. 2, nævnte filialer skal i ekspeditionslokaler, hvortil indskydere og investorer almindeligvis har adgang, på et iøjnefaldende sted ved skiltning tydeligt oplyse, hvor indskydere og investorer kan rekvirere skriftlig information om den eller de indskuds- og investorgarantiordninger, som instituttet, eller den i § 1, stk. 2, nævnte filial er tilsluttet.

Stk. 2. I tilfælde af, at de i stk. 1 nævnte institutter og filialer modtager indskud eller udfører investeringsforretninger for kunder via internettet, skal tilsvarende information gives på instituttets hjemmeside.

§ 17. Den i § 16 omhandlede information skal som minimum indeholde oplysninger om:

1) hvilken eller hvilke indskyder- og investorgarantiordninger de dækkede aktiver er dækket af,

2) dækningens omfang,

3) beregning af det dækkede beløb,

4) særlige indlånsformer, som er sikret fuld dækning,

5) indlån og kontante midler, som ikke er omfattet af ordningen,

6) værdipapirer, der ikke er omfattet af ordningen, samt

7) hvorledes en indskyder eller investor skal forholde sig, hvis der skal ske udbetaling fra Garantifonden.

Stk. 2. Hvis et institut som nævnt i § 2, stk. 1, har tilsluttet sig Garantifonden som supplement til den dækning, der ydes af instituttets hjemlands garantiordning, skal dette oplyses. Tilsvarende gælder, hvis dækningen af indskud i de i § 1, stk. 2, nævnte filialer svarer til den dækning, der ydes af Garantifonden, men er lavere end den dækning, der ydes i hjemlandet.

Stk. 3. Hvis et institut som nævnt i § 1, stk. 1, nr. 5, har tilsluttet sig Garantifonden, jf. § 2, stk. 1, meddeler Garantifonden, at filialen ønsker at fravælge den supplerende dækning, skal hver enkelt indskyder og investor have skriftlig oplysning herom, samt om hvilke konsekvenser instituttets fravalg har for indskyderen og investoren.

Stk. 4. Den i stk. 1-3 omhandlede information skal som minimum affattes på dansk og i et let forståeligt sprog.

Stk. 5. Den i stk. 1 og 2 omhandlede information må ikke anvendes i reklameøjemed.

§ 18. Filialer af de i § 1, stk. 1, nr. 1-3, nævnte institutter i et land inden for Den Europæiske Union eller lande som Unionen har indgået samarbejdsaftale med, skal give indskyderne og investorerne i værtslandet information efter de regler, der er fastsat i værtslandet.

Klageadgang

§ 19. Garantifondens bestyrelses afgørelse om bidragspligt og bidrag, herunder beregning og opkrævning, samt afgørelser i henhold til § 2, kan indbringes for Finanstilsynet inden for en frist af 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt instituttet.

Stk. 2. Garantifondens afgørelse, om indskyderes og investorers krav mod garantifonden, kan indbringes for Finanstilsynet inden for en frist af 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt indskyderen eller investoren.

Meddelelse og anmeldelse

§ 20. Meddelelse om et instituts betalingsstandsning eller konkurs skal af Garantifonden inden 11 bankdage efter, at betalingsstandsningen eller 4 bankdage efter at konkursen er kommet til Garantifondens kendskab, indrykkes i et eller flere dagblade, som udkommer på instituttets hjemsted samt i et landsdækkende dagblad og Statstidende.

Stk. 2. Tilsvarende meddelelse skal finde sted på de steder, hvor instituttet som nævnt i § 1, stk. 1, nr. 1-3, har filialer. Meddelelsen skal affattes på det eller de officielle sprog i det land, hvor filialen er etableret.

§ 21. Meddelelsen skal indeholde oplysninger om:

1) instituttets navn og adresse på dets hjemsted,

2) der foreligger konkurs eller betalingsstandsning,

3) datoen for betalingsstandsningens indtræden eller datoen for konkursdekretets afsigelse, såfremt instituttet erklæres konkurs uden forinden at have været i betalingsstandsning,

4) at indskyderne og investorerne får meddelelse direkte fra instituttet eller Garantifonden senest 1 måned efter datoen som nævnt,

5) hvor indskyderne og investorerne kan henvende sig, hvis meddelelse ikke modtages som nævnt under nr. 4,

6) at anmeldelse af krav skal indleveres til et institut, og

7) tidsfrist for anmeldelse samt virkning af for sen anmeldelse.

§ 22. Garantifonden er forpligtet til senest 1 måned efter betalingsstandsningens indtræden eller datoen for konkursdekretets afsigelse at udsende en oversigt til den enkelte indskyder og investor over dennes samlede mellemværende med instituttet inkl. renter opgjort til og med den i § 21, nr. 3, foreskrevne dato. Oversigten skal vedlægges en vejledning for anmeldelse.

Stk. 2. Oversigter over investorernes værdipapirer i depot udsendes til de relevante investorer, hvis det af betalingsstandsningstilsyn eller kurator er afgjort, at værdipapirer ikke kan udleveres. Oversigter over værdipapirer, som ikke kan udleveres, skal dog udsendes senest 6 måneder efter betalingsstandsningen eller konkursen.

Stk. 3. Til brug ved udarbejdelsen af den i stk. 1 nævnte oversigt skal institutter, der ved seneste regnskabsårs udgang havde en arbejdende kapital (summen af indlån, udstedte obligationer m.v., efterstillet kapital og egenkapital) på 100 mio. kr. eller derover, fremsende de nødvendige oplysninger til Garantifonden på et edb-læsbart medium.

Stk. 4. Garantifonden kan beslutte, at institutter, der ikke er omfattet af stk. 3, ligeledes skal fremsende de nødvendige oplysninger til Garantifonden på et edb-læsbart medium.

§ 23. Oversigten nævnt i § 22, stk. 1, skal i det mindste indeholde:

1) indskyderens og investorens navn og adresse,

2) CPR eller SE nr. eller anden lignende dokumentation, hvis den pågældende ikke har CPR eller SE nr.,

3) en opgørelsesdato,

4) en oversigt over indskyderens eller investorens ind- og udlånskonti og andre kontante midler samt værdipapirer med angivelse af kontonummer og kontotype samt depotnummer, samt

5) en oversigt over de midler, som dækkes fuldt ud i medfør af § 9, stk. 2 og 3, i lov om en garantifond for indskydere og investorer eller som Garantifonden i medfør af lovens § 9, stk. 4, har besluttet at dække fuldt ud.

§ 24. Den i § 22, stk. 1, nævnte oversigt danner grundlag for anmeldelse af krav over for Garantifonden.

Stk. 2. Yderligere krav eller forpligtelser oplyses af indskyderen eller investoren på oversigten og dokumenteres i fornødent omfang.

Stk. 3. Ved underskrift på oversigten bekræfter indskyderen eller investoren rigtigheden af de anførte oplysninger under strafansvar i henhold til § 23 i lov om en garantifond for indskydere og investorer.

§ 25. Anmeldelse af krav mod Garantifonden indleveres til et dansk institut, som efter kontrol af indskyderens og investorens identitet overgiver anmeldelsen til Garantifonden til endelig prøvelse.

Stk. 2. Garantifondens bestyrelse kan i særlige tilfælde tillade afvigelser fra reglerne for anmeldelse af krav over for samt udbetaling fra Garantifonden.

§ 26. Anmeldelse af krav over for Garantifonden skal indgives til et institut senest 6 måneder efter den i § 21, nr. 3, foreskrevne dato.

Stk. 2. Såfremt anmeldelse i henhold til stk. 1 ikke er foretaget inden 3 måneder, påhviler det Garantifonden på ny at udsende den i § 22, stk. 1, nævnte oversigt til indskydere og investorer med dækkede aktiver over 100 kr.

Stk. 3. Indgives anmeldelse senere end 6 måneder efter den i § 21, nr. 3, foreskrevne dato, bortfalder kravet over for Garantifonden, medmindre indskyderen eller investoren kan godtgøre, at vedkommende ikke har haft mulighed for i tide at påberåbe sig sin ret til at få udbetalt garantibeløbet. Garantifonden kan, når særlige omstændigheder foreligger, undtage fra fristen, dog under forudsætning af, at Garantifonden kan foretage anmeldelse i boet.

§ 27. Garantifonden foretager snarest muligt en prøvelse af kravet, hvorefter garantibeløbet anvises til udbetaling eller overførsel gennem det anmeldende institut.

Stk. 2. Udbetaling af krav mod Garantifonden, der hidrører fra et institut, der har tilsluttet sig Garantifonden som supplement, jf. § 2, forudsætter, at Garantifonden har modtaget en erklæring fra hjemlandets kompetente myndigheder, hvoraf fremgår, at de dækkede aktiver er indisponible.

§ 28. Når et institut omfattet af § 1, stk. 1, nr. 5, har tilsluttet sig Garantifonden, jf. § 2, stk. 1, skal Garantifonden indgå aftaler med hjemlandets garantiordning om procedurer for udbetaling af erstatning. Der kan aftales mindre afvigelser fra reglerne om meddelelse og anmeldelse, jf. §§ 20-27, såfremt afvigelserne er nødvendige for at sikre, at indskyderne og investorerne får en hurtig og korrekt erstatning.

Udtræden

§ 29. De i § 1, stk. 1, nr. 5, nævnte institutter udtræder af Garantifonden en måned efter ophør af instituttets virksomhedsudøvelse i Danmark, henholdsvis en måned efter instituttet har givet Garantifonden meddelelse om, at instituttets aftale om tilslutning til Garantifonden ønskes bragt til ophør.

Stk. 2. Det udtrådte instituts erlagte bidrag tilbagebetales/frigives efter bestemmelsen i § 5, stk. 2 og 3.

Opløsning

§ 30. Såfremt Garantifonden opløses, træffer økonomi- og erhvervsministeren med finansministerens godkendelse beslutning om anvendelse af Garantifondens formue.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte beslutning træffes efter høring af institutterne.

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 31. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2007, idet § 6, stk. 10, 2. pkt., ikke gælder for institutter, hvis bidragspligt er ophørt inden 1. januar 2003.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1055 af 8. december 2003, om Garantifonden for indskydere og investorer, ophæves.

Finanstilsynet, den 21. juni 2007

Henrik Bjerre-Nielsen

/Thomas Kjøller