Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31993L0103
 
31997L0070
 
31998L0034
 
31998L0048
 
31999L0019
 
32002L0035
 
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, fiskeskibes bygning og udstyr m.v., indledende forskrift af 1. maj 2007 1)

(Teknisk forskrift om fiskeskibes bygning og udstyr m.v.)

 

I medfør af § 1, stk. 2, §§ 2-5, § 17, stk. 2 og 5, § 28 og § 32 i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 627 af 26. juli 2002, og lov nr. 1465 af 22. december 2004, og anordning nr. 607 af 25. juni 2001 om ikrafttræden for Grønland af lov om sikkerhed til søs, efter samråd med Grønlands Hjemmestyre og efter bemyndigelse fra økonomi- og erhvervsministeren fastsættes:

§ 1. Forskriften gælder for fiskeskibe med en længde 2)  på 15 meter og derover, samt for fiskeskibe med et dimensionstal på 100 eller derover.

Stk. 2. Dimensionstallet udregnes ved at multiplicere længden over alt, som er afstanden i lige linie mellem det forreste punkt på forstævnen til det agterste punkt på agterstævnen, med den største bredde, således som disse mål fremgår af fiskeskibets målebrev.

§ 2. De nærmere regler om fiskeskibes bygning og udstyr m.v. er optrykt som bilag til denne forskrift.

Stk. 2. Bilagene, bilagenes kapitler og tillæg er:

 

Bilag 1

Bestemmelser vedrørende fiskeskibes konstruktion og udstyr mv.

 

Kapitel E I Almindelige bestemmelser, dateret 1. januar 2003.

Kapitel E II Konstruktion, vandtæthed og udstyr, dateret 1. januar 2003.

Kapitel E III Stabilitet og sødygtighed, dateret 1. januar 2003.

Kapitel E IV Maskineri og elektriske installationer, periodisk ubemandede maskinrum, dateret 1. januar 2003.

Kapitel E V (1) Brandsikring, opdagelse og slukning af brand, dateret 1. januar 2003.

Kapitel E V (2) Brandsikring, opdagelse og slukning af brand, dateret 1. januar 2003.

Kapitel E VI A Beskyttelse af besætningen (arbejdsmiljø og sikkerhed m.v.), dateret 1. oktober 2006.

Kapitel E VI B Beskyttelse af besætningen (arbejdsmiljø og sikkerhed m.v.), dateret 1. januar 2003.

Kapitel E VI C Beskyttelse af besætningen (arbejdsmiljø og sikkerhed m.v.), dateret 1. januar 2003.

Kapitel E VII (1) Redningsmidler og -arrangementer, dateret 1. januar 2003.

Kapitel E VII (2) Redningsmidler og -arrangementer, dateret 1. januar 2003.

Kapitel E VIII Foranstaltninger i nødsituationer, mønstring og øvelser, dateret 1. februar 1999.

Kapitel E IX Radiokommunikation, dateret 1. januar 2005.

Kapitel E X Sejladsens betryggelse, dateret 1. januar 2005.

Kapitel E XI Regionale og lokale bestemmelser (direktivets bilag III), dateret 1. februar 2002.

Kapitel E XII Opholdsrum m.v. , dateret 1. maj 2007.

Kapitel E XIII-XX Reserveret

Kapitel E XXI Forebyggelse mod olieforurening fra skibe, dateret 1. maj 2007.

Kapitel E XXII-XXIII er reserveret til senere brug

Kapitel E XXIV Forebyggelse mod forurening med kloakspildevand fra skibe, dateret 1. januar 2005.

Kapitel E XXV Forebyggelse mod forurening med affald, dateret 1. januar 2005.

Kapitel E XXVI Forebyggelse af luftforurening fra skibe, dateret 1. maj 2007.

Tillæg Certifikater, formularer og udstyrsfortegnelser, dateret 1. februar 1999.

 

Bilag 2

 

Rådets direktiv 97/70/EF af 11. december 1997 om etablering af harmoniserede sikkerhedsforskrifter for fiskeskibe med en længde på 24 meter og derover, dateret 1. februar 1999.

 

Bilag 3

Torremolinos Protokollen 1993 der relaterer sig til den internationale konference om fiskeskibes sikkerhed, 1977, dateret 1. februar 1999.

 

Tillæg 1 Bilag 3, tillæg 1 er identisk med bilag 1 og derfor ikke medtaget her.

Tillæg 2 1993 Protokollen til Torremolinos Konventionen, Tillæg 2, Resolutioner fra konferencen, dateret 1. februar 1999.

Tillæg 3 1993 Protokollen til Torremolinos Konventionen, Tillæg 3, Konferencens rekommandationer, dateret 1. februar 1999.

§ 3. Bilag 1, kapitlerne I-X er udformet på baggrund af tillæg 1 til 1993 Protokollen til Torremolinos Konventionen 1977, som ændret ved Rådets direktiv 97/70/EF af 11. december 1997 og Kommissionens direktiv 2002/35/EF. Kapitel IX, regel 7, stk. 4, er dog udformet på baggrund af Kommissionens direktiv 99/19/EF, som ændrer direktiv 97/70/EF. Kapitel VI indeholder endvidere bestemmelser, som gennemfører Rådets direktiv nr. 89/391/EF om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet og nr. 93/103/EF om sikkerhed og sundhed under arbejdet om bord på fiskerfartøjer.

Stk. 2. Bilag 1, kapitel XI og tillægget er udformet på baggrund af Rådets direktiv 97/70/EF af 11. december 1997 om etablering af harmoniserede sikkerhedsforskrifter for fiskeskibe med en længde på 24 meter og derover.

Stk. 3. Bilag 1, kapitel XII er udformet på baggrund af ILO konvention om opholdsrum i fiskeskibe.

Stk. 4. Bilag 1, kapitel XXI, XXIV, XXV og XXVI er udformet på baggrund af den internationale konvention om forebyggelse mod forurening til søs.

Stk. 5. Bilag 1, kapitlerne XIII-XX, XXII og XXIII er reserveret til senere brug.

Stk. 6. I bilag 1 er danske regler, som udfylder eller udbygger de internationale bestemmelser, trykt i kursiv skrifttype. I enkelte tilfælde er de internationale bestemmelser overstreget for at tydeliggøre afvigelsen. Tekst, der stammer fra direktivet, er trykt i skrifttypen »Arial«.

Stk. 7. Bilag 2 er en gengivelse af Rådets direktiv 97/70/EF af 11. december 1997 om etablering af harmoniserede sikkerhedsforskrifter for fiskeskibe med en længde på 24 meter og derover.

Stk. 8. Bilag 3 er en gengivelse af 1993 Protokollen til Torremolinos Konventionen 1977.

§ 4. Udstyr til fiskeskibe specificeret i bilagene til forskriften kan erstattes af udstyr, som er overensstemmelsesmærket i henhold til teknisk forskrift nr. 12 af 2. december 2002 om udstyr i skibe.

§ 5. Overtrædelse af denne forskrift begået i Danmark straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis der

1) ved overtrædelsen er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor,

2) tidligere er afgivet forbud eller påbud for samme eller tilsvarende forhold eller

3) ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Det skal betragtes som en særlig skærpende omstændighed, at der for unge under 18 år er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor, jf. stk. 2, nr. 1.

Stk. 4. Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel.

Stk. 5. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 6. Overtrædelse af denne forskrift begået i Grønland kan medføre foranstaltninger efter kriminalloven.

Stk. 2. Det betragtes som en skærpende omstændighed, hvis der

1) ved overtrædelsen er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor,

2) tidligere er afgivet forbud eller påbud for samme eller tilsvarende forhold eller

3) ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Det skal betragtes som en særlig skærpende omstændighed, at der for unge under 18 år er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor, jf. stk. 2, nr. 1.

Stk. 4. Sker der ikke konfiskation af udbytte, jf. kriminallovens § 116, stk. 1, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel.

Stk. 5. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) foranstaltninger efter kriminalloven (bøde).

Stk. 6. Er overtrædelsen begået af staten, Grønlands Hjemmestyre, en kommune, et kommunalt fællesskab omfattet af § 64 i landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v. eller en bygdebestyrelse, kan der pålægges vedkommende offentlige myndighed som sådan bødeansvar.

§ 7. Forskriften træder i kraft den 1. august 2007.

 

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E

Kapitelhæfternes datering i udgivelserne fra 1/2 1999

 
Dato for underskrift

15/12-98

24/9-01

27/12-02

8/12-04

1/5-05

20/9-06

24/4-07

 

Bilag 1:

 

 

 

 

 

 

 

 

E I

1/2-99

1/2-02

1/1-03

 

 

 

 

 

E II

1/2-99

 

1/1-03

 

 

 

 

 

E III

1/2-99

 

1/1-03

 

 

 

 

 

E IV

1/2-99

 

1/1-03

 

 

 

 

 

E V (1)

1/2-99

 

1/1-03

 

 

 

 

 

E V (2)

1/2-99

 

1/1-03

 

 

 

 

 

E VI A

1/2-99

 

1/1-03

 

 

1/10-06

 

 

E VI B

 

 

1/1-03

 

 

 

 

 

E VI C

 

 

1/1-03

 

 

 

 

 

E VII (1)

1/2-99

1/2-02

1/1-03

 

 

 

 

 

E VII (2)

1/2-99

 

1/1-03

 

 

 

 

 

E VIII

1/2-99

 

 

 

 

 

 

 

E IX

1/2-99

 

 

1/1-05

 

 

 

 

E X

1/2-99

 

 

1/1-05

 

 

 

 

E XI

1/2-99

1/1-02

 

 

 

 

 

 

E XII

1/2-99

 

1/1-03

 

 

 

1/5-07

 

E XIII – XX

Reserveret

E XXI3)

1/2-99

 

1/1-03

 

 

1/10-06

1/5-07

 

E XXII – XXIII

Reserveret

E XXIV

1/2-991)

 

1/1-031)

1/1-05

 

 

 

 

E XXV

1/2-992)

 

1/1-032)

1/1-05

 

 

 

 

E XXVI4)

 

 

 

 

1/5-05

1/10-06

1/5-07

 

Tillæg

1/2-99

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 2

1/2-99

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 3

1/2-99

 

 

 

 

 

 

 

Tillæg 1

Identisk med tillæg i bilag 1, og derfor ikke medtaget her

Tillæg 2

1/2-99

 

 

 

 

 

 

 

Tillæg 3

1/2-99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Kapitelhæfte angivet som E XX

2) Kapitelhæfte angivet som E XXIV

3) Fælleshæfte, Meddelelser D og E

4) Fælleshæfte, Meddelelser B, D og E

Søfartsstyrelsen, den 24. april 2007

Steen Nielsen

/Søren Enemark Jensen

Officielle noter

1) Forskriften indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv nr. 97/70/EF om etablering af harmoniserede sikkerhedsforanstaltninger for fiskeskibe med en lægde på 24 meter og derover, EF-tidende 1998 L 34, som ændret ved Kommissionens direktiv 99/19/EF, EF-Tidende 1999 L 83, ved Kommissionens direktiv 2002/35/EF-Tidende L 112, og ved Rådets direktiv nr. 93/103/EØF om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed under arbejdet om bord i fiskerfartøjer, EF-Tidende 1993 L307.

Forskriften har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europaparlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet), som ændret senest ved direktiv 98/48/EF.

2) Som defineret i bilag 1, kapitel I, regel 2, nr. 5.

Redaktionel note
  • Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E består af en kort indledende forskrift, samt et antal bilag. Forskriften indeholder en liste over bilagenes indhold og disses datering. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E i sin helhed findes ved at foretage følgende søgning: I feltet "populærtitel" skrives "meddelelser e"