Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, fiskeskibes bygning og udstyr m.v., kapitel XII, Opholdsrum m.v., af 1. maj 2007

Kapitel XII

Opholdsrum m.v.

 

Dette kapitel finder anvendelse på nye fiskeskibe bygget efter den 1. august 2007. Regel 4 stk. 4(a) om luftkonditioneringsanlæg finder anvendelse på alle fiskeskibe.

Regel 1 Almindelige bestemmelser, ækvivalenser og afvigelser

(1) Definitioner

(a) »Opholdsrum«: Indbefatter soverum, spiserum, sygerum, kabys, gange i aptering og rum til sanitære installationer.

(b) »Officerer«: Styrmænd, maskinmestre, telegrafister, bedstemænd og andre medlemmer af den overordnede besætning, føreren undtaget.

(c) »Skibsmandskabet« eller »mandskabet«: Omfatter enhver person, der er beskæftiget om bord, bortset fra føreren.

(d) »Stål«: Omfatter også jern og tilsvarende egnede materialer.

(2) Ækvivalens

De i dette kapitel indeholdte bestemmelser kan fraviges generelt efter tilladelse fra Administrationen, såfremt det efter forhandling med fiskerierhvervets organisationer findes godtgjort, at de påtænkte afvigelser frembyder tilsvarende fordele, således at de almindelige vilkår ikke er mindre gunstige end dem, der ville følge af en fuldstændig gennemførelse af de pågældende bestemmelser.

(3) Afvigelser

(a) På skibe med en længde(L) mindre end 24 m vil Administrationen under hensyntagen til de for det enkelte skib foreliggende særlige omstændigheder kunne tilstå afvigelser fra de i nærværende forskrifter indeholdte bestemmelser under særlig hensyntagen til skibets størrelse og anvendelse.

(b) På skibe, som normalt er borte fra deres hjemsted i et tidsrum af mindre end 36 timer, og hvor mandskabet ikke har fast bopæl om bord, når fartøjet er i havn, vil der kunne tilstås afvigelser fra bestemmelserne i reglerne 5, 6 og 7. I sådanne skibe skal der dog findes tilstrækkelige sanitære installationer og mulighed for opbevaring af proviant samt for tilberedning og indtagelse af måltider, og der skal være hvilerum med mulighed for at ligge ned.

(c) På skibe med en længde på 24 m og derover kan Administrationen tillade afvigelser fra reglerne 2-5 og 7-8, når den, efter forhandling med fiskerierhvervets arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer, hvor sådanne findes, finder det godtgjort, at de påtænkte ændringer frembyder tilsvarende fordele, og således at de almindelige vilkår ikke er mindre gunstige end dem, der ville følge af en fuldstændig gennemførelse af bestemmelserne. Og når forholdene under hensyntagen til de for det enkelte skib foreliggende særlige omstændigheder i øvrigt måtte tilsige dette.

(4) Godkendelse og syn

(a) Til brug for Administrationens godkendelse m.v. skal der for alle nye skibe indsendes tegninger samt oplysning om skibets fartsområde og forventede bruttotonnage samt mandskabets antal og fordeling efter kategorier. Tegningerne skal vise opholdsrummenes beliggenhed, størrelse og indretning, pladsens udnyttelse og anbringelse af inventar og tilbehør samt arrangement af opvarmning, ventilation, udgangsforhold m.v.

(b) Tilsvarende tegninger og oplysninger skal indsendes til Administrationen, forinden opholdsrummene i et eksisterende skib forandres eller nyindrettes.

(c) Der foretages et fuldstændigt syn af opholdsrum m.v., før skibet sættes i fart.

(d) Der foretages et fuldstændigt syn eller et delvis syn alt efter omstændighederne efter en større reparation eller ombygning, der medfører væsentlige ændringer af opholdsrummene.

(e) Administrationen, eller en anerkendt organisation, der er autoriseret af Administrationen, kan til enhver tid foretage uanmeldt tilsyn med opholdsrummene om bord.

(5) Opbevaring af gods m.v.

(a) I opholdsrum må der ikke opbevares giftige, brandfarlige eller ildelugtende stoffer.

(b) I opholdsrum må der ikke anbringes varer eller forråd, som ikke er mandskabets personlige ejendom. Dog kan der i skibe med en længde(L) mindre end 24 m, når det ikke medfører fare eller ulempe for mandskabet, i forbindelse med opholdsrum tillades indrettet et særligt rum eller skab til opbevaring af skibsudstyr, dog ikke af den i regel 1(5)(a) omhandlede art.

(6) Maling

Opholdsrum, gange og kabysrum skal holdes i lyse farver. Overfladebehandling, som smitter af ved berøring, må ikke anvendes

Regel 2 Placering og konstruktion, gange og udgangsforhold

(1) Placering m.v.

(a) Opholdsrum skal være anbragt enten under dæk eller i solide og tætte opbygninger, og adgangen til dem i forhold til andre rum skal frembyde tilstrækkelig sikkerhed, beskyttelse mod vejr og sø samt isolation mod varme og kulde, unødig støj og uddunstninger fra andre rum.

(b) Opholdsrum må ikke anbringes foran kollisionsskottet eller dettes forlængelse. Dette gælder både for opholdsrum beliggende under og over arbejdsdækket. Såfremt kollisionsskottet kun er ført op til arbejdsdækket, må opholdsrum over arbejdsdækket ikke ligge foran for den forrest tilladte placering af kollisionsskottet.

(c) I skibe med en længde(L) på 24 m og derover må opholdsrum ikke anbringes under et dæk, der ligger under dybeste nedlastningsvandlinie. Soverum skal så vidt muligt anbringes midtskibs eller agter.

(d) Fra soverum, kabys og spiserum må der ikke være direkte adgang til fælles toiletter, baderum, vaskerum, maskinrum, lastrum, lamperum, rum til opbevaring af maling, storesrum, tørrerum eller lignende rum.

(e) Hvis der fra den samme gang er indgang til såvel soverum som maskinrum, skal døren til maskinrummet være af stål, rimelig gastæt og selvlukkende.

(f) I skibe med en længde(L) på 24 m og derover skal der indrettes tilstrækkelig og passende ventileret garderobeplads til ophængning af olietøj uden for soverummene, men let tilgængelig fra disse.

(g) Der skal så vidt muligt træffes passende foranstaltninger til beskyttelse af ikke-rygere mod gener fra tobaksrøg.

(2) Gange, trapper og døre

(a) Bredden af gange, der tjener som adgang til opholdsrum, må i almindelighed ikke være mindre end 90 cm målt mellem begrænsningsskotterne.

(b) Trapper skal i almindelighed have en bredde mellem begrænsningsskotterne på 80 cm og mindst 70 cm i fri bredde for trapper, der anvendes i evakueringsveje/flugtveje. Trapper skal have en passende stigning og en håndliste mindst på den ene side.

(c) Brandskabe, ventilationskanaler, kabelbaner og lignende kan tillades anbragt på begrænsningsskotterne, når det skønnes, at de ikke vil medføre ulemper for passagen. Der må dog intet sted være mindre end 60 cm fri passage i en gang.

(d) I korte, lukkede gange, der normalt kun benyttes af en eller to personer, kan bredden tillades reduceret, idet den fri passage dog ikke må være mindre end 60 cm.

(e) Gange, som ender blindt, må i skibe med en længde på 60 m og derover ikke være længere end 7,00 m og i skibe med en længde på under 60 m helst ikke mere end 2,50 m og aldrig længere end 5,00 m.

(f) På fiskeskibe bygget den 1. januar 2003 eller senere skal døre være i overensstemmelse med følgende:

(i) Alle døråbninger fra det fri til sygerum skal mindst have en fri bredde på 750 mm.

(ii) Døre, som giver adgang til en trappe  eller evakueringsvej/flugtvej, skal mindst have en fri bredde på 700 mm.

(iii) Døre, der giver adgang til fælles opholdsrum, kamre o.l., skal i almindelighed have en fri bredde på 650 mm.

(iv) Øvrige døre til toiletter baderum o.l. skal i almindelighed have en fri bredde på 600 mm.

(g) Højden i døråbningen skal i almindelighed mindst være 1,88 m over dæksbelægningen til underkant af øverste karm.

(h) På skibe med en længde(L) mindre end 24 m kan Administrationen, under hensyntagen til skibets størrelse og anvendelse, acceptere afvigelser fra de angivne dørbredder.

(i) Alle gange og trapper i og til opholdsrum skal være forsynet med forsvarlige håndlister eller håndgreb, så vidt muligt i begge sider.

(3) Udgangsforhold

(a) Fra hvert apteringsafsnit skal der findes mindst to udgange til det fri placeret så langt fra hinanden som muligt.

(b) Den ene af udgangene kan være en nødudgang gennem en luge/dør eller koøje/vindue, hvortil der stilles følgende krav:

(i) En luge/dør til frit dæk skal have en fri lysning på min. 600 x 600 mm.

(ii) Lugen/døren skal indefra kunne åbnes uden brug af nøgle eller værktøj. Udefra skal lugen/døren ligeledes kunne åbnes direkte; dog er det tilladt, at håndtag eller anden indretning er aftageligt og placeret på et centralt sted, f.eks. i styrehuset. Lugen/døren må ikke være forsynet med permanente hængelåsbeslag.

(iii) Et koøje/vindue, der benyttes som nødudgang, skal have en min. lysning på 450 mm i diameter for koøjer og 450 mm på den smalle led for vinduer.

(iv) Hvis adgangen fra apteringen til nødudgangen foregår gennem separate rum (styremaskinrum, kammer eller lign.), må døre til sådanne rum ikke kunne aflåses, medmindre de er udstyret med sparkelem, som kan fjernes i flugtretningen.

(v) Der skal monteres nødvendige lejdere, trin og håndbøjler for at lette adgangen gennem nødudgangen.

(vi) Passende steder, f.eks. døre, sparkelemme, ved vinduer/koøjer m.v., skal påmærkes »NØDUDGANG«.

(c) Udgangene skal yderligere placeres således, at en brand på én etage ikke kan spærre personer inde på en anden etage.

(d) Hvis en radiostation ikke har direkte udgang til vejrdæk, skal der være to udgangsmuligheder fra denne. En af disse udgange kan være et vindue eller koøje, der opfylder kravene i regel 2(3)(b).

(4) Konstruktion

(a) Udvendige skotter samt den del af et skot, der adskiller soverum fra fælles toiletrum, baderum, vaskerum, maskinrum, lastrum, lamperum, rum til opbevaring af maling, storesrum, tørrerum eller lignende rum, skal være forsvarligt udført af stål eller andet egnet materiale og skal være vand- og gastætte.

(b) Hvis ståldæk eller stålskotter i opholdsrum danner top eller side i en olietank, skal disse belægges med et ikke-brændbart materiale af mindst 40 mm tykkelse. I opholdsrum må der ikke anbringes mandehuller eller andre åbninger til olietanke.

(c) Såfremt ankerkæder føres gennem et opholdsrum, skal de omsluttes af vandtætte stålrør eller -kasser af rigelig størrelse, der er passende isoleret.

(d) Dørken i mandskabets opholdsrum skal være af egnet materiale og konstruktion og skal have en overflade, der er uimodtagelig for fugt og let at holde ren.

(e) Hvor gulvbeklædningen er af sammensat materiale, skal sammenføjningen med væggene være afrundet for at undgå sprækker.

(f) Der skal tilvejebringes inspektionslemme og afløb til underliggende dæk eller afløbssystem i tilstrækkeligt omfang.

(g) Der skal i videst muligt omfang træffes foranstaltninger til, at insekter ikke kan trænge ind i mandskabets opholdsrum.

(5) Isolation

(a) Udvendige skotter, skibssider og dæk m.v., der afgrænser opholdsrum, skal være isoleret med mindst 100 mm godkendt, ubrændbart isoleringsmateriale. Skotter mellem opholdsrum og maskinrum eller lastrum skal i stålskibe være af stål. I træskibe kan de være bygget af to lag træ med to lag filt eller lignende imellem eller af 60 mm træ med beklædning af isoleringsplader.

(b) Der skal drages omsorg for at tilvejebringe beskyttelse mod varmepåvirkninger fra damp- og/eller varmtvandsrør i opholdsrum. Hvor opholdsrum eller gange, der fører til opholdsrum, støder op til kabysrum, maskinrum eller casinger, hvor temperaturforskellen mellem rummene er særlig stor, skal der isoleres med godkendt, ubrændbart isolationsmateriale imellem rummene.

(c) Den benyttede isolation må ikke indeholde asbestholdige materialer.

Regel 3 Belysning og opvarmning

(1) Belysning

(a) Alle opholdsrum skal være tilstrækkeligt oplyst. Den naturlige belysning i opholdsrummene skal mindst være af en sådan styrke, at en person med normalt syn på en klar dag kan læse almindelig avisskrift hvor som helst i opholdsrummene. Såfremt det ikke er muligt at skaffe tilgang af tilstrækkeligt dagslys, skal der tilvejebringes kunstig belysning af samme styrke.

(b) Der skal installeres elektrisk lys i mandskabets opholdsrum. Såfremt der ikke er to af hinanden uafhængige elektricitetskilder til belysning, skal der kunne tilvejebringes nødbelysning f.eks. ved dertil egnede batterilamper.

(c) Omtalte uafhængige elektriske energikilder kan være enten skibets normale elektriske forsyningsanlæg eller den reserve- og nødenergikilde, der omtales i regel 17 i kapitel IV.

(d) I soverum skal der ved hver køje være anbragt en læselampe med afbryder.

(e) Som retningslinie for, hvilken belysningsstyrke der må anses for passende for den kunstige belysning, fastsættes følgende:

 

 

Soverum og særskilte dagrum:

 

Almen belysning.................................................................... ...............

50 lux

Belysning ved borde, hvor læsning og skrivning finder sted ...............

200 lux

 

 

Spiserum og fritidsrum:

 

Almen belysning.................................................................... ...............

50 lux

Belysning på spiseborde................................................................... ...

150 lux

Belysning på borde, hvor læsning, skrivning, spil m.v. finder sted .....

200 lux

 

 

Baderum og toiletter:

 

Almen belysning.................................................................... ...............

50 lux

Ved spejle....................................................................... ......................

200 lux

 

 

Gange og trapper:

 

Almen belysning.................................................................... ...............

50 lux

(måles i vandret plan 85 cm over dørk)

 

 

 

S ygerum :

 

Arbejdslys over sengen........................................................................

200 lux

(almenbelysningen skal være variabel)

 

 

 

I andre, ikke nævnte rum og som ækvivalens til ovennævnte belysningsstyrker kan anvendes de af Dansk Standard   anbefalede belysningsstyrker.

 

(2) Opvarmning

(a) Der skal i alle skibe være indrettet et passende opvarmningssystem til opholdsrummene.

(b) Opvarmningssystemet skal altid være i funktion, når skibet er bemandet og i drift, eller besætningen arbejder om bord, samt når forholdene i øvrigt kræver dets brug. Kapaciteten skal være tilstrækkelig til, at der under alle forhold kan opretholdes en rumtemperatur på mindst 20° C.

(c) I skibe med en længde(L) på 24 m og derover er opvarmning ved åben ild ikke tilladt.

(d) Når ildovne benyttes, skal de være af tilstrækkelig størrelse og være forsvarligt opstillet og sikret, og brændbart materiale skal være beskyttet mod antændelse. Røgrøret må ikke være forsynet med spjæld. Eventuel røghætte skal være af hensigtsmæssig konstruktion. Rum, hvor ildovne er opstillet, skal være tilstrækkeligt ventileret med såvel tilgang som afgang af luft.

(e) Elektriske radiatorer skal være af en godkendt type og skal være fast monteret samt således konstrueret, at brandfaren begrænses til det mindst mulige.

(f) Radiatorer og andre varmeapparater skal være således anbragt og skærmet, at de ikke frembyder ulempe eller fare for, at beklædning, gardiner eller andre lignende materialer kan blive svedet eller sat i brand af varme fra elementet.

Regel 4 Ventilation og luftkonditioneringsanlæg

(1) Generelt

(a) Alle opholdsrum skal være ventileret generelt, således at der under alle forhold er såvel tilstrækkelig tilgang som afgang af luft, når døre, koøjer, skylighter eller lignende er lukket. Ventilationssystemet skal kunne reguleres således at luften til stadighed er tilfredsstillende og luftcirkulationen tilstrækkelig under alle vejrmæssige og klimatiske forhold.

(b) Ventilationsåbninger til såvel tilgang som afgang af luft skal placeres, så rummet bliver vel ventileret. Tilgangsåbningen skal placeres således, at der ikke er risiko for indsugning af skadelige røggasser.

(c) Ventilationsåbninger må ikke udmunde over eller umiddelbart ved en køje.

(d) Rum beregnet til brandfarlige, ætsende eller ildelugtende materialer skal ventileres særskilt fra det øvrige ventilationssystem.

(2) Naturlig ventilation

(a) I skibe med naturlig ventilation kan luftafgangen ske igennem luftventil i dør eller skot til en gang, hvorfra der skal være fornøden afgang til det fri.

(b) I skibe med naturlig ventilation skal såvel til- som afgangskanaler til soverum have et frit gennemstrømningsareal på mindst 30 cm2 for hver person, rummet er indrettet til.

(c) Ved naturlig ventilation skal såvel til- som afgangskanaler til spiserum og opholdsmesse m.v. have et frit gennemstrømningsareal på mindst 7,5 cm2 for hver siddeplads i rumme, dog ikke mindre end 30 cm2.

(d) Ved naturlig ventilation skal kanalerne være så korte som muligt med et minimum af bøjninger.

(3) Mekanisk ventilation

(a) I skibe med en længde(L) på 45 m og derover skal den i regel 4(1) nævnte ventilation være mekanisk.

(b) Den mekaniske ventilation skal være således dimensioneret, at luftkapaciteten svarer til et luftskifte på seks gange pr. time i hvert af de enkelte rum. Toiletrum m.v., se dog regel 4(5).

(c) Ventilationssystemet skal kunne reguleres.

(d) Til- og afgangskanalerne skal være så store, at lufthastigheden i kanalerne ikke overstiger 6 m/s.

(e) Luftafgangen kan ske til gange eller direkte til fri luft.

(f) Recirkulation af indtil 50% af lufttilførslen kan tillades, forudsat at toilet- og baderum er forsynet med særskilt mekanisk udsugning.

(g) Ventilationssystemet skal være i stadig funktion under skibets drift. Opretholdelse af den mekaniske ventilation skal sikres ved fornødne reservedele, jf. regel 4(4)(f).

(h) Skibe, hvis fartsområde omfatter fart syd for 36° N.br., skal være forsynet med såvel mekanisk som naturlig ventilation. Dog behøver der kun anvendes et af disse midler i områder, hvor dette sikrer tilstrækkelig ventilation.

(4) Luftkonditioneringsanlæg

(a) Skibe med en længde(L) på 45 m og derover, hvis fartsområde omfatter fart mellem 36 ° N og 36 ° S br., skal være udstyret med luftkonditionering i soverum, sygerum, spiserum, fritidsrum, kontorer, radiorum og maskinmanøvrerum. Det samme gælder navigeringsrum bortset fra styrehuset.

(b) Luftkonditioneringsanlægget kan være et centralanlæg eller bestå af særskilte enheder og skal være således konstrueret, at det ved 35° C og 70% relativ fugtighed ude kan opretholde 29° C og ca. 50% relativ fugtighed inde. Der må ikke benyttes mere end 50% returluft.

(c) Anlæggets kølemaskineri og luftkølere skal desuden være dimensionerede til ved 28° C og 80% relativ fugtighed ude at opretholde 24° C og ca. 50% relativ fugtighed inde. Disse konditioner skal kunne opnås med de i regel 4(3)(b) og regel 4(3)(f) nævnte kapaciteter.

(d) Ventilations- og luftkonditioneringsanlæg skal være forsynet med passende filtre ved luftindtag og være indrettet under hensyntagen til de særlige forhold, der er karakteristiske for drift til søs, og må ikke forårsage generende støj eller vibrationer.

(e) Luftkonditioneringsanlægget skal være i stadig funktion under skibets drift i det i regel 4(4)(a) nævnte fartsområde. Opretholdelse af driften skal sikres ved fornødne reservedele.

(f) Disse reservedele skal som minimum bestå af:

(i) En reservemotor for hver motortype i ventilationsanlæggene;

(ii) et sæt ekstra lejer for hver motortype såvel i ventilations- som i luftkonditioneringsanlægget samt et sæt ekstra lejer for ventilatoren, hvor denne trækkes med remtræk fra en motor;

(iii) 100 % supplement af luftfiltre;

(iv) et sæt kileremme af hver type;

(v) en reservedelskasse med specialværktøj samt mindre reservedele og O-ringe.

(5) Ventilation i toilet- og baderum

(a) Fra toilet- og baderum skal der være separat ventilation med afgang til det fri.

(b) I skibe med en længde(L) på 45 m og derover skal toilet- og baderum ventileres ved et særskilt udsugningssystem direkte til fri luft. Udsugningssystemet skal være dimensioneret til ti luftskift i timen. Lufttilgangen til toilet- og baderum kan ske igennem åbning under døren fra det tilstødende soverum eller gang.

(6) Ventilation i kabys

(a) Hvor der er indrettet kogeplads, skal der over denne findes en emhætte med aftræk til det fri.

(b) Kanalen skal i det fri være forsynet med aftrækshætte, såfremt udsugningen ikke sker mekanisk.

(7) Ventilation i sygerum/behandlingsrum

I sygerum skal ventilationen være udført således, at luft derfra ikke kan trænge ind i andre opholdsrum. Døre fra sygerum/behandlingsrum til gange, hvorfra der er adgang til andre opholdsrum, må ikke være forsynet med ventilationsåbning. Ventilationskanaler, der betjener såvel disse som andre opholdsrum, skal være forsynet med kontraklap eller andet arrangement for at sikre, at luften fra sygerum/behandlingsrum ikke trænger ud i den øvrige aptering.

Regel 5 Soverum, gulvareal, fri højde, køjer og inventar

(1) Generelt

(a) Soverummene skal være således indrettet og udstyret, at det er let at holde orden i dem, og at de sikrer mandskabet en rimelig komfort.

(2) Personantal

(a) Antallet af personer, som hvert soverum er beregnet til, må ikke overstige:

 

for officerer:

1

 

 

for det øvrige mandskab:

 

 

 

i skibe med en længde (L) under 45 m

4

 

 

i skibe med en længde (L) på 45 m og derover:

 

2

 

 

 

(b) Soverum skal påmærkes det antal personer, rummet er bestemt for, og hvem det er bestemt for.

(3) Gulvareal og fri højde

(a) Gulvarealet til hver person i soverummene skal ud over det areal, der optages af køjer og skabe samt andre faste møblementer, mindst være:

 

I skibe med en længde(L) mindre end 24 m

 

0,75 m2

I skibe med en længde(L) på 24 m og derover

 

1,00 m2

 

(b) Den frie højde i alle opholdsrum og gange skal mindst være 1,98 m.

(4) Køjer

(a) Der skal være en køje til hvert medlem af mandskabet.

(b) Køjerne må ikke anbringes ved siden af hinanden på en sådan måde, at man kun kan få adgang til en køje ved at gå hen over en anden.

(c) Der må ikke være mere end to køjer over hinanden; hvor det drejer sig om køjer, der er anbragt langs skibssiden, må der ikke anbringes køjer over hinanden på steder, hvor der sidder et koøje over en køje.

(d) Hvor køjerne er anbragt over hinanden, skal den underste køje være anbragt mindst 30 cm over dørken, medens den øverste køje skal være anbragt nogenlunde midt imellem bunden af den nederste køje og loftet.

(e) Køjernes indvendige minimumsdimensioner skal mindst være 1,98 x 0,68 m. I skibe med en længde(L) mindre end 24 m dog mindst 1,98 x 0,58 m. Hvor særlige forhold gør sig gældende, kan en mindre bredde i køjernes ene ende tillades.

(f) Hver køje med tilhørende køjeudstyr skal udføres af egnede materialer. Køjerammen og det eventuelle køjebræt skal være af godkendt materiale, hårdt, glat og rustfrit samt modstandsdygtigt mod angreb af skadedyr.

Såfremt der anvendes rørformede rammer til indretning af køjer, skal de være helt tætte og uden perforeringer, som kunne muliggøre angreb af skadedyr

Hver køje skal forsynes med en springmadras af godkendt materiale eller med en fjederbund og en madras af godkendt materiale. Halm eller andet materiale, der ikke er modstandsdygtigt mod angreb af skadedyr, må ikke benyttes til fyld.

(g) Hvor køjerne er anbragt over hinanden, skal der være en støvtæt bund af træ, lærred eller andet egnet materiale under den øverste køje.

(5) Inventar

(a) Soverummene skal være forsynet med klædeskabe, der kan aflåses, og som er udstyret med en stang til ophængning af tøj på bøjler. Der skal desuden være et skab eller lignende med skuffeplads på mindst 0,056 m3 til hver person, rummet er bestemt for. Mindst et skab eller en skuffe til hver person skal være aflåseligt med en særskilt nøgle.

(b) Der skal i hvert soverum være et bord eller skrivebord og et passende antal siddepladser. Der skal mindst være en siddeplads til hver person, rummet er bestemt for.

(c) Inventaret skal være udført af et egnet materiale.

(d) Soverummene skal forsynes med gardiner for koøjerne.

(e) Soverum eller toiletrum skal udstyres med et spejl, en boghylde og et tilstrækkeligt antal knager. Desuden skal der være et lille vægskab til toiletartikler til hver person, rummet er bestemt for.

Regel 6 Spise-, kabys- og proviantrum, samt drikkevandsanlæg

(1) Spiserum

(a) I skibe, der medfører et mandskab på fire personer og derover, skal spiserummene være adskilt fra soverummene.

(b) Spiserum skal være tilstrækkeligt store og veludstyrede til det antal personer, der til enhver tid må antages at benytte dem, og være udstyret med borde og siddepladser i tilstrækkeligt antal.

(c) Hvis spiserum og kabys er adskilt, skal de anbringes så nær ved hinanden som muligt.

(d) Til spiserum, der ikke er anbragt umiddelbart ved siden af kabyssen, skal der være et pantry eller spiserum, der skal udstyres med tilstrækkelig skabsplads til spisegrejer samt mulighed for opvask.

Inventaret i spiserum skal udføres af egnet materiale. Bordplader og stolesæder skal være af et materiale, der er modstandsdygtigt mod fugt, uden revner og let at holde rent.

(2) Kabys

(a) Kabyssen skal være adskilt fra soverum.

(b) Kabysrummet skal være egnet og tilstrækkeligt stort til formålet, og der skal være god belysning, ventilation og tilstrækkeligt afløb. Afløb skal opfylde bestemmelserne i regel 7(1)(e).

(c) Kabysrummet skal være udstyret med kogegrejer, skabe og hylder i fornødent omfang samt vaske- og opvaskestativer af rustfrit materiale. Drikkevand skal tilføres kabysrummet gennem rørledninger; såfremt tilførslen sker under tryk, skal der træffes foranstaltninger til undgåelse af tilbageløb. Hvor kabysrummet ikke har varmtvandsinstallation, skal anden mulighed for opvarmning af vand forefindes.

(3) Proviantrum

(a) Der skal indrettes et tilstrækkeligt stort proviantrum, som kan holdes tørt, køligt og velventileret. I skibe med en længde(L) på 24 m og derover skal der forefindes køleskabe eller andre indretninger til opbevaring af levnedsmidler ved lav temperatur.

(4) Drikkevandsanlæg

(a) Drikkevandstanke

Fast indbyggede tanke skal have kofferdamme mod tanke beregnet til andre væsker. Kofferdamme kan undlades mod tanke indeholdende søvand. Skibssiden må i nittede skibe ikke danne begrænsning for en drikkevandstank. Tankene skal have de fornødne mandehuller, og de skal i videst muligt omfang være tilgængelige for såvel udvendigt som indvendigt eftersyn. Tillader deres bygning og størrelse ikke adgang til deres indre, skal de være forsynet med et tilstrækkeligt antal rensehuller. Mandehuller og rensehuller skal være således konstrueret, at ansamlinger af urenheder undgås. Mandedæksler og rensedæksler skal være monteret på karme mindst 50 mm høje og være mærket »Drikkevandstank«.

Alt stål i drikkevandstanke skal være fuldsvejst. Alle indvendige overflader, herunder overflader i mindre beholdere o.l., skal have en overfladebehandling, der er godkendt af Administrationen.

Gennem drikkevandstanke må ikke føres rør, der indgår i andre rørsystemer, medmindre disse rør er trukket igennem et vandtæt bøsningsrør med en godstykkelse som tankskottets.

Tankene skal tømmes helt enten ved udsugning fra tankens laveste punkt eller gennem bundventil. Såfremt bundpropper er monteret, skal disse være med en dimension forskellig fra skibets øvrige bundpropper.

(b) Rørtilslutninger

Påfyldningsrør til tanke, der fyldes fra anlæg i land, skal være ført op i 400 mm 's højde over dæk og være forsynet med dæksel, der skal kunne aflåses med hængelås og være mærket »Drikkevandstank«. I mindre skibe kan det dog efter omstændighederne tillades, at påfyldningsrøret udføres med en lavere højde. Påfyldningsstudse udført i henhold til ISO 5620 vil kunne godkendes.

Tankene skal være forsynet med standrør eller anden godkendt pejleanordning, der skal være således indrettet, at der ikke ad den vej kan tilføres vandet forurening. Såfremt pejlrør for pejlstok/-bånd er monteret, skal lukkemidlet hertil kunne aflåses med hængelås og være mærket »Drikkevandstank«.

Drikkevandstanke skal af hensyn til ventilation normalt være forsynet med mindst to luftrør, der skal være forsynet med finmasket net.

(c) Rørsystemer m.v.

Drikkevandsrørsystemet må ikke have forbindelse med andre rørsystemer i skibet, og der må kun benyttes materialer og komponenter, der er VA-godkendt.

Systemer udført i henhold til en anerkendt standard  kan godkendes, forudsat at de efterfølgende betingelser er opfyldt:

(i) Rør, der kan blive udsat for frost, skal være tilstrækkeligt isolerede.

(ii) Pumperne skal alle være af centrifugal-membran eller anden formålstjenlig type, der ikke kræver smøring af de dele, der er i forbindelse med drikkevandet.

(iii) Blinde« stikledninger på hovedledninger (for evt. senere placering af tappemuligheder) skal være forsynet med afspærringsmiddel ved hovedledningen.

(iv) Rør må ikke føres igennem tanke beregnet til andre væsker med undtagelse af tanke beregnet til søvand, eller medmindre disse rør er ført igennem et vandtæt bøsningsrør med en godstykkelse som tankskottets.

(v) Desinfektionsapparater skal, hvis sådanne er installeret, være af en godkendt type.

(d) Søsugningen fra ferskvandsgeneratorer skal være placeret klar af alle afløb fra skibet.

(e) Ibrugtagning af drikkevandsanlæg

I skibe med en længde(L) på 24 m og derover skal der ved første hovedsyn, og inden anlægget tages i brug, foretages en bakteriologisk analyse af drikkevandsprøver fra anlægget. Vandprøverne, hvoraf mindst en skal være fra kabyssen, skal være udtaget af et anerkendt laboratorium (f.eks. levnedsmiddelkontrollen) og analyseret af dette i henhold til gældende bestemmelser. Retningsgivende for Administrationens godkendelse vil være laboratoriets analyserapport med kemisk og bakteriologisk analyse samt konklusion.

Ved konstateret forurening af drikkevandsanlæg skal der foretages en desinfektion udført i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning.

Regel 7 Toiletter, baderum og rum til tøjvask m.v.

(1) Toiletter og baderum

På fartøjer med aptering skal der være hensigtsmæssigt udstyrede og installerede brusebade med rindende varmt og koldt vand, håndvaske og toiletter, og de respektive rum skal have en forsvarlig ventilation.

(a) I skibe med en længde(L) mindre end 24 m skal der for hver påbegyndt otte personer installeres mindst et toilet.

(b) I skibe med en længde(L) på 24 m og derover skal der for alle medlemmer af mandskabet, som ikke har soverum med selvstændigt toilet og bad, indrettes følgende sanitære installationer for hvert påbegyndt antal personer:

et badekar og/eller brusebad for hver otte personer

et toilet for hver seks personer

en håndvask for hver fire personer.

(c) I skibe med en længde(L) på 45 m og derover skal der i bekvem nærhed af kommandobroen findes yderligere et særskilt toilet. I skibe med en længde(L) på 85 m og derover skal der i bekvem nærhed af maskinrummet desuden findes yderligere et særskilt toilet.

(d) Toiletter og baderum skal opfylde følgende krav:

(i) Ethvert toilet skal være med vandskylning.

(ii) Ethvert særskilt toiletrum skal være forsynet med en håndvask.

(iii) Installationer for koldt og varmt ferskvand skal installeres særskilt til hvert enkelt bad og håndvask.

(iv) Håndvaske, bruserum og badekar skal være tilstrækkelig store og forarbejdet af egnet materiale.

(v) Dørken skal være af et egnet materiale og skal være forsynet med passende afløb. I særskilte toiletrum kræves dog ikke gulvafløb.

(vi) Skotter skal være af egnet materiale og skal være vandtætte mindst 300 mm over dørkens niveau.

(vii) Toiletter skal anbringes bekvemt i forhold til soverum og vaskerum, men adskilt fra disse. Der må ikke være direkte adgang fra et soverum, der er bestemt til flere end en person, eller andre rum bortset fra lukkede gange.

(viii) Døre til toilet- og baderum skal kunne aflåses.

(e) Gulvafløbene skal være af en tilstrækkelig dimension og således indrettet, at risikoen for tilstopning reduceres til det mindst mulige. De skal desuden være lette at holde rene. Afløbene må ikke passere igennem ferskvandstanke, og passerer de igennem kabys, spise- eller soverum, skal afløbene isoleres og inddækkes.

(2) Rum til tøjvask m.v.

(a) I skibe med en længde(L) på 24 m og derover skal der være passende mulighed for vask og tørring af tøj under hensyntagen til mandskabets størrelse og rejsens normale varighed.

(b) Indretningerne til vask af tøj skal omfatte egnede vaskekummer forsynet med afløb eller vaskemaskine med tilhørende installationer. Såfremt det ikke er praktisk muligt at indrette et særskilt rum til tøjvask, kan installationerne hertil indrettes i bade- eller vaskerum. Der skal være passende forsyning af koldt og varmt ferskvand til tøjvask.

(c) Der skal være mulighed for at tørre tøj i et rum adskilt fra soverum og spiserum. Tørrerummet skal være passende ventileret og opvarmet og udstyret med tørresnore eller andre indretninger til tørring af tøj.

(d) Såfremt indretning af særligt tørrerum ikke er muligt, vil det i regel 2(1)(f) omhandlede rum kunne benyttes.

Regel 8 Sygerum og hejsebåre m.v.

(1) Almindelige bestemmelser

(a) I skibe med en længde(L) på 45 m og derover skal der findes særskilt sygerum. I sygerummet skal der findes en seng, når mandskabets antal er 18 eller derunder, og ellers to.

(b) I skibe, hvor hvert medlem af mandskabet har eget soverum med tilhørende toilet og bad, kan der i stedet for det krævede sygerum indrettes et enkelt behandlingsrum uanset mandskabets størrelse. Behandlingsrummet skal være udstyret med en enkelt seng og skal have en størrelse og indretning som sygerummet. Behandlingsrummet skal være hensigtsmæssigt udstyret, herunder med håndvask og akutbehandlingsplads, og med direkte adgang til et toiletrum.

(c) Sygerummet/behandlingsrummet skal være anbragt på et dertil egnet sted, hvor ulemperne fra støj og rystelser er mindst mulige, hvor de syge vil kunne få gode forhold, og hvor de kan blive forsvarligt passet i al slags vejr.

(d) Der skal være bekvem adgang fra det fri til rummene med en person liggende på en båre. Alle døråbninger fra det fri til sygerummet skal være mindst 750 mm brede.

(2) Sygerum

(a) Sengen eller sengene skal stå frit, således at de er tilgængelige fra mindst tre sider, dvs. de to langsider og en gavl.

(b) Der skal ved hver seng være en trykknap med ringeledning til en på et passende (normalt bemandet) sted anbragt klokke.

(c) Der skal umiddelbart op til sygerum og med direkte adgang herfra findes et vaskerum med toilet og håndvask.

(d) Størrelsen af gulvarealet skal i sygerum/behandlingsrum være mindst 6,5 m2. Gulvarealet måles som angivet i regel 5(3)(a), idet arealet af sengen(e) kan indgå i arealet.

(e) Sygerum/behandlingsrum skal påmærkes som sådanne og må ikke benyttes til andre formål.

(3) Akutbehandlingsplads

(a) I forbindelse med syge-/behandlingsrum skal der forefindes en akutbehandlingsplads. Denne består af et minimum dørkareal på ca. 2 x 3 m med afløb og skridsikker dørkbelægning, som svarer til kravene i baderum. Pladsen kan evt. tillades indrettet i et mindre trafikeret gangareal el. lign. i umiddelbar tilknytning til behandlingsrummet.

(b) Adgangsforholdene til akutbehandlingspladsen skal være som for syge-/behandlingsrum.

(c) Pladsen skal være veloplyst som en arbejdsplads med lokal tænd/sluk funktion.)

(d) Inden for rækkevidde af en behandler, der knæler ved en patient placeret omtrent midt på gulvet, skal der forefindes følgende:

1. Håndbrusere med individuel aflukning og ophæng. Vandforsyningen (varmt og koldt ferskvand) skal være termostatstyret, men kan være fælles.

2. Telefon til skibets interne telefonsystem med håndfri betjening og evt. et ”headsæt”. Det anbefales, at der kan stilles igennem til skibets kommunikationssystem, således at sygdomsbehandleren kan tale direkte med Radio-Medical.

3. En tynd vandskyende gummimadras

(e) For eksisterende skibe, bygget før 1. august 2007, kan et badekar ækvivalere den angivne akutbehandlingsplads.

(4) Hejsebåre

(a) I skibe med en længde(L) på 24 m og derover skal der på et passende sted være anbragt en hejsebåre af en egnet type.

Søfartsstyrelsen, den 24. april 2007

Steen Nielsen

/Søren Enemark Jensen

Redaktionel note
  • Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E består af en kort indledende forskrift, samt et antal bilag. Forskriften indeholder en liste over bilagenes indhold og disses datering. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E i sin helhed findes ved at foretage følgende søgning: I feltet "populærtitel" skrives "meddelelser e"