Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31996L0098
 
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., Indledende forskrift af 1. maj 2007

(Teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr)

I medfør af § 1, stk. 2, §§ 2-5, § 17, stk. 2 og 5, og § 32 i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 627 af 26. juli 2002 som ændret ved lov nr. 1231 af 27. december 2003, lov nr. 1465 af 22. december 2004, lov nr. 742 af 18. juli 2005, lov nr. 547 af 8. juni 2006 og under henvisning til anordning nr. 607 af 25. juni 2001 om ikrafttræden for Grønland af lov om sikkerhed til søs med senere ændringer efter samråd med Grønlands Hjemmestyre og efter bemyndigelse fra økonomi- og erhvervsministeren fastsættes:

§ 1. Forskriften gælder for passagerskibe i international fart uanset størrelse og for lastskibe med en længde på 15 meter og derover eller med et dimensionstal på 100 og derover, uanset om de går i national eller international fart, samt fritidsfartøjer med en skroglængde over 24 m, medmindre andet er anført i de enkelte kapitler.

Stk. 2. De nærmere regler om skibenes bygning og udstyr m.v. er optrykt i hæfteform som bilag til denne forskrift.

Stk. 3. Kapitlerne og bilagene er:

B I Almindelige bestemmelser, dateret 1. maj 2007.

B II- 1 A Almindelige bestemmelser og konstruktion, dateret 1. maj 2007.

B II-1 B(1) Inddeling og stabilitet, dateret 1. maj 2007.

B II-1 B(2) Inddeling og stabilitet, dateret 1. oktober 2006.

B II-1 B(3) Særlige stabilitetskrav til ro-ro passagerskibe, dateret 1. november 2004.

B II- 1 C Maskininstallationer, dateret 1. maj 2007.

B II-1 D og E Elektriske anlæg. Yderligere krav til periodisk ubemandede maskinrum, dateret 1. maj 2007.

B II-1 N(1) Køleanlæg, dateret 1. juli 2001.

B II- 2 A og B Konstruktion – brandsikring, opdagelse og slukning af brand, Almindelige bestemmelser, Forebyggelse af brand og eksplosion, dateret 1. maj 2007.

B II- 2 C Konstruktion – brandsikring, opdagelse og slukning af brand, Forebyggelse af brandes opståen og spredning, dateret 1. maj 2007.

B II-2 D og E Konstruktion – brandsikring, opdagelse og slukning af brand, Flugtveje, Operationelle krav, dateret 1. juli 2002.

B II- 2 F og G Konstruktion – brandsikring, opdagelse og slukning af brand, Alternative konstruktioner og arrangementer, Særlige krav, dateret 1. september 2003.

B II-2 N(1) Konstruktion – brandsikring, opdagelse og slukning af brand, CO2 brandslukningsanlæg, dateret 1. maj 2007.

B II-2 N(2) Konstruktion – brandsikring, opdagelse og slukning af brand, Brandslukningsanlæg med blandede atmosfæriske luftarter, dateret 1. maj 2007.

B II-2 N(3) Konstruktion – brandsikring, opdagelse og slukning af brand, Periodiske eftersyn m.v. af ildslukkere, dateret 1. juli 2002.

B II-3 Opholdsrum m.v., dateret 1. maj 2007.

B II- 4 A Arbejdsrum og arbejdssteders indretning og udstyr, dateret 1. maj 2007.

B II-4 B Centralanlæg for svejsning med acetylen og oxygen, dateret 1. juli 2001.

B II- 4 C Installation og anvendelse af materiel til lysbuesvejsning og lignende processer, dateret 1. juli 2002.

B II- 5 A (1-1) Lasteliniekonventionen 1966, som ændret ved protokollen af 1988, dateret 1. november 2004.

B II- 5 A (1-2) Lasteliniekonventionen 1966, som ændret ved protokollen af 1988, dateret 1. november 2004.

B II- 5 A (1-3) Lasteliniekonventionen 1966, som ændret ved protokollen af 1988, dateret 1. november 2004.

B II- 5 A (2-1) Lasteliniekonventionen 1966, som ændret ved protokollen af 1988, dateret 1. november 2004.

B II- 5 A (2-2) Lasteliniekonventionen 1966, som ændret ved protokollen af 1988, dateret 1. november 2004.

B II- 5 A (3) Lasteliniekonventionen 1966, som ændret ved protokollen af 1988, dateret 1. november 2004.

B II-5 N Lastelinier, dateret 1. juli 2001.

B III A Redningsmidler og – arrangementer. Generelt, dateret 1. juli 2001.

B III B Redningsmidler og -arrangementer. Forskrifter for skibe og redningsmidler, dateret 1. maj 2007.

B IV Radiokommunikation GMDSS, dateret 1. januar 2006.

B V Sejladsens betryggelse, dateret 1. maj 2007.

B VI Transport af last, dateret 1. maj 2007.

B VIITransport af farligt gods, dateret 1. maj 2007.

B VIII Nukleare skibe, dateret 1. maj 2007.

B IX Sikker skibsdrift, dateret 1. maj 2007.

B X Højhastighedsfartøjer, dateret 1. juli 2002.

B XI-1 Særlige tiltag til højnelse af den maritime sikkerhed, dateret 1. maj 2007.

B XI-2 Særlige forholdsregler vedrørende forøget maritim sikkerhed, dateret 7. juni 2004.

B XII Yderligere sikkerhedsforanstaltninger for bulkskibe, dateret 1. januar 2006.

B XIII-XX Reserveret

B XXI (1) Forebyggelse af olieforurening fra skibe, dateret 1. maj 2007.

B XXI (2) Forebyggelse af olieforurening fra skibe, dateret 1. maj 2007.

B XXII Kontrol med skadelige flydende stoffer i bulk, dateret 1. maj 2007.

B XXIII Forebyggelse af forurening med skadelige stoffer, der transporteres til søs i emballeret form, dateret 1. maj 2007.

B XXIV Behandling og opbevaring af kloakspildevand, dateret 1. maj 2007.

B XXV Forebyggelse af forurening med affald fra skibe, dateret 1. maj 2007.

B XXVI Forebyggelse af luftforurening fra skibe, dateret 1. maj 2007.

Bilag 1 A SOLAS certifikater, dateret 1. maj 2005.

Bilag 1 B Lasteliniecertifikater, dateret 1. maj 2005.

Bilag 1 C MARPOL certifikater, dateret 1. maj 2007.

Bilag 2 Nationale certifikater, dateret 1. maj 2005.

§ 2. Bestemmelserne i kapitlerne I, II-1 (A-E), II-2 og III-XII er i det væsentlige udformet på baggrund af den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen (SOLAS) 1974 med senere ændringer og tilhørende protokoller, samt Europaparlamentets og Rådets direktiv 2003/25/EF.

Stk. 2. Kapitel II- 5 A er udformet på baggrund af den internationale konvention om lastelinier af 5. april 1966 (ILLC 66) med tilhørende protokol af 1988 og anneks B til denne protokol. Kapitel II-5 N indeholder regler, som udfylder eller udbygger konventionen og protokollen af 1988, samt regler for skibe med en længde under 24 meter.

Stk. 3. Bestemmelserne i kapitel II-3 om opholdsrum m.v., afsnit I og II, bygger på den internationale konvention om skibsmandskabets opholdsrum, ILO konvention nr. 92 af 18. juni 1949 og nr. 133 af 30. oktober 1970.

Stk. 4. Kapitel XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV og XXVI indeholder en række bestemmelser, som gennemfører de dele af den internationale konvention om forebyggelse mod forurening fra skibe, MARPOL 73/78 med tilhørende protokol af 1997, som falder indenfor lov om sikkerhed til søs’ område. Disse bestemmelser er markeret med et ”S”. I de nævnte kapitler indgår tillige en oversættelse af den del af konventionen, som alene vedrører lov om beskyttelse af havmiljøet. Denne oversættelse er for de enkelte regler markeret med et ”M”. Disse bestemmelser er alene medtaget af informative grunde. De regler som gennemfører disse dele af konventionen i dansk ret udstedes af miljøministeren indenfor rammerne af lov om beskyttelse af havmiljøet. Enkelte af konventionens regler vedrører forhold der ligger såvel indenfor lov om sikkerhed til søs som inden for lov om beskyttelse af havmiljøet. De bestemmelser i de nævnte kapitler, som indenfor lov om sikkerhed til søs` område gennemfører regler i konventionen, er markeret med ”S/M”.

Stk. 5. Danske regler, som udfylder eller udbygger konventionsbestemmelserne i SOLAS, ILLC 66 og MARPOL, er trykt i kursiv.

§ 3. Et eksemplar af denne forskrift skal findes om bord i passagerskibe i international fart samt i lastskibe med en længde på 15 meter og derover eller et dimensionstal på 100 og derover. Dette udelukker ikke brug af elektronisk medium under forudsætning af, at forskriften kan læses om bord.

Straf, foranstaltninger og ikrafttræden m.v.

§ 4. Overtrædelse af denne forskrift straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis der

1) ved overtrædelsen er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor,

2) tidligere er afgivet forbud eller påbud for samme eller tilsvarende forhold eller

3) ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Det skal betragtes som en særlig skærpende omstændighed, at der for unge under 18 år er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor, jf. stk. 2, nr. 1.

Stk. 4. Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel.

Stk. 5. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 5. Såfremt forholdet er omfattet af anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om sikkerhed til søs, kan der fastsættes foranstaltninger i henhold til kriminalloven for Grønland.

Stk. 2. De i § 4, stk. 2 og 3, nævnte forhold skal anses som skærpende omstændigheder.

Stk. 3. Sker der ikke konfiskation af udbytte, jfr. kriminallovens § 116, stk. 1, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel.

Stk. 4. Er en overtrædelse begået af selskaber m.v. (juridiske personer), kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, Grønlands Hjemmestyre, en kommune, et kommunalt fællesskab, der er omfattet af § 64 i Landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v., eller en bygdebestyrelse, kan der pålægges vedkommende offentlige myndighed som sådan bødeansvar.

Stk. 5. Såfremt den pågældende ikke er bosat i Grønland, eller hans tilknytning til det grønlandske samfund i øvrigt har en sådan løsere karakter, at forudsætningerne for anvendelse af foranstaltninger ikke er til stede, kan sagen anlægges eller henvises til forfølgning i Danmark.

§ 6. Forskriften træder i kraft den 1. august 2007

Stk. 2. De konstruktionsmæssige krav i de hidtidige bestemmelser gælder fortsat for eksisterende skibe, medmindre andet bestemmes i denne forskrift.

 

 

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B

Kapitelhæfternes datering i udgivelserne fra 21/10 1991

 

Dato for underskrift

21/10-91

21/1-93

15/7-93

6/12-93

19/9-94

28/11-95

29/5-96

10/12-96

B I

7/1-91

15/11-91

 

 

3/1-94

 

 

 

B II- 1 A

7/1-91

 

 

 

3/1-94

 

 

 

B II-1 B1

7/1-91

15/11-91

 

 

3/1-94

 

 

 

B II-1 B2

7/1-91

15/11-91

 

 

 

 

 

 

B II- 1 C

7/1-91

 

 

 

3/1-94

 

 

 

B II-1 D og E

7/1-91

15/11-91

 

 

3/1-94

 

 

 

B II-1 N (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

B II-2A1

7/1-91

15/11-91

 

 

1/8-94

 

 

1/1-97

B II-2A2

7/1-91

15/11-91

 

 

1/8-94

 

 

 

B II-2 B

7/1-91

15/11-91

 

 

1/8-94

 

 

1/1-97

B II- 2 C

7/1-91

15/11-91

 

 

 

 

 

 

B II-2 D

7/1-91

15/11-91

15/3-93

 

1/8-94

 

 

 

B II- 2 A og B

 

 

 

 

 

 

 

 

B II- 2 C

 

 

 

 

 

 

 

 

B II-2 D og E

 

 

 

 

 

 

 

 

B II- 2 F og G

 

 

 

 

 

 

 

 

B II-2 N(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

B II-2 N(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

B II-2 N(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

B II-3

7/1-91

 

 

 

 

 

 

 

B II- 4 A

 

 

 

 

 

 

 

 

B-II-4 B

 

 

 

 

 

 

 

 

B II- 4 C

 

 

 

 

 

 

 

 

B II-5 A1

 

 

 

 

3/1-94

 

 

 

B II-5 A2

 

 

 

 

3/1-94

 

 

 

B II-5 A3

 

 

 

 

3/1-94

 

 

 

B II-5 N

7/1-91

 

 

 

 

 

 

 

B III A

7/1-91

 

 

 

 

 

 

 

B III B

7/1-91

 

 

 

 

 

 

 

B IV GMDS

 

15/11-91

 

 

1/8-94

1/1-96

 

 

B V

7/1-91

15/11-91

 

 

 

1/1-96

 

1/1-97

B VI

7/1-91

 

 

7/10-93

 

 

1/7-96

 

B VII

7/1-91

15/11-91

 

 

 

 

1/7-96

 

B VIII

7/1-91

 

 

 

 

 

 

 

B IX

 

 

 

 

 

 

 

 

B X

 

 

 

 

 

1/1-96

 

 

B XI-1

 

 

 

 

 

 

 

 

B XI-2

 

 

 

 

 

 

 

 

B XII

 

 

 

 

 

 

 

 

B XX (nu B XXIV)

7/1-91

 

 

 

 

 

 

 

B XX (ledig)

 

 

 

 

 

 

 

 

B XXI 1

7/1-91

 

21/1-93

 

3/1-94

1/1-96

 

 

B XXI 2

7/1-91

 

21/1-93

 

 

 

 

 

B XXII

7/1-91

 

 

 

3/1-94

1/1-96

 

 

B XXIII

 

 

 

 

3/1-94

1/1-96

 

 

B XXIV (nu B XXV)

7/1-91

 

15/3-93

 

 

1/1-96

 

5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 1 A

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 1 B

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 1 C

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B

Kapitelhæfternes datering i udgivelserne fra 21/10 1991

 
Dato for underskrift

26/6-97

16/6-98

7/5-99

11/12-00

19/7-01

12/12-01

19/4-02

26/6-02

20/8-03

B I

 

1/7-98

1/7-99

 

1/7-01

 

1/7-02

 

1/9-03

B II- 1 A

1/7-97

1/7-98

1/7-99

 

1/7-01

 

1/7-02

 

1/9-03

B II-1 B1

1/7-97

1/7-98

1/7-99

 

1/7-01

 

 

 

1/9-03

B II-1 B2

1/7-97

1/7-98

1/7-99

 

1/7-01

 

 

 

 

B II- 1 C

 

1/7-98

1/7-99

 

1/7-01

 

 

 

1/9-03

B II-1 D og E

 

1/7-98

1/7-99

 

1/7-01

 

 

 

 

B II-1 N (1)

 

 

 

 

1/7-01

 

 

 

 

B II-2A1

 

1/7-98

1/7-99

 

 

 

 

 

 

B II-2A2

 

1/7-98

1/7-99

 

 

 

 

 

 

B II-2 B

 

1/7-98

1/7-99

 

 

 

 

 

 

B II- 2 C

 

1/7-98

1/7-99

 

 

 

 

 

 

B II-2 D

 

1/7-98

1/7-99

 

 

 

 

 

 

B II- 2 A og B

 

 

 

 

 

 

1/7-02

 

 

B II- 2 C

 

 

 

 

 

 

1/7-02

 

 

B II-2 D og E

 

 

 

 

 

 

1/7-02

 

 

B II- 2 F og G

 

 

 

 

 

 

1/7-02

 

1/9-03

B II-2 N(1)

 

 

 

 

 

 

1/7-02

 

 

B II-2 N(2)

 

 

 

 

 

 

1/7-02

 

 

B II-2 N(3)

 

 

 

 

 

 

1/7-02

 

 

B II-3

 

 

 

 

1/7-01

 

 

 

1/9-03

B II- 4 A

 

 

 

1/1-01

 

 

 

 

 

B-II-4 B

 

 

 

 

1/7-01

 

 

 

 

B II- 4 C

 

 

 

 

 

 

1/7-02

 

 

B II-5 A1

 

 

 

 

 

 

1/7-02

 

 

B II-5 A2

 

 

 

 

 

 

1/7-02

 

 

B II-5 A3

 

 

 

 

 

 

1/7-02

 

 

B II-5 N

 

1/7-98

1/7-99

 

1/7-01

 

 

 

 

B III A

1/7-97

1/7-98

 

 

1/7-01

 

 

 

 

B III B

1/7-97

1/7-98

 

1/1-01

1/7-01

 

 

 

1/9-03

B IV GMDS

1/7-97

 

 

1/1-01

 

 

1/7-02

 

1/9-03

B V

1/7-97

1/7-98

1/7-99

1/1-01

 

 

1/7-02

 

1/9-03

B VI

1/7-97

1/7-98

 

 

1/7-01

 

 

 

1/9-03

B VII

 

1/7-98

1/7-99

1/1-01

 

 

 

 

1/9-03

B VIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B IX

1/7-97

 

 

1/1-01

 

 

1/7-02

 

 

B X

 

 

 

 

1/7-01

 

1/7-02

 

 

B XI-1

 

 

 

 

 

 

 

 

1/9-03

B XI-2

 

 

 

 

 

 

 

 

1/9-03

B XII

 

 

1/7-99

 

1/7-01

 

 

 

1/9-03

B XX (nu XXIV)

 

 

 

 

1/7-01

 

 

 

5)

B XX (ledig)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B XXI 1

 

1/7-98

 

 

1/7-01

 

 

1/9-02

 

B XXI 2

 

1/7-98

 

 

1/7-01

 

 

 

 

B XXII

 

 

 

 

1/7-01

 

 

 

 

B XXIII

 

 

 

 

1/7-01

1/1-02

 

 

 

B XXIV (nu B XXV)

1/7-97

 

 

 

1/7-01

 

 

5)

1/9-03

Bilag 1

 

 

 

 

1/7-01

 

 

 

 

Bilag 1 A

 

 

 

 

 

 

1/7-02

 

 

Bilag 1 B

 

 

 

 

 

 

1/7-02

 

 

Bilag 1 C

 

 

 

 

 

 

 

 

1/9-03

Bilag 2

 

 

 

 

1/7-01

 

 

 

 

 

 

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B

Kapitelhæfternes datering i udgivelserne fra 21/10 1991

 

Dato for underskrift

7/6-04

1/11-04

1/5-05

7/12 05

15/9 06

12/4 07

 

 

B I

 

 

 

 

 

1/5-07

 

 

B II- 1 A

 

1/11-04

 

1/1-06

1/10-06

1/5-07

 

 

B II-1 B1

 

 

 

 

 

1/5-07

 

 

B II-1 B2

 

 

 

1/1-06

1/10-06

 

 

 

B II-1 B3

 

1/11-04

 

 

 

 

 

 

B II- 1 C

 

 

 

 

1/10-06

1/5-07

 

 

B II-1 D og E

 

 

 

1/1-06

 

1/5-07

 

 

B II-1 N (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

B II- 2 A og B

 

 

 

 

 

1/5-07

 

 

B II- 2 C

 

 

 

 

 

1/5-07

 

 

B II-2 D og E

 

 

 

 

 

 

 

 

B II- 2 F og G

 

 

 

 

 

 

 

 

B II-2 N(1)

 

 

 

 

 

1/5-07

 

 

B II-2 N(2)

 

 

 

 

 

1/5-07

 

 

B II-2 N(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

B II-3

 

1/11-04

 

 

 

1/5-07

 

 

B II- 4 A

 

 

 

 

 

1/5-07

 

 

B-II-4 B

 

 

 

 

 

 

 

 

B II- 4 C

 

 

 

 

 

 

 

 

B II-5 A1-1

 

1/11-04

 

 

 

 

 

 

B II-5 A1-2

 

1/11-04

 

 

 

 

 

 

B II-5 A1-3

 

1/11-04

 

 

 

 

 

 

B II-5 A2-1

 

1/11-04

 

 

 

 

 

 

B II-5 A2-2

 

1/11-04

 

 

 

 

 

 

B II-5 A3

 

1/11-04

 

 

 

 

 

 

B II-5 N

 

 

 

 

 

 

 

 

B III A

 

 

 

 

 

 

 

 

B III B

 

1/11-04

 

1/1-06

 

1/5-07

 

 

B IV GMDS

 

 

 

1/1-06

 

 

 

 

B V

 

 

 

1/1-06

 

1/5-07

 

 

B VI

 

 

 

 

 

1/5-07

 

 

B VII

 

 

 

1/1-06

 

1/5-07

 

 

B VIII

 

 

 

 

 

1/5-07

 

 

B IX

 

 

 

 

 

1/5-07

 

 

B X

 

 

 

 

 

 

 

 

B XI-1

7/6-04

 

 

 

 

1/5-07

 

 

B XI-2

7/6-04

 

 

 

 

 

 

 

B XII

 

 

 

1/1-06

 

 

 

 

B XXI 1

 

1/11-04

 

 

1/10-06

1/5-07

 

 

B XXI 2

 

 

 

 

1/10-06

1/5-07

 

 

B XXII

 

 

 

 

1/10-06

1/5-07

 

 

B XXIII

 

 

 

 

 

1/5-07

 

 

B XXIV

7/6-04

 

 

 

 

1/5-07

 

 

B XXV

 

 

 

 

 

1/5-07

 

 

B XXVI

 

 

1/5-05

 

1/10-06

1/5-07

 

 

Bilag 1 A

 

 

1/5-05

 

 

 

 

 

Bilag 1 B

 

 

1/5-05

 

 

 

 

 

Bilag 1 C

 

 

1/5-05

 

1/10-06

1/5-07

 

 

Bilag 2

 

 

1/5-05

 

 

 

 

 

 

 

 

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B

Kapitelhæfternes datering i udgivelserne fra 21/10 1991

 

Udgåede kapitelhæfter

 

Dato for underskrift

B II-1 E og F

B II-4

B III C1

B III C2

B IV

B XI

21/10-91

7/1-91

7/1-91

 

 

7/1-91

 

21/1-93

 

 

 

 

 

 

15/7-93

 

 

 

 

 

 

6/12-93

 

2)

3)

3)

1)

 

19/9-94

 

 

 

 

 

 

28/11-95

 

 

 

 

 

 

29/5-96

 

 

 

 

 

 

10/12-96

 

 

 

 

 

 

26/6-97

 

 

 

 

 

 

16/6-98

1)

2)

3)

3)

1)

 

7/5-99

 

 

 

 

 

 

11/12-00

 

 

 

 

 

 

19/7-01

 

 

 

 

 

4)

12/12-01

 

 

 

 

 

 

19/4-02

 

 

 

 

 

 

 

Noter til skemaerne:

1) Kapitel B II-1 E er optaget bagerst i kapitel II-1 D 1/7-98, og kapitel B II- 1 F er udgået. Kapitel B IV Radiotelegrafi og radiotelefoni er udgået.

2) Kapitel B II-4 om støj er nu afløst af tilsvarende bestemmelser i Meddelelser A fra Søfartsstyrelsen.

3) Kapitel III har 1. juli 1998 fået nyt indhold og udgives nu alene i to kapitelhæfter. De tidligere kapitelhæfter III C 1 og C 2, der indeholdt funktionskrav til redningsmidler, er erstattet af International Life-saving Appliances Code (LSA-code) Resolution MSC. 48(66), jf. regel 4 i kapitel III.

4) Kapitel B XI om særlige tiltag til højnelse af den maritime sikkerhed er nu afløst af kapitel B XI-1.

5) Kapitel XX har 2003 ændret kapitelnummer til kapitel XXIV og kapitel XXIV til kapitel XXV.

Søfartsstyrelsen, den 12. april 2007

Steen Nielsen

/Jeppe Skovbakke Juhl

Redaktionel note
  • Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B består af en kort forskrift og et antal bilag i form af kapitler. Forskriften indeholder en liste over kapitlernes indhold og datering. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B i sin helhed findes ved at foretage følgende søgning: I feltet "populærtitel" skrives "meddelelser b".