Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Resume
Det var på forhånd planlagt at forelægge nogle oplysninger for klageren under et interview. Klageren burde derfor have været gjort bekendt med, at han ville få stillet spørgsmål herom. Det var væsentligt, at der var tale om et emne, som var reguleret ved omfattende og indviklede regler, og at oplysningerne var skadelige. God presseskik var overtrådt, og klageren var berettiget til et genmæle. Tv-stationen blev pålagt at offentliggøre et resumé af kendelsen. Efter offentliggørelsen udarbejdede nævnet et revideret resumé, der var mere tv-egnet. Dette reviderede resumé er medtaget som note.
Den fulde tekst

Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 76/1996

 

H.P. Therkelsen A/S og firmaets direktør har ved advokat Per Håkon Schmidt klaget til Pressenævnet over en udsendelse bragt i TV 2 den 11. juli 1996, idet de mener at god presseskik er overtrådt. De har endvidere klaget over, at TV 2 har afvist at bringe et genmæle.

Udsendelsen havde titlen "Søvn der dræber" og blev sendt kl. 21.30. I Nyhederne kl. 19.00 var en kort foromtale af programmet, og i Nyhederne kl. 22.00 blev vist klip fra programmet, hvorefter der var et interview med direktøren for Vognmandsfagets Arbejdsgiverforening, Poul Juelsberg. Udsendelsen omhandlede virkningerne af, at lastbilchauffører bliver for trætte, primært på baggrund af manglende overholdelse af reglerne om køre- og hviletid. Der var i udsendelsen interviews med flere chauffører der bl.a. oplyste, hvorledes der kunne snydes med fartskiverne, således at chaufføren ikke behøvede at overholde køre- og hviletidsreglerne. En af disse chauffører var Jens Peter Rudebech, der tidligere har været chauffør hos klageren H.P. Therkelsen A/S. I udsendelsen var endvidere et interview med et forældrepar, hvis barn blev dræbt i en større ulykke forårsaget af en lastbilchauffør, som havde kørt i 2 døgn uden de krævede hvil. Sidst i udsendelse var følgende interview med for H.P. Therkelsen]:

"Speak: I Vognmandsfagets Arbejdsgiverforening accepterer man ikke, at vognmænd overtræder køre/hviletidsbestemmelserne.

(Samtidig vises billeder af klageren H.P. Therkelsen A/S og selskabets lastbiler).

[Direktøren for H.P. Therkelsen A/S], næstformand i Vognmandsfagets Arbejdsgiverforening: Det sikkerhedsmæssige er sat i fokus, men også til medarbejdertrivsel er det også vigtigt, at man tager hensyn til de gældende køre/hviletidsbestemmelser.

Interviewer: Så accepterer man ikke omgåelse af reglerne?

[Direktøren]: Ja, det kan vi jo ikke, for det er en lovgivning, og så har vi at følge den.

Speak: Vognmandsfagets Arbejdsgiverforening vil ikke holde hånden over de vognmænd, der bevidst omgår reglerne.

(Samtidig vises billeder af klageren H.P. Therkelsen A/S og selskabets lastbiler).

[Direktøren]: Det er useriøst, de der bevidst gør det. Det tror jeg, det er et fåtal i Danmark. Men selvfølgelig skal vi dem til livs, og også så vi får stoppet disse ting. Men langt den overvejende ...

(der fades i lyden).

Speak: Hvad næstformanden ikke ved er, at vi også er i besiddelse af falske feriesedler fra hans vognmandsfirma, H.P. Therkelsen i Padborg.

Interviewer: Vi har jo nogle feriesedler fra dit firma, som, som faktisk er øh falske.

[Direktøren]: Nu tror jeg, vi stopper.

Interviewer: Hvorfor?

[Direktøren]: Jo, det synes jeg du skulle have sagt til mig. For det vil jeg slet ikke kommentere.

Interviewer: Det vil du ikke kommentere?

[Direktøren]: Nej!

Speak: Feriesedlerne stammer fra Jens Peter Rudebech, tidligere chauffør for H.P. Therkelsen. Denne ferieseddel f.eks. gælder for perioden 28. januar 1996 til 31. januar 1996 - altså 4 dage hvor Jens Peter Rudebech på papiret har haft fri, men køreskiver viser, at Jens Peter Rudebech både har kørt den 29. den 30., og den 31. januar.

(Samtidig vises der ferieseddel og køreskiver).

[Direktøren]: Mine er ikke falske. De er slet ikke falske.

Interviewer: Jamen, vi kan jo prøve...

[Direktøren]: Det vil jeg ikke have, vi tager med på skærmen.

Interviewer: Vi kan jo prøve at kigge på dem sammen. Der er jo køreskiver og feriesedler fra samme dage...

[Direktøren]: Det vil jeg altså ikke have med på skærmen - nej det vil jeg ikke.

Interviewer: Kan du så ikke forklare mig, hvad det er?

[Direktøren]: Nej.

Interviewer: Hvad måden er?

[Direktøren]: Det kan jeg gøre en anden gang - ikke nu."

I Nyhederne kl. 22.00 blev der som nævnt vist klip fra udsendelsen. I disse klip blev omtalt de forskellige måder at svindle på, og der var endvidere klip fra interviewet med for H.P. Therkelsen A/S]. Efter disse klip blev direktøren for Vognmandsfagets Arbejdsgiverforening, Poul Juelsberg, interviewet i studiet. I dette interview hed det bl.a.:

"Vært: Lad os tage det mest iøjefaldende først, din egen næstformand ser ud til at fuppe med køre-hviletiden, eller hvad?

PJ: Jeg har haft lejlighed til at se de tre sedler der er sendt ind til Færdselsstyrelsen, og de er i overensstemmelse med reglerne, fordi hvis man kører ud først på aftenen, så skal der også ligge en friseddel for den dag man kører ud.

Vært: Du siger at man kan altså holde ferie om dagen og køre om aftenen.

PJ: Ja, det er jo ikke en regel som de danske vognmænd har fundet på. Det er faktisk de tyske kontrolmyndigheder der kræver at man har sådan en seddel. Så man havde faktisk problemer, hvis man kørte ud uden at have den med.

Vært: Hvordan kan det så være, at chaufføren selv, jeg tror han hed Rudebech, står og siger at han ikke har holdt ferie. De der feriesedler, de lå bare i handskerummet, da han kom i bilen.

PJ: Ja, jeg har altså som sagt set både frisedlerne og køreskiverne og de dage der er nævnt, hænger sådan sammen, at en disponent har givet fri i fire dage, en anden disponent kalder derefter chaufføren ind, og giver ham en ny friseddel for de dage, han har holdt fri og den gamle skulle selvfølgelig have været destrueret, når han blev indkaldt ekstraordinært til at køre en tur."

Klagerne har bl.a. fremlagt kopi af

- brev af 10. juli 1996 til TV 2

- pressemeddelse af 12. juli 1996.

Klagerne har den 12. juli 1996 til TV 2 klaget over tv-programmet og har endvidere anmodet om genmæle over for oplysningerne om, at H.P. Therkelsen A/S skulle benytte sig af falske ferie- eller frisedler, idet disse oplysninger er egnede til at påføre såvel H.P. Therkelsen A/S som [direktøren for H.P. Therkelsen A/S] økonomisk skade eller anden skade.

TV 2 har den 30. juli afvist såvel klagen over god presseskik som kravet på genmæle.

Klagerne har gjort gældende, at det i udsendelsen indeholdte interview med [direktøren for H.P. Therkelsen A/S] er i strid med god presseskik. Klagerne har til støtte herfor anført, at interviewet kom i stand på baggrund af en henvendelse fra journalisten, der ønskede en udtalelse fra formanden eller næstformanden for Vognmandsfagets Arbejdsgiverforening vedrørende foreningens syn på overholdelse af reglerne om køre- og hviletid. [Direktøren for H.P. Therkelsen A/S] indvilgede i at udtale sig på vegne af Vognmandsfagets Arbejdsgiverforening. Han betingede sig udtrykkeligt inden interviewet, at han alene ville blive stillet spørgsmål i sin egenskab af næstformand for Vognmandsfagets Arbejdsgiverforening. Han var derfor ikke forberedt på, at han for åben skærm ville blive anmodet om, at kommentere påstandene om anvendelse af falske ferie- eller frisedler. Den måde, hvorpå interviewet er lavet, er derfor i strid med de vejledende regler for god presseskik.

Klagerne har videre gjort gældende, at det ikke er korrekt, at der i virksomheden er anvendt falske ferie- eller frisedler, samt at klagerne ikke har haft lejlighed til på rimelig vis at kommentere påstandene herom.

Vedrørende kravet om genmæle har klagerne anført, at oplysningerne om, at selskabet anvender falske ferie- og frisedler, er forkerte, at de er egnet til at påføre såvel selskabet som direktøren økonomisk skade eller anden skade, samt at Poul Juelsbergs udtalelser i Nyhederne ikke kan udgøre et genmæle i medieansvarslovens forstand.

Klagerne har ikke formuleret et genmæle.

TV 2 har i en udtalelse om klagen anført, at journalisten overfor [direktøren for H.P. Therkelsen A/S] tilkendegav, at han ønskede at stille nogle spørgsmål om overtrædelse af køre- og hviletidsbestemmelser. TV 2 har videre anført, at det ikke er korrekt, at [direktøren] betingede interviewet af, at der alene blev stillet generelle spørgsmål i hans egenskab af næstformand for Vognmandsfagets Arbejdsgiverforening.

TV 2 har gjort gældende, at der ikke kan stilles krav om, at alle spørgsmål på forhånd skal forelægges den, der skal interviewes.

TV 2 har videre gjort gældende, at de i fuldt tilstrækkeligt omfang har kontrolleret de fremsatte oplysninger ved kontakt til såvel Færdselsstyrelsen som Danmarks Transporttidende. [Direktøren for H.P. Therkelsen A/S] har ikke ønsket at forklare, hvorledes Jens Peter Rudebech kunne modtage frisedler til samme dage, som han kørte for virksomheden, og selskabet har først efter udsendelsen sendt TV 2 kopi af et brev af 1. april 1996 til Færdselsstyrelsen, hvori selskabet forklarer forholdet omkring frisedlerne.

TV 2 har vedrørende kravet om genmæle anført, at anmodningen herom bygger på en subjektiv vurdering og ikke på faktiske oplysninger, og at anmodningen derfor ikke er i overensstemmelse med medieansvarsloven § 36, samt at [direktøren for H.P. Therkelsen A/S] i programmet fik lejlighed til at imødegå oplysningen om, at virksomheden anvendte falske ferie- og frisedler, og at dette blev afvist i selve interviewet.

TV 2 har videre anført, at Poul Juelsberg i sin egenskab af formand for Vognmandsfagets Arbejdsgiverforening i den efterfølgende nyhedsudsendelse havde mulighed for at gennemgå og uddybe, hvorledes det foreliggende eksempel kunne fremkomme.

Følgende nævnsmedlemmer har deltaget i sagens behandling: Jørgen Nørgaard, Tage Clausen, Bent A. Koch og Ole Askvig.

Pressenævnet udtaler:

Pressenævnet bemærker indledningsvis, at nævnet ikke har mulighed for at foranstalte en egentlig bevisførelse vedrørende kontakten parterne imellem forinden interviewet blev optaget.

Det kan dog lægges til grund, at [direktøren for H.P. Therkelsen A/S] ikke inden interviewet var gjort bekendt med, at han ville få forelagt de omhandlende frisedler og få stillet spørgsmål herom.

Pressenævnet er enig i TV 2's redaktionelle holdning, hvorefter alle spørgsmål ikke på forhånd skal forelægges den interviewede. Pressenævnet anerkender endvidere, at et TV-interview i særlige situationer kan optages uden, at den interviewede er bekendt med det materiale, der vil blive forelagt under interviewet. I den konkrete situation, hvor det på forhånd var planlagt at forelægge frisedlerne for klageren, finder Pressenævnet imidlertid, at [direktøren for H.P. Therkelsen A/S] inden interviewet burde være gjort bekendt med, at han ville få stillet spørgsmål om frisedlerne. Det bemærkes herved, at man havde at gøre med et emne, som er reguleret ved en række ganske detaljerede og indviklede regler, og at de oplysninger, som TV 2 bragte, kunne være skadelige og krænkende samt virke agtelsesforringende, hvorfor der var særlig anledning til at efterprøve dem, inden de blev bragt, først og fremmest ved en forudgående forelæggelse for klagerne. TV 2 forholdt sig ikke i overensstemmelse hermed, og [direktøren] fik derfor ikke lejlighed til på rimelig vis at kommentere TV 2's påstand om, at frisedlerne var falske. TV 2 burde endvidere hurtigere have accepteret, at - uforberedt - ikke ønskede at udtale sig om emnet, i stedet for at der i indslaget benyttedes en længere sekvens, hvor [direktøren ] vedholdende afviste at udtale sig.

Under henvisning til det anførte finder Pressenævnet efter en samlet vurdering, at TV 2 har handlet i strid med god presseskik, og Pressenævnet udtaler sin kritik.

Pressenævnet finder endvidere, at oplysningerne om frisedlerne er af en sådan faktisk karakter, at klagerne bør gives adgang til genmæle efter medieansvarslovens § 36. At for H.P. Therkelsen A/S] og derefter direktør Poul Juelsberg havde lejlighed til at udtale sig til TV 2 om sagen bevirker under de foreliggende omstændigheder ikke, at behovet for genmæle er bortfaldet.

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægges det den ansvarshavende redaktør af TV 2 at offentliggøre følgende:

"Kendelse fra Pressenævnet

Den 11. juli 1996 kl. 21.30 bragte TV 2 en udsendelse med titlen "Søvn der dræber".

I udsendelsen blev der bl.a. bragt et interview med næstformanden for Vognmandsfagets Arbejdsgiverforening, [navn], der tillige er direktør i H.P. Therkelsen A/S.

[Direktøren for H.P. Therkelsen A/S] og H.P. Therkelsen A/S har klaget til Pressenævnet over, at der i interviewet blev stillet spørgsmål i relation til nogle frisedler fra firmaet H.P. Therkelsen A/S til trods for, at [direktøren for H.P. Therkelsen A/S] forinden havde betinget sig, at han kun ville få stillet spørgsmål i sin egenskab af næstformand i foreningen. Der er endvidere klaget over, at klagerne ikke fik lejlighed til på rimelig vis at kommentere de angiveligt urigtige påstande om, at der i virksomheden blev anvendt falske ferie- og frisedler.

TV 2 har bestridt, at der var stillet betingelser i forbindelse med interviewet, og har anført, dels at [direktøren for H.P. Therkelsen A/S] ikke ønskede at forklare sammenhængen i de frisedler, der blev omtalt, dels at direktøren for Vognmandsfagets Arbejdsgiverforening, Poul Juelsberg, i en nyhedsudsendelse kl. 22.00 samme aften havde lejlighed til at udtale sig om frisedlerne.

Pressenævnet udtaler i anledning af klagen, at nævnet er enig i TV 2's redaktionelle holdning, hvorefter alle spørgsmål ikke på forhånd skal forelægges den interviewede. Pressenævnet anerkender endvidere, at et TV-interview i særlige situationer kan optages uden, at den interviewede er bekendt med det materiale, der vil blive forelagt under interviewet. I den konkrete situation, hvor det på forhånd var planlagt at forelægge frisedlerne for [direktøren for H.P. Therkelsen A/S], finder Pressenævnet imidlertid, at [direktøren] inden interviewet burde være gjort bekendt med, at han ville få stillet spørgsmål om frisedlerne. Det bemærkes i den forbindelse, at man havde at gøre med et emne, som er reguleret ved en række ganske detaljerede og indviklede regler, og at de oplysninger, som TV 2 bragte, kunne være skadelige og krænkende samt virke agtelsesforringende. Der var derfor særlig anledning til at efterprøve dem, inden de blev bragt, først og fremmest ved en forudgående forelæggelse for [direktøren]. TV 2 forholdt sig ikke på den måde, og [direktøren] fik derfor ikke lejlighed til på rimelig vis at kommentere TV 2's påstand om, at frisedlerne var falske. TV 2 burde endvidere hurtigere have accepteret, at - uforberedt - ikke ønskede at udtale sig om emnet, i stedet for at der i indslaget benyttedes en længere sekvens, hvor [direktøren ] vedholdende afviste at udtale sig.

Under disse omstændigheder finder Pressenævnet efter en samlet vurdering, at god presseskik er overtrådt, og Pressenævnet udtaler sin kritik. Pressenævnet finder endvidere, at der bør gives klagerne adgang til genmæle.

København, den 31. oktober 1996

Jørgen Nørgaard, Tage Clausen, Bent A. Koch og Ole Askvig."

 

Efter sagens afslutning og kendelsens offentliggørelse udarbejdede nævnet følgende korte, tv-egnede udgave af resuméet i denne sag:

PressenÊvnet har afsagt en kendelse, der indebÊrer kritik af TV 2. Derfor er vi blevet pÂlagt at offentligg¯re f¯lgende i medf¯r af medieansvarslovens ß 49:

ìDen 11. juli 1996 kl. 21.30 bragte TV 2 en udsendelse om eventuel snyd med k¯re- og hviletidsbestemmelser. I udsendelsen, som havde titlen ìS¯vn der drÊberî, blev der bragt et interview med nÊstformanden for Vognmandsfagets Arbejdsgiverforening, [navn]. [Navn] er direkt¯r i vognmandsfirmaet H.P. Therkelsen A/S.

[Direkt¯ren] og firmaet har klaget over, at [direkt¯ren] under interviewet fik stillet sp¯rgsmÂl om nogle konkrete frisedler fra firmaet, selv om [direkt¯ren] havde lagt til grund, at han kun skulle deltage i sin egenskab af nÊstformand i foreningen. Der er ogs klaget over, at TV 2 ikke har givet [direkt¯ren] og firmaet lejlighed til p rimelig mÂde at forsvare sig over for pÂstanden om, at firmaet anvendte falske frisedler.

PressenÊvnet udtaler som sin opfattelse, at en person, der interviewes, hverken har krav p at f sp¯rgsmÂlene eller et prÊcist tema for sp¯rgsmÂlene forelagt p forhÂnd. NÊvnet mener endvidere, at et interview i almindelighed kan optages, uden at den interviewede p forhÂnd er gjort bekendt med det materiale, der vil blive forelagt under interviewet. I den konkrete sag gjorde der sig imidlertid sÊrlige forhold gÊldende. For det f¯rste vedr¯rte udsendelsen indviklede regler, hvor det ikke kunne vÊre oplagt, om der forel en overtrÊdelse af reglerne eller ej. For det andet kunne [direkt¯ren] opfatte sig som inviteret i sin egenskab af nÊstformand. For det tredie var de oplysninger, som TV 2 ville bringe, krÊnkende og agtelsesforringende. Der var derfor sÊrlig anledning til at efterpr¯ve oplysningerne, inden de blev bragt. En sÂdan efterpr¯velse - som kunne vÊre sket ved en forelÊggelse for [direkt¯ren] inden optagelsen - foretog TV 2 ikke.

PressenÊvnet finder efter en samlet vurdering, at god presseskik er overtrÂdt, og udtaler derfor sin kritik af TV 2. Derudover skal og firmaet have adgang til et genmÊle i henhold til medieansvarsloven.

K¯benhavn, den 31. oktober 1996.

J¯rgen N¯rgaard, Tage Clausen, Bent A. Koch og Ole Askvig.î

Afsagt torsdag den 31. oktober 1996.

Redaktionel note
  • Nævnets resumé til offentliggørelse blev efter offentliggørelsen revideret af nævnet - se slutningen af afgørelsen