Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om sædvanlige kundeoplysninger i finansielle
virksomheder

I medfør af § 118, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 381 af 19. april 2007 fastsættes:

Sædvanlige kundeoplysninger

 § 1. Ved sædvanlige kundeoplysninger i lov om finansiel virksomhed forstås de oplysninger, som er nævnt i §§ 2-5.

Fælles oplysninger

 § 2. Ved sædvanlige kundeoplysninger forstås oplysninger om en kunde vedrørende:

1) Navn.

2) Køn.

3) Adresse.

4) Stillingsbetegnelse.

5) CPR-nr.

6) Ændring af CPR-nr.

7) Statsborgerskab.

8) Kundens død, udvandring eller forsvinden.

9) Adresser i forbindelse med elektronisk kommunikation, herunder telefon-, telefax- og telexnummer samt e-mail-adresse.

10) Virksomhedsnummer, herunder CVR-nummer.

11) Virksomhedsform.

12) Koncernrelationer (moder-/datterselskab).

13) Branchekode.

14) Landekode.

15) Sprogkode.

16) Valutarisk status for valutaudlændinge.

17) Valutakoder.

18) Oplysning om, at kunden har afgivet legitimations- og identifikationsoplysninger i henhold til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme.

19) Placering i kundekategori, når placeringen ikke indeholder information om kundens indtægts- og formueforhold eller virksomhedens vurdering af kunden i øvrigt.

20) Friholdt beløb (realrenteafgift).

21) Skatteindberetningskode.

22) Konstrueret kundenummer og produktnummer, herunder lånenummer, kontonummer og policenummer.

23) Produktbeskrivelse.

24) Aftalegrundlag forudsat at dette grundlag ikke indeholder information om kundens indtægts- og formueforhold eller virksomhedens vurdering af kunden i øvrigt.

25) Oprindelig hovedstol/maksimum.

26) Aktuelle størrelse på konti og depoter, herunder restgæld på lån forudsat, at eventuelle restancer ikke kan udledes heraf.

27) Omkostninger, herunder stiftelsesprovision, lånesagsgebyr og styktillæg, forudsat at omkostningerne ikke indeholder information om kundens indtægts- og formueforhold eller virksomhedens vurdering af kunden i øvrigt.

28) Renteoplysninger forudsat at oplysningerne ikke indeholder information om kundens indtægts- og formueforhold eller virksomhedens vurdering af kunden i øvrigt.

29) Hvilken medarbejder og afdeling der har bevilget engagementet eller tegnet forsikringen.

30) Kundeekspederende medarbejder og afdeling.

31) Kundens ønske om totalrådgivning.

32) Foretrukne korrespondanceform.

33) Kontaktperson hos erhvervskunden.

34) Hvilke personer der kan forpligte erhvervskunden.

35) Tidspunkt for etablering og ophørstidspunkt af kundeforhold og det enkelte produkt, herunder handelsdato og handelstidspunkt.

36) Betalingssted og administration.

37) Opkrævningsform.

38) Oplysninger om hvilken periode en bestemt indbetaling vedrører.

39) Materiale som kunden ønsker at modtage.

40) Størrelse og forfaldstidspunkt på lån i koncernen.

41) Oplysning om rabatordninger, forudsat at oplysningerne ikke indeholder information om kundens indtægts- og formueforhold eller om virksomhedens vurdering af kunden i øvrigt.

Oplysninger med særlig relation til pengeinstitutter og fondsmæglerselskaber

  § 3. Ved sædvanlige kundeoplysninger forstås oplysninger om en kunde vedrørende:

1) Oplysning om hvem der er køber/sælger i de enkelte fondshandler.

2) Kvoteringskode.

3) Oplysning om papir og/eller underliggende aktiv.

4) Instrumentnavn.

5) Spot/termin/ repo-markering.

6) Marginoplysninger.

7) Optionsperioder.

8) Kalkulationsagent.

9) Afviklingsoplysninger og afviklingsmetode.

10) Links til andre handler.

Oplysninger med særlig relation til realkreditinstitutter

 § 4. Ved sædvanlige kundeoplysninger forstås oplysninger om en kunde vedrørende:

1) Pantnummer.

2) Bidragsprocent og/eller bidragsydelse forudsat at disse oplysninger ikke indeholder information om kundens indtægts- og formueforhold eller virksomhedens vurdering af kunden i øvrigt.

3) Fondskode og anden identifikation af lånets obligationer/værdipapirer.

4) Ejendomskategori.

5) Ejerstatus /ejerandel.

6) Ejendommens adresse og matrikelnummer.

7) Ejendommens BBR-kategori og BBR-nummer.

Oplysninger med særlig relation til forsikringsselskaber, herunder tværgående pensionskasser

 § 5. Ved sædvanlige kundeoplysninger forstås oplysninger om en kunde vedrørende:

1) Størrelse og omfang af tegnede forsikringer, herunder beløbsstørrelse og beskatningsregler.

2) Forsikrede interesse.

3) Afgangsførte skadesforsikringer, herunder afgangsår men ikke årsag.

4) Præmie og reguleringsform.

5) Grundlaget for præmieberegning og præmieprocent forudsat at dette grundlag ikke indeholder information om kundens indtægt- og formueforhold eller om virksomhedens vurdering af kunden i øvrigt.

6) Tilknyttede gruppelivsordninger.

7) Overenskomstforhold i arbejdsgiver- eller overenskomstrelaterede pensionsordninger.

8) Ansættelses og fratrædelsesdato i relation til arbejdsgiver- eller overenskomstrelaterede pensionsordninger.

9) Dato for indtrædelse og udtrædelse af tjenestemandsordning.

Virksom dato.

11) Oplysning om pensionsgivende løn til brug for administration af obligatoriske arbejdsgiver- eller overenskomstrelaterede pensionsordninger.

12) Oplysning om kunders tilgodehavende beløb, herunder erstatningsbeløb og pensionsudbetaling, til brug for anvendelse af NemKonto-systemet.

Sammenstilling af sædvanlige kundeoplysninger

 § 6. Begrebet sædvanlige kundeoplysninger omfatter sammenstillinger af oplysninger, som hver især er sædvanlige kundeoplysninger i den virksomhed, som foretager sammenstillingen.

Ikrafttræden

 § 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2007. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1075 af 17. december 2001 om sædvanlige kundeoplysninger i finansielle virksomheder.

 

 

 

 

 

Finanstilsynet, den 27. juni 2007

Henrik Bjerre-Nielsen

/Annette Bjåland Andersen