Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Oversigt over produktsikkerhedsmyndigheder og kontaktpersoner, som dækker hovedparten af produktsikkerhedsområdet.
Bilag 2 FØDEVARESTYRELSEN
Bilag 3 Blanket til anvendelse af toldmyndighederne ved meddelelse til
produktsikkerhedsmyndighederne
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om samarbejdet mellem toldmyndighederne og produktsikkerhedsmyndighederne i henhold til Rådets forordning om kontrol med, at produkter indført fra tredjelande overholder produktsikkerhedsreglerne.

 

INDLEDNING

Sikkerhedsstyrelsen har efter aftale med Beskæftigelsesministeriet, Arbejdstilsynet, Erhvervs- og Byggestyrelsen, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Justitsministeriet, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Fødevarestyrelsen, Skatteministeriet, SKAT, Transport- og Energiministeriet, Færdselsstyrelsen, Miljøministeriet, Miljøstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen og Søfartsstyrelsen udarbejdet nedenstående retningslinier for det samarbejde mellem toldmyndighederne og produktsikkerhedsmyndighederne som Rådets forordning 339/93 af 8. februar 1993 fastsætter regler for.

Efter forordningen skal toldmyndighederne indgå i et tæt samarbejde med de myndigheder, som administrerer reglerne om sikkerhed ved produkter på markedet. Dette samarbejde skal ses som et forsøg på at sikre, at produkter, som indføres fra lande som ikke er medlem af EU overholder produktsikkerhedsreglerne.

Retningslinierne omfatter kun produkter, som indføres til Danmark fra lande som ikke er medlemmer af EU.

Forordningen omfatter kun produkter, som ikke er omfattet af andre fællesskabsbestemmelser om kontrol med produkter ved grænserne. Produkter, der er omfattet af fællesskabsforskrifter om fysiosanitær, veterinær og zooteknisk kontrol samt kontrol med henblik på beskyttelse af dyr, er ikke omfattet af forordningen.

KRAV TIL PRODUKTERNE

De krav som produkter skal opfylde, kan inddeles i to hovedgrupper:

 

- A) Et produkts egenskaber må ikke give grund til alvorlig mistanke om, at der består en alvorlig sundheds- og sikkerhedsfare for personer eller ejendom, når det anvendes til det forudsatte formål eller på den måde, som det forventes at blive anvendt på.

- B) Produkterne skal være ledsaget af de krævede dokumenter og opfylde kravene til mærkning.

 

AD A)

Farligt produkt

Et produkt er sikkert, hvis det ikke indebærer sundheds- og sikkerhedsfare for personer eller ejendom, når det anvendes til det forudsatte formål eller på den måde, det forudsættes at blive anvendt på.

Eksempelvis er en kniv ikke et farligt produkt, selvom der er fare for, at man vil skære sig på bladet, hvis man holder om det under brug af kniven som en kødhammer. Det er ikke denne måde en kniv forudsættes at blive anvendt på.

Hvis knivens håndtag derimod er skarpt, vil kniven efter omstændighederne kunne være et farligt produkt.

Alvorlig mistanke

Alvorlig mistanke foreligger, såfremt produktet frembyder tydelige egenskaber, som giver grund til en formodning om, at produktet kan være farligt.

Alvorlig fare

Udtrykket skal, som det er anvendt i forordningen, forstås således, at ikke enhver mulig skade skal kunne udløse en reaktion. På den anden side er det udgangspunktet, at mulig skade på mennesker og ejendom er alvorlig.

Et produkt anses ikke for at være farligt, alene fordi det er muligt at forøge sikkerheden, eller fordi det er muligt at skaffe et andet og mere sikkert produkt.

Ad B)

Disse krav vedrører kun produktgrupperne levnedsmidler, farmaceutiske produkter og legetøj.

Under afsnittet hører kontrol af, om der med produkterne følger de nødvendige papirer, og om produkterne er mærkede i henhold til krav ifølge produktsikkerhedsreglerne.

I det følgende er beskrevet, hvilke krav der skal være opfyldt for de nævnte produktgrupper.

-Levnedsmidler

Yderembalagen skal være mærket med følgende oplysninger:

Varebetegnelse (f.eks. lindeblomstte. Fantasinavn er ikke tilstrækkeligt).

Dato for sidste holdbarhed (måned og år er tilstrækkeligt, hvis holdbarheden er over 3 måneder. År er tilstrækkeligt, hvis holdbarheden er over 18 måneder).

Navn og adresse på forhandler inden for EU (vil i praksis fremgå af adressemærket).

-Farmaceutiske produkter

I forbindelse med indførsel af lægemidler fra tredjelande skal virksomheder kunne forevise dokumentation for en virksomhedstilladelse efter lægemidddelloven, udstedt af Lægemiddelstyrelsen. Tilladelsen skal omfatte fremstilling, import fra tredjeland, parallelimport, paralleldistribution eller distribution af lægemidler. Tilladelse til detailforhandling vil ikke omfatte tilladelse til import eller eksport af lægemidler.

-Legetøj

I henhold til legetøjsdirektivet (direktiv 88/378 som ændret ved direktiv 93/68 ) og bekendtgørelse nr. 1116 af 12. december 2003) skal legetøj af fabrikanten i EU, dennes repræsentant som er etableret i EU eller den der har importeret legetøjet til EU forsynes med CE-mærkning senest inden det markedsføres i EU (artikel 8, stk. 1, litra a).

De statslige told- og skattemyndigheder er ikke forpligtet til, forinden produktet bringes på markedet, at sætte ind overfor legetøj, der ikke bærer CE-mærkning.

OPGAVER FOR DE STATSLIGE TOLD- OG SKATTEMYNDIGHDER OG PRODUKT-SIKKERHEDSMYNDIGHEDERNE

De statslige told- og skattemyndigheder suspenderer frigivelsen af et produktparti, hvis de under deres sædvanlig kontrol konstaterer:

At produktet frembyder tydelige egenskaber, som giver de statslige told- og skattemyndigheder grund til formodning om, at produktet kan være farligt på en sådan måde som beskrevet oven for.

Eller

At der mangler et dokument, eller kravene til mærkning ikke er opfyldt som beskrevet oven for.

De statslige told- og skattemyndigheder underretter straks den relevante produktsikkerhedsmyndighed om suspensionen. Såfremt der opstår tvivl om, hvilken produktsikkerhedsmyndighed der er den relevante, rettes henvendelse til Sikkerhedsstyrelsen, som vil oplyse om rette myndighed.

Produktsikkerhedsmyndigheden overtager herefter den videre behandling af sagen.

Produktet frigives

- senest tre arbejdsdage efter suspensionen, med mindre produktsikkerhedsmyndigheden har meddelt, at suspensionen skal opretholdes.

- hvis produktsikkerhedsmyndigheden giver meddelelse herom.

Frigivelsen forudsætter, at andre bestemmelser ikke er til hinder herfor.

De statslige told- og skattemyndigheder underretter produktsikkerhedsmyndigheden om frigivelsen, medmindre frigivelsen sker efter meddelelse fra denne myndighed.

Meddelelse fra produktsikkerhedsmyndigheden til de statslige told- og skattemyndigheder om suspensionen ud over tre arbejdsdage, kan afgives, såfremt produktsikkerhedsmyndigheden i forbindelse med produktet enten har truffet foranstaltninger eller har påbegyndt undersøgelser, som ikke vil være afsluttet inden for tre dage.

Produktsikkerhedsmyndigheden meddeler de statslige told- og skattemyndigheder, når et produkt hvis frigivelse har været suspenderet i mere end tre dage kan frigives.

Forordningen kræver ikke at de statslige told- og skattemyndigheder udvider deres kontrolindsats.

Den konkrete vurdering af, om produktet frembyder alvorlig og umiddelbar fare, som beskrevet ovenfor, kræver ikke specialviden men dog en vis erfaring hos personalet hos de statslige told- og skattemyndigheder. Personalet skal handle alene på baggrund af almindelig viden, som er tilgængelig for offentligheden.

Såfremt produktsikkerhedsmyndighederne træffer foranstaltninger om forbud mod markedsføringen af produktet, påfører den statslige told- og skattemyndighed efter meddelelse fra produktsikkerhedsmyndigheden, ethvert relevant ledsagedokument, herunder handelsfakturaen en af følgende tekster:

Hvis forbuddet skyldes en farlighedsvurdering:

- ”Farligt produkt- overgang til fri omsætning ikke tilladt –Rådets forordning (EØF) Nr. 339/93 af 8. februar 1993”.

Hvis forbuddet skyldes konstatering af manglende dokumentmedfølgelse eller mærkning:

- ” Ikke overensstemmende produkt- overgang til fri omsætning ikke tilladt – Rådets forordning (EØF) Nr. 339/93 af 8. februar 1993”.

Produktet kan herefter ikke markedsføres her i landet.

Hvis produktsikkerhedsmyndigheden ikke er kompetent til at behandle sagen og derfor har videresendt den til den kompetente myndighed til videre behandling, underretter den videresendende myndighed straks den suspenderende toldmyndighed herom.

Hvis et toldekspeditionssted oversender sagen til et andet toldekspeditionessted, underretter den oversendende region straks produktsikkerhedsmyndigheden herom.

UNDERRETNINGER

Alle underretninger fra de statslige told- og skattemyndigheder skal ske pr. e-mail til den pågældende produktsikkerhedsmyndighed på myndighedens hovemailadresse og til myndighedens kontaktperson som fremgår af bilag 2 (fødevarestyrelsen) og bilag 1 (øvrige myndigheder). Underretning kan ligeledes ske pr. fax.

Den særlige underretningsformular (bilag 3) skal benyttes.

Underretninger fra produktsikkerhedsmyndigheden skal sendes til den toldmyndighed, som har givet meddelelse, ligeledes pr. e-mail eller telefax.

Modtagelse af alle meddelelser sendt mellem de statslige told- og skattemyndigheder og produktsikkerhedsmyndighederne skal bekræftes ved straks at besvare e-mailen eller returnere det fremsendte dokument eller forsiden, hvis dokumentet indeholder flere sider efter at have påtegnet dette med dato og tidspunkt for modtagelsen samt navnet på kontaktpersonen hos tilbagesenderen.

Sker der ændringer vedrørende de kontaktpersoner hos produktsikkerhedsmyndighederne der er nævnt i bilag 1 og 2 skal SKAT samt Sikkerhedsstyrelsen underrettes herom.

EU-NOTIFIKATIONSSYSTEMER

Produktsikkerhedsmyndighedernes forpligtelser i forbindelse med EU-notifikationssystemerne berøres ikke af disse retningslinier.

Forbrugerstyrelsens cirkulære nr. 144 af 14. september 1995 om samarbejdet mellem toldmyndighederne og produktsikkerhedsmyndighederne i henhold til Rådets forordning om kontrol med at produkter indført fra tredjelande overholder produktsikkerhedsreglerne ophæves.

Sikkerhedsstyrelsen, den 12. juli 2007

Carsten Sørig

/Stine PedersenBilag 1

Oversigt over produktsikkerhedsmyndigheder og kontaktpersoner, som dækker hovedparten af produktsikkerhedsområdet.

SIKKERHEDSSTYRELSEN

 

Nørregade 63

 

Esbjerg

 

Tel:

33 73 20 00

Fax:

33 73 20 99

E-mail:

sik@sik.dk

Hjemmeside:

www.sik.dk

 

Kontaktpersoner

Hardy Balle (generel produktsikkerhed), tlf. 33 73 20 50, ba@sik.dk

Charlotte Kryger (fyrværkeri), tlf. 33 73 20 38, ckr@sik.dk

Peter Raben Nebeling, Chef for Sikkerhedsteknisk afdeling tlf. 33 73 20 91, pra@sik.dk

 

Sikkerhedsstyrelsen administrerer:

 

- Reglerne for elsikkerhed og -kontrol i Danmark.

 

- Styrelsen administrerer reglerne om sikkerhed ved kraftværker, installationer og elektrisk materiel, herunder reglerne om legetøjs elektriske egenskaber.

 

- Sikkerhedsreglerne for gasinstallationer og -materiel , herunder gaslightere.

 

- Styrelsen administrerer lovgivningen om fyrværkeri , herunder godkendelse og mærkning.

 

- Styrelsen administrerer bl.a. legetøjsbekendtgørelsen og produktsikkerhedsloven.

 

- Sikkerhedsstyrelsen fungerer som koordinerende produktsikkerhedsmyndighed og behandler de sager om produktsikkerhed, som ikke hører til under en af de nedenfor nævnte specialmyndigheder.

 

Eksempler på produkter under Sikkerhedsstyrelsens produktsikkerhedsadministration:

 

Barne- og klapvogne, barnesenge, bøger, diverse udstyr til små børn (undtagen kosmetiske og medicinske præparater), duge, køkkenudstyr (ikke-elektrisk såvel som elektrisk) kufferter, legeredskaber, legetøj, lysestager, madrasser, møbler, papir, sengelinned, sko, stearinlys, sportsudstyr, tasker, telte, tæpper, tøj mv.

 

ARBEJDSTILSYNET

 

Postboks 1228

 

0900 København C

 

Tel:

70 12 12 88

Fax:

70 12 12 89

E-mail:

at@at.dk

Hjemmeside:

www.at.dk

 

Kontaktpersoner

Leif Steffensen, tlf. 72 20 87 80, ls@at.dk

 

Arbejdstilsynet varetager bl.a. tilsynet med produkter der anvendes ved udførelse af arbejde, herunder maskiner, trykbeholdere, entreprenørmateriel, værktøj. Herudover varetages kontrollen med personlige værnemidler.

 

ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN

 

Dahlerups Pakhus

 

Langelinie Allé 17

 

2100 Købennhavn Ø

 

Tel:

35 46 60 00

Fax:

35 46 63 01

Dir:

35 46 + lokal nr.

E-mail:

ebst@ebst.dk

Hjemmeside:

www.ebst.dk

 

Kontaktperson

Specialkonsulent Lisbeth Jordan, tlf. 35 46 63 61, lj@ebst.dk

 

Erhvervs- og Byggestyrelsen administrerer byggelovgivningen og derigennem reglerne for produkter, der anvendes i forbindelse med byggearbejder, herunder dimensionering af større legepladsredskaber.

 

FÆRDSELSSTYRELSEN

 

Adelgade 13

 

Postboks 9039

 

København K

 

Tlf:

33 92 91 00

Fax:

33 93 22 92

Dir:

33 92 + lokal nr.

E-mail:

fstyr@fstyr.dk

Hjemmeside:

www.fstyr.dk

 

Kontaktpersoner

Charlotte Perch Hellinghus

Inge Teglborg

 

Færdselsstyrelsen administrerer regler vedrørende færdselssikkerhed, herunder regler om sikkerhed ved motorkøretøjer og cykler og disses sikkerhedsudstyr. Desuden hører administrationen af reglerne om cykel- og styrthjelme samt reflekser under denne myndighed.

 

JUSTITSMINISTERIET

 

Civil- og Politiafdelingen

 

Slotsholmsgade 10

 

København K

 

Tel:

33 92 33 40

Fax:

33 93 35 10

Dir:

33 9 + lokal nr.

E-mail:

jm@jm.dk

Hjemmeside:

www.jm.dk

 

Justitsministeriet administrerer regler vedrørende våben og eksplosivstoffer og offentlige forlystelser.

 

LÆGEMIDDELSTYRELSEN

 

Axel Heides Gade 1

 

2300 København S

 

Tlf:

44 88 95 95

Fax:

44 88 95 99

Dir:

44 88 9 + lokal nr.

E-mail:

dkma@dkma.dk

Hjemmeside:

www.laegemiddelstyrelsen.dk

 

Kontaktperson vedrørende import af lægemidler:

Annette Byrholt Hansen.

 

Sektionen vedrørende medicinsk udstyr er dækket af en telefonvagtsordning. Ved opkald til hovednummer omkring medicinsk udstyr omstilles til denne telefonvagtsordning.

 

Lægemiddelstyrelsen administrerer reglerne vedrørende medicinsk udstyr og lægemidler herunder også godkendelse af lægemidler.

 

MILJØSTYRELSEN

 

Strandgade 29

 

1401 København K

 

Tlf:

32 66 01 00

Fax:

32 66 04 79

Dir:

32 66 0 + lokal nr.

E-mail:

mst@mst.dk

Fax:

32 66 02 61

Hjemmeside:

www.mst.dk

 

Kontaktpersoner

Fuldmægtig, cand. jur. Suzanne Trolle, tlf. 32 66 02 84, st@mst.dk

Fuldmægtig, cand.jur. Torben Nørlem, tlf. 32 66 05 91, tvn@mst.dk

Fuldmægtig, cand. techn. soc. Bernhard Brackhahn (Forbrugerprodukter generelt), tlf. 32 66 89 27, beb@mst.dk

Miljøtekn. Dorrit Skals (Kosmetiske produkter), 32 66 02 99, dsk@mst.dk

Specialkonsulent, akademiigeniør Annette Orloff (Legetøjs kemiske egenskaber 32 66 02 86, ao@mst.dk

 

Sektionsleder, cand. pharm. Birte Børglum, 32 66 02 97, bb@mst.dk

Fuldmægtig Hanne Thygesen (Legetøjs kemiske egensk.), 32 66 01 35, ht@mst.dk

Miljøstyrelsen administrerer reglerne vedrørende produkters kemiske egenskaber, herunder legetøjs kemiske egenskaber. Batterier og kosmetik. Olie til olielamper. Hygiejne.

 

STATENS LUFTFARTSVÆSEN

 

Luftfartshuset

 

Ellebjergvej 50

 

2450 København SV

 

Tlf:

38 18 60 00

Fax:

36 18 60 01

E-mail:

dcaa@slv.dk

Hjemmeside:

www.slv.dk

 

Kontaktperson

Fuldmægtig Susanne Jensen, tlf. 36 18 62 86, suje@slv.dk

 

Statens Luftfartsvæsen administrerer reglerne vedrørende flyvemaskiners og flyvemateriels sikkerhed.

 

SØFARTSSTYRELSEN

 

Vermundsgade 38 C

 

2100 København Ø

 

Tlf:

39 17 44 00

Fax:

39 17 44 10

E-mail:

sfs@dma.dk

Hjemmeside:

www.sofartsstyrelsen.dk

 

Kontaktpersoner:

Per Sønderstrup, tlf. 39 17 45 32

 

Søfartsstyrelsen administrerer reglerne vedrørende søfart og sikkerhed til søs.

Under styrelsens administration hører fritidsbådes sikkerhed samt sikkerhedsudstyr, som anvendes til søs og i forbindelse med dykning.

 

SKAT

 

Hovedcentret

 

Østbanegade 123

 

2100 København Ø

 

Tlf:

72 22 18 18

E-mail:

skat@skat.dk

Hjemmeside:

www.skat.dk

 

Kontaktpersoner:

Afdelingsleder Trine Danceygier, tlf. 72 37 68 66, Trine.K.Dancygier@skat.dk

Fuldmægtig Lars Kryger Nielsen, tlf. 72 37 45 33, Lars.Kryger.Nielsen@skat.dk

Henrik B. Christoffersen, 72 37 50 52, henrik.christoffersen@skat.dk

 

SKAT varetager opgaver på vareforfalskningsområdet i henhold til følgende EU-forordninger: (EF) nr. 1383/2003 af 22.juli 2003 og (EF) nr. 1891/2004 af 21. oktober 2004.

 

Disse forordninger fastsætter, på hvilke betingelser toldmyndighederne i medlemslandene skal og kan gribe ind, når varer, der mistænkes for at krænke visse former for intellektuelle ejendomsrettigheder, angives til fri omsætning, udførsel eller genudførsel, når varerne opdages ved kontrol af varer, der indføres til, transiterer eller afgår fra EU´s toldområde. Tilsvarende gælder, hvis varerne henføres under en suspensionsprocedure, anbringes i frizone eller på et frilager. Med krænkelse af intellektuelle ejendomsrettighder forstås der varemærkeforfalskede og piratkopierede varer, eller varer der krænker øvrige intellektuelle rettigheder.Bilag 2

FØDEVARESTYRELSEN

Mørkhøj Bygade 19

2860 Søborg

Tlf: 33 95 60 00

Fax: 33 95 60 01

E-mail: fvst@fvst.dk

Hjemmeside: www.fvst.dk

 

Fødevarestyrelsen administrerer regler om sundhed og sikkerhed, samt mærkning m.v. i forbindelse med fødevarer og emballager hertil.

 

Kontaktpersoner:

 

Kontakt rettes til den enkelte kontrolafdeling:

 

Fødevareregion Nord

 

Kontrolafdeling Aalborg

Sofiendalsvej 90
9200 Aalborg SV
Tlf.: 98 78 10 00
Fax: 98 78 10 01
E-post: kontr.aalborg.nord@fvst.dk

Kontrolafdeling Herning
Rosenholmvej 15
7400 Herning
Tlf.: 99 29 18 00
Fax: 99 29 18 01
E-post: kontr.herning.nord@fvst.dk

 

Kontrolafdeling Viborg
Klostermarken 16
8800 Viborg
Tlf.: 87 28 14 00
Fax: 87 28 14 01
E-post: kontr.viborg.nord@fvst.dk

 

Kontrolafdeling Århus
Sønderskovvej 5
8520 Lystrup
Tlf.: 87 43 73 22
Fax: 87 43 73 23
E-post : kontr.aarhus.nord@fvst.dk

 

Fødevareregion Syd

 

Kontrolafdeling Vejle
Tysklandsvej 7
7100 Vejle
Tlf.: 79 43 22 00
Fax: 79 43 22 01
E-post: kontr.vejle.syd@fvst.dk

 

Kontrolafdeling Esbjerg
Høgevej 25
6705 Esbjerg Ø
Tlf.: 79 16 12 00
Fax.: 79 16 12 01
E-post: kontr.esbjerg.syd@fvst.dk

 

Kontrolafdeling Haderslev
Ole Rømersvej 30
6100 Haderslev
Tlf.: 73 53 16 00
Fax: 73 53 16 01
E-post : kontr.haderslev.syd@fvst.dk

 

Kontrolafdeling Odense
Lille Tornbjerg Vej 24B
5220 Odense SØ
Tlf.: 66 61 28 00
Fax: 66 61 28 01
E-post: kontr.odense.syd@fvst.dk

 

Fødevareregion Øst

 

Kontrolafdeling Rødovre
Fjeldhammervej 15
2610 Rødovre
Tlf.: 44 52 30 00
Fax: 44 52 30 01
E-post: kontr.roedovre.oest@fvst.dk

 

Kontrolafdeling Ringsted
Søndervang 4
4100 Ringsted
Tlf.: 57 68 20 00
Fax: 57 68 21 99
E-post: kontr.ringsted.oest@fvst.dk

 

Lokalkontor Bornholm
Thorkildsvej 2
3700 Rønne
Tlf.: 56 90 26 00
Fax: 56 90 26 01
E-post: bornholm.oest@fvst.dkBilag 3

Blanket til anvendelse af toldmyndighederne ved meddelelse til
produktsikkerhedsmyndighederne

I. Toldekspeditionssted

 

Navn:

 

Adresse:

 

Telefon:

 

E-mail:

 

Kontaktperson:

 

II: Produkt

 

Produktnavn:

 

Produktbeskrivelse, herunder kopi af medfølgende beskrivelser, skitser og lignende:

 

Brugstarifposition:

 

Kvantum:

 

Eksportør – navn og land:

 

Endelig modtager – navn og land:

 

Dato og tidspunkt for produktets ankomst til godsregistreringsstedet:

 

III: I tilfælde af suspension

 

Dato og tidspunkt for suspension:

 

Sted hvor produktet opbevares i suspensionsperioden:

 

Hvis suspensionen skyldes farlighed: Beskrivelse af farligheden:

 

Hvis suspensionen skyldes andet: Beskrivelse heraf.

 

IV: Andet

 

Legetøj uden CE-mærkning:

 

Legetøj med utilstrækkelig CE- mærkning:

 

V. Særlige bemærkninger

 

Punkterne under I og II skal altid udfyldes. Punkterne under III-V udfyldes efter den konkrete sags karakter.