Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
Sag nr. 2007-6-520

Klager klagede over en artikel på www.politiken.dk.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

[K]s selskab [K] ApS blev af Østre Landsret i 2004 dømt til at betale beløb tilbage til en række forbrugere som følge af [K]s forretningsmetoder. Forretningsmetoderne har også i andre sammenhænge været kritiseret, bl.a. i de nævnte DR-udsendelser, af den brancheforening, han tidligere var medlem af, og af Forbrugerrådet. Pressenævnet finder på den baggrund, at det har almen interesse, at medierne beskæftiger sig med [K]s forretningsmetoder.

Oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende, jf. de vejledende regler for god presseskik, punkt A.3. Artiklen indeholder bl.a. udsagnene ”hans forretningsmetoder med blandt andet at råbe folk ind i hovedet og true dem” og ”er kendt for at afgive billige mundtlige tilbud og derefter skrue prisen op og holde folks indbo tilbage, indtil de betaler prisen” samt oplysningen om, at en kundes ”flyttegods er strandet på et lager i Spanien, og hun er blevet truet med, at det bliver solgt, hvis hun ikke betaler”. Pressenævnet finder, at disse udsagn indeholder oplysninger, hvorimod bl.a. udsagnene ”Danmarks mest berygtede flyttemand”, ”med samme diskutable forretningsmetoder som altid” og ”Jeg har i de syv år, jeg har været advokat ikke set noget så groft som det her” fremstår som henholdsvis www.politiken.dk’s, Berlingske Tidendes og advokat Rasmus Haugaards vurderinger og ikke som oplysninger.

De nævnte oplysninger kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for [K], hvorfor de har skullet efterprøves i særlig grad, først og fremmest ved forelæggelse for klager. Da dette ikke ses at være sket, udtaler nævnet kritik af det bragte. Det forhold, at www.berlingske.dk kontaktede [K] forud for offentliggørelsen, kan ikke føre til et andet resultat.

Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-520

 

 

[K] har klaget til Pressenævnet over en artikel på www.politiken.dk den 8. april 2007, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

1. Sagsfremstilling

Www.politiken.dk bragte den 8. april 2007 under overskriften ”Grove flyttemænd skal stoppes” og underoverskriften ”Danmarks mest berygtede flyttemand er stadig på banen. Forbrugerrådet efterlyser en autorisationsordning for flyttebranchen” følgende artikel:

”Firmanavnene er utallige: [A], [B], [C] og mange flere.

Men bag dem alle opererer den samme person med samme diskutable forretningsmetoder som altid, skriver Berlingske Tidende.

Hverken dokumentarudsendelse, retssager eller konkurs kan tilsyneladende standse Danmarks mest berygtede flyttemand [K] fra Gl. Køge Landevej, som er kendt for at afgive billige mundtlige tilbud og derefter skrue prisen op og holde folks indbo tilbage, indtil de betaler overprisen.

Efterlyser autorisationsordning

Forbrugerrådet opfordrer nu til, at politikerne overvejer at indføre en autorisationsordning for flyttebranchen så alle og enhver og dermed også [K] fremover ikke uden videre kan kalde sig flyttemand og operere som sådan.

”Man bør overveje, hvad man skal gøre for at blive af med sådanne personer, som koster samfundet og retssystemet en hel masse penge. En autorisationsordning til branchen kan være en løsning,” siger chefkonsulent i Forbrugerrådet, Benedicte Federspiel.

Advarsel mod en bestemt flyttemand

I første omgang finder hun det dog vigtigt at advare forbrugerne om, at [K] stadig optræder som flyttemand, og at folk skal være yderst påpasselige, når de vælger flyttefirma. [K] blev landskendt i 2001, da en dokumentarudsendelse produceret af DR viste hans forretningsmetoder med blandt andet at råbe folk ind i hovedet og true dem. Året efter blev han ekskluderet af brancheforeningen Dansk Transport og Logistik.

I 2004 dømte Østre Landsret ham til at betale en række kunder penge tilbage. Sidste år gik hans firma konkurs, og han fik i den anledning endnu flere sager på halsen. Men trods modgangen fortsætter [K] i samme stil i nye selskaber som [A], som har sin egen hjemmeside og ser meget tilforladelig og professionel ud, og der går hele tiden nye kunder i fælden.

”Jeg har i de syv år jeg har været advokat ikke set noget så groft som det her,” siger advokat Rasmus Haugaard fra Haugaard-Nielsen Advokatfirma i Aalborg. Rasmus Haugaard har netop ved en fogedforretning fået udleveret en ladning tilbageholdt flyttegods til en klient, som [K] havde forsøgt at få til at betale 15.000 kr. ud over det aftalte.

I en anden sag har en kunde sit flyttegods strandet på et lager i Spanien, og hun er blevet truet med, at det bliver solgt, hvis hun ikke betaler, fortæller hun til Berlingske Tidende.”

Af præmisserne i Østre Landsrets ankedom af 31. marts 2004 i sagen [K] ApS mod Forbrugerrådet som mandatar for 11 forbrugere fremgår, at landsretten fandt, at forbrugerne havde godtgjort et fælles mønster i selskabets indgåelse af aftaler om flytninger, hvorefter [K] i forbindelse med mundtlige henvendelser om flytninger var fremkommet med oplysninger, der med rette kunne opfattes som en maksimal pris for flytningen. Ved dommen blev det statueret, at forbrugernes underskrift på ordrebekræftelser med højere priser ikke bandt forbrugerne ud over det, der allerede mundtligt var aftalt, jf. aftalelovens § 38 c, jf. § 36. Da [K] ApS i flere tilfælde havde opkrævet højere beløb end det, der mundtligt var aftalt, blev flyttefirmaet dømt tilbagebetaling til forbrugerne.

2. Parternes synspunkter

[K] har anført, at www.politiken.dk har tilsidesat god presseskik ved at offentliggøre følgende udsagn, der er krænkende og skadelige for såvel klager personligt som for de nævnte firmaer:

· ”Danmarks mest berygtede flyttemand”,

· ”med samme diskutable forretningsmetoder som altid”,

· ”Danmarks mest berygtede flyttemand, [K] fra Gl. Køge Landevej, som er kendt for at afgive billige mundtlige tilbud og derefter skrue prisen op og holde folks indbo tilbage, indtil de betaler overprisen”,

· ”en dokumentarudsendelse produceret af DR viste hans forretningsmetoder med blandt andet at råbe folk ind i hovedet og true dem”, og

· ”flyttegods er strandet på et lager i Spanien, og hun er blevet truet med, at det bliver solgt, hvis hun ikke betaler”.

[K] har endvidere anført, at advokat Rasmus Haugaards udtalelse ”Jeg har i de syv år, jeg har været advokat ikke set noget så groft som det her” ukritisk er gengivet.

[K] har herudover anført, at artiklen er baseret på ensidige udtalelser, og han har ikke fået lejlighed til at komme med kommentarer til artiklen forud for offentliggørelsen.

www.politiken.dk har oplyst, at artiklen er en citathistorie fra Berlingske Tidende, hvilket også fremgår af artiklen. Berlingske Tidende henvendte sig til [K] for at få hans kommentar, hvilket han afviste.

www.politiken.dk har videre anført, at [K] af Østre Landsret er blevet dømt til at betale beløb tilbage til en række forbrugere, der følte sig franarret penge i forbindelse med flytteaktiviteter. Endvidere er [K] som det hidtil eneste flyttefirma blevet ekskluderet af brancheforeningen Dansk Transport og Logistik. Samtidig advarer Forbrugerrådet mod at bruge klagers firma. På denne baggrund finder www.politiken.dk betegnelsen ”Danmarks mest berygtede flyttemand” berettiget. Berlingske Tidende har i øvrigt dokumenteret udsagnet ”bag dem alle opererer den samme person med samme diskutable forretningsmetoder som altid” og de andre påklagede udsagn, og klagers forretningsmetoder er endvidere dokumenteret ved den nævnte DR-udsendelse fra 2001 og ved DR-udsendelsen ”Flyttemanden” fra 2002.

3. Pressenævnets begrundelse og afgørelse :

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Thomas Rørdam, Finn Rowold, Lene Sarup og Marianne Druedahl.

[K]s selskab [K] ApS blev af Østre Landsret i 2004 dømt til at betale beløb tilbage til en række forbrugere som følge af [K]s forretningsmetoder. Forretningsmetoderne har også i andre sammenhænge været kritiseret, bl.a. i de nævnte DR-udsendelser, af den brancheforening, han tidligere var medlem af, og af Forbrugerrådet. Pressenævnet finder på den baggrund, at det har almen interesse, at medierne beskæftiger sig med [K]s forretningsmetoder.

Oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende, jf. de vejledende regler for god presseskik, punkt A.3. Artiklen indeholder bl.a. udsagnene ”hans forretningsmetoder med blandt andet at råbe folk ind i hovedet og true dem” og ”er kendt for at afgive billige mundtlige tilbud og derefter skrue prisen op og holde folks indbo tilbage, indtil de betaler prisen” samt oplysningen om, at en kundes ”flyttegods er strandet på et lager i Spanien, og hun er blevet truet med, at det bliver solgt, hvis hun ikke betaler”. Pressenævnet finder, at disse udsagn indeholder oplysninger, hvorimod bl.a. udsagnene ”Danmarks mest berygtede flyttemand”, ”med samme diskutable forretningsmetoder som altid” og ”Jeg har i de syv år, jeg har været advokat ikke set noget så groft som det her” fremstår som henholdsvis www.politiken.dk’s, Berlingske Tidendes og advokat Rasmus Haugaards vurderinger og ikke som oplysninger.

De nævnte oplysninger kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for [K], hvorfor de har skullet efterprøves i særlig grad, først og fremmest ved forelæggelse for klager. Da dette ikke ses at være sket, udtaler nævnet kritik af det bragte. Det forhold, at www.berlingske.dk kontaktede [K] forud for offentliggørelsen, kan ikke føre til et andet resultat.

I medfør af medieansvarsloven § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af www.politiken.dk at offentliggøre følgende:

”Kritik fra Pressenævnet:

Www.politiken.dk bragte den 8. april 2007 en artikel omhandlende flyttemand [K]s forretningsmetoder. I artiklen blev det oplyst, at forretningsmetoderne bl.a. bestod i at råbe kunderne ind i hovedet og true dem.

[K] har klaget til Pressenævnet, fordi han ikke har fået forelagt de kritiske oplysninger.

Pressenævnet finder, at www.politiken.dk har handlet i strid god presseskik ved at bringe oplysningerne uden at give [K] mulighed for at kommentere dem. Pressenævnet udtaler derfor kritik af www.politiken.dk.

Pressenævnet har pålagt os at bringe denne meddelelse. Hele kendelsen kan læses på www.pressenaevnet.dk.”

Afgjort den 22. august 2007.