Dokumentets indarbejdede forskrifter
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af
Lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

 

Herved bekendtgøres Lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd, jf. lovbekendtgørelse nr. 480 af 3. juni 1994 om økonomiske samordning, med de ændringer, der følger af lov nr. 574 af 6. juni 2007.

§ 1. Der oprettes et økonomiske råd, hvis opgave er at følge landets økonomiske udvikling og belyse de langsigtede udviklingsperspektiver samt at bidrage til at samordne de forskellige økonomiske interesser.

§ 1 a. Der oprettes et miljøøkonomiske råd, hvis opgave er at belyse samspillet mellem økonomi og miljø samt effektiviteten i miljøindsatsen.

§ 2. Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd nedsættes af økonomi- og erhvervsministeren. De ledes af et fælles formandskab bestående af 4 nationaløkonomisk kyndige personer, hvoraf den ene skal være særligt kyndig i samspillet mellem økonomi og miljø, og består herudover af indtil henholdsvis 22 og 20 medlemmer. Rådenes formand udpeges af økonomi- og erhvervsministeren blandt formandskabets medlemmer.

Stk. 2. Formandskabets medlemmer udnævnes for indtil 6 år ad gangen. Medlemmerne af formandskabet må ikke være medlemmer af Folketinget.

Stk. 3. Det Økonomiske Råds øvrige medlemmer udnævnes for indtil 3 år ad gangen. Et af disse medlemmer skal repræsentere økonomi- og erhvervsministeren. Herudover kan økonomi- og erhvervsministeren udnævne indtil 3 medlemmer, der skal være særligt kyndige i økonomiske spørgsmål. Indtil to af disse medlemmer udnævnes efter indstilling fra Det Frie Forskningsråd og Rektorkollegiet. 18 medlemmer udnævnes efter følgende indstilling:

1 medlem indstilles af finansministeren,

1 medlem indstilles af Danmarks Nationalbank,

1 medlem indstilles af Dansk Arbejdsgiverforening,

1 medlem indstilles af HTS Handel, Transport og Service,

1 medlem indstilles af Dansk Byggeri,

3 medlemmer indstilles af Landsorganisationen i Danmark,

1 medlem indstilles af Akademikernes Centralorganisation,

1 medlem indstilles af Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd,

1 medlem indstilles af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd,

1 medlem indstilles af Dansk Industri,

1 medlem indstilles af Håndværksrådet,

1 medlem indstilles af Landbrugsraadet,

1 medlem indstilles af Dansk Erhverv,

1 medlem indstilles af Forbrugerrådet,

1 medlem indstilles af Finansrådet og

1 medlem indstilles af de kommunale organisationer.

Stk. 4. Det Miljøøkonomiske Råds øvrige medlemmer udnævnes for indtil 3 år ad gangen. Et af disse medlemmer skal repræsentere økonomi- og erhvervsministeren. Herudover kan økonomi- og erhvervsministeren udnævne indtil 4 medlemmer, der skal være særligt kyndige i samspillet mellem økonomi og miljø samt i miljømæssige problemstillinger. Indtil to af disse medlemmer udnævnes efter indstilling fra Det Frie Forskningsråd og Rektorkollegiet. 15 medlemmer udnævnes efter følgende indstilling:

1 medlem indstilles af finansministeren,

1 medlem indstilles af miljøministeren,

1 medlem indstilles af transport- og energiministeren,

1 medlem indstilles af fødevareministeren,

2 medlemmer indstilles efter fælles indstilling af Landsorganisationen i Danmark, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og CO-industri,

1 medlem indstilles af Dansk Industri,

1 medlem indstilles af Landbrugsraadet,

1 medlem indstilles af Dansk Erhverv,

1 medlem indstilles af Forbrugerrådet,

1 medlem indstilles af de kommunale organisationer,

1 medlem indstilles efter fælles indstilling af Affald Danmark, Dansk Energi, Dansk Fjernvarme, Dansk Vand- og Spildevandsforening og RenoSam,

1 medlem indstilles af Danmarks Naturfredningsforening,

1 medlem indstilles af Friluftsrådet og

1 medlem indstilles af WWF Verdensnaturfonden.

Stk. 5. Hvor de behandlede emner gør det naturligt, kan formandskabet bestemme, at rådene ved drøftelsen af de pågældende emner tiltrædes af enkelte repræsentanter for andre ministerier eller organisationer end de i stk. 3 og 4 nævnte.

§ 3. Rådene træder sammen enten efter formandskabets bestemmelse eller i henhold til anmodning fra mindst 3 af rådenes øvrige medlemmer. Det Økonomiske Råd skal træde sammen mindst to gange årligt, og Det Miljøøkonomiske Råd skal træde sammen mindst en gang årligt. Rådenes drøftelser ledes af formanden.

Stk. 2. Formandskabet kan træffe aftale med andre institutioner eller enkeltpersoner om, at disse skal foretage undersøgelser for rådene.

Stk. 3. Efter hver drøftelse i et af rådene afgiver formandskabet en redegørelse til regeringen og træffer bestemmelse om, hvorvidt redegørelsen skal offentliggøres. Formandskabet kan lade redegørelsen ledsage af et referat af synspunkter, fremført af medlemmer under rådenes drøftelser.

Stk. 4. Formandskabet har ansvaret for redegørelserne.

§ 4. Til bistand for Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd oprettes et sekretariat, hvis opgave er at foretage de undersøgelser og udarbejde de redegørelser, formandskabet finder hensigtsmæssige, for at rådene kan løse deres opgaver.

Stk. 2. Den daglige ledelse af sekretariatet forestås af en sekretariatschef. Denne udnævnes af økonomi- og erhvervsministeren efter indstilling af formandskabet. Den pågældende må ikke være medlem af Folketinget og skal være uafhængig af erhvervsvirksomheder, af erhvervslivets og arbejdsmarkedets organisationer samt af miljøorganisationer.

Stk. 3. Det påhviler sekretariatschefen at holde kontakt med andre danske institutioner, der driver økonomisk, herunder miljøøkonomisk forskning, med henblik på at undgå, at sekretariatet iværksætter undersøgelser, som foretages eller allerede er foretaget af andre.

 

Lov nr. 574 af 6. juni 2007 om ændring af lov om økonomisk samordning indeholder følgende bestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2007.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 21. august 2007

Bendt Bendtsen

/Søren Bjerregaard