Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om skibs- og radiodagbøger

 

I medfør af § 3, nr. 2, § 17, stk. 5 og § 32 i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 903 af 12. juli 2007, og i medfør af § 471, stk. 1, § 507 og § 514a i søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 538 af 15. juni 2004 samt i medfør af anordning nr. 607 af 25. juni 2001 om ikrafttræden for Grønland af lov om sikkerhed til søs og anordning nr. 609 af 25. juni 2001 om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af søloven og ophævelse af lov om skibsregistrering mv., efter samråd med Grønlands Hjemmestyre og efter bemyndigelse fra økonomi- og erhvervsministeren fastsættes:

Skibs- og radiodagbøger

§ 1. Skibsdagbog skal føres på følgende skibe:

1) Skibe med en bruttotonnage på 150 og derover, der er beskæftiget på internationale rejser.

2) Ethvert skib, uanset størrelse, hvis fartsområde i henhold til fartstilladelsen omfatter sejlads uden for følgende område: Nordsøen øst for 3º længde Ø og syd for 62º bredde N, fart i Østersøen samt fart langs Grønlands kyster i en afstand af 30 sømil fra kysten eller derunder (basislinien).

3) Skibe med en bruttotonnage på 300 og derover, der er beskæftiget på nationale rejser mellem danske havne.

4) Alle passagerskibe, uanset størrelse, der er beskæftiget på nationale rejser mellem danske havne af over 4 timers varighed.

Stk. 2. Uanset bestemmelserne i stk. 1 kræves der ikke skibsdagbog for:

1) Skibe med en bruttotonnage under 300, hvis fartsområde er begrænset til sejlads mellem grønlandske havne.

2) Fiskeskibe, hvis fartsområde i henhold til fartstilladelsen omfatter sejlads syd for 62º bredde N, nord for 48º bredde N og øst for 12º længde V, fart i Østersøen; sejlads langs Grønlands kyster i en afstand af 200 sømil og derunder fra kysten (basislinien).

§ 2. Radiodagbog skal føres på ethvert lastskib og passagerskib, der er beskæftiget på internationale rejser. Bogen kan udformes som en GMDSS-radiolog. På alle andre skibe, der skal være forsynet med radioanlæg, skal registreringen foretages i skibsdagbogen, hvis en sådan skal føres, jf. § 1, stk. 1, i en GMDSS-radiolog eller tilsvarende.

§ 3. Skibsdagbøger, jf. § 1, stk. 1, trykkes og udgives ved Søfartsstyrelsens foranstaltning.

Stk. 2. Søfartsstyrelsen kan godkende elektroniske skibsdagbøger, samt tillade at tilførsler i skibsdagbogen eller radiodagbogen helt eller delvis kan erstattes af optegnelser, som gøres på elektronisk måde.

Stk. 3. Mekaniske og elektroniske optegnelser skal være af en sådan art, at de ikke senere kan ændres. Elektroniske indtastninger må kun kunne ske ved anvendelse af personlig kode.

Stk. 4. Elektronisk lagrede optegnelser skal sikres med en daglig sikkerhedskopi.

Skibs- og radiodagbøgernes førelse og opbevaring

§ 4. Skibsdagbogen føres af skibsføreren eller under skibsførerens tilsyn og medansvar af en styrmand.

Stk. 2. Radiodagbogen føres af radiooperatørerne under skibsførerens tilsyn og medansvar.

Stk. 3. Den, der fører en skibsdagbog eller en radiodagbog, er ansvarlig for egne indførte oplysningers rigtighed.

Stk. 4. Skibsføreren skal kontrollere, at skibsdagbogen og - hvor relevant - radiodagbogen føres nøjagtigt og forskriftsmæssigt, og skal mindst én gang månedligt gennemgå dagbøgerne med henblik herpå. Skibsføreren skal registrere sin gennemgang ved en anmærkning i bøgerne.

§ 5. Skibsdagbogen skal føres efter følgende tidsplan:

1) I havn for hvert døgn.

2) I søen for hver vagt.

Stk. 2. Hvad der passerer på den enkelte vagt kan foreløbig optegnes i en kladde, men skal snarest muligt efter vagtens udløb indføres i skibsdagbogen.

§ 6. Radiodagbogen skal føres løbende sammen med et tidspunkt for hændelsen og initialerne for den pågældende radiooperatør.

§ 7. Skibs- og radiodagbøgerne skal føres ordentligt og tydeligt. Hvad én gang er indført må ikke raderes, overstryges eller på anden måde gøres ulæseligt. Bliver rettelse nødvendig, skal den tilføjes som anmærkning.

Stk. 2. Skibs- og radiodagbøgerne skal føres på dansk eller engelsk.

Stk. 3. Skibsdagbogen skal føres i overensstemmelse med de i bogen indeholdte anvisninger.

Stk. 4. Søfartsstyrelsen kan tillade, at skibsdagbogen føres på anden måde end foreskrevet i stk. 3.

Stk. 5. På grønlandske fiskefartøjer med en længde under 24 m kan skibsførerens tilføjelser foretages på grønlandsk, under forudsætning af at indførelserne i forbindelse med syn bliver oversat til dansk.

§ 8. I skibsdagbogen skal nøjagtigt optegnes enhver under rejsen indtruffen begivenhed og omstændighed, hvorom kendskab kan være af betydning for redere, ladningsejere, assurandører eller andre, der har interesse i rejsen. Der skal indføres nøjagtig oplysning om ethvert uheld, der måtte tilstøde skib eller ladning med angivelse af årsagen, de nærmere omstændigheder og de trufne foranstaltninger. Det samme gælder ved ethvert uheld af nogen betydning, der overgår ombordværende personer.

§ 9. I radiodagbogen skal følgende føres:

1) Et sammendrag af kommunikation angående nød-, il- og sikkerhedstrafik.

2) En reference til vigtige hændelser vedr. radiotjenesten.

3) Skibets position mindst en gang dagligt. Dette kan dog undlades, hvis positionen føres i skibsdagbogen.

4) Udførte afprøvninger og kontroller af radioudstyr, herunder antenner og energikilder, samt resultatet heraf.

Stk. 2. Navnet på den radiooperatør, som skibsføreren har udpeget til at have det primære ansvar for radiokommunikation i nødsituationer, skal anføres i radiodagbogen.

§ 10. Når en skibsdagbog eller radiodagbog er udskrevet eller af anden grund ikke længere kan bruges, skal skibsføreren sørge for en ny.

Stk. 2. Enhver dagbog og dertilhørende kladde og elektroniske optegnelser skal opbevares i mindst 3 år fra datoen for sidste indførelse. Hvis der for retten er rejst sag vedrørende skibets rejser i det tidsrum, som dagbogen omfatter, skal den opbevares, indtil sagen endeligt er afgjort.

Bilagsmappe

§ 11. Alle synspligtige skibe skal være forsynet med en bilagsmappe.

Stk. 2. I bilagsmappen indsættes Søfartsstyrelsens synsrapporter samt efterfølgende rapporter, der dokumenterer, hvorledes eventuelle fejl og mangler er afhjulpet. Bilagsmappen indeholder ligeledes en indholdsfortegnelse, hvor skibsinspektøren noterer dato, reference til synsrapporter, synstyper og initialer.

Stk. 3. I bilagsmappen indsættes de dispensationer og særlige afgørelser, som er givet skibet.

Stk. 4. Såfremt dispensationer, særlige afgørelser, og oplysninger om tidligere synsforretninger mv. kun fremgår af den tidligere krævede tilsynsbog, skal denne opbevares om bord, indtil Søfartsstyrelsen skriftligt tilkendegiver, at der ikke længere er behov herfor.

Straffebestemmelser og ikrafttræden mv.

§ 12. Forsømmer skibsføreren, en styrmand eller radiooperatøren at overholde sine forpligtelser i henhold til §§ 1-2, § 3, stk. 3 og 4, eller §§ 4-11, straffes den pågældende med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 13. Sker en i § 12, stk. 1 nævnt forsømmelse på et skib hjemmehørende i Grønland, kan det medføre foranstaltninger efter kriminalloven.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) foranstaltninger efter kriminalloven (bøde).

Stk. 3. Er overtrædelsen begået af staten, Grønlands Hjemmestyre, en kommune, et kommunalt fællesskab omfattet af § 64 i landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser mv. eller en bygdebestyrelse, kan der pålægges vedkommende offentlige myndighed som sådan bødeansvar.

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2007.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 99 af 15. februar 2005 om skibsbøger og tilsynsbog ophæves.

Søfartsstyrelsen, den 20. juli 2007

Steen Nielsen

/Søren Enemark Jensen